Overheid opdrachten | 42 opdrachten
 • PROJECTMEDEWERKER/LEIDER ONAFHANKELIJKE CLIËNTVERTEGENWOORDIGER

  6 dagen geleden

  Onbekend - Hoogezand

  -12-2018 Einddatum: 10-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 17:00 uur De belangrijkste taken van deze functie: Het opstellen van PR en een communicatieplan. Communicatie richt zich rechtstreeks op potentiële deelnemers, via sociale teams, via netwerkpartners, website (hulpwijzer) etc. Samen met Zorgbelang zorgen voor het vergroten van de kennis en vaardigheden van de vrijwillige onafhankelijke cliëntvertegenwoordigers op het gebied van Jeugdhulp, WLZ en Participatiewet. Duiding begrippen cliëntondersteuning en onafhankelijkheid, samen met stakeholders. Kwaliteit verbetering van het hele OCV traject.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 10-12-2018 | einddatum: 10-06-2019 | deadline: 22-11-2018
 • TECHNISCHE EN BELEIDSMATIGE ONDERSTEUNING EUROPESE SUBSIDIES

  6 dagen geleden

  Onbekend - Maastricht

  2-01-2019 Einddatum: 02-1-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 8 Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 09:00 uur De organisatie zoekt een enthousiaste collega die ruime ervaring heeft met technische -en beleidsmatige ondersteuning van computersystemen, bij voorkeur van Europees gefinancierde programma's in een internationale omgeving. Jij: legt verbanden tussen de werkprocessen van het programma en eMS; draagt bij aan de ontwikkeling van programma specifieke functionaliteiten; implementeert de procedures uit de omschrijving van de Beheers -en controlesystemen in eMS; controleert en test de verschillende procedures; doet de interne afstemming met medewerkers van de Management Autoriteit, Gemeenschappelijk Secretariaat, First Level Controllers, Certificerings Autoriteit en andere relevante betrokkenen; doet de externe afstemming met de hosting-firma voor technische vragen; ontwikkelt nieuwe ideeën en instrumenten in eMS om de opvolging van het Interreg VA-EMR programma nog te verbeteren; zoekt voortdurend naar verbeteringen om de efficiëntie in de dagelijkse werking bij programma-autoriteiten en projecten te verbeteren; stelt functionaliteitsbeschrijvingen, formats en handleidingen op; organiseert workshops voor Regionale Antennes, First Level Controllers en Certificerings Autoriteit; fungeert als helpdesk voor (technische) ondersteuning; zorgt dat de GDPR-richtlijnen opgevolgd en geïmplementeerd worden; bent het aanspreekpunt voor en adviseert de Management Autoriteit op het gebied van strategisch/tactische en operationele eisen mbt eMS; bewaakt de strategie en stelt jaarplannen op voor de uitvoering van de opdracht; neemt actief deel aan het uitwisselen van kennis en ervaring met andere Interreg programma's op het gebied van elektronische monitoring systemen.
  1 broker | 8 uur | startdatum: 02-01-2019 | einddatum: 02-1-2020 | deadline: 22-11-2018
 • BELEIDSMEDEWERKER JEUGDHULP

  6 dagen geleden

  Onbekend - Rijswijk

  18 Einddatum: 1-5-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 09:00 uur Opdracht De taakvelden van de beleidsmedewerker Jeugd omvatten vooral zaken op het gebied van jeugdhulp en bestaan uit het vormgeven van het (integraal en innovatief) beleid, het aansturen van de extern belegde uitvoering, zo nodig deelnemen aan projecten en het vertegenwoordigen van de gemeente in lokale en regionale werkgroepen. Daarnaast: Voorbereiden van de verordening en beleidsregels Jeugdhulp; Zorgdragen voor de verbinding tussen Zorg en Onderwijs (incl. coördineren van de pilot Onderwijs-Jeugdhulparrangementen); Beleidsmatige werkzaamheden m.b.t. de doorontwikkeling van het Jeugdteam (netwerkorganisatie); Aanspreekpunt voor de implementatiemanager van het inkoopbeleid 2020-2024 (resultaatgericht werken); Het voorbereiden van en adviseren bij lokale en regionale bijeenkomsten; Beleidsmatige input leveren bij lokale en regionale q-gesprekken met jeugdhulpaanbieders.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 1-12-2018 | einddatum: 1-5-2019 | deadline: 22-11-2018
 • KLANTMANAGER INKOMEN

