Matchd

 

Gegevens

Adres Hogebrinkerweg 10
Postcode 3871KN
Stad Hoevelaken
Land Nederland
Telefoonnummer 033 – 204 8 204
Email info@matchd.nl
 • ADVISEUR PARKEERVOORZIENINGEN

  1 dag geleden

  Rotterdam

  -2018 Einddatum: 15-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 08:30 uur De afdeling Parkeervoorzieningen is onderdeel van Toezicht & Handhaving. De afdeling is verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van de parkeervoorzieningen (betaald parkeren op straat, openbare garages en stallingsgarages, P+R-terreinen, openbare fietsenstallingen en fietstrommels) en fiscale controle. Het team van fiscaal controle voert controles uit op de naleving van de parkeerwetgeving, in het bijzonder de handhaving op de betaling van parkeerbelasting (fiscale naheffing) om zo uitvoering te geven aan het parkeerbeleid van de organisatie. Het team legt naheffingen op en handhaaft digitale parkeerrechten. Het doel van het parkeerbeleid is het realiseren van een bepaalde betalingsgraad om de bereikbaarheid en de doorstroom binnen de stad te bevorderen. De inzet vindt informatie gestuurd plaats en sluit aan bij de behoeften van de wijk. De functie Als adviseur parkeervoorzieningen ondersteun je de afdelingsmanager fiscale controle. Je bent de spreekwoordelijke duizendpoot en kunt schakelen op verschillende vlakken en verschillende niveaus. Je zorgt voor ontwikkeling, , implementatie, inrichten van beheer en zo nodig bijsturen op de kwaliteit van de fiscale controle. Daarnaast ben je ook in staat om deze resultaten in een bestuurlijke notitie te vatten. De wijze van parkeercontrole is onderhevig aan diverse technische ontwikkelingen en innovaties waarbij jouw ondersteuning nodig is om deze te vertalen naar de Rotterdamse situatie. Vanwege de vele ontwikkelingen zijn we op zoek naar een tijdelijke adviseur voor 6 maanden. Startdatum in overleg. Het takenpakket is daardoor flexibel en kan deels op basis van werkervaring worden aangepast naar wat meer passend is. De ontwikkelingen spelen zich af op diverse vlakken. Dit kan reikenvan juridische en/of beleidsmatige vragen en ontwikkelingen aan de ene kant tot ICT-innovaties aan de andere kant. In deze functie wordt er ook van jou verwacht dat je kan samenwerken met veel verschillende afdelingen binnen de gemeente zoals basisinformatie en belastingen om te komen tot een goede ketenafspraken en met een afdeling huisvesting voor de hands-on praktischezaken, implementatie van nieuw contract met invorderingsbedrijf voor naheffingen op buitenlandse kentekenhouders, afronden pilot “opvolgen op afstand”, opstellen werkprocessen, waaronder afhandeling schades, handhaving op maximale parkeerduur. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 15-04-2019 | deadline: 27-09-2018
 • PROJECTLEIDER VERANDERTRAJECT GEBIEDSTEAMS

  1 dag geleden

  Nijkerk

  1-10-2018 Einddatum: 28-02-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18 Sluitingsdatum: 25-09-2018 om 12:00 uur Je taken zijn: Je zorgt er in samenspraak met team HRM voor dat alle gebiedsteammedewerkers snel en adequaat geïnformeerd worden over gevolgen van eventuele indiensttreding, zowel arbeidsvoorwaardelijk, een overgang naar het ambtenaarschap en het werken in een organisatie met zelfsturende teams. Resultaat moet zijn dat gebiedsteammedewerkers zelf medio november aangeven zich voldoende geïnformeerd te achten; Je stelt in samenspraak met team HRM een procedure en een tijdpad van indiensttreding op wat direct in werking treedt als een besluit daartoe genomen is. Daarbij staat zorgvuldig handelen ten aanzien van de medewerkers, rekening houden met hun persoonlijke omstandigheden, voorop; Je zorgt in samenspraak met de servicedesk ICT voor dat bij indiensttreding elke medewerker direct beschikt over de door hem/haar benodigde hard- en software; Je zorgt er voor dat intern alle zijdelings betrokken teams goed geïnformeerd worden en meegenomen worden in dit proces; Je geeft persoonlijk leiding aan een lean-traject waarbij een zo hoog mogelijke administratieve lastenverlichting gerealiseerd moet worden. Uitvoering moet mogelijk zijn binnen 12 maanden. De lastenverlichting moet daadwerkelijk ervaren worden door de gebiedsteam-medewerkers en weergegeven worden in manuren; Je bent gericht op het ontzorgen van je opdrachtgever. Dat zijn de beide coördinatoren en de gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever gebiedsteams gezamenlijk.
  1 broker | 18 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 28-02-2019 | deadline: 25-09-2018
 • UNITMANAGER SPECIFIEKE DIENSTEN

