Van Dijk Employment Service

 

Gegevens

Adres Kamerlingh Onnesweg 8
Postcode 3316 GL
Stad Dordrecht
Land Nederland
Telefoonnummer 078-654 90 60
Email info@vandijkwerkt.nl
 • Juridisch adviseur grondzaken (24-32 uur)

  2 dagen geleden

  Provincie Noord-Holland, regio Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor de uitgifte van (commerciële) gronden. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van anterieure- en koopovereenkomsten. U voert onderhandelingen over anterieure- en koopovereenkomsten. U verkoopt percelen grond / bloot-eigendom van percelen grond. U vertegenwoordigt de organisatie richting externe partijen. U vestigt opstalrechten en erfdienstbaarheden. U geeft (mede) vorm aan het uitgiftebeleid. Eisen  U beschikt over een afgeronde universitaire opleiding Rechten. U hebt minimaal 5 jaar relevante en actuele werkervaring opgedaan op gemeentelijk niveau. U bent gespecialiseerd in privaat- en bestuursrecht. Wensen  U hebt minimaal 5 jaar actuele werkervaring opgedaan met het voeren van onderhandelingen over en het opstellen van anterieure- en koopovereenkomsten binnen een gemeente. U hebt ervaring opgedaan in de rol van juridisch adviseur op het gebied van uitgifte. U hebt ervaring opgedaan met verschillende vormen van (samenwerkings)overeenkomsten. U hebt kennis van uitgifte in erfpacht, de verkoop van grond / bloot-eigendom, opstalrechten en erfdienstbaarheden binnen een gemeente. U hebt actuele kennis van relevante wet- en regelgeving. U bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek tussen 10 en 14 juni.
  1 broker | 24-32 uur
 • Toetscoördinator / Lead auditor (16-20 uur)

  2 dagen geleden

  Heerenveen

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U levert informatie over de beheersing van de contractuele risico’s door het coördineren, plannen en uitvoeren van audits volgens systeemgerichte contractbeheersing. U fungeert als sparringpartner voor de contractmanager ten behoeve van de opvolging van negatieve bevindingen en mutaties in het risicoprofiel. U bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van het toetsplan en het opstellen van de toetsmix en auditplanning. U bent medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de toets en de beschikbaarheid en functionele aansturing van het toetsteam. U fungeert als de schakel tussen het toetsteam en de contractmanager binnen de projecten. U signaleert risico’s en/of onvolkomenheden die in toetsen of in de toetsplanning kunnen worden verwerkt. U bent verantwoordelijk voor het organiseren en voorbereiden van systeem-, proces- en producttoetsen. U stelt een toetsverslag op, inclusief motivatie, waarin de positieve en negatieve toetsbevindingen worden vastgelegd. U verzamelt negatieve bevindingen en verbeteringen in een overzicht. U adviseert op basis van de opgedane bevindingen uit de audits en waarnemingen in het geval van product- en documenttoetsen. U adviseert en ondersteunt de contractmanager. U bent verantwoordelijk voor de toetscoördinatie en contractbeheersing. U stemt de uitkomsten van de toetsen af met de contractmanager. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA of bereid dit te behalen. U hebt ervaring met het begeleiden van civieltechnische werkzaamheden in de uitvoering. U hebt kennis van en ervaring met de principes van kwaliteitsmanagement, risicomanagement en projectmanagement. U hebt kennis van en ervaring met systeemgerichte contractbeheersing en UAV-gc-contracten. U hebt minimaal 5 jaar ervaring met de voorbereiding van civieltechnische projecten. U hebt minimaal 3 jaar ervaring met de begeleiding van civieltechnische werkzaamheden in uitvoering. U bent bereid om buiten de normale werktijden werkzaamheden te verrichten (in de avond, het weekend en op feestdagen). Wensen U hebt ervaring met het opstellen van bestekstekeningen in AutoCAD. U hebt aantoonbare ervaring met systeemgerichte contractbeheersing binnen grote en complexe (multidisciplinaire) projecten (met een waarde van minimaal € 5 miljoen).
  1 broker | 16-20 uur
 • Senior contractmanager verhardingen (36 uur)

