Matchd

 

Gegevens

Adres Hogebrinkerweg 10
Postcode 3871KN
Stad Hoevelaken
Land Nederland
Telefoonnummer 033 – 204 8 204
Email info@matchd.nl
 • ADVISEUR ONDERWIJSHUISVESTING

  7 uur geleden

  Amsterdam

  1-12-2018 Einddatum: 31-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 08:00 uur Kom meewerken aan de groei van Amsterdam. De stad staat voor een grote opgave in de nieuwe ontwikkelgebieden voor het realiseren van de nodige onderwijs- en kinderopvangcapaciteit. De Adviseur Onderwijshuisvesting werkt op het snijvlak van sociaal en fysiek. Je denkt mee en geeft vorm aan een ontwikkelstrategie voor duurzame, toekomstbestendige schoolgebouwen in de stad. Hierin is naast onderwijs ook voldoende ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Een groeiend Amsterdam heeft namelijk niet alleen woningen, maar ook scholen, locaties voor Ouder- en Kindteams, gezondheidscentra, sportvelden, bibliotheken etc. nodig om een complete en ongedeelde stad te zijn voor iedere Amsterdammer. De ruimtelijke verdichting van de stad biedt hierbij de komende jaren extra uitdagingen. Als Adviseur Onderwijshuisvesting lever je een belangrijke bijdrage door het adviseren over de positie van Onderwijshuisvesting in de ontwikkelgebieden en ben je trekker van een aantal concrete projecten (kavelinpassingen). Als Adviseur Onderwijshuisvesting kom je te werken in het grensgebied tussen een ervaren Team Onderwijshuisvesting PO en een netwerkteam Maatschappelijke Voorzieningen in opbouw. Je krijgt energie van het opzetten en uitdenken van nieuwe (samen)werkprocessen. Je hebt daarvoor een pioniersmentaliteit. Je schuift aan bij diverse overleggen in de ontwikkelgebieden om de belangen vanuit onderwijshuisvesting te behartigen. Je gaat onder andere sturing geven aan een klein projectteam dat een standaard programma van eisen uitdenkt voor scholenbouw in combinatie met woningbouw in de ontwikkelgebieden. Je vervult een centrale rol in het krachtenveld tussen ontwikkelaar, schoolbestuur, en de gemeentelijke diensten sport & bos, gemeentelijk vastgoed en grond & ontwikkeling. Doel is om een alles-in-1-school van initiatieffase tot (voorbij) definitiefase te tillen met vastlegging van afspraken en plannen; en die de verdere uitwerking van een goed schoolgebouw mogelijk maakt.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 31-05-2019 | deadline: 26-11-2018
 • ADVISEUR INKOOP EN CONTRACTEN

  7 uur geleden

  Utrecht

  18 Einddatum: 30-11-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 28-11-2018 om 17:00 uur Als adviseur inkoop en contracten binnen Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) ben jij verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, –aanbesteding en –uitvoering richting verschillende marktpartijen binnen het inkoopdomein aanleg en onderhoud. PPO is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat (RWS). PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Als adviseur inkoop en contracten draag je bij aan aanleg en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur door het opstellen van inkoopplannen. Hierbij houd je rekening met inkoopstrategieën, actuele RWS kaders, wet- en regelgeving. Deze inkoopplannen stem je af op de mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt en de marktbenadering. Je zorgt ook voor een volledig aanbestedingsdossier. Je levert de inkoopinhoudelijke kant van een contract en ziet toe op de consistentie van het geheel, je begeleidt het aanbestedingsproces en adviseert bij de contractuitvoering over de naleving van het contract en contractwijzigingen. Tijdens de totstandkoming van het contract adviseer je, naast het verantwoordelijk zijn voor de benodigde inkoopprocessen, ook over het waarborgen van de beheersbaarheid en ook tijdens de looptijd reik je passende beheersmaatregelen aan.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 1-12-2018 | einddatum: 30-11-2019 | deadline: 28-11-2018
 • PLANNER HUISVESTINGSPROGRAMMA

