Supply Value

 

Gegevens

Adres IJsselburcht 3
Postcode 6825 BS
Stad Arnhem
Land Nederland
Telefoonnummer 026 365 33 28
Email info@supplyvalue.nl
 • Projectleider ICT | 36-40 uur | 10 maanden | Publiek | Regio Rotterdam

  2 dagen geleden

  Onbekend

  Het project behelst meerdere resultaatgebieden, waaronder het realiseren van en werkend opleveren van de koppelvlakken met het nieuwe cliëntvolgsysteem Gidso Regie, het tijdig realiseren van de randvoorwaarden voor het uitfaseren van bestaande systemen (Evita, Elise en Mens Centraal) en het definiëren en ontsluiten van managementinformatie in samenwerking met het Informatie en Kennis Centrum. Daarnaast behoort een adequate aansturing van de externe leverancier tot de opdracht. Gedurende de loop van de opdracht kan een bijstelling van de opdracht optreden. Wij zoeken een ICT-projectleider die ruimte ervaring heeft met projecten op het snijvlak van business en ICT, specifiek met het realiseren en implementeren van ICT-koppelvlakken. Ervaring met de integratie van ICT-systemen is hierbij voor ons een pre. De projectleider neemt een aantal lopende werkzaamheden over en zal tot einde 2019 diverse nieuwe werkzaamheden uitvoeren. Van de kandidaat verwachten wij verder dat: Hij resultaten weet te boeken in een complexe overheidsomgeving Zijn resultaatgerichtheid en organisatiesensitiviteit bewezen optimaal en effectief kan inzetten; Transparant werkt en zijn communicatieve vaardigheden goed benut; Goed kan samenwerken in een multidisciplinair team; Hij zich bewust is en slim omgaat met de dynamiek in zijn omgeving;
  1 broker | startdatum: maart 1, 2019 | einddatum: juli 31, 2019
 • Projectleider Toepasbare regels | 32 uur | 5 maanden | Publiek | Den Haag

  2 dagen geleden

  Onbekend

  Projectleider toepasbare regels fysieke leefomgeving Digitalisering is een belangrijk instrument om de Omgevingswet tot een succes te maken. Daarom wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het DSO krijgt voor de gebruiker de vorm van één digitaal loket. Beoogde toepassingen van het digitaal loket zijn vragenbomen en formulieren voor vergunningscheck, meldingen en vergunningaanvragen. Met een vragenboom krijgt een gebruiker, zoals een initiatiefnemer, concreet antwoord op de vraag: “Mag ik hier (op deze locatie) mijn initiatief starten of heb ik daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig?”. Om deze vragenbomen zo gebruiksvriendelijk mogelijk te laten werken moeten de (juridische) regels over de fysieke leefomgeving vertaald worden naar ‘toepasbare regels’. Toepasbare regels gaan dus verder dan de vaak juridisch ervaren regels in verordeningen en omgevingsplannen. Juridische regels zetten het (lokale) beleid centraal. Toepasbare regels zetten de gebruiker en zijn activiteiten centraal. Je hebt voldoende kennis om business analisten en andere specialisten op dit vlak aan te sturen. Kennis van procesanalyse en het modelleren van beslisregels is absoluut een pré. Je bent ook goed op de hoogte van de stand van zaken en ontwikkelingen vanuit de Omgevingswet en de informatievoorziening van de (gemeentelijke) overheid. Je hebt een brede blik op ontwikkelingen rond de Omgevingswet, binnen het gemeentelijke veld, bij ketenpartners en bij leveranciers. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden Op strategisch en tactisch niveau adviseren van het programmamanagement; Het organiseren van het project als onderdeel van het programma Invoering Omgevingswet binnen VNG; Het organiseren van brede communicatie met gemeenten over hun taak en het collectieve aanbod rond toepasbare regels; Het organiseren dat gemeenten de expertise voor het werken met toepasbare regels kunnen ontwikkelen; Het organiseren dat een gemeenschappelijke bibliotheek van toepasbare regels ontstaat, inclusief beheer en ondersteuning bij het gebruik ervan als daartoe wordt besloten; Het organiseren dat gemeenten software kunnen verwerven voor het werken met toepasbare regels; Inhoudelijk adviseren en/of mede opstellen van het programma van eisen m.b.t. inkoop van software; Het organiseren van de inbreng en de betrokkenheid vanuit gemeenten, onder meer vanuit G4 en G40, en betrokkenheid van ketenpartners; Het organiseren van een goede samenwerking tussen juridische en dienstverlenende expertise, zodat juridische en toepasbare regels goed op elkaar aansluiten; Het organiseren van samenwerking met andere bestuurslagen (Rijk, provincies, waterschappen) om te komen tot evenwichtige toepasbare regels wanneer verschillende bestuurslagen bij een initiatief betrokken zijn; Nauw samenwerken met de ontwikkelaars van het DSO-landelijke voorziening om de techniek aan praktijkvoorbeelden te toetsen en te verbeteren; Het opstellen van het projectplan “Toepasbare regels”, in eerste instantie voor 2019. Verder is de projectleider verantwoordelijk voor gangbare PL-activiteiten: Coördineren van het project in haar brede omgeving (binnen en buiten de VNG); Organiseren van projectoverleg en afstemming met andere projecten; Bepalen (i.s.m. een groep gemeenten) van de ambitie en stappen; Sturen op tijdige oplevering van de in het projectplan genoemde resultaten; Plannen, beheren en bewaken van de voortgang, het budget en het bewaken van de uren en waar nodig interventies plegen; Rapporteren aan de programmamanager Invoering Omgevingswet VNG.
  1 broker | startdatum: februari 6, 2019 | einddatum: maart 31, 2019
 • Contract- en leveranciersmanager | 36 uur | 7 maanden | Publiek | Driebergen