  3 dagen geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het aansturen van het contractbeheerteam. U managet één of meerdere samenwerkingsovereenkomsten en zorgt voor het vastleggen, managen en bewaken ervan, met als doel de eigen organisatiedoelstelling (waaronder de agenda duurzaam) en realiseert de concerndoelstellingen van zowel de aannemer(s) als de eigen gemeentelijke organisatie. U fungeert als voorportaal voor de verschillende afnemers binnen de gemeente en kent de nadere overeenkomsten van de afnemers in overleg toe aan de samenwerkingsovereenkomst. U stemt samenwerkings- / raamovereenkomsten voor de levering van bijvoorbeeld OV- en VRI-masten, bestratingsmateriaal of het plaatsen van bomen af met de andere contractmanagers. U bewaakt de invulling van de duurzaamheidsambities vanuit het EMVI-plan, waaronder het periodiek toetsen van de maatregelen ter invulling van slim en schoon werken en de CO2-ladder bij aannemers. U adviseert de categoriemanager en lead buyer over het verlengen of beëindigen van lopende raamovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten. U zorgt ervoor dat de interne organisatie is voorzien van voldoende inzicht in lopende contracten en de juiste contractuele afspraken en informatie. U ontvangt en beoordeelt rapportages van de betreffende aannemers omtrent de inzet van materieel en controleert of de aannemers hun beloftes nakomen op het gebied van samenwerking en duurzaamheid. U signaleert risico’s, doet beheersingsvoorstellen en levert voortgangsrapportages aan. U verzorgt het eerste escalatieniveau voor de projectteams bij stagnatie in de samenwerking. U verricht prestatiemetingen met de aannemer en laat u daarbij informeren door de projectteams. U stelt per contract een contractmanagementplan op waarin de beheersing van het contract wordt beschreven. U signaleert behoeften, kansen en de noodzaak voor verbeterprojecten. U levert een bijdrage aan het inrichten van efficiënte werkprocessen. U bent het eerste aanspreekpunt voor de programmamanager en de andere contractmanagers. U bent de vertegenwoordiger van de contractmanagers binnen de organisatie. U ondersteunt het coördineren en verdelen van (aanvullende) taken onder de contractmanagers. U ondersteunt en adviseert de programmamanager bij de inrichting van de organisatie rondom contractmanagement. U bent verantwoordelijk voor het begeleiden en coachen van de contractmanagers. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 4 jaar ervaring opgedaan als contractmanager voor werken in de openbare ruimte van een gemeente met meer dan 100.000 inwoners. U hebt ruime ervaring opgedaan met het opstellen van contracten voor beheer- en onderhoudsopgaven. U hebt ervaring opgedaan met het beheer en onderhoud van verhardingen in stedelijk gebied. U hebt ervaring opgedaan met het begeleiden en inrichten van het contractmanagement en de ondersteunende processen. U hebt kennis van de markt waarbinnen u opereert. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met de toepassing van VISI. U hebt kennis van UAV, UAV-gc en RAW. U hebt affiniteit met inkoop.
  1 broker | 36 uur
 • Adviseur inkoop openbare ruimte (24-36 uur)

  3 dagen geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opstellen van en adviseren over de inkoopstrategie. U adviseert over de BPKV-uitvragen. U stelt diverse contractstukken op. U levert input voor het contractmanagementplan. U bent verantwoordelijk voor de procesbegeleiding van (Europese) aanbestedingen en het beoordelen van de BPKV- / EMVI-uitvragen. U stelt gunningsadviezen op. U stelt brieven op ten behoeve van de gunningsbeslissing en de opdracht. U voert afwijzings- en toelichtingsgesprekken met de inschrijvers. U ondersteunt bij juridische procedures in relatie tot de gevoerde inkooptrajecten. U handelt klachtenprocedures af met betrekking tot de gevoerde inkooptrajecten. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding of een hbo werk- en denkniveau verkregen door relevante werkervaring. U hebt een afgeronde inkoopopleiding, bijvoorbeeld NEVI. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als inkoopadviseur met het begeleiden van minimaal 4 meervoudige en/of Europese aanbestedingstrajecten in de openbare ruimte en/of met materialen gerelateerd aan de openbare ruimte. U hebt in de afgelopen 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met UAV en UAV-gc. Wensen U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als inkoopadviseur in een G5-gemeente, het Rijk of een provincie. U hebt aantoonbare ervaring met het contracteren van innovatieve oplossingen. U hebt aantoonbare kennis van de RAW-systematiek.
  1 broker | 24-36 uur
 • Projectmanager samenvoeging DSO (32 uur)

