Overheid opdrachten | 36 opdrachten
 • MEDEWERKER ADVISERING VERKEERSKUNDE

  4 dagen geleden

  Onbekend - Dordrecht

  1-10-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 26-09-2018 om 17:00 uur Als medewerker Advisering Verkeerskunde ben jij verantwoordelijk voor het leveren van inhoudelijke analyses en adviezen op het Hoofdwegennet (HWN) en Hoofdwatersysteem (HVWN) van de organisatie. Daarnaast heb je een aantal operationele taken. Je draagt oplossingsrichtingen aan en formuleert alternatieven. Je toetst verkeersmaatregelen en draagt zorg voor het actueel houden van de verkeersmaatregelenplanning met behulp van het passende programma (SPIN/PLOV). Je draagt zorg voor een goede afstemming van plannen en initiatieven van andere overheden in de regio (Provincie, gemeentes, waterschappen, etc.) zorgt voor een goede samenwerking met deze overheden, en bewaakt de belangen van de organisatie ten behoeve van de doorstroming op de netwerken. Als medewerker Advisering Verkeerskunde lever je verder een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van evaluaties en monitoring en bewaak je de toepassing van adviesproducten. In deze functie ben je zowel actief op de middel lange termijn als op de kortere termijn (verkeersplanning stremmingen). Je werkgebied behelst zowel de droge als de natte infrastructuur.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-09-2018
 • ADVISEUR OMGEVING

  4 dagen geleden

  Onbekend - Haarlem

  1-10-2018 Einddatum: 01-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 17:00 uur In de opdracht als Adviseur omgeving lever je een belangrijke bijdrage aan de inrichting en het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur. Je bent verantwoordelijk voor uitvoering, ondersteuning, analyses en advisering op het gebied van omgevingsmanagement in het “natte” aanleg- en onderhoudsproject. Je zorgt, vanuit het perspectief van netwerkbelang, voor de inhoudelijke verbinding met stakeholders. Binnen diverse projecten zorg je voor de inhoudelijke ondersteuning voor operationeel en tactisch omgevingsmanagement. Je gaat op zoek naar de feiten, analyseert deze voordat je advies uitbrengt. Je geeft informatie en levert de benodigde overzichten aan. Ook maak je inhoudelijke analyses van plannen en wensen van interne en externe stakeholders en bezie je de effecten. Op basis hiervan geef je passende adviezen. Je monitort effecten van extern optreden vanuit je eigen organisatieonderdeel en/of werkproces en adviseert over bijstellingen. Je verzorgt de communicatie: je geeft bijvoorbeeld antwoord op publieksvragen en je informeert omwonenden en andere belanghebbenden. Hierover stem je af met betrokkenen binnen het team en bijvoorbeeld de communicatieafdeling en 0800-lijn. Je signaleert (externe) ontwikkelingen die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en analyseert deze. In deze opdracht pak je dus echt je adviesrol. De geformuleerde projectresultaten houd je continu in het vizier. Met je juridische achtergrond ben je in staat om snel wegwijs te worden in het Prestatiecontract en alle relevante wetgeving, normen en regelingen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-10-2019 | deadline: 27-09-2018
 • PROGRAMMEUR WMO