  7 uur geleden

  Rotterdam

  1-2019 Einddatum: 31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 17:00 uur De organisatie staat voor de uitdaging om ca. 400 af te stoten gebouwen en 350 vastgoedprojecten te plannen. Bij deze planningsopgave is de onderlinge samenhang van de projecten een uitdaging. Daarbij speelt niet alleen de samenhang tussen de projecten een rol maar ook de koppeling van de planning aan de beschikbaarheid van projectleiders, financiën, werkzaamheden van de facilitaire dienst, onderhoudsplannen, ICT-projectleiders, communicatie met basisteams en gemeenten. In het huisvestingsplan 1.0 is de totale ontwikkeling van de portefeuille opgenomen. Kwantitatief laat het huisvestingsplan een ontwikkeling zien van circa 1.8mln m² bruto vloeroppervlakte (BVO) naar 1.2 mln m² BVO in 2025. De reductie is een combinatie van afstoot, verbouw en nieuwe gebouwen. Het huisvestingsplan is opgesteld om een antwoord te bieden aan veranderingen als gevolg van de reorganisatie zoals clustering van Robuust Basisteams (RBT), efficiëntere organisatie van uitvoeringsprocessen en een verdere optimalisering van de dienstverlening aan de burger, vragen om een herbezinning. Daarnaast is er ook rekening gehouden met ontwikkelingen in de samenleving, zoals verdergaande digitalisering, informatisering en een meer veeleisende en kritische burger. Deze veranderingen en ontwikkelingen samen gaven aanleiding om binnen de organisatie de huisvesting op een andere manier te organiseren. Dit betekent zowel iets voor de plaats waar een medewerker (totaal 60.0000) werkt (ligging, gebouw), de fysieke omgeving waarin hij/zij werkt (werkplek en faciliteiten) als voor de manier waarop wordt gewerkt (houding, cultuur, gedrag). Bovendien is er bepaald om structureel €76,5 mln op de huisvestingslasten te besparen als bijdrage aan de taakstelling van €230 mln. Je verantwoordelijkheden zullen zijn: Het op-/bijstellen van de programmaplanning. Het doorontwikkelinen van de gestandaardiseerde programmaplanning. De projecten en middelen worden beschreven en zijn afgestemd op de beschikbare capaciteit bij de teams (ict, ruimtemanagement, inkoop en projectmanagement) op totaalniveau. Het verwerken en beoordelen van tussentijdse bijstellingen van de programmaplanning op basis van analyses en evaluaties. Het zorgdragen van aansluiting tussen de projectplanning per project en de landelijke programmaplanning huisvesting. De aansluiting richt zich op het synchroniseren van milestones en inzet van resources. Opstellen van een verantwoordingsrapportage van het team programmeren aan het managementteam huisvesting over alle lopende projecten gericht op mutaties en risico's en knelpunten.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 21-01-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 23-11-2018
 • PROCESMANAGER IMPLEMENTATIE INKOOP JEUGDHULP

  7 uur geleden

  Rijswijk

  18 Einddatum:1-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:24 Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 09:00 uur Als Procesmanager Implementatie Inkoop Jeugdhulp is het je voornaamste opdracht om zorg te dragen dat het nieuwe stelsel wordt geïmplementeerd op alle betrokken niveaus en disciplines aangaande het jeugdteam bij de organisatie; afspraken met leveranciers, testen, datamigratie, opstellen communicatieplan en opleiden van gebruikers / zorgregisseurs en functioneel beheerders. Wij verwachten dat de werkwijzen en processen aangaande deze implementatie optimaal gestructureerd worden, dat je duidelijk richting geeft aan de uitvoering van het implementatie proces en dominant stuurt op de gestelde kaders. Je werkt hierbij nauw samen met de manager Bedrijfsvoering en Control en de Teamleider van het jeugdteam. Je bent lid van de regionale (H10) werkgroep Inkoop en Implementatie Jeugdhulp, en als zodanig lever je een bijdrage aan regionale bijeenkomsten. Over de aanpak en de voortgang van je werkzaamheden leg je verantwoording af aan je direct leidinggevende; opgavemanager Toegang Sociaal Domein. Het takenpakket Verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van het implementatieplan in overeenstemming met interne opdrachtgever; Het aansturen en het (laten) realiseren van invoering van wijzigingen van het nieuwe stelsel; Deze nieuwe werkwijze implementeren bij het jeugdteam; Zorgdragen dat werkprocessen en communicatie uitingen (zoals brieven en beschikkingen) hierop worden afgestemd; Zorgdragen dat de administratie wordt ingericht op het nieuwe stelsel; Zorgdragen dat het Jeugdteam is aangesloten op het administratiesysteem; Zorgdragen dat het cliënten worden “overgezet” van oude naar nieuwe systeem; Zorgdragen dat Jeugdteam Toeleiding is toegerust om de wijzigingen van het nieuwe stelsel en de cultuurverandering uit te voeren (i.s.m. Teamleider Jeugd); Zorgdragen dat afdeling Bedrijfsvoering is aangesloten v.w.b. informatievoorziening op het nieuwe systeem en dat data kan worden gegenereerd; Indien implementatie om een nieuw software programma vraagt zorgdragen voor continuïteit, juiste overzetting van data etc.; Zet je stukken intern uit en vraag je collega’s ter advisering; Adviseren gevraagd en ongevraagd; Taken in het kader van deelname werkgroep regionaal verband (H10).
  1 broker | 24 uur | startdatum: 1-12-2018 | einddatum: 1-12-2019 | deadline: 22-11-2018
 • INKOOP EN CONTRACTMANAGER

