Procurement opdrachten | 28 opdrachten
 • INKOOP EN CONTRACTMANAGER

  6 uur geleden

  Onbekend - Middelburg

  19 Einddatum: 31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 17:00 uur De inkoop- en contractmanager is verantwoordelijk voor de sturing en beheersing van het gehele proces van contractvoorbereiding, -aanbesteding en –uitvoering richting verschillende marktpartijen binnen middelgrote integrale projecten met een gemiddelde technische/ veiligheidskritische component en/of gemiddeld politiek bestuurlijke complexiteit en stuurt de adviseurs inkoop en contracten aan. leiding van complexe (interdepartementale) project(en) (met duidelijke verbanden) op primair of ondersteunend vakgebied projecten zijn resultaatgericht en hebben een operationeel en/of tactisch karakter top-down: vertaling van (samenhangende) beleidsonderwerpen naar primaire of ondersteunende projecten projecten zijn inhoudelijk sterk verweven met en projectresultaten hebben structurele (meerjarige) invloed op andere primaire of ondersteunende projecten, (beleids)terreinen en (organisatie)processen projectleiding en aansturing van projectteam of –eenheid met vakinhoudelijke en/of (ondersteunende) projectmedewerkers en/of begeleiding van en toezicht op (werken van) derden op operationeel en/of tactisch niveau vertegenwoordigen, netwerken en onderhouden van contacten inhoudelijke toelichting (intern en extern) van projecten, projectresultaten en consequenties (“hoe”) Doel
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-1-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 22-11-2018
 • PROCESMANAGER IMPLEMENTATIE INKOOP JEUGDHULP

  6 uur geleden

  Onbekend - Rijswijk

  18 Einddatum:1-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:24 Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 09:00 uur Als Procesmanager Implementatie Inkoop Jeugdhulp is het je voornaamste opdracht om zorg te dragen dat het nieuwe stelsel wordt geïmplementeerd op alle betrokken niveaus en disciplines aangaande het jeugdteam bij de organisatie; afspraken met leveranciers, testen, datamigratie, opstellen communicatieplan en opleiden van gebruikers / zorgregisseurs en functioneel beheerders. Wij verwachten dat de werkwijzen en processen aangaande deze implementatie optimaal gestructureerd worden, dat je duidelijk richting geeft aan de uitvoering van het implementatie proces en dominant stuurt op de gestelde kaders. Je werkt hierbij nauw samen met de manager Bedrijfsvoering en Control en de Teamleider van het jeugdteam. Je bent lid van de regionale (H10) werkgroep Inkoop en Implementatie Jeugdhulp, en als zodanig lever je een bijdrage aan regionale bijeenkomsten. Over de aanpak en de voortgang van je werkzaamheden leg je verantwoording af aan je direct leidinggevende; opgavemanager Toegang Sociaal Domein. Het takenpakket Verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van het implementatieplan in overeenstemming met interne opdrachtgever; Het aansturen en het (laten) realiseren van invoering van wijzigingen van het nieuwe stelsel; Deze nieuwe werkwijze implementeren bij het jeugdteam; Zorgdragen dat werkprocessen en communicatie uitingen (zoals brieven en beschikkingen) hierop worden afgestemd; Zorgdragen dat de administratie wordt ingericht op het nieuwe stelsel; Zorgdragen dat het Jeugdteam is aangesloten op het administratiesysteem; Zorgdragen dat het cliënten worden “overgezet” van oude naar nieuwe systeem; Zorgdragen dat Jeugdteam Toeleiding is toegerust om de wijzigingen van het nieuwe stelsel en de cultuurverandering uit te voeren (i.s.m. Teamleider Jeugd); Zorgdragen dat afdeling Bedrijfsvoering is aangesloten v.w.b. informatievoorziening op het nieuwe systeem en dat data kan worden gegenereerd; Indien implementatie om een nieuw software programma vraagt zorgdragen voor continuïteit, juiste overzetting van data etc.; Zet je stukken intern uit en vraag je collega’s ter advisering; Adviseren gevraagd en ongevraagd; Taken in het kader van deelname werkgroep regionaal verband (H10).
  1 broker | 24 uur | startdatum: 1-12-2018 | einddatum: 1-12-2019 | deadline: 22-11-2018
 • PLANNER HUISVESTINGSPROGRAMMA