  1 dag geleden

  Zeist

  1-10-2018 Einddatum: 28-02-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 03-10-2018 om 09:00 uur Als unitmanager ben je een resultaatgerichte, hands-on manager die met een pragmatische insteek beleid, politiek en uitvoering met elkaar weet te verbinden. In de organisatie ben je de verbindend leider van de medewerkers van de unit Specifieke diensten. Je schakelt snel en effectief met collega-unitmanagers en bevordert daarmee de onderlinge samenhang in de uitvoering. Je overstijgt het eigen (unit) belang en benut en ontwikkelt de kwaliteiten van medewerkers. Je bent ook lid van het MT en draagt daarmee mede verantwoordelijkheid voor de resultaten van de gehele organisatie. Je bouwt mee aan de ontwikkeling van de organisatie en draagt de koers die wij varen actief uit. Als unitmanager draag je integrale verantwoordelijkheid voor de resultaten van jouw unit. Je stimuleert medewerkers om resultaten te bereiken die bijdragen aan de targets van de organisatie en weet dat je daarom je medewerkers in staat moet stellen het beste van zichzelf te laten zien. Jij verhoogt daarmee de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit in onze organisatie. Wij vragen daarom zowel mensgericht-, als resultaatsgericht leiderschap.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 28-02-2019 | deadline: 03-10-2018
 • PROJECTLEIDER AANBESTEDINGEN MATERIEEL (WAGENPARK)

  1 dag geleden

  Utrecht

  1-10-2018 Einddatum: 01-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 8 - 16 Sluitingsdatum: 26-09-2018 om 09:00 uur We zoeken een projectleider voor de volgende aanbestedingen: de aanschaf of lease van scooters en fietsen; het schadeherstel van dienstvoertuigen; en het onderhoud van het wagenpark. Je bent verantwoordelijk voor de planning, de voortgang en rapportage van het aanbestedingsproces. Voor de aanschaf of lease van fietsen en scooters en het schadeherstel organiseer je een marktonderzoek uit om te bepalen welke oplossing passend is voor de Utrechtse situatie, lever je een inhoudelijke bijdrage aan het opstellen van de selectiecriteria (eisen en wensen), draag je zorg voor de nota van inlichtingen, beoordeel je i.s.m. met andere projectgroepsleden de binnengekomen inschrijvingen en begeleidt (eventueel) de praktijktesten. Voor de aanbesteding van het onderhoud van het wagenpark organiseer je een marktonderzoek en lever je een inhoudelijke bijdrage aan het opstellen van de selectiecriteria (eisen en wensen).
  1 broker | 8 - 16 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-03-2019 | deadline: 26-09-2018
 • MER COÖRDINATOR

  1 dag geleden

  Utrecht

  -2018 Einddatum: 15-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18 Sluitingsdatum: 04-10-2018 om 09:00 uur De MER-coördinator is het centrale aanspreekpunt voor milieu effect rapportages (m.e.r.), zowel intern als extern. Hij onderhoudt contacten met de provincie Utrecht, Min. van I en W en de MER commissie. De coördinator zet de vraag uit naar adviseurs/specialisten en begeleidt het proces en adviseert daarmee de initiatiefnemer. Concreet houdt dit in dat jij verantwoordelijk, dan wel actief betrokken bent met: Gevraagd en ongevraagd advies over MER. Overzicht houdt en afstemming hebt en besluitvorming stimuleert over de verschillende MER procedures Geven van advies over mitigerende maatregelen in MER beoordelingen en de borging daarvan in besluitvorming. Het beoordelen van nut en noodzaak van het opleggen van monitoringsverplichtingen.
  1 broker | 18 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 15-10-2019 | deadline: 04-10-2018
 • PROCESBEGELEIDER EN PROJECTLEIDER 2E WINDPARK

