Overheid opdrachten | 33 opdrachten
 • BELEIDSADVISEUR IMPLEMENTATIE WMO

  2 dagen geleden

  Onbekend - Roosendaal

  18 Einddatum: 13-1-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 26-7-2018 om 12:00 uur We zoeken een beleidsadviseur die zowel juridische kennis als inhoudelijke kennis van de WMO en dan wel specifiek op begeleiding en begeleidingsvormen kennis van GGZ. Daarbij dient hij/zij bekend te zijn met Inkoop –en contractmanagement. Verdere kwaliteiten zouden moeten zijn: mensen en partijen kunnen overtuigen en verbinden aan beleid(skoers). Het kunnen vertalen van contracten en beleid naar de uitvoering. Analytisch denken en praktisch problemen kunnen vertalen in oplossingen. Bruggenbouwer en gericht op samenwerken met de uitvoerders van het beleid. Kennisdeling aan een collega om deze op het inhoudelijke en beleidsmatige niveau te helpen zodat deze de werkzaamheden gecontinueerd kunnen worden binnen de organisatie.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 13-8-2018 | einddatum: 13-1-2019 | deadline: 26-7-2018
 • BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

  2 dagen geleden

  Onbekend - Kerkdriel

  1-09-2018 Einddatum: 01-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 10-08-2018 om 17:00 uur De organisatie houdt van no-nonsense, heldere taal en af en toe zijn we een “tikkeltje” brutaal. De organisatie kent dezelfde hands-on mentaliteit en tegelijkertijd is de sfeer informeel en collegiaal. Wij hebben de ambitie om midden in de samenleving te staan en een goede relatie en samenwerking aan te gaan met onze ondernemers en inwoners. Verantwoordelijkheden Je beoordeelt ruimtelijke vraagstukken en adviseert hierover aan klanten en het bestuur. Je coördineert en begeleidt de ontwikkeling van bestemmingsplannen (in- en extern) of bestemmingsplanwijzigingen en je levert een bijdrage in de realisatie. Je schrijft bestuursvoorstellen en begeleidt (juridisch) bestemmingsplanprocedures. Je geeft advies over, geeft vorm aan en verricht onderzoek ten behoeve van het beleid op het terrein van ruimtelijke ordening. Daarnaast signaleer, analyseer en adviseer je over de consequenties van landelijke ontwikkelingen voor het gemeentelijke beleid en draag je zorg voor regionale afstemming. Je adviseert over bezwaar- en beroepschriften en je vertegenwoordigt de gemeente zo nodig in rechte. Je ondersteunt bij grote ruimtelijke projecten of bent projectleider van kleine projecten.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 01-09-2018 | einddatum: 01-03-2019 | deadline: 10-08-2018
 • TOEZICHTHOUDERS MILIEU

  2 dagen geleden

  Onbekend - Zwolle

  1-09-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 31-07-2018 om 08:00 uur Je controleert de naleving van milieuwetgeving bij inrichtingen voor inhoudelijk en bestuurlijk niet complexe aanvragen Klasse II. Je behandelt overlastmeldingen en adviseert daarover. Na deze controles stel je rapporten, besluiten en adviezen op. Je adviseert het bevoegd gezag over handhavingsaspecten en zorgt voor integrale afstemming met het bevoegd gezag vanuit het eigen vakgebied. Je levert een bijdrage bij aan ketentoezicht. Je lost klachten zoveel mogelijk zelfstandig op, adviseert in geval van afwijkingen, beoordeelt mogelijke oplossingen en maatregelen, onderneemt binnen kaders vervolgacties en je bent verantwoordelijk voor de hieraan verbonden correspondentie. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van te maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-09-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 31-07-2018
 • TOETSER WATERWET

  2 dagen geleden

  Onbekend - Den Haag

  3-09-2018 Einddatum: 28-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 27-07-2018 om 09:00 uur Wat ga je doen: het toetsen en beoordelen van (concept) effectenstudies en vergunningaanvragen en meldingen; het opstellen van adviezen, beoordelingen en vergunningen betrekking tot (grond)water/wko; het voeren van overleg, het informeren en adviseren van in- en extern partijen over Waterwet en Besluit lozen buiteninrichtingen en te volgen procedures; je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van jouw zaken binnen de gestelde (wettelijke) termijnen; je ondersteunt toezichthouders en juristen bij maatregelen en procedures.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 03-09-2018 | einddatum: 28-12-2018 | deadline: 27-07-2018
 • TOEZICHTHOUDER WABO