  7 uur geleden

  Middelburg

  19 Einddatum: 31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 17:00 uur De inkoop- en contractmanager is verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding, -aanbesteding en –uitvoering richting verschillende marktpartijen binnen middelgrote integrale projecten met een gemiddelde technische/ veiligheidskritische component en/of gemiddeld politiek bestuurlijke complexiteit en stuurt de adviseurs inkoop en contracten aan. leiding van complexe (interdepartementale) project(en) (met duidelijke verbanden) op primair of ondersteunend vakgebied projecten zijn resultaatgericht en hebben een operationeel en/of tactisch karakter top-down: vertaling van (samenhangende) beleidsonderwerpen naar primaire of ondersteunende projecten projecten zijn inhoudelijk sterk verweven met en projectresultaten hebben structurele (meerjarige) invloed op andere primaire of ondersteunende projecten, (beleids)terreinen en (organisatie)processen projectleiding en aansturing van projectteam of –eenheid met vakinhoudelijke en/of (ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten inhoudelijke toelichting (intern en extern) van projecten, projectresultaten en consequenties (“hoe”) Doel
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-1-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 22-11-2018
 • DECENTRALE INKOPER RUIMTE

  7 uur geleden

  Utrecht

  -12-2018 Einddatum:10-6-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32 Sluitingsdatum: 30-11-2018 om 08:00 uur De ontwikkelorganisatie Ruimte van de organisatie spant zich in om de ambities van Utrecht voor een duurzaam bereikbare stad met een goede verblijfskwaliteit en leefbaarheid te realiseren. Om bij te dragen aan de verdere professionalisering van organisatieonderdeel Ruimte zijn wij op zoek naar een interim inkoper Dit zijn je taken: Je voert zelfstandig inkoopopdrachten (meervoudig) onderhandse aanbestedingen; uit (van inkoopbehoefte t/m contract). Daarbij komen alle vakgebieden van de organisatie langs; Je doet de voorbereiding voor Europese aanbestedingen; Je bent aanspreekpunt voor en biedt ondersteuning aan aanvragers en contracteigenaren voor alle inkoop gerelateerde vragen; Je bekijkt aan de hand van informatie in het inkoopsysteem of processen juist gevolgd worden (rechtmatigheid) en neemt hier een actieve rol in; Je hebt een actieve rol in het verder professionaliseren van het inkoopproces.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 10-12-2018 | einddatum: 10-6-2019 | deadline: 30-11-2018
 • CONTRACTMANAGER BASIS REGISTRATIE ONDERGROND