  6 uur geleden

  Onbekend - Rotterdam

  1-2019 Einddatum: 31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 17:00 uur De organisatie staat voor de uitdaging om ca. 400 af te stoten gebouwen en 350 vastgoedprojecten te plannen. Bij deze planningsopgave is de onderlinge samenhang van de projecten een uitdaging. Daarbij speelt niet alleen de samenhang tussen de projecten een rol maar ook de koppeling van de planning aan de beschikbaarheid van projectleiders, financiën, werkzaamheden van de facilitaire dienst, onderhoudsplannen, ICT-projectleiders, communicatie met basisteams en gemeenten. In het huisvestingsplan 1.0 is de totale ontwikkeling van de portefeuille opgenomen. Kwantitatief laat het huisvestingsplan een ontwikkeling zien van circa 1.8mln m² bruto vloeroppervlakte (BVO) naar 1.2 mln m² BVO in 2025. De reductie is een combinatie van afstoot, verbouw en nieuwe gebouwen. Het huisvestingsplan is opgesteld om een antwoord te bieden aan veranderingen als gevolg van de reorganisatie zoals clustering van Robuust Basisteams (RBT), efficiëntere organisatie van uitvoeringsprocessen en een verdere optimalisering van de dienstverlening aan de burger, vragen om een herbezinning. Daarnaast is er ook rekening gehouden met ontwikkelingen in de samenleving, zoals verdergaande digitalisering, informatisering en een meer veeleisende en kritische burger. Deze veranderingen en ontwikkelingen samen gaven aanleiding om binnen de organisatie de huisvesting op een andere manier te organiseren. Dit betekent zowel iets voor de plaats waar een medewerker (totaal 60.0000) werkt (ligging, gebouw), de fysieke omgeving waarin hij/zij werkt (werkplek en faciliteiten) als voor de manier waarop wordt gewerkt (houding, cultuur, gedrag). Bovendien is er bepaald om structureel €76,5 mln op de huisvestingslasten te besparen als bijdrage aan de taakstelling van €230 mln. Je verantwoordelijkheden zullen zijn: Het op-/bijstellen van de programmaplanning. Het doorontwikkelinen van de gestandaardiseerde programmaplanning. De projecten en middelen worden beschreven en zijn afgestemd op de beschikbare capaciteit bij de teams (ict, ruimtemanagement, inkoop en projectmanagement) op totaalniveau. Het verwerken en beoordelen van tussentijdse bijstellingen van de programmaplanning op basis van analyses en evaluaties. Het zorgdragen van aansluiting tussen de projectplanning per project en de landelijke programmaplanning huisvesting. De aansluiting richt zich op het synchroniseren van milestones en inzet van resources. Opstellen van een verantwoordingsrapportage van het team programmeren aan het managementteam huisvesting over alle lopende projecten gericht op mutaties en risico's en knelpunten.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 21-01-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 23-11-2018
 • ADVISEUR INKOOP EN CONTRACTEN

  6 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  18 Einddatum: 30-11-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 28-11-2018 om 17:00 uur Als adviseur inkoop en contracten binnen Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) ben jij verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, –aanbesteding en –uitvoering richting verschillende marktpartijen binnen het inkoopdomein aanleg en onderhoud. PPO is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat (RWS). PPO werkt aan het onderhoud van rijkswegen, vaarwegen, bruggen, waterkeringen en sluizen en de bedieningsinstallaties in heel Nederland. Dit doen we met uitdrukkelijke aandacht voor duurzaamheid, een veilige en gezonde leefomgeving en innovatie. Als adviseur inkoop en contracten draag je bij aan aanleg en onderhoud van de Nederlandse infrastructuur door het opstellen van inkoopplannen. Hierbij houd je rekening met inkoopstrategieën, actuele RWS kaders, wet- en regelgeving. Deze inkoopplannen stem je af op de mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt en de marktbenadering. Je zorgt ook voor een volledig aanbestedingsdossier. Je levert de inkoopinhoudelijke kant van een contract en ziet toe op de consistentie van het geheel, je begeleidt het aanbestedingsproces en adviseert bij de contractuitvoering over de naleving van het contract en contractwijzigingen. Tijdens de totstandkoming van het contract adviseer je, naast het verantwoordelijk zijn voor de benodigde inkoopprocessen, ook over het waarborgen van de beheersbaarheid en ook tijdens de looptijd reik je passende beheersmaatregelen aan.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 1-12-2018 | einddatum: 30-11-2019 | deadline: 28-11-2018
 • ADVISEUR ONDERWIJSHUISVESTING