  4 dagen geleden

  Onbekend - Delft

  -2018 Einddatum: 01-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 28-09-2018 om 08:00 uur Het is jouw rol om strategie naar uitvoering te vertalen, met inzet van de beschikbare middelen. Als programmeur zorg je ervoor dat de goede dingen gedaan worden (effectiviteit) en je richt je vooral op de “wat, wie en wanneer”-vraag. Als programmeur heb je 4 rollen: Programmeur: het vertalen van (strategische) doelen naar inspanningen (4 P’s) gekoppeld aan de inzet van middelen: prioriteren. Opdrachtgever: budgethouder en een opdrachtgever voor alle te leveren inspanningen (processen, programma’s, projecten en procedures): deskundig en gezaghebbend. Regisseur: regie op het samenspel tussen de afdelingen, regie op de keten, regie op het portefeuillehoudersoverleg en op de externe contacten van het cluster: verbindende schakel. Monitor: bewaken van de afspraken en de voortgang en daarover naar bestuur en directeuren verantwoording afleggen: grip krijgen en houden. De belangrijkste opgaven voor de komende periode zijn: Zorgdragen dat acties uit het Actieplan sociaal domein1 uitgevoerd worden; Uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022 naar bestuursprogramma; Zorgdragen voor de Implementatie inkoop H4; Zorgdragen voor Inkoop beschermd wonen H4.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 22-10-2018 | einddatum: 01-10-2019 | deadline: 28-09-2018
 • ADVISEUR KETENBUREAU I-SOCIAAL DOMEIN

  4 dagen geleden

  Onbekend - Den Haag

  8-10-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 01-10-2018 om 12:00 uur Als Medior Adviseur Regie en Productontwikkeling ben je samen met collega adviseurs en het Hoofd Ketenbureau verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven van het Ketenbureau op zowel organisatorisch-, relationeel en inhoudelijk vlak. In deze functie stem je voortdurend de doorontwikkeling van landelijke standaarden voor gegevensuitwisseling voor Wmo en Jeugdzorg af met een brede groep belanghebbenden zodat de doelgroepen betrokken zijn bij de inhoud en het proces en daar hun belangen en expertise kunnen inbrengen. Het creëren van oplossingen gaat hand in hand met creëren van draagvlak bij belanghebbenden voor de implementatie en doorontwikkeling. Het hoofdbestanddeel van je werk bestaat uit het doen van onderzoek bij gemeenten en aanbieders naar knelpunten in administratieve lasten en creëren van oplossingen daarvoor, het ten uitvoer brengen van de werkagenda en daarmee te werken aan doorontwikkeling van landelijke standaarden en vermindering van administratieve lasten. Daarnaast neem je de portefeuille communicatie op je en organiseer je het relatiebeheer van het Ketenbureau. Je werkt nauw samen met de collega’s van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en met beleidsmedewerkers van de brancheorganisaties en met inhoudsdeskundigen op deelkennisgebieden binnen en buiten het Ketenbureau.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 08-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 01-10-2018
 • Coach Black Belt (36 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U verzorgt met de inhoudsdeskundigen en eindgebruikers de afbakening van de huidige procesinrichting, het inventariseren van knelpunten, het uitwerken van de gewenste situatie en het benoemen van betervoorstellen. U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, faciliteren en uitwerken van optimalisatieworkshops en daagt de deelnemers uit om gezamenlijk te komen tot een optimale procesuitwerking ter ondersteuning van het personeels- en salarissysteem. U draagt zorg voor het plannen en prioriteren van de werkzaamheden welke dienen te passen in de gekozen aanpak en planning van het project en stemt dit af met de master Black Belt en projectleider. U traint de medewerkers binnen het team ten aanzien van het toepassen van de workshoptechnieken om verspillingen te benoemen en procesinterventies te formuleren. U bent verantwoordelijk voor het actief begeleiden en coachen van medewerkers van de gemeente waardoor de resultaten behaald worden. U stelt sjablonen, templates en andere materialen beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij het optimaliseren van de processen. U rapporteert aan de teamleider en projectleider. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U bent in het bezit van het certificaat Black Belt. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in de rol van coach Black Belt. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met Lean Six Sigma-projecten binnen een dienstverlenende omgeving (zoals een G4-gemeente of een (semi)overheidsorganisatie). U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het aansluiten op projectmatige / IT-trajecten. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het optimaliseren van HR-gerelateerde processen. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het faciliteren van workshops Lean Six Sigma en het uitvoeren van analyses en verbeteringen.
  1 broker | 36 uur
 • Communicatieadviseur luchtkwaliteit (32-36 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U verricht werkzaamheden ten behoeve van het vergroten van het bewustzijn van de inwoners van de gemeente ten aanzien van de huidige luchtkwaliteit. U draagt zorg voor het vergroten van de zichtbaarheid van maatregelen en subsidies in de buitenwereld. U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en versterken van de relatie met stakeholders (convenantpartners, bewonersorganisaties, brancheverenigingen en andere overheden). U draagt ervoor zorg dat aanverwante projecten op het gebied van luchtkwaliteit de kernboodschap van luchtkwaliteit meenemen in hun aanpak. U verricht de werkzaamheden met het strategisch communicatieplan als uitgangspunt. U adviseert de inhoudelijk deskundigen. U coördineert de campagnes. U schrijft persberichten en bereidt de persvragen voor met de senior communicatieadviseur en het wethoudersteam. U onderhoudt de website en sociale media. U bent op de hoogte van de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en neemt deze mee in uw werkzaamheden. U werkt conform de gemeentebrede communicatierichtlijnen. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau, opgedaan door een afgeronde hbo-opleiding of relevante werkervaring op dit niveau. U hebt ervaring opgedaan met omgevingscommunicatie bij een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. U hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met campagnes bij een overheidsinstelling. U hebt ervaring opgedaan met minimaal 1 van de volgende thema’s: Verkeer Vervoer Elektrisch vervoer Taxi Autobus Brom- en snorfietsen Milieuzones Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt bij voorkeur een afgeronde wo-opleiding. U hebt minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan in de duurzaamheidssector. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met projectmatig werken. U hebt ervaring met het in de markt zetten van overheidsproducten, zoals subsidies. U hebt ervaring met het voorbereiden van persberichten. U hebt aantoonbare ervaring opgedaan binnen een soortgelijke opdracht.
  1 broker | 32-36 uur
 • ADVISEUR VERKEER EN VERVOER