  1 dag geleden

  Houten

  -2018 Einddatum: 15-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 09:00 uur In het vastgestelde collegeprogramma 2018-2022 is het streven naar meer windenergie als volgt beschreven: Voor het windpark bij de Goyerbrug wordt naar verwachting een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De besluitvorming en eventuele uitvoering van het besluit willen wij transparant organiseren. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op externe deskundigheid en ondersteuning bij en vormgeving van het communicatie- en participatieproces. Gezien de complexiteit en controverse van het onderwerp en omdat dit ook inwoners buiten Houten aangaat, vraagt dit meer inzet dan gebruikelijk. In het coalitieakkoord 2018-2022 is daarbij aangegeven dat aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden voor ons erg belangrijk is. De opdracht heeft betrekking op de begeleiding van het proces om te komen tot besluitvorming over de realisatie van een tweede windpark in Houten in samenspraak met de omgeving, de initiatiefnemer en andere overheden. Taken en verantwoordelijkheden Proces- en projectbegeleiding van het project; advisering aan raad en college over uitgangspunten, voortgang en besluitvorming m.b.t. de aanvraag voor een 2e windpark; overleg en correspondentie met interne en externe partijen; aanspreekpunt voor belanghebbenden en externe partijen; afstemming met buurgemeenten en provincie; interne coördinatie van de inhoudelijke inbreng van adviseurs die betrokken zijn bij de besluitvorming over het 2e Windpark.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 15-10-2019 | deadline: 27-09-2018
 • LANDMETER

  1 dag geleden

  Leeuwarden

  8-10-2018 Einddatum: 05-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20-28 Sluitingsdatum: 26-09-2018 om 15:00 uur De sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting van het Fysiek Domein zoekt voor het team Geo-informatie een Landmeter voor de duur van 6 maanden, met de optie tot verlenging. Het betreft een functie voor bij voorkeur 24 uur per week, waarbij 20 of 28 uur per week bespreekbaar is. Algemene informatie De sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting is één van de zes sectoren binnen het Fysiek Domein. De sector richt zich op de verdere ontwikkeling van Leeuwarden als aansprekende en bereikbare woon-, werk- en verblijfsgemeente en bestaat uit de teams Civiele Techniek, Ondersteuning en Geo-informatie en uit de clusters Verkeer & Vervoer, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. De sector bestaat uit circa 70 personen en het team Geo-informatie telt circa 12 medewerkers. Het team houdt zich onder andere bezig met landmeetkundige en registratieve werkzaamheden, zoals matenplannen, uitzettingen, revisiemetingen en het beheer van een aantal basisregistraties. Ook het uitvoeren van GIS analyses en de vervaardiging en het beheer van hoogwaardige geografische producten behoren tot de taken van het team.
  1 broker | 20-28 uur | startdatum: 08-10-2018 | einddatum: 05-04-2019 | deadline: 26-09-2018
 • KWALITEITSCOÖRDINATOR WMO/JEUGD