  4 dagen geleden

  Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van automatiserings- en informatiseringsprojecten. U verkrijgt een totaal overzicht over alles wat er in de regio moet gebeuren om aan te kunnen sluiten en klaar te zijn voor het DSO. U stelt een generieke ambitie op voor de DSO-aansluiting binnen de regio en brengt deze vervolgens in lijn met de verschillende ambities van de aangesloten gemeenten en betrokken organisaties. U besluit in overleg met de diverse verantwoordelijken binnen de gemeenten hoe de werkzaamheden moeten worden opgepakt en stelt op basis daarvan een plan van aanpak op. Eisen  U hebt minimaal een hbo / academisch werk- en denkniveau. U hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan met het leiden van complexe en organisatiebrede projecten. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met het leiden van complexe projecten binnen de overheid. U hebt ervaring opgedaan met erkende projectmethoden zoals PRINCE2 en Agile. U hebt kennis van GEMMA (2). U hebt kennis van de problematiek omtrent de Omgevingswet en daarbinnen specifiek met DSO.
  1 broker | 32 uur
 • Informatieanalist (36 uur)

  4 dagen geleden

  Almelo

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U onderzoekt welke bedrijfsprocessen er bestaan in de organisatie, wat de informatiebehoefte is en hoe de informatiestroom verloopt. U signaleert problemen in de doorstroming van de informatie en komt met (geautomatiseerde) oplossingen hiervoor. U maakt een vertaalslag van businessanalyses naar een beheersbaar en onderhoudbaar functioneel ontwerp. U bent verantwoordelijk voor zowel de analyse als de opvolging van de resultaten van het automatiseringsproject. U werkt nauw samen met de senior informatiemanagers die fungeren als uw opdrachtgever voor het uitwerken van de informatieanalysevraagstukken. Eisen U hebt een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van ICT. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als informatieanalist. U hebt ervaring met het maken van impactanalyses en het modelleren van processen en informatiestromen. Wensen U hebt kennis van recent uitgebrachte analysemethodieken, zoals UML en RUP. U hebt ervaring met het maken van een vertaalslag van businessanalyses naar een beheersbaar en onderhoudbaar functioneel ontwerp (bijvoorbeeld user cases en user stories). U hebt kennis van en ervaring met agile / scrum. U hebt kennis van en ervaring met procesautomatisering.
  1 broker | 36 uur
 • Communicatiemanager EURO 2020 (24 uur)

  5 dagen geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het aansturen van een interdisciplinair communicatieteam. U werkt samen met de KNVB de communicatieplannen uit. Eisen  U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt ervaring opgedaan met de communicatie voor grootstedelijke evenementen. U hebt ervaring opgedaan met publiekscommunicatie, voorlichting, social media en crisiscommunicatie. U hebt ruime ervaring opgedaan met het werken in een politiek-bestuurlijke context. U hebt ruime ervaring opgedaan met omgevingscommunicatie. Wensen  U hebt werkervaring opgedaan in een communicatie- of voorlichtingsfunctie bij de gemeente Amsterdam. U beheerst de Engelste taal in woord en geschrift.
  1 broker | 24 uur
 • Projectleider ruimtelijke ontwikkeling (28 uur)

  5 dagen geleden

  Noord-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en coördineren van verschillende woningbouw- en gebiedsontwikkelingsprojecten in verschillende fasen. U voert overleg met diverse partijen en belanghebbenden en onderhoudt contact met interne en externe partners. U houdt rekening met de grote politieke en maatschappelijke impact en maakt strategische afwegingen. U draagt bij aan het verder professionaliseren van projectmatig werken binnen de gemeentelijke organisatie en fungeert als stevige gesprekspartner voor bestuurders. U bedenkt nieuwe werkwijzen en methodes en neemt de organisatie daar in mee. Eisen U hebt een afgeronde hbo- / wo-opleiding op het gebied van planologie, bouwkunde, ruimtelijke ordening, geografie of vergelijkbaar. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als projectleider ruimtelijke ontwikkeling / gebiedsontwikkeling. U hebt ervaring opgedaan met projectontwikkeling en projectcoördinatie binnen processen waarbij zowel publieke als private partijen betrokken zijn. U hebt kennis van regelgeving, gebiedsontwikkeling en bouwkosten. U bent op dinsdagmiddag 4 juni beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Wensen U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als projectleider ruimtelijke ontwikkeling / gebiedsontwikkeling. U hebt ervaring opgedaan met projectmatig werken. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een gemeente.
  1 broker | 28 uur
 • Contractmanager programma wateroverlast (20-28 uur)