  4 dagen geleden

  Onbekend - Nijkerk

  1-10-2018 Einddatum: 01-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32-36 Sluitingsdatum: 24-09--2018 om 09:00 uur Binnen het team de Vakspecialisten zijn momenteel twee medewerkers werkzaam binnen het vakgebied van verkeerszaken. Hiervoor wordt versterking gezocht op operationeel en tactisch niveau. De hoofdtaken van de nieuwe medewerker zijn in hoofdlijnen: Het mede initiëren, ontwikkelen en implementeren van het gemeentelijk verkeersbeleid; Het bestuur adviseren over verkeersvraagstukken; Het voorbereiden en afhandelen van verkeersbesluiten; Adviseren over APV- en omgevingsvergunningen; Het bevorderen van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer en verzorgen van verkeerseducatie voor onder meer scholen; Bijhouden en updaten van het verkeersmodel; Verkeerskundige advisering bij gemeentelijke projecten; Ondersteuning uitvoerend medewerker verkeer; Neemt deel aan initiatieven uit de samenleving. Primair ben je verantwoordelijk voor de verkeersadvisering in brede zin binnen de gemeente. Je bereidt verkeersbesluiten voor, adviseert bij diverse gebieds- en civiele projecten en denkt na over en neemt initiatief voor nieuwe verkeerskundige beleidsopgaven. Verder ben je een goede sparringpartner voor je collega’s en je hebt oog voor de integrale ontwikkeling van Nijkerk. Kortom, we zoeken een veelzijdige verkeersdeskundige!
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-04-2019 | deadline: 24-09--2018
 • KLANTMANAGER WMO / PROCESREGISSEUR