  6 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  1-12-2018 Einddatum: 31-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 08:00 uur Kom meewerken aan de groei van Amsterdam. De stad staat voor een grote opgave in de nieuwe ontwikkelgebieden voor het realiseren van de nodige onderwijs- en kinderopvangcapaciteit. De Adviseur Onderwijshuisvesting werkt op het snijvlak van sociaal en fysiek. Je denkt mee en geeft vorm aan een ontwikkelstrategie voor duurzame, toekomstbestendige schoolgebouwen in de stad. Hierin is naast onderwijs ook voldoende ruimte voor maatschappelijke voorzieningen. Een groeiend Amsterdam heeft namelijk niet alleen woningen, maar ook scholen, locaties voor Ouder- en Kindteams, gezondheidscentra, sportvelden, bibliotheken etc. nodig om een complete en ongedeelde stad te zijn voor iedere Amsterdammer. De ruimtelijke verdichting van de stad biedt hierbij de komende jaren extra uitdagingen. Als Adviseur Onderwijshuisvesting lever je een belangrijke bijdrage door het adviseren over de positie van Onderwijshuisvesting in de ontwikkelgebieden en ben je trekker van een aantal concrete projecten (kavelinpassingen). Als Adviseur Onderwijshuisvesting kom je te werken in het grensgebied tussen een ervaren Team Onderwijshuisvesting PO en een netwerkteam Maatschappelijke Voorzieningen in opbouw. Je krijgt energie van het opzetten en uitdenken van nieuwe (samen)werkprocessen. Je hebt daarvoor een pioniersmentaliteit. Je schuift aan bij diverse overleggen in de ontwikkelgebieden om de belangen vanuit onderwijshuisvesting te behartigen. Je gaat onder andere sturing geven aan een klein projectteam dat een standaard programma van eisen uitdenkt voor scholenbouw in combinatie met woningbouw in de ontwikkelgebieden. Je vervult een centrale rol in het krachtenveld tussen ontwikkelaar, schoolbestuur, en de gemeentelijke diensten sport & bos, gemeentelijk vastgoed en grond & ontwikkeling. Doel is om een alles-in-1-school van initiatieffase tot (voorbij) definitiefase te tillen met vastlegging van afspraken en plannen; en die de verdere uitwerking van een goed schoolgebouw mogelijk maakt.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 31-05-2019 | deadline: 26-11-2018
 • KOSTENDESKUNDIGE CIVIEL EN SPOORWERK

  6 uur geleden

  Onbekend - Amstelveen

  1-12-2018 Einddatum:01-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:24 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 08:00 uur Als kostendeskundige civiel en spoorwerk ga je zelfstandig adviseren over wijzigingen in het contract op het gebied van civiel-/spoorwerk met financiële gevolgen gedurende de ontwerp- en uitvoeringsfase van projecten van het Projectencentrum. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit: Het opstellen van ramingen en het toetsen / beoordelen van ramingen van ingenieursbureaus; Het tijdens de aanbestedingsfase actueel houden van de aanwezige contractraming en het opstellen van ramingen; Het tijdens de realisatiefase adviseren over impact van wijzigingen op de financiën; Het toetsen /beoordelen van begrotingen van opdrachtnemers; Het zorgdragen van regelmatige afstemming met het hoofd Kostenmanagement en kostendeskundige overige disciplines (beveiliging en installaties); Het meedenken in onderhandelstrategie richting opdrachtnemers; Het actief deelnemen in het wijzigingsoverleg met opdrachtnemer; De werkzaamheden hebben betrekking op het gebied van: GWW / Civiele constructies; Spoorwerk, bovenleiding; bouwkundig.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 01-12-2019 | deadline: 26-11-2018
 • CONTRACTMANAGER BASIS REGISTRATIE ONDERGROND