  6 dagen geleden

  Onbekend - Veldhoven

  19 Einddatum: 1-5-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 17:00 uur Als klantmanager inkomen voer je intakegesprekken en beoordeel je aanvragen in het kader van de Participatiewet en IOAW van melding tot en met de beschikking. Dit kan gaan om aanvragen voor algemene bijstand, bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en studietoeslag. Je beheert je eigen bestand en je bent het aanspreekpunt voor je klanten op het gebied van uitkeringen. Dit houdt in dat je zelfstandig de planning en afwerking van onderzoeken en aanvragen regelt en de daarbij behorende termijnen bewaakt. Daarnaast voer je heronderzoeken uit en rapporteer je inzake terugvordering en verhaal. Je voert baliegesprekken, vraagt gegevens op, maakt onderzoekrapportages en beschikkingen. Je stemt af met externen en collega's, draagt zorg voor de uitvoering van afspraken met klanten en bewaakt de voortgang van zowel interne als externe procedures. Je geeft voorlichting, advies en informatie op het gebied van de Participatiewet en aanverwante regelingen. Daarnaast ben je alert op fraude en lever je samen met de medewerker handhaving een actieve bijdrage in de bestrijding van uitkeringsfraude. Het afleggen van huisbezoeken zijn onderdeel van de functie.
  1 broker | 28 uur | startdatum: 1-1-2019 | einddatum: 1-5-2019 | deadline: 26-11-2018
 • PSYCHOLOOG GZ GEMEENTE

  6 dagen geleden

  Onbekend - Amstelveen

  1-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 4 Sluitingsdatum: 26-11-2018 om 17:00 uur De afdeling Jeugd & Samenleving vormt samen met de afdelingen Werk en Inkomen en Sociale Voorzieningen het Sociaal Domein van de organisatie en Aalsmeer. De afdeling bestaat uit de volgende onderdelen: Jeugd (jeugdhulp, jongerenwerk, leerplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten, Straf en Zorg regisseurs); Sociaal Team (voor meervoudige problematiek in complexe gezinssituaties); Samenleving (advies en opdrachtverlening collectieve voorzieningen en maatschappelijke ontwikkeling). Het team Jeugd richt zich op de uitvoering van maatregelen die tot doel hebben dat de jeugd gezond en veilig opgroeit in de gezinssituatie, dat de jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en dat ouder/opvoeders zelfredzaam en zelfstandig zijn. Het Sociaal Team richt zich op de problematiek op meerdere vlakken. De medewerkers van het Sociaal Team voeren de regie op de casus. De jeugdhulpverleners hebben een gedragswetenschapper vanaf 2018 en het Sociaal Team een werkbegeleider vanaf 2019, zij hebben behoefte aan supervisie en begeleiding. Daarom zijn we op zoek naar een GZ Psycholoog Jeugd. Deze GZ Psycholoog zorgt voor de inhoudelijke aansturing van een gedragswetenschapper en werkbegeleider Sociaal Team en is daarnaast de bewaker van het systemisch gedachtegoed binnen de afdeling. De taken van de GZ Psycholoog zijn als volgt: Coaching Begeleiding intervisie van het jongerenwerk Samenwerking met en inhoudelijke begeleiding van gedragswetenschapper en werkbegeleider. Betrokken bij complexe casuïstiek door advisering of door mee te gaan naar gezinnen. In deze opdracht heb je de focus op de werkbegeleiding van de werkbegeleider sociaal team, intervisie met jongerenwerkers, supervisie van de gedragswetenschapper die de jeugdhulpverleners inhoudelijk aanstuurt en ben je de sparringpartner en adviseur voor ad hoc vraagstukken. Toelichting op rooster Bij pieken zoals een zwangerschapsverlof in overleg een aantal maanden meer uren. Kandidaat wil/kan hierin flexibel zijn.
  1 broker | 4 uur | startdatum: 01-01-2019 | einddatum: 31-12-2019 | deadline: 26-11-2018
 • ADVISEUR VERKEER EN OPENBARE RUIMTE SENIOR