  2 dagen geleden

  Onbekend

  Opdrachtomschrijving: De contractadministratie van de meldkamers gaat over naar LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking). De transitie van deze administratie moet geborgd zijn. Dit houdt in: 1. Het beoordelen (en zo mogelijk completeren) van de juistheid en de volledigheid van de over te krijgen administratie; 2. Het borgen in het contractmanagementsysteem van deze administratie; 3. Het in teamverband werken aan dit meldkamertraject (bijv. ook een aandeel in contractvernieuwingsacviteiten, waaronder inkoopactiviteiten); 4. Het werken aan de optimalisatie van de invulling van het contractmanagementsysteem (Proquro); 5. Het, indien noodzakelijk, bijspringen bij andere contractactiviteiten op andere contractportefeuilles (van andere contractmanagers binnen de contract- en leveranciersafdeling (CLM) van het Meldkamer DIensten Centrum (MDC)). Doelstelling: Het voltooien van in ieder geval het onder punt 1 tot en met 4 benoemde in de Opdracht omschrjving, dat in ieder geval omvat: Het kwalitatief hebben beoordeeld van alle contracten die vanuit de meldkamers overkomen naar MDC; Een compleet (onder meer volledigheid, juistheid) ingerichte contractadministratie in Proquro; Het tijdig in gang hebben (laten) zetten van contractvernieuwingsactiviteiten. Contacten: Intern binnen het MDC: de contractmanagers en leidinggevende van de afdeling CLM, de overige MDC-collega’s in voorkomende gevallen; De omgeving van MDC: de contactpersonen binnen bedrijfsvoering van de meldkamers, de collega’s van LMS.
  1 broker | startdatum: april 29, 2019 | einddatum: december 31, 2019
 • Senior Business Analist |32-36 uur | 8 maanden | Publiek | Amsterdam