  6 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  1-12-2018 Einddatum: 31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 17:00 uur Aansprekend, complex, multidisciplinair en maatschappelijk relevant; dat zijn de landelijke en regionale projecten van Grote Projecten en Onderhoud. Informatie over de ondergrond (bodem, geologie, grondwater, mijnbouw) is nodig bij de uitvoering van een groot aantal overheidstaken en maatschappelijke vraagstukken, zoals de aanleg van wegen, dijken en spoorwegen en het winnen van water, aardgas of aardwarmte of de opslag van CO2. Dat moet duurzaam, veilig en efficiënt gebeuren. De daarvoor benodigde ondergrondgegevens zijn te gebruiken vanuit de Basisregistratie Ondergrond (BRO). De BRO maakt deel uit van een stelsel van basisregistraties. Dit stelsel omvat basisgegevens van Nederland, zoals topografie, adressen, gebouwen, personen en kentekens. De BRO voegt daar gegevens over de ondergrond aan toe. Nu zijn deze ondergrondgegevens nog in beheer bij verschillende organisaties. Ze zijn daardoor niet in dezelfde mate gedigitaliseerd, gestandaardiseerd en geharmoniseerd en maar deels publiek beschikbaar. Dankzij de BRO krijgen gegevens stapsgewijs een gevalideerde, hoge kwaliteit en worden ze voor iedereen vrij beschikbaar. De BRO is de laatste van het stelsel van basisregistraties die nog in ontwikkeling is. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken intensief samen om een succesvolle implementatie van de BRO te realiseren. Ook Rijkswaterstaat moet zorgen voor een succesvolle implementatie hiervan bij projecten. Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding van het projectteam. Je zorg dat de acties worden uitgevoerd en de afspraken worden nagekomen en indien nodig escaleer je richting de projectmanager. Je bent op de hoogte van de actualiteiten van het Programmabureau BRO. Je pakt de signalen op en adviseer je de projectmanager over te nemen acties. Je draagt bij aan de voorbereiding van de vergaderingen van de Stuurgroep BRO. Dit houd o.a. in dat je input levert voor de actualisering van de Voortgangsrapportage en actualiseren van het Projectplan Implementatie BRO. Daarnaast monitoor je de stand van zaken van in voorbereiding zijnde tranches van de Wet Bro en daar acties aan verbinden – betekent vooral acties met (geo-)experts.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 26-11-2018
 • DECENTRALE INKOPER RUIMTE

  6 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  -12-2018 Einddatum:10-6-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32 Sluitingsdatum: 30-11-2018 om 08:00 uur De ontwikkelorganisatie Ruimte van de organisatie spant zich in om de ambities van Utrecht voor een duurzaam bereikbare stad met een goede verblijfskwaliteit en leefbaarheid te realiseren. Om bij te dragen aan de verdere professionalisering van organisatieonderdeel Ruimte zijn wij op zoek naar een interim inkoper Dit zijn je taken: Je voert zelfstandig inkoopopdrachten (meervoudig) onderhandse aanbestedingen; uit (van inkoopbehoefte t/m contract). Daarbij komen alle vakgebieden van de organisatie langs; Je doet de voorbereiding voor Europese aanbestedingen; Je bent aanspreekpunt voor en biedt ondersteuning aan aanvragers en contracteigenaren voor alle inkoop gerelateerde vragen; Je bekijkt aan de hand van informatie in het inkoopsysteem of processen juist gevolgd worden (rechtmatigheid) en neemt hier een actieve rol in; Je hebt een actieve rol in het verder professionaliseren van het inkoopproces.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 10-12-2018 | einddatum: 10-6-2019 | deadline: 30-11-2018
 • INTERIM OPERATIONAL IMPROVEMENT MANAGER

  9 uur geleden

  Onbekend - Eindhoven

  FUNCTIE As operational improvement manager you will be responsible for identifying and driving the implementation of improvement in supply operation, with focus area on QxP planning performance, Sales outlook/ Latest View process, Safety stock fulfilment, Key Module inventory management and Direct Delivery implementation. The role and responsibility will include data analytics, reporting, project management, and driving improvement based on the outcome of the analytics, as well as to manage stakeholders in the relevant process. To be successful in this role you need to have strong background in supply chain, high accuracy to support data analytics, project management skills, and the ability to work independently as well as within the team to drive and implement changes. Main responsibilities: Manage and produce QxP reporting and drive performance improvement in this KPI Manage and produce weekly latest view report with high accuracy and lead the discussion with markets, supply centers, and/or management Manage Safety Stock fulfilment tracker, analyze the gap together with the supply center/markets, and drive improvement Manage and support Key Module inventory management for European Late Customization Center Drive and coordinate direct delivery initiatives with supply centers and the markets Support global initiatives in the area of CSL, Inventory management, and other supply chain initiatives
  1 broker | Fulltime
 • Aankoper Technische Diensten Turn Arounds