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  18 Einddatum:26-3-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:24-36 Sluitingsdatum: 23-11-2018 om 08:00 uur Wij zoeken een senior beleidsadviseur Openbaar Vervoer. Het Openbaar Vervoer is belangrijk voor de ontwikkeling van de nieuwe gebieden en voor de bereikbaarheid van een stad die steeds autoluwer wordt. De vervoerregio is opdrachtverlener voor het OV. De gemeente is eigenaar van het OV-netwerk in de stad (metro, tram en bus) en maakt met de vervoerregio en vervoerders afspraken over het gebruik van dit netwerk. En voor een goede bereikbaarheid van de stad moet het optimaal aansluiten op het netwerk van auto, fiets en voetganger. De organisatie enkt na over het OV Toekomstbeeld (spoor) en een (regionale) OV-schaalsprong (metro). Daarnaast liggen er ook vragen voor het OV-netwerk in de stad, bijvoorbeeld voor het ontsluiten van de nieuwe gebieden en voor het verbeteren van de kwaliteit van het netwerk met een investeringsagenda OV. Aan jou de vraag om uit deze ontwikkelingen, en grotendeels bestaande kennis, een ontwikkelbeeld te formuleren voor het stedelijke OV. Hoe moet het huidige systeem van tram, bus en metro zich op midden-lange termijn ontwikkelen om zowel de gebiedsontwikkelingen als de autoluwere stad goed met OV te ontsluiten. Dit is input voor de agenda Autoluw alsmede voor de evaluatie en nieuwe concessie van de OV concessie Amsterdam. Hiervoor moet je op de hoogte zijn van ontwikkelingen rond mobiliteit en openbaar vervoer in en om Amsterdam. En in staat zijn om regionale en landelijke ontwikkelingen te koppelen aan de belangen voor het OV voor Amsterdam en hierop een strategie te ontwikkelen om (gezamenlijke met regionale en landelijke partners) deze belangen te borgen. Je moet goed kunnen samenwerken met de Vervoerregio Amsterdam in vraagstukken met betrekking tot aanbestedingsstrategie en evaluaties van de OV-concessies en vormgeving van het Lijnennet.
  1 broker | 24-36 uur | startdatum: 26-11-2018 | einddatum: 26-3-2019 | deadline: 23-11-2018
 • PROJECTLEIDER ENERGIE EN DUURZAAMHEID

  1 week geleden

  Onbekend - Appingedam

  1-01-2019 Einddatum: 01-012020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 22-11-2018 om 17:00 uur Duurzame energie neemt binnen het beleid een belangrijke plaats in naast de onderwerpen circulaire economie en klimaatbestendige stad. De projectleider Energie en Duurzaamheid gaat aan de slag met de volgende projecten: projecten: Opstellen ruimtelijke visie op duurzame energie: deze visie wordt in gezamenlijkheid met de gemeenten Delfzijl en Loppersum opgesteld; Het Warmtenet: toepassen industriële restwarmte vanuit Delfzijl bij duurzame warmtevoorziening in Appingedam; Opstellen Regionale Energie Strategie Groningen in het kader van het Klimaatakkoord; De realisatie van de gasloze wijk Opwierde-Zuid als onderdeel van de versterking en het nationaal programma Aardgasloze wijken. Bovengenoemde projecten zijn van strategisch belang voor de gemeente. Daarnaast is de gemeente volop bezig met de versterking en het aardbevingsdossier. Hiervoor is een team versterking opgericht. Bij de versterking is de duurzame energie een belangrijk onderdeel. Als projectleider wordt je onderdeel van het versterkingsteam.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-01-2019 | einddatum: 01-012020 | deadline: 22-11-2018
 • Adviseur bodem en bouwstoffen (24 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Zwolle