  2 dagen geleden

  Onbekend

  De afgelopen decennia hebben de voormalige politiekorpsen informatie opgeslagen in vele verschillende, grotendeels regionale systemen. Op nationaal niveau is deze data van groot belang voor het ondersteunen van het politiewerk in handhaven en opsporen. Om die reden is de afgelopen jaren één landelijk politie datawarehouse gerealiseerd: de Basisvoorziening Informatie (BVI). De continuïteit is van groot belang en de gebruikerswensen nemen met de dag toe, net als de hoeveelheid data die opgeslagen wordt. Daarnaast bestaan er verschillende big-data omgevingen voor Intelligence. Het komend jaar staat in het teken van de integratie van deze platformen naar de modernste technologie met als doel veel sneller dan nu het geval is, bronnen (zowel gestructureerd als ongestructureerd) te ontsluiten, te analyseren en te bevragen. Waarbij een veelheid aan lokaal/regionaal gerealiseerde oplossingen moeten “landen” op een landelijk geharmoniseerde big data infrastructuur. De realisatie van BI-oplossingen is georganiseerd binnen de landelijke dienst ICT. Om de verbinding tussen realisatie enerzijds en strategie en functionele behoeften anderzijds maximaal te laten aansluiten, heeft de dienst IM de verantwoordelijkheid om te komen tot goede uitgewerkte voorstellen die in uitvoering genomen worden. Binnen de realisatietrajecten (project en agile-teams) heeft de dienst IM de verantwoordelijkheid de businesscase te bewaken en de gebruikersorganisatie te ondersteunen in het formuleren van haar behoefte. Wegens de veelheid aan businessvragen, de integratie van omgevingen en de onderlinge afhankelijkheden is de dienst IM op zoek naar een ervaren Senior Business Analist op het terrein van Business Intelligence. Hierbij wordt gezocht naar kandidaten die ervaring hebben met het uitvoeren van business analyses, en dus in staat zijn de vraag goed te begrijpen, deze gestructureerd uit te werken, met verschillende scenario’s te komen en een voorstel te doen t.b.v. besluitvorming. Locatie Utrecht: Europalaan Locatie Amsterdam: James Wattstraat (formele standplaats) Locatie Zwolle: Hanzelaan De BI Senior Business Analist is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden: Is in staat vragen vanuit de business door middel van vooronderzoek en een goed begrip van de vraag, gestructureerd uit te werken naar impact op business en IV, met verschillende scenario’s en voorstellen ten behoeve van besluitvorming. Is proces- en resultaatgericht en brengt verschillende belangen samen in een oplossingsvoorstel, kan verschillende werkvormen hanteren. Is in staat effectief te adviseren op verschillende niveaus in de organisatie, van strategisch/tactisch tot operationeel niveau. Schakelt als vanzelf tussen conceptuele en maakbare oplossingen. Overlegt met IM- en ICT-architecten over de gewenste informationele oplossingen en te hanteren kaders. Communiceert pro-actief met productowners omtrent hun backlog en stemt business vragen met hen af. Is in staat multi disciplinaire teams en projecten te ondersteunen naar het gewenste en gekozen eindresultaat. Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de BI-strategie van de politie en de daarbij behorende enterprise architectuur. Vakmatige taken De Senior Business Analist is werkzaam als spil tussen business/operatie en IV. Communiceert gemakkelijk met eindgebruikers en opdrachtgevers, maar is ook in staat richting meer technische mensen de functionele wensen te vertalen. Beschikt over een proactieve houding, denkend vanuit het grotere geheel van de BI-strategie. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een business-gedreven aanpak in plaats van een technologie-gedreven aanpak. Naast het kunnen uitvoeren van een goede business analyse wordt kennis van en ervaring met business intelligence verwacht. Leidinggevende taken De business analist heeft geen leidinggevende taken. Wel wordt van hem verwacht dat hij het vermogen heeft om af te stemmen op verschillende belangen en behoeften en structuur aan kan brengen in de werkzaamheden van groepen mensen. Contacten De primaire stakeholders zijn te vinden binnen de Informatie Organisatie in de verschillende eenheden van de politie. Daarnaast is een goed contact nodig met de dienst ICT, waar de realisatie van de platformen en tools plaats vindt.
  1 broker | startdatum: april 22, 2019 | einddatum: december 31, 2019
 • Adviseur inkoop en contracten Aanleg en Onderhoud | RWS | 36 uur | Publiek | Roermand en Maastricht