  4 dagen geleden

  Onbekend - Breda

  1-10-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-09-2018 om 11:00 uur Het is de bedoeling dat iedere klant die gebruik maakt van diensten en voorzieningen die door de gemeente worden toegekend, een plan heeft en een regisseur die toeziet op het effect van de inzet. We zoeken een klantmanager die klanten met de vraag naar een maatwerkvoorziening, kan ondersteunen bij het maken van een persoonlijk plan. Het gaat vaak om klanten met problemen op meerdere levensdomeinen. De procesregisseur maakt afspraken met de klant en andere partijen over benodigde ondersteuning en kent deze waar nodig toe. Bij het toekennen van een maatwerkvoorziening stuurt de klantmanager op het proces en monitort de resultaten. Hij/zij is aanspreekbaar voor de klant en betrokken partijen indien er knelpunten zijn in de uitvoering van het plan. Hij/zij onderneemt actie als doelen niet gehaald worden. Hij/zij schaalt de zorg weer af zodra dit kan.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 24-09-2018
 • Senior projectmanager informatievoorziening (36 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U draagt zorg voor de uitvoering van het project Wabo en hebt de dagelijkse leiding over het project. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een projectplan. U draagt zorg voor het (laten) opstellen van de project startarchitectuur en een business case. U stemt de werkzaamheden af met de teammanager en informatiemanager. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding op het gebied van bedrijfskunde of economie. U beschikt over een PRINCE2-certificaat. U hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met informatievoorziening / ICT. U hebt kennis van en minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met project- en procesmanagement. U hebt recente ervaring opgedaan binnen een G4-gemeente. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan met vergunningen (Wabo). U hebt ervaring opgedaan in een complex ambtelijk werkveld.
  1 broker | 36 uur
 • PROGRAMMAMANAGER GEBIEDSONTWIKKELING

  5 dagen geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  1-10-2018 Einddatum: 01-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-09-2018 om 09:00 uur Binnen de organisatie zijn drie hoog-dynamische gebieden aangewezen als programma om op deze manier de ambities van de stad aan te jagen. Het gaat hierbij om de binnenstad, de oostkant van de stad en de entree van Zoetermeer (de zone tussen het centraal station, de Mandelabrug en de binnenstad, ‘Centrum West’). We zijn hiervoor op zoek naar een enthousiaste, samenspraakgerichte en deskundige programmamanager voor de duur van 12 maanden met een mogelijkheid tot verlenging. De programmamanager draagt onder andere zorg voor de samenhang van verschillende projecten, processen en producten in een complexe omgeving en is het aanspreekpunt voor het programma. Dat vraagt om competenties als externe oriëntatie, vernieuwende ideeën, communicatie, gericht zijn op samenspraak met diverse stakeholders zowel extern als intern. Er wordt een groot beroep gedaan op diplomatieke vaardigheden en het ‘tolken’ tussen verschillende belangen en perspectieven, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Het krachtenveld omvat, maar wordt niet begrensd door, het ruimtelijk fysieke domein. Sensitiviteit voor de omgeving, voor het bestuur en voor de interne organisatie zijn hierbij cruciaal. Opdracht Professionaliseringstraject voor project- en programmamanagement in Zoetermeer. Binnen de organisatie zijn wij gestart met het professionaliseren van projectmatig en programmatisch werken in de hele organisatie. Er is nog geen eenduidige werkwijze voor programmamanagement terwijl er wel gewerkt wordt aan programma’s. Wij zijn daarom op zoek naar een programmamanager die ervaring heeft met het inrichten en verstevigen van programma’s. Herken jij jezelf hierin dan zijn we op zoek naar jou. Werkzaamheden: Het verstevigen van de programma’s in de interne organisatie Het trekken van omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe processen/programma’s/projecten; (Laten) uitvoeren van processen, programma’s, en projecten; Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, hogere overheden, burgers, marktpartijen en het extern vertegenwoordigen van de gemeente; Het onderhandelen met externe partijen; Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/programma, zowel intern binnen het project/programma als binnen de organisatie als geheel; Het samenwerken en het geven van sturing aan het project/programma; Samenwerken en delen van ervaringen met andere programma- en projectmanagers uit het team Projectmanagement. Van groot belang is niet alleen de vraag wat de programmamanager doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/zij dat doet. De maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid binnen de lokale samenleving en de veranderende verwachtingen van inwoners, van ondernemers en instellingen ten aanzien van de rol van de overheid, vragen een andere rolinvulling van de programmamanager. Uiteraard blijft kennis van de inhoud een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel - om te weten hoe om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bijvoorbeeld bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen). Dit vraagt naast kennis van de opgaven van programma management, ook en vooral sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc. De programmamanager is (mede) cultuurdrager binnen het team. Hij heeft daarmee een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de cultuurwaarden van het team.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-10-2019 | deadline: 24-09-2018
 • Senior communicatieadviseur (32-36 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van en voeren van redactie op (gebiedsgerichte) communicatie. U draagt zorg voor de inhoudelijke coördinatie van het team en stimuleert op zelfsturing. U fungeert als het aanspreekpunt voor de opdrachtgevers op het gebied van communicatie. U levert interne (gemeentebrede) communicatie. U fungeert als sparringpartner voor de collega’s binnen de afdeling. U levert advies en ondersteuning aan gebiedsteams ten aanzien van communicatievraagstukken. U stimuleert het dialoog met en tussen de bewoners. U levert een bijdrage aan de communicatie omtrent projecten en prioriteiten afkomstig van de gebiedsagenda’s. U draagt bij aan de ontwikkeling van sociale netwerken in de gebieden en netwerken van stakeholders. U adviseert over de participatie binnen specifieke projecten. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met alle facetten van communicatieadvisering binnen een grote en complexe organisatie. U hebt ervaring opgedaan met het coördineren van een team, waaronder met werkzaamheden ten aanzien van de werkverdeling, coachen / sparren, introduceren van nieuwe werkwijzen en met de teamleider sparren over teamontwikkeling. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt kennis van en/of interesse voor de Factor C. U hebt kennis van en ervaring met social media. U hebt kennis van en ervaring met publiekscommunicatie, waaronder met verschillende doelgroepen. U hebt ervaring met het schakelen tussen verschillende opdrachtgevers en communicatiewerkzaamheden (op verschillende niveaus).
  1 broker | 32-36 uur
 • ADVISEUR VERKEER EN VERVOER