  7 uur geleden

  Utrecht

  1-12-2018 Einddatum: 31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 17:00 uur Aansprekend, complex, multidisciplinair en maatschappelijk relevant; dat zijn de landelijke en regionale projecten van Grote Projecten en Onderhoud. Informatie over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw) is nodig bij de uitvoering van een groot aantal overheidstaken en maatschappelijke vraagstukken, zoals de aanleg van wegen, dijken en spoorwegen en het winnen van water, aardgas of aardwarmte of de opslag van CO2. Dat moet duurzaam, veilig en efficiënt gebeuren. De daarvoor benodigde ondergrondgegevens zijn te gebruiken vanuit de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BRO maakt deel uit van een stelsel van basisregistraties. Dit stelsel omvat basisgegevens van Nederland, zoals topografie, adressen, gebouwen, personen en kentekens. De BRO voegt daar gegevens over de ondergrond aan toe. Nu zijn deze ondergrondgegevens nog in beheer bij verschillende organisaties. Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd en maar deels publiek beschikbaar. Dankzij de BRO krijgen gegevens stapsgewijs een gevalideerde, hoge kwaliteit en worden ze voor iedereen vrij beschikbaar. De BRO is de laatste van het stelsel van basisregistraties die nog in ontwikkeling is. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken intensief samen om een succesvolle implementatie van de BRO te realiseren. Ook Rijkswaterstaat moet zorgen voor een succesvolle implementatie hiervan bij projecten. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van het projectteam. Je zorg dat de acties worden uitgevoerd en de afspraken worden nagekomen en indien nodig escaleer je richting de projectmanager. Je bent op de hoogte van de actualiteiten van het Programmabureau BRO. Je pakt de signalen op en adviseer je de projectmanager over te nemen acties. Je draagt bij aan de voorbereiding van de vergaderingen van de Stuurgroep BRO. Dit houd o.a. in dat je input levert voor de actualisering van de Voortgangsrapportage en actualiseren van het Projectplan Implementatie BRO. Daarnaast monitoor je de stand van zaken van in voorbereiding zijnde tranches van de Wet Bro en daar acties aan verbinden – betekent vooral acties met (geo-)experts.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 26-11-2018
 • KOSTENDESKUNDIGE CIVIEL EN SPOORWERK

  7 uur geleden

  Amstelveen

  1-12-2018 Einddatum:01-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:24 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 08:00 uur Als kostendeskundige civiel en spoorwerk ga je zelfstandig adviseren over wijzigingen in het contract op het gebied van civiel-/spoorwerk met financiële gevolgen gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase van projecten van het Projectencentrum. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit: Het opstellen van ramingen en het toetsen / beoordelen van ramingen van ingenieursbureaus; Het tijdens de aanbestedingsfase actueel houden van de aanwezige contractraming en het opstellen van ramingen; Het tijdens de realisatiefase adviseren over impact van wijzigingen op de financiën; Het toetsen /beoordelen van begrotingen van opdrachtnemers; Het zorgdragen van regelmatige afstemming met het hoofd Kostenmanagement en kostendeskundige overige disciplines (beveiliging en installaties); Het meedenken in onderhandelstrategie richting opdrachtnemers; Het actief deelnemen in het wijzigingsoverleg met opdrachtnemer; De werkzaamheden hebben betrekking op het gebied van: GWW / Civiele constructies; Spoorwerk, bovenleiding; bouwkundig.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 01-12-2019 | deadline: 26-11-2018
 • CONSULENT SOCIAAL DOMEIN

  9 uur geleden

  Haarlemmermeer

  19 Einddatum: 1-1-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 3-12-2018 om 08:00 uur De organisatie heeft haar nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning voor inwoners per 1 januari 2015 georganiseerd in een model met drie multidisciplinaire Meer-teams. Deze teams werken nauw samen met vrijwilligers, professionals in het veld, collega’s van de gemeente en organisaties voor (specialistische) zorg. Samen leveren zij op zodanige wijze passende ondersteuning aan inwoners met een hulpvraag zodat deze weer in staat is op eigen kracht, dicht in de buurt en met behulp van eigen netwerk naar vermogen mee te doen aan de samenleving. De consulenten van de multidisciplinaire Meer-teams werken vanuit locaties in drie werkgebieden/wijken in de gemeente Haarlemmermeer. Ze hebben een specialisme op één van de werkgebieden van de Meer-teams ( LVB, psychiatire, veiligheid, WMO, participatiewet, jeugd en gezin MPG,). De Meer-teams maken deel uit van de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg van de gemeente. Meer-team Het Meer-team is er voor ondersteuning van professionals bij problematiek op meerdere leefgebieden als de professionals aangeven dat er een regisseur nodig is, de professionals aangeven er niet uit te komen (ook als de hulpverlening niet vastgelopen is) en als er onorthodoxe maatwerkoplossingen nodig zijn. De ondersteuning van het Meer-team bij complexe zaken op meerdere leefgebieden kan bestaan uit informatie en advies (inclusief meelopen) en regie en wat daarbij nodig is om de juiste hulp op gang te krijgen. Meer-team betrekt in de regel ook de inwoner(s) bij de regie, en voert zelf geen hulp uit, tenzij het tijdelijk nodig is om hulp en regie op gang te brengen en duurzaam te beleggen of de professional te ondersteunen. Het Meer-team bewaakt hierbij dat wordt uitgegaan van de vraag van de inwoners. De meerwaarde van het Meer-team zit vooral in de regierol en de systeemaanpak, en in onorthodoxe (maatwerk) en duurzame oplossingen (patronen) bij complexe problematiek.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 1-1-2019 | einddatum: 1-1-2020 | deadline: 3-12-2018
 • OMGEVINGSMANAGER

