Van Dijk Employment Service

 

Gegevens

Adres Kamerlingh Onnesweg 8
Postcode 3316 GL
Stad Dordrecht
Land Nederland
Telefoonnummer 078-654 90 60
Email info@vandijkwerkt.nl
 • OMGEVINGSMANAGER

  5 uur geleden

  Doetinchem

  1-12-2018 Einddatum:01-01-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:8-24 Sluitingsdatum:01-11 -2018 om 10:00 uur Als het omgevingsmanager heb je de volgende opdracht: Je participeert aan de voorkant van projecten in gebiedsprocessen of in de projecten zelf en zit met betrokken partijen aan tafel. Je bent verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van projecten en bent daarmee de intermediair tussen het waterschap en haar omgeving. Je bent verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om het proces/project gerealiseerd te krijgen. Je weet begrip en vertrouwen op te bouwen in de omgeving en te komen tot effectieve samenwerking met omgevingspartijen en waar dit reeds aanwezig is dit vast te houden. Je voert omgevingsanalyses uit (issues, stakeholders, mijlpalen, standpunten, belangen) en je voert relatiemanagement tussen stakeholders. Je zorgt voor vertaling van geformuleerde (gebieds)visie en doelstellingen bij het opstellen van de proces- en projectplannen. In co-creatie kom je tot resultaten
  2 brokers | 8-24 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 01-01-2021 | deadline: 01-11 -2018
 • Assistent projectleider gebiedsontwikkeling (28-36 uur)

  1 dag geleden

  Naaldwijk

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U ondersteunt de projectleider op administratief, organisatorisch en inhoudelijk gebied bij de voorbereiding en realisatie van de projecten. U treedt op als projectleider voor kleinere, eenvoudige gebiedsontwikkelingen en/of deelprojecten. U fungeert als eerste aanspreekpunt voor interne en externe partijen voor de aan projecten verbonden organisatorische aangelegenheden en algemeen inhoudelijke aspecten. U bent verantwoordelijk voor het organiseren en logistiek en inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen en bijeenkomsten, bijvoorbeeld door het verzamelen van relevante stukken, het opstellen van de agenda en het verzorgen van vergaderdossiers en de verslaglegging. U verzorgt de inhoudelijke correspondentie (bijvoorbeeld door het opstellen van B&W-adviesnota’s, raadvoorstellen, diverse rapportages, planningen en brieven). U neemt deel aan projectgroepen en levert daarin een inhoudelijke, ondersteunende bijdrage. U draagt zorg voor het inrichten, toegankelijk maken en beheren van digitale projectdossiers. U bewaakt en coördineert interne en externe informatiestromen, attendeert de betreffende projectleiders op relevante aandachtspunten en signaleert knelpunten in de voortgang. U beheert projectgegevens en de aan projecten toegewezen budgetten. U stelt projectplanningen op en signaleert knelpunten vroegtijdig. Eisen  U hebt minimaal een hbo-opleiding gevolgd. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan met gebiedsontwikkelingen.
  1 broker | 28-36 uur
 • Adviseur inkoop en contractmanagement (32-36 uur)

  4 dagen geleden

  Een van de kantoren van de opdrachtgever, bijvoorbeeld in Rotterdam, Hoek van Holland, ’s-Hertogenbosch, Roermond en/of Maastricht.

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert als expert en vraagbaak op het gebied van inkoop en contracten. U bent verantwoordelijk voor het aansturen en beheersen van het inkoopproces bij de voorbereiding en aanbesteding van contracten. U levert contractadvies met betrekking tot het omgaan met wijzigingsvoorstellen en/of claims tijdens de uitvoering aan de hand van inkoopstrategieën en vigerende kaders vanuit de wet- en regelgeving. U analyseert risico’s, adviseert hierover aan betrokkenen en ziet toe op het voldoen van de contracten aan de randvoorwaarden. U draagt bij aan de contractbeheersing op basis van systeemgerichte contractbeheersing en risicomanagement. U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden en schrijven van de contracten en verzamelt gegevens hiervoor. U werkt nauw samen met de contractmanager, toetscoördinator en risicomanager. U overlegt met en rapporteert aan de verantwoordelijke contractmanager over gewenste verbeteringen in het kader van de contractbeheersing. U adviseert het projectteam over het contractmanagementproces. U inventariseert de verplichtingen vanuit de opdrachtgever. U draagt zorg voor het (mede) opstellen en beoordelen van de contractteksten. U bent verantwoordelijk voor het onderkennen, oordelen en afhandelen van knelpunten. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als adviseur inkoop en contractmanagement. U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 32-36 uur
 • Kwartiermaker (36 uur)