  1 dag geleden

  Oisterwijk

  -2018 Einddatum: 17-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 17:00 uur De kwaliteitscoördinator is heel belangrijk tussen beleid en uitvoering en zal intensief samenwerken met de beleidsmedewerkers WMO/jeugdwet, Senior-medewerkers Wmo/Jeugd en Teamleider Sociaal Team. Ook legt hij/zij verbinding met ondersteunende afdeling (onder meer interne controle en applicatiebeheer). Hij/zij is medeverantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant en continue verbetering van de processen. Resultaatbeschrijving: Beleid vertalen in procesbeschrijvingen en werkinstructies en toezien op een juiste toepassing van beleid; Maken en actueel houden van procesbeschrijvingen, werkinstructies, werkafspraken en documenten; Adviseren van beleidsmedewerkers t.a.v. de praktische uitvoerbaarheid van (nieuw) beleid, sparringpartner voor beleid; Sparringpartner en coördinator richting applicatiebeheer m.b.t. de inrichting en continue verbetering van systemen; Sparringpartner en coördinator richting medewerker interne beheersing t.b.v. verbijzonderde interne controles en accountantscontroles; Instrueren medewerkers m.b.t. uitvoering van processen en gebruik van systemen; Uitvoeren van kwaliteitscontroles (doelmatigheid, rechtmatigheid, tijdigheid, eenduidige registratie, dossiervorming, privacy e.d.); Genereren en optimaliseren van bewakingsoverzichten en rapportages voor het management; Initiëren van verbetermaatregelen voortvloeiend vanuit controles dan wel op basis van input vanuit de uitvoering; Adviseren van het management omtrent risico’s en verbeterpunten in de processen; Deelname aan diverse werkgroepen/overleggen op gebied van kwaliteit en processen Wmo/Jeugd. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 17-03-2019 | deadline: 27-09-2018
 • TOETSER EN VERGUNNINGVERLENER WET NATUURBESCHERMING

  1 dag geleden

  Den Haag

  8-10-2018 Einddatum: 30-03-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 28-09-2018 om 09:00 uur Maak werk van soortenbescherming in de provincie Zuid-Holland en ga aan de slag als vergunningverlener Wet Natuurbescherming (Wnb). Wij zoeken iemand met een HBO/WO-opleiding Ecologie/Biologie/Natuur met bij voorkeur ervaring en affiniteit met de bescherming van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Jouw werk bestaat uit het beoordelen van natuurtoetsen en aanvragen voor een ontheffing Wnb. Je bewaakt het proces en de doorlooptijd van de aanvragen en maakt daarbij gebruik van de applicatie Squit XO. De organisatie voert de vergunningverlening voor de Wnb uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Je komt te werken in het team Groen van de afdeling Toetsing en Vergunningverlening.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 08-10-2018 | einddatum: 30-03-2018 | deadline: 28-09-2018
 • HRM ADVISEUR (SENIOR)

  1 dag geleden

  Nijkerk

  1-10-2018 Einddatum: 01-07-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 25-09-2018 om 09:00 uur Als HRM-adviseur ben je een sparringpartner voor de teams, die in een fase van doorontwikkeling zijn. Belangrijk als HRM-adviseur is dat je proactief handelt en verbindingen kan leggen tussen organisatiedoelen en teamdoelen. Je gaat de teams en teamleden adviseren, ondersteunen en coachen op het HR- terrein. Concreet zijn dit (onder andere) de volgende HRM-processen: Capaciteitsvraagstukken, personeels- en jaarplanning; Instroom doorstroom uitstroom beleid; Ontwikkelings- mobiliteit- en begeleidingsvraagstukken van teammedewerkers; Casemanagement verzuim; Bijdragen aan en leiden van HRM gerelateerde projecten. Je bent in staat om overzicht te bewaren in een hectische omgeving. Je zoekt de samenwerking op. Daarnaast ben jij klantgericht, organisatiesensitief, inventief, oplossingsgericht, flexibel, overtuigingskracht en integer. Deze eigenschappen, in combinatie met een positieve instelling en energieke werkhouding maken jou tot een waardevolle aanvulling op ons team.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-07-2019 | deadline: 25-09-2018
 • PROJECTLEIDER ASBESTOPLEIDINGEN