  11 uur geleden

  Arnhem

  1-12-2018 Einddatum:01-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 29-11-2018 om 17:00 uur Deze organisatie verzorgt planstudies, de aanleg en het variabel onderhoud van onze wegen en vaarwegen. Door bewuste keuzes van contractvormen en met een optimale inzet van de markt voeren we de projecten effectief uit binnen overeengekomen opleverings- en kostenkaders. We werken daarbij op basis van geïntegreerde contracten, systeemgerichte contractbeheersing, functioneel specificeren en risicosturing. De Productielijn ON B Wegen voert het Integraal Groot Onderhoud (IGO) aan het hoofdwegennet van Rijkswaterstaat binnen de provincies Gelderland en Overijssel uit. Binnen het projectteam wordt gelijktijdig gewerkt aan contractvoorbereiding en realisatie. Momenteel ligt de focus op de voorbereiding van het integraal groot onderhoud voor 2020 en 2021. In deze opdracht zal hij/zij een zelfstandige adviseursrol vervullen waarin hij/zij een bijdrage levert aan het contract tijdens de voorbereidingsfase. Daarnaast zal hij/zij zowel tijdens de voorbereidingsfase als tijdens de uitvoeringsfase adviezen leveren over lopende issues en wijzigingen, het communicatiebureau aansturen en zorgen voor een goede afstemming met interne en externe stakeholders. Tijdens de voorbereidingen vindt intensieve afstemming plaats met interne stakeholders (Districten, Verkeerscentrale Noord-Oost-Nederland, overige regio’s van Rijkswaterstaat) en externe stakeholders (overige wegbeheerders - zijnde provincies en gemeenten - en onder meer veiligheidsregio’s en belangenorganisaties). Ook worden onderzoeken uitgevoerd t.b.v. conditionering en vergunningverlening. De resultaten worden in samenspraak met de disciplines Techniek en Contract vertaald in contracteisen. De adviseur omgeving onderhoudt de relatie met genoemde (omgevings-) partijen en is in staat contracteisen op de juiste wijze te formuleren, te interpreteren en hiernaar te handelen (richting opdrachtnemers).
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 01-12-2019 | deadline: 29-11-2018
 • ADVISEUR SLIMME EN DUURZAME MOBILITEIT