  5 dagen geleden

  Onbekend - Nijkerk

  -2018 Einddatum: 1-4-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-9-2018 om 09:00 uur Wat ga je doen? Binnen het team de Vakspecialisten zijn momenteel twee medewerkers werkzaam binnen het vakgebied van verkeerszaken. De hoofdtaken van de nieuwe medewerker zijn in hoofdlijnen: het mede initiëren, ontwikkelen en implementeren van het gemeentelijk verkeersbeleid; het bestuur adviseren over verkeersvraagstukken; het voorbereiden en afhandelen van verkeersbesluiten; adviseren over APV- en omgevingsvergunningen; het bevorderen van de verkeersveiligheid voor langzaam verkeer en verzorgen van verkeerseducatie voor onder meer scholen; bij houden en update van het verkeersmodel; verkeerskundige advisering bij gemeentelijke projecten; ondersteuning uitvoerend medewerker verkeer; neemt deel aan initiatieven uit de samenleving. Primair ben je verantwoordelijk voor de verkeersadvisering in brede zin binnen de gemeente. Je bereidt verkeersbesluiten voor, adviseert bij diverse gebieds- en civiele projecten en denkt na over en neemt initiatief voor nieuwe verkeerskundige beleidsopgaven. Verder ben je een goede sparringpartner voor je collega’s en je hebt oog voor de integrale ontwikkeling van Nijkerk. Kortom, we zoeken een veelzijdige verkeersdeskundige!
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-10-2018 | einddatum: 1-4-2019 | deadline: 24-9-2018
 • PROJECTMANAGER GEBIEDSONTWIKKELING