  2 dagen geleden

  Onbekend - Tilburg

  1-09-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 25-07-2018 om 15:30 uur Bij de organisatie werken zo’n driehonderd deskundige collega’s aan een schoon milieu, een veilige en aangename woon- en werkomgeving, en een duurzame regio. Met onze specialistische milieukennis leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities van onze opdrachtgever, die wil excelleren in het Brzo-toezicht. Help jij ons die ambities te realiseren? Wat doe jij? Je adviseert over complexe technische aspecten van toezicht- en handhavingzaken; Je controleert de naleving van de wet -en regelgeving, vergunningen en beschikkingen van meerdere complexe en brede vakgebieden; Je kent hierbij een grote interpretatieruimte in de toetsing en de beoordeling; Je geeft voorlichting en verstrekt de informatie aan gemeenten, publiek en belanghebbenden; Je volgt en signaleert je ontwikkelingen, verzamelt je informatie en verricht je onderzoek en adviseert je over de vertaling naar beleid, regelgeving en procedures; Je wisselt informatie uit en werkt samen met andere partijen in de toezichtketen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-09-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 25-07-2018
 • WABO VERGUNNINGVERLENER

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  1-08-2018 Einddatum: 01-02-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24-36 Sluitingsdatum: 26-7-2018 om 08:00 uur Vanwege het toenemend aantal vergunningaanvragen heeft de afdeling Vergunningen in stadsdeel Nieuw-West behoefte aan een tijdelijke uitbreiding van de capaciteit op junior niveau. Werkzaamheden Als medewerker vergunningen: Handel je zelfstandig vergunningaanvragen af, tot en met de vertegenwoordiging van het stadsdeel in bezwaarzaken; Behandel je bouwaanvragen op uiteenlopende niveaus van complexiteit; Toets je de aanvragen op relevante wet- en regelgeving en beleid; Hierbij onderhoud je contacten met andere afdelingen, organisatie onderdelen en externe partners; Verder verstrek je klantinformatie en ben je eerste aanspreekpunt voor medewerkers van de front-office.
  1 broker | 24-36 uur | startdatum: 01-08-2018 | einddatum: 01-02-2019 | deadline: 26-7-2018
 • MEDEWERKER VERGUNNINGEN

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  9-08-2018 Einddatum: 15-09-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-07-2018 om 08:00 uur Als medewerker Vergunningen handel je horeca en evenementenvergunningaanvragen af. Je toetst de aanvragen aan relevante wet- en regelgeving en beleid. Hierbij werk je waar nodig samen met andere betrokken afdelingen en adviseurs. Daarnaast ben je beschikbaar voor inhoudelijke vragen van collega's en toets je collegiaal elkaars aanvragen. Ook heb je een belangrijke functie in het informeren van ondernemers of andere belanghebbenden over mogelijkheden, onmogelijkheden en wettelijke vereisten voor het organiseren van een evenement of het exploiteren van een horecabedrijf. Je doet dit via de telefoon of mondeling aan het 'loket'. Werkzaamheden Behandelt aanvragen en stuurt op een tijdige en inhoudelijk correcte afhandeling van alle vergunningen; Behandelt vergunningaanvragen horeca en (kleine) evenementen; Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het eigen vakgebied en draagt zorg voor kennisdeling met collega's; Draagt bij aan een stimulerende werksfeer en een gezamenlijk resultaat.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 09-08-2018 | einddatum: 15-09-2018 | deadline: 24-07-2018
 • JURIST HANDHAVING (SENIOR)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Lelystad