  4 dagen geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U geeft leiding aan de afdeling en het veranderproces. U neemt de medewerkers mee in alle veranderingen en werkt toe naar de beoogde nieuwe situatie. U monitort bij de afdelingshoofden welke behoeftes er leven op het gebied van financieel advies en facilitering, met als specifieke aandachtspunt de projectorganisatie. U maakt afspraken over de inzet van medewerkers en draagt bij aan het inrichten van de afdeling. U coacht medewerkers, voert loopbaangesprekken en initieert verzuimgesprekken. U stelt samen met de medewerkers het afdelingsplan voor 2019 op. U neemt deel aan het MT en adviseert over de strategie. Eisen  U beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau, verkregen door een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van bedrijfskunde, economie of bestuurskunde. U hebt ruime ervaring met soortgelijke veranderprocessen in een vergelijkbare rol. U hebt ervaring met het leidinggeven aan mensen en het bouwen aan toekomstbestendige afdelingen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt minimaal 5 jaar ervaring met de gemeentelijke omgeving en processen. U hebt kennis van het vakgebied waarbinnen de afdeling werkzaam is.
  1 broker | 36 uur
 • Senior contractadviseur (24 uur)

  4 dagen geleden

  Ridderkerk

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U adviseert de contractmanager in de voorbereidingsfase over de beheersbaarheid van het contract. U verzorgt het opstellen van contractdocumenten op basis van de vigerende modelcontracten. U bent in de uitvoeringsfase van RAW-contracten verantwoordelijk voor de aansturing van directievoerders en toezichthouders. U adviseert in samenwerking met de technisch- en omgevingsadviseur over de aanpassing van contractteksten om zo de klantwens van de interne opdrachtgever te borgen. U ziet toe op de naleving van contractuele verplichtingen en de afwikkeling van eventuele afwijkingen. U draagt zorg voor het onderkennen, beoordelen en afhandelen van knelpunten en risico’s. U verzorgt aankondigings-, aanbestedings- en gunningsprocedures en adviseert hierover. U borgt de kwaliteit van de verschillende contractdocumenten. Eisen  U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding en/of een overeenkomstig werk- / denkniveau. U bent in het bezit van het certificaat PRINCE 2 Foundation of haalt dit voor 1 maart 2019. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als senior contractadviseur. U hebt ervaring met inkoop- en contractmanagement en kennis van relevante wet- en regelgeving. U hebt ervaring met het opstellen van contractstukken (UAV-gc) en de voorbereiding daarvan. U hebt ervaring met de aansturing van een deelcontractteam dat verantwoordelijk is voor de uitvoering. U hebt ervaring met het gelijktijdig uitvoeren van meerdere baggerprojecten. U hebt als contractadviseur ervaring opgedaan binnen een IPM-projectteam. U hebt ervaring met het opstellen van contractbeheers- en toetsplannen. U hebt ervaring met de projectbewaking van financiën en planning. U hebt ervaring met de toetscoördinatie van UAV-gc-contracten.
  1 broker | 24 uur
 • Toezichthouder agrarisch (36 uur)

  4 dagen geleden

  Eindhoven

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van controles bij bedrijven en het toetsen aan de relevante wet- en regelgeving. U houdt toezicht op agrarische bedrijven met inachtneming van de Wabo en Wet natuurbescherming. U behandelt klachten en verzoeken tot handhaving. U draagt zorg voor de administratieve verwerking van de controles en stelt brieven op naderhand. U houdt toezicht op de gemaakte afspraken. Eisen U hebt ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 3 jaar werkervaring als toezichthouder. U hebt kennis van en ervaring met de Wet natuurbescherming. U hebt affiniteit met de agrarische sector.
  1 broker | 36 uur
 • Manager omgeving en communicatie (32-36 uur)