  2 dagen geleden

  Onbekend

  Voor het Cluster Onderhoud Nat PPO Zuid-Nederland zijn we op zoek naar een Adviseur Contracten. Binnen de opdracht van Adviseur Contracten word je ingezet op onderhoudsprojecten binnen het Cluster. Je wordt aangestuurd door de Contractmanager en werkt nauw samen met de andere Adviseurs Contracten c.q. de dagelijkse leiding van de genoemde contracten.  Je bent in principe breed inzetbaar op alle aspecten binnen het taakveld contractadvisering, waaronder:het aspect financieel- en juridisch beheer van de Voorstellen tot Wijziging (de extra opdrachten) en binnen dit aspect zal een zware bijdrage worden verwacht v.w.b. het orde houden van de financiële systemen en het bewaken van de raakvlakken met het verzorgen van managementinformatie (binnen maar ook buiten het Cluster), het beheren van de scopes, het beheren en bewaken van de planningen.  Het invoeren en bewaken van de vulling van meerdere systemen waaronder Relatics, IPB, SAP;  Het voorbereiden van adviezen rondom alle voorkomende issues die de contracten betreffen. Dit vindt plaats in samenwerking met diverse specialisten op het gebied van techniek, inkoop en juridische zaken;  Het onderhouden van contacten met de aannemers o.a. bouwvergaderingen, dagelijkse vragen over inhoudelijke en technische aspecten – dit op basis van UAV-GC en Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB);  Het voorbereiden van contracten conform interne processen en standaarden;  Het afstemmen met stakeholders en belanghebbenden in de interne keten;  Onderhandelingen betreffende meer- en minderwerk;  Meedenken in- en werken aan het systeem van risicobeheersing;  Je levert een bijdrag aan het voorbereiden van de contracten die naar de markt gebracht moeten worden. Hiertoe dienen contracten geschreven te worden. Beginnend met een standaard contract uit het contracten buffet, verzamel je relevante gegevens en wensen en initieer je eventueel evaluaties voor lopende contracten. Hiermee wordt de behoefte tijdens de realisatiefase duidelijk in beeld gebracht en vervolgens met de contractmanager afgebakend.
  1 broker | startdatum: februari 11, 2019 | einddatum: december 31, 2021
 • Inkoopadviseur | 32-40 uur | 12 maanden | Publiek | Arnhem

  2 dagen geleden

  Onbekend

  Voor een opdrachtgever in de publieke sector zijn we opzoek naar een inkoopadviseur voor 32-40 uur per week in de regio Gelderland. Het team Inkoop valt onder de afdeling Financiën en is een van de ondersteunende afdelingen van de organisatie. Team Inkoop ontwikkelt het inkoop- en aanbestedingsbeleid gericht op de inkoop van leveringen, diensten en werken voor de hele organisatie en adviseert en begeleidt de budgethouders ten aanzien van de inkoop van leveringen en diensten (binnen de kaders van de Europese regelgeving)..Daarnaast coördineert team Inkoop het contractbeheer, leveranciersmanagement en het digitale inkoopsysteem. Negometrix is de e-sourcing applicatie die voor de uitvoering van aanbestedingen wordt gebruikt door de inkoopadviseurs. Voor de inhuur van personeel wordt voor een aantal categorieën de procedure van een dynamisch aankoopsysteem (DAS) ingezet. De inkoopadviseur is verantwoordelijk voor: Advisering en begeleiding van meervoudige onderhandse en (complexe) Europese aanbestedingstrajecten voor een grote diversiteit van leveringen en diensten. Vanaf het peilen, inventariseren en combineren van klantbehoeften binnen de afdelingen, advisering in de aanbestedingsstrategie, begeleiding van de aanbestedingen (als procesverantwoordelijke) tot en met de contractuele afwikkeling en de nazorg; Accounthouder voor de afdelingen Facilitaire Dienstverlening, Financiën en Communicatie en/of eventueel later nader te bepalen afdeling(en); Bijdrage aan de verdere professionalisering van inkoop; Uitdragen van onze inkooporganisatie, processen en procedures en beleidsdoelstellingen (waaronder maatschappelijk verantwoord inkopen). Bij het adviseren bij inkoopvraagstukken (gevraagd en ongevraagd) maakt de inkoopadviseur gebruik van een zeer gedegen kennis en ervaring.
  1 broker | startdatum: februari 12, 2019 | einddatum: januari 31, 2020