  6-08-2018 Einddatum: 01-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 26-07-2018 om 08:00 uur De medewerkers van Stadstoezicht Lelystad zijn dienstbaar waar het kan, en treden op waar dat nodig is. We denken en handelen van ‘buiten naar binnen’. We zijn een klantgericht team dat haar inwoners, ondernemers en instellingen centraal stelt. Een team dat haar klanten goed en met respect behandeld, met hen meedenkt zonder onnodige lasten. Zo bouwen we samen aan een stad waar het goed wonen, leven, werken en recreëren is. Stadstoezicht Lelystad bestaat uit drie werkvelden die zich bezighouden met Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH): Toezicht en Handhaving is actief en zichtbaar aanwezig in de openbare ruimte, voert adresonderzoeken uit, toetst onder andere evenementen en drank- en horecavergunningen. Veiligheidsvergunningen houdt zich onder andere bezig met het verstrekken van vergunningen of ontheffingen op het gebied van drank- en horeca, APV en evenementen. Het werkveld Juridische zaken zorgt voor de juridische afhandeling van geconstateerde waarnemingen, meldingen, bezwaren en beroepsprocedures. Stadstoezicht Lelystad bestaat uit ongeveer vijfentwintig mensen. Wie zoeken we… Binnen het werkveld Juridische zaken werkt een aantal specialisten samen om de handhavingstaken juridisch correct uit te voeren. Daarnaast levert het werkveld bredere juridische ondersteuning binnen het team. Het werkveld (bestaande uit de senior-jurist en 6 collega’s) werkt nauw samen met inwoners, ondernemers, instellingen en andere organisatieonderdelen. Service- en resultaatgericht werken vinden wij belangrijk, net als betrokkenheid, probleemoplossend en aanspreekbaarheid. We werken binnen de organisatie met zelforganiserende teams en we verwachten dat je je verantwoordelijkheden daarin neemt. Wat ga je doen… Je coördineert de processen rond een aantal ingewikkelde (schaarse) vergunningsprojecten. Ook lever je de juridische kennis in die projecten en verzorg je de juridische stukken, behandel je de bezwaar- en beroepsprocedures op dat gebied voer je daarover gesprekken. Je voert indien nodig overleg met portefeuillehouders en (externe) adviseurs. Daarnaast vertegenwoordig je de organisatie in bezwaar- en beroepsprocedures. Je beschikt over politieke sensitiviteit om effectief te kunnen opereren binnen een ambtelijke organisatie. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van te maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 06-08-2018 | einddatum: 01-03-2019 | deadline: 26-07-2018
 • Coach Green Belt-medewerkers (24 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opleiden van medewerkers op het gebied van Green Belt (Lean Six Sigma). U coacht en ondersteunt de medewerkers binnen de unit (maximaal 10 mensen). U draagt zorg voor het opstellen van een planning welke dient te passen in de planning van de aanbesteding van het personeels- en salarissysteem en het prioriteren van de werkzaamheden, in afstemming met de teamleider. U verzorgt een interne opleiding Green Belt, waarbij het optimaliseren van (administratieve) HR-processen centraal staat. U traint de medewerkers binnen de unit in het toepassen van workshoptechnieken om verspillingen te benoemen en procesinterventies te formuleren. U coacht en begeleidt de medewerkers binnen de unit bij het faciliteren van workshops. U stelt sjablonen, templates en andere materialen beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij het optimaliseren van de processen. U rapporteert aan de teamleider en projectleider. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding. U bent in het bezit van een Master Black Belt-certificering. U hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in de rol van Master Black Belt. U hebt binnen minimaal 5 projecten ervaring opgedaan met het opleiden en coachen van Green Belt-medewerkers. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het aansluiten op projectmatige / IT-trajecten. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het optimaliseren van HR-gerelateerde processen. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als trainer van Lean Six Sigma. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het trainen van groepen in het faciliteren van workshops met betrekking tot Lean Six Sigma. U hebt ervaring opgedaan met Lean Six Sixma-projecten binnen een (semi-)overheidsorganisatie.
  1 broker | 24 uur
 • TEAMLEIDER WEGBEHEER & VERKEER