  6 dagen geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het voorleggen en maken van strategische keuzes op het gebied van omgeving en communicatie. U verzorgt het ontwikkelen en uitrollen van de omgevings- en communicatiestrategie. U bent verantwoordelijk voor het aansturen van het omgevingsmanagementteam. U adviseert de programmadirecteur en het managementteam over de omgeving en communicatiestrategie voor het programma en onderliggende projecten. U verzorgt de interactie en communicatie met de omgeving / stakeholders. U signaleert kansen voor het vergroten van het draagvlak en de reputatie van de projecten van het programma en de betrokken organisaties. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding in de richting van civiele techniek, bedrijfskunde of communicatie. U hebt minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan als omgevingsmanager of in een vergelijkbare functie. U hebt kennis van en ervaring met de realisatie van ruimtelijke en/of infrastructurele projecten. U hebt ervaring met het ontwikkelen van een omgevingsstrategie met de vertaalslag naar effectieve omgevings- en communicatietrajecten. U hebt ervaring met het uitvoeren van een stakeholdersanalyse voor omgevingsmanagement , het bepalen van een stakeholdersstrategie en het leggen en behouden van een stakeholderrelatie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring in een dynamische (ambtelijke) werkomgeving en politiek bestuurlijke context. U hebt ervaring met de samenwerking binnen een multidisciplinair team.
  1 broker | 32-36 uur
 • Projectsecretaris (24 uur)

  1 week geleden

  Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U begeleidt en ondersteunt de organisatie rondom de ontheffingen. U draagt zorg voor de voorbereiding van de dossiers voor de commissie. U bereidt de criteria voor ten behoeve van het beleid. U onderhoudt de projectadministratie. U stelt adviezen op ten behoeve van de commissie. U draagt zorg voor het voorbereiden en bijwerken van de vergaderingen van de adviescommissie. U neemt contact op met de aanvrager indien er vragen zijn. U maakt de dossiers compleet. U bent verantwoordelijk voor het opstellen en versturen van de beschikking. U verricht overige administratieve handelingen. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur Nederlands Recht en met een specialisatie in bestuursrecht. U hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met bestuursrecht of in een soortgelijke functie (als secretaris). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt ervaring met het softwareprogramma Decos Join. U hebt minimaal 2 jaar ervaring met het adviseren over bestuursrechtelijke onderwerpen.
  1 broker | 24 uur
 • Jurist ruimtelijke ordening (36 uur)

  1 week geleden

  Venray

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het begeleiden van bestemmingsplanprocedures. U draagt zorg voor het afhandelen van planschadeverzoeken. U verzorgt de afhandeling van zienswijzen en juridische procedures. U geeft juridisch advies op het gebied van omgevingsrecht. U adviseert over te nemen stappen of maatregelen. U voert overleg om te komen tot oplossingen. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als jurist ruimtelijke ordening bij een gemeente. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt kennis van wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening. U hebt werkervaring opgedaan als adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening.
  1 broker | 36 uur
 • Algemeen projectleider gebiedsontwikkeling (36 uur)

  1 week geleden

  Schiedam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U levert een bijdrage aan projecten, waarbij het accent zal liggen op projecten op het gebied van bouw- en woonrijp maken, gebiedsontwikkeling, ecologische zones en sportvelden alsmede (infrastructurele) reconstructies en herinrichting van de openbare ruimte in binnenstedelijk gebied. U verricht vakspecialistische werkzaamheden en adviseert over beleidsuitvoering. U bent verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, integreren, coördineren en controleren van processen, een efficiënt verloop van het productieproces, de aanwending van financiële middelen, planning en budgetten binnen randvoorwaarden op basis van gemandateerde bevoegdheden. U draagt zorg voor het opstellen, controleren, toetsen, bijstellen en bespreken van ontwerpen, bestekken en bestekstekeningen, materiaalkeuzes en afwerkingsniveaus. U verzorgt het opstellen van de projectbegroting, budgetramingen, de projectplanning en het programma van eisen aan de hand van richtlijnen en verplichtingen. U toetst prijsaanbiedingen en doet voorstellen voor prijsonderhandelingen. U stelt projectplannen op conform de GROTICK-methode en gebaseerd op projectmatig werken. U onderhoudt contact met aannemers, overheidsinstanties en nutsbedrijven, specialistische diensten en onderzoeksinstellingen en belanghebbenden (bewoners, bewonersverenigingen en organisaties). U geeft leiding aan projectteams bij het opstellen van het integraal ruimtelijk / functioneel ontwerp. U stuurt projectteamleden / medewerkers van externe bedrijven aan. U speelt een belangrijke rol in het participatieproces met bewoners en andere belanghebbenden. U vraagt vergunningen en ontheffingen aan en neemt maatregelen om deze te verkrijgen. U stimuleert het op tijd leveren van kwalitatief hoogwaardige producten. U rapporteert aan de ambtelijk opdrachtgever over de voortgang. U levert gegevens aan voor de eindoplevering en eindafrekening. Eisen  U hebt minimaal een hbo werk- en denkniveau en 5 jaar aantoonbare werkervaring. U hebt kennis van gebiedsontwikkeling en herinrichting en van marktpartijen binnen dit marktsegment. U hebt kennis van en ervaring met moderne contractvormen (UAV-gc, D&D, BVP). U hebt kennis van het voorbereiden en uitvoeren van projecten. U hebt ervaring met het resultaatgericht managen van een projectteam. U hebt ervaring met het vertegenwoordigen van een gemeente op een specifiek beleidsonderdeel. U hebt inzicht in financiële, personele en organisatorische uitvoeringsgerichte aspecten van projecten. U hebt inzicht in bestuurlijke verhoudingen op gemeentelijk en hoger niveau. U hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve en contactuele vaardigheden. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 36 uur
 • Projectleider herbestemming fabriekshal (30 uur)