  1 dag geleden

  Zwolle

  -2018 Einddatum: 01-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16-24 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 12:00 uur Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de organisatie. Het team Strategie en Bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor het programma Versnelling aanpak asbestdaken. Project Het multidisciplinaire programmateam richt zich op stimulering van collega-overheden en bedrijven om werk te maken van de vervanging van asbestdaken door de eigenaren. Daarvoor worden allerlei projecten gerealiseerd en hulpmiddelen ontwikkeld. Opdracht omschrijving De organisatie werkt samen met andere provincies en het Landelijk Programmabureau Asbestversnelling bij de stimulering van de aanpak van asbestdaken. Wij willen graag bevorderen dat er meer mensen worden opgeleid om asbestdaken te saneren. De taken worden mede in opdracht van de betrokken provincies vervuld. Taken: Samenwerking organiseren met landelijke partijen zoals Ascert, SZW, ISZW, OD-NL, opleidingsbranche, saneringsbranche om te komen tot afzonderlijke eisen en opleidingen voor daksaneringenmedewerkers; Opleidingsbedrijven stimuleren om de vereenvoudigde opleiding aan te bieden; Saneringsbedrijven stimuleren om medewerkers voor deze opleiding (en werk) aan te trekken; Uitzendbureaus en/of andere bemiddelaars stimuleren om medewerkers voor deze opleiding (en werk) aan te trekken; Gemeenten stimuleren, o.a. via de VNG, om uitkeringsgerechtigden en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt naar asbestbedrijven toe te leiden; Samenwerkende provincies en landelijk programmabureau adviseren hoe meer mensen/bedrijven te interesseren zich toe te leggen op asbestdaksanering door het volgen van de vereenvoudigde opleiding. Verantwoordelijkheden / Resultaten De taken worden zeer zelfstandig uitgevoerd. De projectleider is ook verantwoording verschuldigd aan de andere betrokken provincies. Mede namens hen zal de programmaleider de opdracht begeleiden. Vooraf staat niet vast hoeveel meer mensen kunnen worden opgeleid om asbestdaken te saneren. De projectleider zorgt voor maximale inzet van alle betrokken partijen om de beschikbaarheid van personeel voor asbestdaksaneringen te optimaliseren
  1 broker | 16-24 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 01-10-2019 | deadline: 27-09-2018
 • CONSULENT JEUGD (SKJ GEREGISTREERD)

  2 dagen geleden

  Leidschendam

  -2018 Einddatum: 1-2-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-9-2018 om 09:00 uur Als Consulent jeugd heb je een dynamische functie waarin je binnen het vrijwillig kader een onderzoekende, richtinggevende en adviserende rol hebt. De gemeente biedt je een basisplek, waar je in een multidisciplinair team werkt, binnen de afdeling Sociaal Domein. Om te onderzoeken wat de hulpvraag is, kom je thuis bij de gezinnen, ga je met kinderen en ouders in gesprek en overleg je met de betrokken instanties over wat nodig is. De veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige staat altijd centraal, je doet wat nodig is om deze veiligheid te waarborgen. Om te bepalen welke hulp in een gezin nodig is vinden indien nodig huisbezoeken plaats. De interventies die de Consulent jeugd inzet hebben als doel de eigen kracht van het gezinssysteem te vergroten. De Consulent jeugd kan doorverwijzen naar passende jeugdhulp, jeugd GGZ of PGB. De Consulent jeugd is in staat om hulpvragen te verhelderen en brengt door middel van een brede uitvraag op de zorgen en krachten de situatie zo compleet mogelijk in kaart. De Consulent jeugd doet dit altijd vanuit de gedachte samen met de inwoner en hulpverlening aan de slag te gaan. Dit heeft als doel om het gezinssysteem als geheel te versterken zodat het uiteindelijk op eigen kracht en zonder of met minimale ondersteuning verder kan. Het doel van de Consulent jeugd is goede zorg mogelijk maken voor gezinnen die dit nodig hebben. Na alle benodigde informatie te hebben verzameld, maken de Consulent jeugd en het gezinssysteem tezamen een integraal ondersteuningsplan volgens het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Indien gewenst kan er een verleningsbesluit afgegeven worden. Daarnaast waarborgt en realiseert de Consulent jeugd zijn eigen professionele ontwikkeling en vertegenwoordiging van jeugd binnen het sociale domein zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde actueel is.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-10-2018 | einddatum: 1-2-2018 | deadline: 24-9-2018
 • FINANCIEEL ANALIST