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zwolle

  9-2018 Einddatum: 21-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 25-7-2018 om 16:00 uur Je gaat aan de slag bij de eenheid Wegen en Kanalen, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Samen met je collega’s draag je bij aan een veilige en vlotte verkeersafwikkeling binnen de provincie. Dat begint bij een goede zorg voor de provinciale infrastructuur. Dit betekent de verantwoordelijkheid voor het bouwen en beheren van de provinciale wegen, vaarwegen en objecten zoals bruggen en sluizen. Daarnaast zijn jullie verantwoordelijk voor bodem- en asbestsanering binnen risicovolle gebieden. De opdracht is een toonaangevende overheidsorganisatie met een volledig digitale beleidscyclus en een modern arbeidsvoorwaardenbeleid. Het huis is ingericht op basis van het Nieuwe Werken. Jij en je collega’s zorgen voor een maximale levensduur van wegen, vaarwegen en objecten door de uitvoering van infrastructurele voorzieningen en het benodigde onderhoud (via uitbesteding aan derden). Jouw eenheid bestaat uit de teams Investeringen & Realisatie, Assetmanagement & Bodemsanering, Programmamanagement, Ontwikkeling & Expertise, Vaarwegbeheer & Installaties en Wegbeheer & Verkeer. Project Jij gaat op een samenwerkingsgerichte, daadkrachtige en inspirerende wijze leiding geven aan 1 van de 6 teams binnen de eenheid Wegen en Kanalen. Als teamleider Assetmanagement en Bodemsanering zorg jij er voor dat de infrastructurele instandhoudings-projecten en bodemsaneringsprojecten op goede wijze worden gerealiseerd. De infrastructurele taken voeren we uit binnen de kaders van ISO 55001. Opdracht omschrijving Vanuit jouw deskundigheid: Beschik je over de kwaliteit om politiek en bestuur mee te nemen in de ontwikkeling en uitvoering van projecten in woord en geschrift. Geef je als lid van het MT mede sturing aan de ambitie van de eenheid Wegen en Kanalen, onder andere door bij te dragen aan de verdere uitwerking van Assetmanagement en aan het eenheids- en financieel werkplan; Geef je leiding aan een team van onder meer telt (onder andere via een teamwerkplan en opleidingsplan) medewerkers binnen jouw team in staat om hun rol en verantwoordelijkheid goed te kunnen vervullen cq om daar goed invulling aan te kunnen geven. Lever je een bijdrage aan de provinciale regierol met betrekking tot de instandhouding van de provinciale infrastructuur en de realisatie van bodemsaneringen. De regierol houdt in dat je er voor zorgt dat de noodzakelijke infrastructurele instandhoudingsprojecten en bodemsaneringsprojecten worden gerealiseerd; Je hebt oog voor processen, rolvastheid, neemt verantwoordelijkheid en leg die daar neer waar hij hoort. Je werkt nauw samen met programmamanagers die als intern opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het programma’s en de daarbij behorende budgetten. De verantwoordelijkheid van WAT er moet gebeuren ligt bij de programmamanager. De verantwoordelijkheid HOE het moet gebeuren ligt bij de teamleider.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 17-09-2018 | einddatum: 21-12-2018 | deadline: 25-7-2018
 • Medior communicatieadviseur (16-32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U ondersteunt de senior communicatieadviseur en vervangt deze tijdens vakanties. U bent verantwoordelijk voor het mede uitvoeren van het bestaande communicatieplan, met name de onderdelen communicatie, educatie en gedragsbeïnvloeding (persona’s). U draagt zorg voor het mede uitvoeren van de voorlichtingscampagne, in samenwerking met de campagneadviseur van het Communicatiebureau en het creatief bureau. U bent verantwoordelijk voor de interne kennisdeling en het uitvoeren van de interne communicatie. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met publiekscommunicatie bij een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. U hebt aantoonbare ervaring met de uitrol van meerdere publiekscampagnes. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met verkeersvraagstukken. U hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring opgedaan met mediagevoelige projecten met een grote impact.
  1 broker | 16-32 uur
 • BEHEERDER GROEN

  5 dagen geleden

  Onbekend - Venray

  8-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 26-07-2018 om 09:00 uur De beheerder groen/bomen is verantwoordelijk voor het beheer van het gemeentelijke bomenbestand van Venray. Dagelijkse werkzaamheden omvatten directievoering op het onderhoudsbestek, afhandelen van meldingen, plantoetsing bij civiele projecten, contact met aannemers en toezicht op dagelijkse werkzaamheden in uitvoering bij aannemers. De beheerder groen/bomen draagt daarnaast zorg voor de uitvoering van BVC controles, bestrijding van ongedierte in bomen, opstellen van rooi-, inboet en watergeeflijsten, de verwerking van gegevens in het beheersysteem GBI, de afhandeling van kapaanvragen en begeleiding van burgerinitiatieven. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van te maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 14-08-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-07-2018
 • SUBSIDIEVERWERVER MILIEU, EN DUURZAAMHEID EN EUROPESE SUBSIDIES