  1 week geleden

  Zevenaar

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent integraal verantwoordelijk voor het realiseren van het projectresultaat, de oplevering en ingebruikname van de fabriekshal. U begeleidt en faciliteert een alliantievorming en een duurzame samenwerking tussen deze partners. U vormt een beheerstichting met een raad van toezicht die zorgdraagt voor facilitair beheer en gezamenlijke programmering. U vormt een programmaraad en stimuleert het opzetten van een jaarprogrammering. U begeleidt samen met de horecaexpert de Europese aanbesteding en maakt afspraken met de uiteindelijke aanbieder over de huur, exploitatie en verdeling van de revenuen. U bewaakt tijdens de realisatie het concept en de programma’s van eisen van verschillende partners. U begeleidt met de bouwmanager en architecten de contractering en uitvoering van de onderdelen. U begeleidt het proces om een bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken en creëert draagvlak. U organiseert en stuurt het project op proces en inhoud en bewaakt de voortgang van de onderdelen. U fungeert als budgethouder en bewaakt de uitputting van het budget op advies, levering en prijs. U werkt intensief samen met het projectteam van gemeentelijke adviseurs en externe adviseurs. U legt verantwoording af aan de ambtelijk opdrachtgever en de stuurgroep. U bent verantwoordelijk voor de communicatiestrategie van het project. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding. U hebt projectleiderservaring en ervaring met het uitvoeren van verschillende projecten voor overheden. U hebt ervaring met het aansturen van minimaal 1 soortgelijk project in Nederland, het realiseren van een gezamenlijke huisvesting voor cultureel-maatschappelijke partijen inclusief horeca. U hebt kennis van het werken binnen een politiek-bestuurlijke context van gemeentelijke organisaties. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring opgedaan als projectleider waarbij u integraal verantwoordelijk was voor het realiseren van het projectresultaat, waarbij u zowel stuurde op proces als op inhoud.
  1 broker | 30 uur
 • Senior projectleider programmering dienstverlening (12 uur)

  1 week geleden

  Provincie Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het uitwerken / doorontwikkelen van het dienstverleningsconcept en de samenwerkingsstructuur van de gemeente en haar partners. U voert een behoefteonderzoek uit onder de inwoners van de gemeente. U werkt samen met de partners een visie uit tot een behoeftegestuurde integrale dienstverlening. U draagt zorg voor het in gang zetten van de organisatieontwikkeling. U bewaakt de kwaliteit van het dienstverleningsconcept. U creëert intern aandacht voor marketing, branding en identiteit omtrent het project. U voert een omgevingsanalyse uit. U stelt een kansenkaart op. U creëert een integrale programmering. U draagt zorg voor een vitale coalitie / teambuilding vanuit de inhoud. Eisen  U hebt minimaal 10 jaar ervaring opgedaan met vergelijkbare trajecten, waarvan minimaal 5 jaar op seniorniveau. U hebt aantoonbare ervaring opgedaan met het begeleiden van minimaal 3 innovatietrajecten. U hebt werkervaring opgedaan met een hybride organisatie en verschillende bedrijfsculturen. U hebt kennis van paradigmaverschuivingen in het sociaal domein. U bent in staat om een visie te positioneren binnen een herinrichtingsproject en deze te vertalen naar concrete acties. U bent in staat om de doelstellingen van de partners te vertalen ten behoeve van de bestuurlijke agenda. U bent in staat om te schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. U bent in staat om partners optimaal in hun kracht / deskundigheid te laten functioneren. U bent in staat om een samenwerking om te vormen tot een duurzame, vitale coalitie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 12 uur
 • Projectmanager maatschappelijk vastgoed (12-16 uur)