  3 dagen geleden

  Rotterdam

  -2018 Einddatum: 1-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 25-9-2018 om 08:00 uur De Financieel Analist is werkzaam binnen de afdeling Financial Reporting (FR). Deze afdeling bewaakt de voortgang van de business ten opzichte van de (financiële) doelstellingen. De inrichting van de interne organisatie is gericht op de scheiding van de verschillende taken binnen de afdeling Financial Reporting. Hierdoor is de afdeling beter in staat om effectiever en efficiënter een bijdrage te leveren aan het in control zijn binnen het concern. Financieel Analist (FSK 11 en 12). Deze analisten worden ingezet voor het hoofdproduct Analyse & Advies uit de Producten –en Dienstencatalogus van de afdeling Financial Reporting. Ze zijn het primaire aanspreekpunt van de clusters op het gebied van Financial Reporting. Daarnaast kan de Financieel Analist binnen een cluster fungeren als p&c coördinator en is hiermee verantwoordelijk voor de doorvertaling/communicatie van concernoverstijgende onderwerpen/acties binnen het eigen team. De p&c coördinator verricht tevens de functionele aansturing van het eigen team. De Financieel Analist FSK 11 en 12 kan waar nodig een coördinerende rol vervullen over de Back Office activiteiten. De Front Office is geheel afhankelijk van de Back Office die verantwoordelijk zijn voor het beschikbaar stellen van betrouwbare stukken (begrotingen, jaarplannen, jaarrekening en de periodieke (interne en externe) rapportages). De Front Office rol wordt vervuld door medewerkers op FSK 11 en 12, gezien de complexe omgeving en de verscheidenheid aan onderwerpen en contacten. Dit vraagt om een proactieve Adviseur die op een hoger abstractieniveau kan werken en denken waarbij bestuurlijke –en omgevingssensitiviteit als essentieel wordt ervaren. Doel van de functie: Zorgdragen voor periodieke analyses en adviezen richting het lijnmanagement (gericht op specifieke expertisegebieden), specifiek gericht op het primair proces van een cluster, binnen de kaders van het concernbeleid op middelengebied; Zorgdragen voor de doorvertaling/communicatie van concernoverstijgende actualiteiten binnen het eigen team en hierin een coördinerende rol/ de functionele aansturing vervullen; Zorgdragen dat de business financieel in control is en blijft. Resultaten: Een actuele samenhangende inrichting van de Financiële Administratie en de overige financiële systemen; Geformuleerde en opgevolgde (bedrijfseconomische) adviezen aan het lijnmanagement/de kadersteller (gericht op specifieke expertisegebieden) van een cluster die bijdragen aan de realisatie van de taken en de veranderopgaven van het cluster; De business is en blijft financieel in control; Gestandaardiseerde, efficiënte en adequaat werkende p&c-processen en instrumentarium; Goed functionerende spilfunctie tussen accounting, business control, centraal team, project control (en prosa). Het op tijd beschikbaar stellen van volledige en juiste p&c producten (begrotingen, jaarplannen, jaarrekening en de periodieke (interne en externe) rapportages. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-10-2018 | einddatum: 1-05-2019 | deadline: 25-9-2018
 • JURIDISCH ADVISEUR PARKEREN EN VERKEER

  3 dagen geleden

  Hilversum

  1-10-2018 Einddatum: 01-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 26-09-2018 om 09:00 uur Taken en werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd tijdens de opdracht: Juridisch advies en ondersteuning, specifiek op het gebied van parkeren en verkeer (vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten, verkeershandhaving); Juridisch advies en ondersteuning t.a.v. beleid en regelgeving (afdeling en bestuur); Bezwaar en beroepszaken (vergunningen, ontheffingen, verkeersbesluiten en verkeershandhaving); Klachten afhandelen; Brugfunctie Backoffice en KCC; Standaardbrieven opstellen; Verdere voorkomende juridische werkzaamheden.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-04-2019 | deadline: 26-09-2018
 • ADVISEUR BODEM SQUIT XO EN JOIN

  3 dagen geleden

  Dordrecht

  -2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24-36 Sluitingsdatum: 25-9-2018 om 17:00 uur De werkzaamheden bestaan uit: Het toetsen van bodemonderzoeken, saneringsplannen, evaluatierapporten, nazorgplannen, monitoringsrapporten in het kader van de Wet bodembescherming; Het beoordelen van BUS-meldingen en meldingen Besluit bodemkwaliteit; Het beoordelen van bodemonderzoeken in het kader van WABO-bouw en WABO-milieu; Het verstrekken van bodeminformatie aan adviesbureaus en makelaars.
  1 broker | 24-36 uur | startdatum: 1-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 25-9-2018