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U ondersteunt de regiogemeenten bij de bodemvraagstukken. U treedt op als adviseur op het gebied van bodemvraagstukken in het kader van de Wet bodembescherming, de Wabo en het Besluit bodemkwaliteit. U verstrekt bodeminformatie. U adviseert over en beoordeelt meldingen en bodemonderzoeken. U verwerkt bodemonderzoeken in het bodeminformatiesysteem. U voert overleg met initiatiefnemers, opdrachtgevers en toezichthouders. Eisen  U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van milieu, geotechniek of chemie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring (op hbo-niveau) op het gebied van bodemkwaliteit, bodemonderzoek en het hergebruiken van grond bij een gemeente, omgevingsdienst of provincie. U hebt aantoonbare ervaring met bodemvraagstukken in het kader van de Wet bodembescherming, de Wabo en het Besluit bodemkwaliteit. U hebt ervaring met het programma Genetics.
  1 broker | 24 uur
 • Procesleider energie (24 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Gelderland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent in samenwerking met de opdrachtgever en de nog op te richten regionale organisatie verantwoordelijk voor het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van (ruimtelijke) ateliers. U adviseert over de inzet van ateliers en vertaalt de uitkomsten naar de besluitvorming. U adviseert een ambtelijke wekgroep RES en stuurt de inzet van het ruimtelijk bureau aan. U draagt zorg voor de juiste inhoudelijke programmering van de ateliers. U ondersteunt het versturen van uitnodigingen en het regelen van locaties. U adviseert over de organisatie, inhoud en uitkomsten van de ateliers. U informeert colleges en raden over (tussen)resultaten van het ontwerpproces. U bewaakt het proces (kwaliteit, voortgang, afspraken, financiën, administratie). U identificeert relevante stakeholders en zorgt dat ze worden uitgenodigd. U rapporteert aan de regionale organisatie en de opdrachtgever. U schrijft desgevraagd mee aan de opdracht voor ontwerpbureaus. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding. U hebt als procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider in de periode 2010-2018 minimaal 4 jaar ervaring opgedaan met complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders. U hebt als projectmanager / projectleider in de periode 2010-2018 minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met de eindverantwoordelijkheid voor een project. U hebt in de periode 2013-2018 minimaal 2 jaar ervaring opgedaan met energietransitie en/of binnen de energiesector. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt aantoonbare ervaring opgedaan als procesmanager gebiedsprocessen. U hebt ervaring opgedaan binnen het beheergebied van de provincie. U hebt ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen, de wijze waarop daarin te acteren om resultaten te behalen en partijen te verbinden.
  1 broker | 24 uur
 • Marketeer (32-40 uur)

  3 weken geleden

  Onbekend - Harderwijk

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U ondersteunt bij beurzen en andere evenementen. U draagt zorg voor het bijhouden en bewaken van de marketingplanning en huisstijl. U onderhoudt de social mediakanalen en de website (CMS). U ondersteunt bij marketingcampagnes. U brieft externe partijen en bureaus, waaronder vertalers, vormgevers en drukkers. U redigeert artikelen en presentaties. U beheert projecten zelfstandig. U rapporteert aan de marketing manager. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt relevante werkervaring. U hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. U beschikt over organisatietalent. U bent zelfstandig en proactief. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 32-40 uur
 • Assistent projectleider regionale en stedelijke infrastructuur (40 uur)

  3 weken geleden

  Onbekend - Eindhoven

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het maken van een voorontwerp, definitief ontwerp of bestektekeningen. U ondersteunt het participatietraject door het maken van InfraWorks-visualisaties. U combineert verschillende disciplines en vertaalt dit naar het ontwerp. U zorgt voor de juiste aansluiting bij de vraag van de opdrachtgever. U denkt mee over de totstandkoming van een efficiënt product. U verzorgt vlotte inspirerende presentaties bij de meetings. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding Civiele Techniek of Cultuurtechniek. U hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring opgedaan. U hebt ervaring met verschillende projectfasen en/of verschillende projecten al eens doorlopen. U hebt ervaring met verschillende contractvormen en systeemgerichte contractbeheersing. U hebt ervaring met GIS, AutoCAD Civil 3D en/of InfraWorks. U hebt gevoel voor data en een goede softwarebeheersing. U bent woonachtig in de regio Brabant.
  1 broker | 40 uur
 • Recruitment consultant (36-40 uur)

  1 maand geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het verzorgen van het gehele proces van interim- en werving- en selectieopdrachten. U bent creatief in het zoeken naar kandidaten en maakt hierbij gebruik van meerdere kanalen, zoals de database, uw eigen netwerk en innovatieve media. U screent de kandidaten door het afnemen van diepte-interviews, al dan niet aangevuld door andere testmethodieken. U draagt zorg voor het uitbreiden van het huidige klantenbestand, in samenwerking met de collega’s. U hebt de mogelijkheid om samen met het managementteam een visie en strategie te creëren voor de afdeling Interim-management en Detachering (Support) en betrekt anderen hierbij. U draagt zorg voor het verder uitbouwen van de recruitmentafdeling waarbij u ondersteund wordt door collega’s en levert hiermee een bijdrage aan de groei van de organisatie. U rapporteert rechtstreeks aan de managing partner die tevens als sparringpartner functioneert. Eisen U hebt ervaring met recruitment binnen interim-vraagstukken. U hebt de ambitie om verantwoordelijkheid te nemen, leiding te geven en hierin door te groeien. U hebt een sterke teamgeest, kunt autonoom werken en brengt structuur aan. U bent ondernemend en houdt van een uitdaging. U werkt resultaatgericht waarbij het halen van targets en het leveren van kwaliteit u motiveren. U bent commercieel ingesteld en weet klanten op een servicegerichte manier te binden. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 36-40 uur