  1 week geleden

  Provincie Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouwkundige / installatietechnische aansturing. U verzorgt het uitwerken van de projectorganisatie en het spoorboekje. U draagt zorg voor de projectbegroting en communicatiestrategie. U zorgt voor de financiële bewaking en stuurt de uitwerking van het ontwerp aan (architect / adviseurs). U leidt de aanbesteding (samen met Inkoop), plant / bewaakt de tijd en bekleedt de rol van oliemens. U staat nieuwe huurders te woord en zorgt voor het aanhaken van bewoners en raadsleden. U stuurt de (ver)bouw en aanpassingen aan en brengt de tijdelijke maatregelen in kaart. U bent verantwoordelijk voor het risicomanagement en risicoanalyses. U draagt zorg voor de besluitvormingsregie en besluitvormingsstukken. U verzorgt het aansturen van de (ontwerp)inrichting. U zorgt voor vitale coalitie / teambuilding. Eisen  U hebt als projectmanager minimaal 10 jaar ervaring opgedaan met multifunctionele vastgoedprojecten, waarvan minstens 5 jaar op seniorniveau. U hebt ervaring opgedaan binnen de definitie-, ontwerp- en bouwfase van een vergelijkbaar multifunctioneel maatschappelijk vastgoedproject. U hebt ervaring met een grote verbouwing in een pand waar de winkel openblijft. U hebt ervaring met opdrachtgeverschap vanuit een collectief van opdrachtgevers. U hebt ervaring met participatieprojecten waarbij in- en externe stakeholders zijn betrokken. U hebt ervaring met de projectbeheersing van een vergelijkbaar traject. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 12-16 uur
 • Recruitment consultant (36-40 uur)

  1 week geleden

  Dordrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het verzorgen van het gehele proces van interim- en werving- en selectieopdrachten. U bent creatief in het zoeken naar kandidaten en maakt hierbij gebruik van meerdere kanalen, zoals de database, uw eigen netwerk en innovatieve media. U screent de kandidaten door het afnemen van diepte-interviews, al dan niet aangevuld door andere testmethodieken. U draagt zorg voor het uitbreiden van het huidige klantenbestand, in samenwerking met de collega’s. U hebt de mogelijkheid om samen met het managementteam een visie en strategie te creëren voor de afdeling Interim-management en Detachering (Support) en betrekt anderen hierbij. U draagt zorg voor het verder uitbouwen van de recruitmentafdeling waarbij u ondersteund wordt door collega’s en levert hiermee een bijdrage aan de groei van de organisatie. U rapporteert rechtstreeks aan de managing partner die tevens als sparringpartner functioneert. Eisen U hebt ervaring met recruitment binnen interim-vraagstukken. U hebt de ambitie om verantwoordelijkheid te nemen, leiding te geven en hierin door te groeien. U hebt een sterke teamgeest, kunt autonoom werken en brengt structuur aan. U bent ondernemend en houdt van een uitdaging. U werkt resultaatgericht waarbij het halen van targets en het leveren van kwaliteit u motiveren. U bent commercieel ingesteld en weet klanten op een servicegerichte manier te binden. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 36-40 uur
 • Kandidaat-notaris (40 uur)

  2 weken geleden

  Spijkenisse

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent werkzaam op het gebied van personen- en familierecht en de registergoederenpraktijk. U adviseert cliënten over juridische zaken. U ondersteunt de notaris bij zijn / haar werkzaamheden. U bereidt akten en stukken voor. U onderhoudt contact met cliënten. U bestudeert literatuur en jurisprudentie. U legt gemaakte afspraken en verklaringen rechtsgeldig vast in notariële akten. U neemt de notaris waar bij afwezigheid. Eisen U beschikt over een afgeronde wo-opleiding Notarieel Recht en een afgeronde beroepsopleiding. U bent waarnemingsbevoegd als kandidaat-notaris. U bent gespecialiseerd in personen- en familierecht en onroerend goedrecht. U hebt minimaal 6 jaar werkervaring opgedaan als kandidaat-notaris. U hebt een proactieve werkhouding. U bent klantgericht, flexibel, accuraat, stressbestendig en representatief. U beschikt over goede communicatieve eigenschappen. U kunt zelfstandig werken. U beheerst de Nederlandse taal uitstekend. U bent bereid over 3 jaar de notaris van de sectie Personen- en Familierecht op te volgen.
  1 broker | 40 uur