  5 dagen geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  1-10-2018 Einddatum: 01-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-09-2018 om 09:00 uur De projectmanager draagt onder andere zorg voor de samenhang van verschillende projecten, processen en producten in een complexe omgeving en is het aanspreekpunt voor het programma. Dat vraagt om competenties als externe oriëntatie, vernieuwende ideeën, communicatie, gericht zijn op samenspraak met diverse stakeholders zowel extern als intern. Er wordt een groot beroep gedaan op diplomatieke vaardigheden en het ‘tolken’ tussen verschillende belangen en perspectieven, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Het krachtenveld omvat, maar wordt niet begrensd door, het ruimtelijk fysieke domein. Sensitiviteit voor de omgeving, voor het bestuur en voor de interne organisatie zijn hierbij cruciaal. Herken jij jezelf hierin dan zijn we op zoek naar jou. Werkzaamheden: Het trekken van omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe processen/programma’s/projecten; (Laten) uitvoeren van processen, programma’s, en projecten; Het onderhouden van contacten en het voeren van overleg met bestuur, hogere overheden, burgers, marktpartijen en het extern vertegenwoordigen van de gemeente; Het onderhandelen met externe partijen; Het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project/programma, zowel intern binnen het project/programma als binnen de gemeente als geheel; Het samenwerken en het geven van sturing aan het project/programma; Samenwerken en delen van ervaringen met andere programma- en projectmanagers uit het team Projectmanagement.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 01-10-2019 | deadline: 24-09-2018
 • OPENBARE RUIMTE ONTWERPER (SENIOR)

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  8-10-2018 Einddatum: 08-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 - 36 Sluitingsdatum: 24-09-2018 om 08:00 uur De ontwerper openbare ruimte brengt adviezen uit en maakt ontwerpen voor de openbare ruimte. De werkzaamheden worden verricht in opdracht van stadsdelen, grote projecten, andere rve's of het gemeentebestuur en in samenwerking met andere teams/disciplines en gemeentelijke organisatieonderdelen. De ontwerpers worden flexibel ingezet op basis van geschiktheid voor de opgave. Iedere medewerker kan in principe aan opdrachten overal in de stad werken. Werkzaamheden Het maken van ontwerpen voor de openbare ruimte van initiatief tot en met het definitief ontwerp, incl. afstemming op alle relevante disciplines; Het deelnemen in projectgroepen en in samenwerkingsverbanden met externe partijen; Het opstellen van plannen van aanpak en offertes; Het aansturen van onder andere assistent ontwerpers en tekenaars; Het voeren van overleg met externe stakeholders en bewoners; Het presenteren van plannen binnen ontwerp- en projectteams, bij externe partijen en indien nodig bij bestuurlijke bijeenkomsten; Het deelnemen aan interne debatten, themabijeenkomsten en workshops binnen Ruimte & Duurzaamheid (R&D).
  1 broker | 32 - 36 uur | startdatum: 08-10-2018 | einddatum: 08-10-2019 | deadline: 24-09-2018
 • BOUWKUNDIG - EN INSTALLATIETECHNISCH TOEZICHTHOUDER

  1 week geleden

  Onbekend - Amsterdam

  -12-2018 Einddatum: 10-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28 Sluitingsdatum: 24-09-2018 om 08:00 uur Het is de taak van de toezichthouder om de toezichthouding over alle disciplines van de hoofdaannemer te doen, en ook van de nevenaannemers en directieleveringen gedurende het project. Ter ondersteuning werk de toezichthouder voor projectspecifieke onderdelen samen met een installatietechnische toezichthouder toegewezen door de opdrachtgever. Dit specifieke installatietechnische toezicht wordt gekoppeld aan de werkbespreking a 10 x 3 uur. De directievoerder is verantwoordelijk voor de toezichthouder en stuurt deze aan waar nodig. De toezichthouder dient de werkzaamheden uit te voeren zoals omschreven in de bijgevoegde kruisjeslijst.
  1 broker | 28 uur | startdatum: 10-12-2018 | einddatum: 10-12-2019 | deadline: 24-09-2018