  19 uur geleden

  Onbekend - Antwerpen (BE)

  Aankoper Technische Diensten Turn Arounds Ref. AN6536 Start: ASAP Duur:  voor langere termijn Regio: Haven van Antwerpen Functie omschrijving Voorbereiding, onderhandeling en afsluiting  van prijsaanvragen en jaarcontracten (administratief, contacten met verkopers, …) ; Opvolging van prijsaanvragen en leveringen in samenspraak met aanvragende afdelingen teneinde de vereiste noden te respecteren (bv. timing, technische afwijkingen, certificaten, veiligheid, kwaliteit, …). Opmaak van vergelijkende evaluaties; Bijhouden van de TA contractmatrixen en RFQ lijsten; Opmaak van presentaties ter voorbereiding van de contract committees; Opmaak van de bestellingen op een volledig correcte en juiste manier (SAP, LOO, LOI, contract,…) volgens de gevraagde specificaties en bedongen voorwaarden (kwaliteit, veiligheid, certificatie, inspectie, milieuwetgeving, hoeveelheden, …); Opvolging van toepassing en naleving van de contracten, in nauwe samenwerking met de Cost controller en de TA Coördinator. Controle van de extra werkzaamheden voor de follow-up van de contract voorwaarden – hoeveelheden, poortlijsten,... Opbouw en onderhoud van goede en ethisch correcte relaties met leveranciers (doel: win-win relatie). Instaan voor tijdige beschikbaarheid van alle materialen voor de TA, volgens de geldende specs en richtlijnen; Implementatie van de aankoopfilosofie en –regels van het bedrijf. Realisatie van lokale  en regionale aankopen en nagaan of sommige van deze lokale aankopen niet kunnen/moeten  uitgebreid worden naar RC- of groepsaankopen. Bijdrage aan de analyse van de interne en externe kosten en kostenstrukturen van leveranciers. Technische goedkeuring van bestelbonnen binnen de vastgelegde delegaties/bevoegdheden Profiel Bachelor, bij voorkeur technisch, ingenieur, of andere aangevuld met technisch inzicht (Multidisciplinaire kennis vereist, maar vooral mechanisch) Ruime aankoopervaring. Onderhandelingservaring. Goed overweg kunnen met gesofisticeerde managementinformatie en databasesystemen. Gebruikerservaring SAP is een plus Hoog veiligheidsbewustzijn Zeer communicatief, analytisch ingesteld  Eventuele ervaring met EPC contracten is een plus Talenkennis (mondeling en schriftelijk): Nederlands,  Frans en Engels Kandidaten zonder aankoopervaring en ervaring in de chemische sector komen niet in aanmerking.  SOLLICITEE
  1 broker
 • Temporary Buyer HR Services

  1 dag geleden

  Onbekend - Brussel (BE)

  Temporary Buyer HR services    AN6606 Start: Asap Duration: 12 months Location: Brussels Functie omschrijving We are looking for a Medior Buyer to join our Procurement team and to conduct rational purchase management in a transparent manner while maintaining the best TCO. The specific mission of the Buyer will consist of maintaining a professional relationship and communication with both the business and our suppliers, more specifically: Procurement across different categories Conduct e2e Rfx processes Identify process optimisations Define the selection criteria’s and conduct pricing analysis Manage negotiations with the selected suppliers Maintain the current and new supply base Conduct full contract management and follow up Conduct reporting to management Establish a professional relationship with the internal client(s) Profile 3 to 8 years procurement experience across different categories in the financial sector Language : Dutch and/or French, English Project management skills Analytical Strong communication skills Mature negotiation skills Proactive and creative MS Office SAP user experience is a plus SOLLICITEE
  1 broker
 • Temporary CAPEX Project Buyer

  1 dag geleden

  Onbekend - Antwerpen (BE)