  12 uur geleden

  Haarlem

  1-12-2018 Einddatum: 31-12-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 17:00 uur In de opdracht van Strategisch Adviseur lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van Slimme en Duurzame Mobilliteit Goederenvervoer en Logistiek Samenwerkingsverbanden in het wegvervoer ( Vers en DKW) Het pakket logistiek uit het programma Slimme en Duurzame Mobiliteit MRA omvat een 5-tal maatregelen met een logistieke invalshoek. Te weten : 1. Afval over water HVC, 2. Afval over water AEB, 3. Bouwlogistiek over water, 4. Samenwerkingsverbanden in het wegvervoer (Vers en DKW) 5. Toepassen Euro6 motor in de binnenvaart, Bij de maatregel Samenwerkingsverbanden in het wegvervoer, (Vers en DKW) is behoefte aan kennis, samenwerking met het bedrijfsleven en business development, met name in de logistieke sector. Het gaat hierbij vooral om grote bedrijven ( lading-eigenaren), die dagelijks met files worden geconfronteerd en op zoek zijn naar nieuwe innovatieve (logistieke) concepten om hun goederen duurzaam te vervoeren. Hiervoor is nodig een economisch geograaf met logistieke en ruimtelijke kennis op academisch kennisniveau, met kennis van cluster- en netwerkontwikkeling, met name in de Food- en Vers sector. Bovendien dien je ervaring te hebben met het werken voor bedrijven en overheden. Je dient in het bezit te zijn van een goed netwerk op directieniveau (zowel bij verladers als logistieke dienstverleners , o.a. in de Retail sector en bij overheden). Dit is nodig om deze projecten tot een goed einde te kunnen brengen. Tevens dien je aantoonbare ervaring te hebben met samenwerkingsverbanden over de weg, als Flownet, Foodnet en Unitnet, Last mile fresh, (pilot Reguliersbreestraat Amsterdam) of vergelijkbaar. Daarnaast dien je op een discrete manier om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie van de verschillende bedrijven, organisaties en overheden. Hierbij moet men denken aan gevoelige informatie op het gebied van tarieven, uitbreiding- en fusieplannen, alsmede overnameplannen en ruimtelijke uitbreidingsplannen. Tevens dien je in het bezit te zijn van een goed strategisch inzicht en te beschikken over een goede politieke sensitiviteit. Bij het introduceren van nieuwe innovatieve logistieke concepten, heb je oog voor duurzame ontwikkelingen (d.m.v. bijvoorbeeld milieurapportages en introductie van software tools), bedrijfsdoelstellingen en de beleidsdoelen. Je bent intermediair tussen de organisatie en de omgeving in één of meer projecten. Je zorgt, vanuit het perspectief van netwerkbelang, voor de inhoudelijke verbinding met stakeholders. Binnen diverse ontwikkelingen zorg je voor de inhoudelijke ondersteuning voor tactisch omgevingsmanagement. Je geeft bijvoorbeeld informatie en levert de benodigde overzichten aan. Ook maak je inhoudelijke analyses van plannen en wensen van interne en externe stakeholders en bezie je de effecten.
  1 broker | 20 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 31-12-2020 | deadline: 23-11-2018
 • HR-ADVISEUR

  13 uur geleden

  Steenbergen

  2-01-2019 Einddatum:30-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32-36 Sluitingsdatum: 29-11-2018 om 11:00 uur Als strategisch HR-adviseur adviseer je de directie en de teammanagers over organisatie- en HR-vraagstukken op strategisch en tactisch niveau. Je bent sparringpartner en geeft advies vanuit jouw HR-achtergrond waarbij je rekening houdt met de andere bedrijfsvoeringsdiciplines binnen de organisatie. Uiteraard doe je dat binnen de kaders van onze recent vastgestelde missie en visie. Je speelt proactief in op ontwikkelingen op HR-gebied. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor enkele teammanagers en adviseer je deze over personele aangelegen-heden. Hiertoe bouw je een stevige relatie op met de teammanager. Je beschikt over een behoorlijke expertise op het terrein van strategische (door)ontwikkeling van een gemeentelijke organisatie. Je combineert jouw strategisch denken met een praktische inslag en je kunt daarbij het gehele spectrum van HR activiteiten overzien en aansturen. Actuele thema’s daarbij zijn strategische personeelsplanning, gesprekscyclus, leeftijdsbewust personeelsbeleid, vitaliteit, mobiliteit, talentontwikkeling en opleidingsbeleid. Modern werkgeverschap is het domein waarin jij op je best bent. In het kader van de samenwerking met onze Brabantse Wal partners, de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom, stem je zaken met hen af. Je vervult een voortrekkers- en coachende rol binnen het taakveld P&O (5 medewerkers), draagt actief kennis over en treedt voor hen op als sparringpartner. Hiërarchisch word je aangestuurd door de teammanager Interne Ondersteuning. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 02-01-2019 | einddatum: 30-06-2019 | deadline: 29-11-2018
 • PROCESMANAGER OMGEVINGSVISIE BINNENSTAD