  6 dagen geleden

  Roermond

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de contractering en het begeleiden van de uitvoering ervan van strategie tot realisatie, zowel op programma- als op projectniveau. U draagt bij aan het vergroten van het draagvlak voor de inkoopstrategie en de contractering bij de betrokken partijen om het project binnen de randvoorwaarden te kunnen realiseren. U bent verantwoordelijk voor het mede-uitwerken, opstellen en implementeren van de inkoopstrategie en -plannen en alle bijkomende aspecten. U draagt zorg voor het aansturen en verder vormgeven van de contractvoorbereiding en -aanbesteding van lopende gebiedsprojecten en overige inkopen. U bent verantwoordelijk voor het opzetten en organiseren van het contractmanagement. U draagt zorg voor de kwaliteitsborging. U draagt bij aan de ontwikkelambitie van het waterschap met betrekking tot het contracteren en de contractvormen door onder andere het afstemmen over de eisen, uitvoering, oplevering en overdracht. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als contractmanager. U hebt aantoonbare werkervaring opgedaan bij publieke organisaties, zoals Rijkswaterstaat, een waterschap, provincie en/of gemeente. Wensen U hebt ervaring met contractmanagement op het gebied van werken en adviesdiensten en de verschillende contractvormen die daarbij horen. U hebt ervaring opgedaan binnen vergelijkbare projecten.
  1 broker | 20-28 uur
 • Projectmanager Aardgasvrij (20 uur)

  6 dagen geleden

  Overijssel

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bouwt een projectstructuur voor de volgende fasen van de proeftuin met een projectorganisatie die in staat is om het programma in goede samenhang te managen. U bent verantwoordelijk voor het nader uitwerken van financieringsarrangementen, juridisch-regulatorische kaders en de maatschappelijke acceptatie van het alternatief. U beschrijft de organisatie en de samenwerking met de stakeholders. U verzorgt de uitwerking van sociale, financiële, technische en ruimtelijke elementen. U draagt zorg voor het opstellen van een investeringsbegroting. U houdt zich bezig met bewonersbenadering, participatie en betrokkenheid. U werkt in de ontwikkelfase de randvoorwaarden voor een alternatieve warmtevoorziening verder uit. U bent in de realisatiefase verantwoordelijk voor diverse rapportageverplichtingen. Eisen  U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar projectmanagementervaring opgedaan, bij voorkeur binnen een bestuurlijke organisatie. U hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan als adviseur / projectleider (energie)transitiemanagement. U hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met de samenwerking met bewonersorganisaties en/of participatieprocessen. U hebt ervaring opgedaan met projecten op het gebied van energiebesparing in een gebouwde omgeving. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met het aanvragen van een proeftuin aardgasvrije wijken. U beschikt bij voorkeur over een netwerk binnen de provincie Overijssel.
  1 broker | 20 uur
 • Stedenbouwkundige (28 uur)

  1 week geleden

  Almere

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opstellen van stedenbouwkundige visies, plannen (structuur-, ontwikkelings-, verkavelings- en inrichtingsplannen op alle schaalniveaus), rapportages en randvoorwaarden voor de ontwikkeling. U bent verantwoordelijk voor het adviseren over en toetsen en begeleiden van externen, zoals architecten, ontwikkelaars en particulieren, met betrekking tot de stedenbouwkundige randvoorwaarden. U adviseert over keuzes voor de korte, middellange en lange termijnopgaven omtrent gebiedsontwikkeling. U denkt en werkt op gebieds-, stads- en regionaal niveau. U licht plannen toe en presenteert en verdedigt deze. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding Stedenbouw, Architectuur of Bouwkunde. U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als stedenbouwkundige. U hebt in de afgelopen 4 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als stedenbouwkundig adviseur met het opstellen van gebiedsontwikkelingsvisies. Wensen U hebt aantoonbare werkervaring met de programma’s InDesign, Illustrator en Photoshop.
  1 broker | 28 uur