  Temporary CAPEX Project Buyer – Ref. AN6605   Start: ASAP Duration: goal 24 months Region: Antwerpse haven Functie omschrijving The CAPEX Buyer shall perform assignments related to the procurement of goods and services including, but not limited to, negotiation and implementation of agreements and purchases of capital equipment and contracting services required (e.g. mechanical, electrical, piping, insulation, scaffolding, E&I, equipment, etc.). A significant part of the role will involve working as part of the team for a large project as well as working as a member of the project team. The Project Buyer shall also be required to work within the framework of a manufacturing plant and to cover plant turnaround activities.  The Role will require efficient interaction with multiple disciplinary teams (maintenance, mechanical, project engineering, IT, legal, finance, etc.) to deliver an optimized solution from the cost, TCO and risk standpoint to the project engineering team and to the manufacturing plants. The individual must have strong communication skills, strong knowledge of chemical operations and the chemical industry, strong negotiation skills and the ability to work in a matrix organization.  Tasks: Challenge and secure the fulfillment of CapEx project targets in terms of safety, quality, delivery, cost, technology, sustainability and risk management. Manage and work closely with engineering contractor, working with their multi-disciplinary project teams.  Monitor and manage the procurement and expediting performance of the project Engineering Contractor. Negotiate, develop, and manage procurement contracts for the relevant equipment, material and services in alignment with Engineering Contractor. Support the supplier and contractor selection process together with the project team(s) deriving and maintaining the project bidders list. Support qualification of new vendors including production capacity and financial checks.  Review tender packages, commercial bid tabs and award recommendations.  Prepare negotiation strategy and lead negotiations on behalf of the project in alignment with EPCM (existing templates). Secure the outcome of the sourcing in a commercial agreement incl. communication, follow-up and documentation. Proactively identify value creation opportunities (e.g. bundling, frame agreements, MRO strategy). Monitor and assure that procurement rules and policies are followed. Review and negotiate change orders and claims with vendors and contractors. Negotiate spot purchases and agreements.  Enter, monitor, and maintain purchase orders and contracts in SAP MM. Provide market insights and report to Procurement manager. Support expediting and inspection activities in alignment with project manager and Engineering Contractor.  Actively conduct desk expediting activities. Work to tight deadlines. Profile Minimum Bachelor degree in Business Administration or Engineering required.  5-10 years of professional experience in with 3-5 years’ experience in Capex project procurement required.  Strong computer software knowledge (SAP MM = requirement, Excel, Word, PowerPoint) A strong knowledge of project buying preferably project experience in the chemical or pharmaceutical industry is a must Strong negotiation and analytical skills Strong written and verbal communication skills, both Dutch and English Proven ability to work effectively and collaboratively in a team environment  Technical know-how and quality management Financial analysis and cost management skills Legal and contract writing skills  Positive attitude and target oriented approach Strong team player and the ability to take initiatives SOLLICITEE
  1 broker
 • Buyer- HR & Professional services

  1 dag geleden

  Onbekend - Brussel (BE)

  Buyer- HR & Professional services  AN6578 Functie omschrijving You are part of the Cross-category sourcing team and in charge of the operational purchasing activities for e.g. Training, legal, marketing , ... As Buyer, your main objectives are to: Manage contracts and sourcing in various HR spend categories through a network of suppliers in order to ensure that business objectives are met. Support the category managers and your peers in the selection of suppliers, the tendering process, the correspondence and the supplier administration. Maintain good relations with internal stakeholders and suppliers.  Contribute actively in building a high performing professional supply chain department that really acts as a team across all categories and disciplines. Collaborate with other category stakeholders (and Finance team especially) to create an integrated supply chain process and organization interface. Initiate ideas to improve overall working of category and procurement processes Your Profile:  You have min 5 years of experience in procurement in the financial sector. You have excellent relationship management and communication skills. You have strong negotiation skills. Fluency in English Aanbod Start: asap Duration: 3 – 4 months  Region: Brussels SOLLICITEE
  1 broker
 • Tijdelijke Technische Aankoper Diensten

  1 dag geleden

  Onbekend - Antwerpen (BE)