  13 uur geleden

  Utrecht

  3-12-2018 Einddatum: 03-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 07:00 uur Jouw opdracht: Maak een stakeholderanalyse; Ontwerp in dialoog met de stad/de stakeholders een proces voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie; Zorg voor nauwgezette afstemming met de andere beleidsterreinen en het bestuur, o.a. middels stafoverleg met de betrokken wethouders, hoofdlijnenberaad met het college en raadsinformatiebijeenkomst(en); Organiseer een stevige stuurgroep die regelmatig met de coördinerend wethouder de voortgang bespreekt en een projectteam met de ambtelijk opdrachtgever Ruimtelijke Regisseur Centrum, wijkregisseur binnenstad, de gebiedscoördinator Binnenstad, de secretaris, een stedenbouwkundig penvoerder en als vanzelfsprekend diverse inhoudelijke adviseurs; Ontwerp een planning met genoegzaam ruimte voor dialoog, debat, onderzoek, pilots; Benoem mijlpalen in de procesplanning en gebruik die tevens om een inschatting te geven over de benodigde inzet van (ook de eigen) formatie; Bereid de omgevingsvisie voor, geef daarin de richting voor het bijbehorende beleid en laat de visie bestuurlijk vaststellen.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 03-12-2018 | einddatum: 03-12-2019 | deadline: 26-11-2018
 • HR BUSINESS PARTNER

  15 uur geleden

  Alphen aan den Rijn

  -12-2018 Einddatum:10-6-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:28 Sluitingsdatum: 28-11-2018 om 18:00 uur Als HR business partner in het fysieke domein begrijp je de business in haar complexe en dynamische omgeving. Je bent een volwaardige en stevige sparringpartner voor het management bij de uitvoering van het HR beleid. Je adviseert pro actief leidinggevenden bij lastige people management taken bij het creëren van mobiliteit, maximale inzetbaarheid en kwalitatieve bezetting. Je adviseert en denkt mee bij complexe ontwikkel-, functionerings,- en verzuimcases en ondersteunt bij functiewaardering discussies. Je spiegelt hen ten aanzien van de gewenste stijl van leidinggeven door stelling te nemen, te reflecteren en aan te spreken in hun nieuwe rol als leidinggevende passend bij de Organisatie van de Toekomst die we willen zijn. Een goede relatie kunnen opbouwen met de manager is essentieel. Samen maak je de vertaalslag tussen de business enerzijds en anderzijds het HR beleid en de organisatiedoelstellingen. Je legt verbanden en creeert overzicht (vlootschouw) als basis voor actie. Je bent makelaar binnen P&O en verwijst door naar het P&O infopunt en schakelt desgewenst specialisten in op het gebied van organisatieontwikkeling, beleid of juridische ondersteuning.
  1 broker | 28 uur | startdatum: 10-12-2018 | einddatum: 10-6-2019 | deadline: 28-11-2018
 • ADVISEUR OMGEVING ONDERHOUD

  15 uur geleden

  Roermond

  1-01-2019 Einddatum:31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 28-11-2018 om 17:00 uur Als Adviseur Omgeving Onderhoud bij Rijkswaterstaat ben jij de schakel tussen het project en zijn omgeving. Je begeeft je in het omgevingsmanagementproces binnen het team. Je vertegenwoordigt Rijkswaterstaat op operationeel en tactisch niveau. Je weet welke interne en externe spelers en/of stakeholders je moet betrekken bij het project, je creëert begrip en vertrouwen in de omgeving (intern en extern RWS) en komt tot effectieve samenwerking met omgevingspartijen. Je kent de omgeving en het netwerk en verzamelt tijdig benodigde informatie voor de aanpak t.b.v. het voorbereiden en realiseren van de opdracht binnnen de (contract)kaders. Je stuurt middels proactieve afstemming op een goed verloop van de werkzaamheden. Je werkveld bevindt zich vooral op het gebied van intern- en extern stakeholdersmanagement, verkeersmanagement en communicatie. De belangen van de beheerder en VWM houd je hierbij goed in de gaten. Daarnaast ben je in staat een team met adviseurs te coachen en aan te sturen. Werkzaamheden: Afstemming met aannemers/opdrachtnemers, stakeholders/belanghebbende. Afstemming binnen projectteam RWS ZN A Wegen. Afstemming intern RWS met o.a. VWM, districten, Minder Hinder Team en VCZN. Afstemming intern RWS met afdeling Communicatie en Strategie (C&S communicatieafdeling) omtrent inzet communicatiemiddelen. Aansturing/coaching adviseurs en sparringspartner van de Omgevingsmanager. Je denkt mee over verbetering van kaders, werkwijzen en standaarden binnen de (project)organisatie en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis op het vakgebied.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-01-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 28-11-2018