  5 dagen geleden

  Onbekend - Horst aan de Maas

  18 Einddatum: 1-9-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 8 Sluitingsdatum: 27-7-2018 om 09:00 uur Werkzaamheden: Opstellen van subsidieaanvragen op alle voor subsidie relevante beleidsterreinen en in dat kader het begeleiden van projectleiders bij het opstellen van haalbaarheidsrapportages; Opstellen van en ondersteuning bij verantwoordingstrajecten en in dat kader het ontwikkelen van een vaste werkwijze bij subsidieverantwoording; Doorontwikkelen en beschikbaar houden van instrumenten aan de organisatie die bijdragen aan het borgen van subsidieverwerving en –verantwoording in gemeentelijke werkprocessen; Vergroten van het subsidiebewustzijn bij medewerkers en bestuur door onder andere het voorzien van de afdelingen van (actuele) subsidie-informatie en het organiseren van kennisbijeenkomsten; Overige voorkomende verzoeken om ondersteuning in relatie tot subsidies; Periodieke rapportage aan DT en College over Europese subsidiemogelijkheden; Incidenteel ondersteunen van bedrijven en maatschappelijke organisaties bij het werven van subsidies en fondsen. Actieve participatie in regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van subsidie verwerving.
  1 broker | 8 uur | startdatum: 3-9-2018 | einddatum: 1-9-2021 | deadline: 27-7-2018
 • Senior projectmanager mobiliteit (24-34 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het voeren van regie over en aansturen van alle benodigde activiteiten met betrekking tot het project Minder Hinder. U bent verantwoordelijk voor het aansturen van het projectteam en expertiseteam Minder Hinder. U draagt zorg voor het (laten) maken van de periodieke analyses, een maatregelenpakket, de benodigde budgetten en het voorbereiden van de bestuurlijke besluitvorming. U coördineert de activiteiten die worden uitgevoerd door anderen, waaronder door de projectteams van de infrastructurele projecten. U draagt zorg voor het afstemmen, samenwerken en borgen van de bestuurlijke betrokkenheid met de realisatieprojecten en de diverse stakeholders. U stuurt op de voortgang en een periodieke tussenstand van de behaalde en te verwachten resultaten. U informeert de programmamanager over (potentiële) bestuurlijke risico’s en andere risico’s. U rapporteert aan de programmamanager en stuurgroep / programmaraad over de voortgang en tussenresultaten. U begeleidt eventuele beheersmaatregelen, zoals audits en/of toetsen, in samenwerking met het interne projectteam en de externe auditor. U creëert intern en extern draagvlak en samenhang om strategische doelen naar concrete resultaten te vertalen. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met de Minder Hinder-aanpak (van Rijkswaterstaat) en mobiliteitsmanagement. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan binnen meerdere politiek-bestuurlijke organisaties, zoals een provincie, gemeente of Rijkswaterstaat. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare recente werkervaring als projectmanager. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 24-34 uur
 • MEDEWERKER MILIEUKWALITEIT GELUID

  5 dagen geleden

  Onbekend - Leiden

  18 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-7-2018 om 10:00 uur Medewerker Milieukwaliteit Geluid De organisatie werkt voor de gemeenten in de regio Holland Rijnland en Provincie Zuid-Holland. De Omgevingsdienst staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving. Namens gemeenten en de provincie neemt zij besluiten op het gebied van de fysieke leefomgeving en ziet toe op de naleving van regelgeving zoals Wet milieubeheer en de Wabo. Ook geeft zij advies aan opdrachtgevers en informeert zij inwoners en bedrijven op het gebied van bouwen en milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden. Samenvatting organisatieonderdeel: De afdeling Omgevingsmanagement heeft tot doel brede advisering aan deelnemende gemeenten en de provincie te bieden en vergunningen en beschikkingen te verlenen. Samenvatting functie: Op het vakgebied Toezicht & Handhaving ben je als medewerker milieukwaliteit (specialisatie geluid) belast met de advisering en ondersteuning bij complexe geluidzaken: Je voert daartoe geluidmetingen uit en stel je adviezen en geluidsrapportages op; Je werkt volgens het systeem zaakgericht werken van de ODWH, zorgt ervoor dat je goed op de hoogte bent en blijft van de geluidszaken die je behandelt en houdt de termijnen en statussen goed en adequaat bij; Jij bent degene die de medewerkers vergunningverlening en handhaving adviseert en ondersteunt op het vakgebied geluid; Je adviseert gemeentes op het gebied van geluidnormen voor evenementen en op andere geluidvraagstukken; Ontwikkelingen van de dienst hou je goed in de gaten en je staat open voor veranderingen waar je binnen je vakgebied mee geconfronteerd wordt; Problemen waar je tegenaan loopt en knelpunten die je constateert geef je tijdig aan richting je leidinggevende; Je neemt deel aan in- en externe overlegsituaties en weet daarbij standpunten, uitgangspunten en adviezen van de dienst goed uit te dragen en te verdedigen; Je hebt een flexibele werkhouding en bereid om ook op feestdagen in de weekenden en avonduren metingen te verrichten. Het inzetbaar zijn op deze dagen en in de avonduren is een belangrijk aspect in deze functie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-8-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 24-7-2018