  Tijdelijke Technische Aankoper Diensten AN6594 Start: Asap Duur: min. 6 weken, 3 maanden mogelijk Locatie: Antwerpen Functie omschrijving Voor onze klant in het Antwerpse zijn wij op zoek naar een gedreven technische aankoper met ervaring binnen de wetgeving op Overheidsopdrachten.  Als technische aankoper maak je deel uit van het team Centrale Aankoop.  Je staat in voor de contractuele en operationele aankopen met betrekking tot de leveringen van diensten (transporten, containerservice,..). Je start nieuwe dossiers op en onderhandelt over de servicecontracten. Je behoudt een goede relatie met de interne klant, je stemt met hen de technische kant van de dossiers af en je brengt hun behoeften in kaart Daarnaast maak je de bestekken op, je vergelijkt offertes en zorgt voor de afhandeling van de dossiers Je stelt de gunningsverslagen op volgens de wetgeving op overheidsopdrachten Je snel kunnen inwerken in de lopende dossiers Profiel  Bij voorkeur heb je een bachelor- of master diploma in een economische of technische richting.  Je hebt aantoonbare ervaring binnen de Wetgeving op Overheidsopdrachten (klassieke sectoren) Je bent resultaatgericht, nauwkeurig en gedreven  Kennis 3P is een pluspunt Je kennis van het Nederlands is uitstekend zowel schriftelijk als mondeling.  SOLLICITEE
  1 broker
 • Interim Facilitair Inkoper

  4 dagen geleden

  Zorginstituut Nederland - Diemen (NL)

  Voor één van onze opdrachtgevers, Zorg Instituut Nederland, zijn we momenteel kandidaten aan het selecteren voor een rol als: Interim Facilitair Inkoper (Diemen) Organisatie Het team facilitair is verantwoordelijk voor alle facilitaire inkopen. Het team wordt daarbij ondersteund door een inkoopadviseur, een contractmanager en een juridisch adviseur. Enkelvoudige en meervoudige offerteaanvragen worden zelfstandig door het team uitgevoerd. Nationale aanbestedingen worden ondersteund door een inkoopadviseur. Europese aanbestedingen worden over het algemeen extern ondersteund. Wegens tijdelijke onderbezetting is er momenteel onvoldoende capaciteit, kennis en ervaring binnen het team aanwezig om alle benodigde inkoopprocedures conform wet en regelgeving uit te voeren. Het Zorginstituut (hierna: ZIN) heeft behoefte aan inkoopondersteuning bij het inkopen van facilitaire diensten en leveringen en de facetten die daarbij horen zoals het opstellen, verlengen en opzeggen van contracten. ZIN is opzoek naar een facilitair inkoper die in staat is om enkelvoudige en meervoudige offerteaanvragen zelfstandig uit te voeren en nationale en Europese aanbestedingen uitvoert met in- of externe ondersteuning. De facilitair inkoper werkt samen met de contractmanager, de inkoopadviseur, de juridisch adviseur en de administratieve inkoop ondersteuning. De facilitair inkoper maakt deel uit van het team inkoop en rapport aan de inkoopadviseur.  Functie omschrijving Aard en omvang van de opdracht ZIN zoekt een facilitair inkoper die in samenspraak met de inkoopadviseur en de juridisch adviseur zelfstandig enkel- en meervoudige offerteaanvragen kan uitvoeren en een bijdrage kan leveren aan nationale en Europese aanbestedingen op facilitair gebied. Daarnaast stelt de facilitair inkoper op basis van vaste formats contracten op, verlengt contracten en zegt contracten op in samenspraak met de contractmanager van het team inkoop. Functie eisen: Kennis van wet en regelgeving met betrekking tot inkoop en aanbesteden; Minimaal 3 jaar inkoopervaring Ervaring met het zelfstandig uitvoeren van enkelvoudige en meervoudige offertetrajecten Kennis van Nationale en Europese aanbestedingen Ervaring met facilitaire inkopen Ervaring met het opstellen, verlengen en opzeggen van contracten Aantoonbaar minimaal HBO werk- en denkniveau Competenties: Energiek, in staat om zelfstandig taken uit te voeren binnen een ambtelijke omgeving Communicatieve vaardig met een goed gevoel voor verhoudingen Kan goed samenwerken Communiceert overtuigend, helder en duidelijk in woord en geschrift Gestructureerd en stressbesteding Relativeringsvermogen en gevoel voor humor Enthousiast Dienstverlenend Aanbod De interim-positie start z.s.m., met een inzet van 32 tot 36 uur per week, en heeft een looptijd van drie maanden, met een optie tot verlenging. Je kunt de opdracht als ZZP’er uitvoeren. Wanneer je niet als ZZP’er geregistreerd bent kom je voor de duur van de opdracht in dienst van InQuest. Gesprekken vinden plaats op 3 december 2018 .
  1 broker