Overheid opdrachten | 12 opdrachten
 • Technisch projectleider gebiedsontwikkeling (18-36 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de optimale voorbereiding, afstemming en uitvoering van de projecten. U stuurt projectteams aan van wisselende samenstellingen en grootte. U bent verantwoordelijk voor een inkoopstrategie en de contractvoorbereiding. U geeft leiding aan het aanbestedingsproces en stuurt het werk tijdens de uitvoering aan. U ondersteunt en adviseert de opdrachtgevers. U levert input vanuit de stakeholders en omgeving ten behoeve van de besluitvorming en onderbouwing van vast te stellen uitgangspunten en het definitief ontwerp. U draagt mede zorg voor het verkeersmanagement in projecten. U organiseert BLVC-plannen, de uitvoering en schouw. U draagt zorg voor de conditioneringswerkzaamheden binnen de projecten (kabels en leidingen, vergunningen en wenstracé). Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt minimaal 7 jaar werkervaring opgedaan als projectleider en affiniteit met civiele techniek. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt ervaring met de RAW-systematiek, bij voorkeur in de rol van werkvoorbereider. U hebt minimaal 2 jaar werkervaring als zelfstandig projectleider binnen gebiedsontwikkelingen. U hebt werkervaring bij een lokale overheid, bij voorkeur bij een 100.000+-gemeente.
  1 broker | 16-36 uur
 • Adviseur grondzaken (36 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Bilthoven

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de verdere beleidsontwikkeling op het gebied van grondzaken. U draagt zorg voor het realiseren van de nieuwe nota grondbeleid en kostenverhaal met de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. U initieert en bevordert de interne en externe samenwerking. U creëert draagvlak voor het beleid en de uitvoering. U fungeert als sparringpartner voor collega’s op het gebied van grondzaken. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding (bij voorkeur wo-opleiding). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als beleidsadviseur grondzaken op strategisch en tactisch niveau bij een gemeentelijke organisatie. U hebt aantoonbare kennis van vastgoed en grondzaken, opgedaan door relevante werkervaring. U hebt aantoonbare kennis van planeconomie en een kostenverhaal, opgedaan door relevante werkervaring.
  1 broker | 36 uur
 • Projectmanager milieuzones (32-36 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de projectontwikkeling (met onder andere de financiële aspecten) en het tot uitvoer brengen van het project. U laat aanbestedingen plaatsvinden. U laat effectmetingen uitvoeren. U draagt zorg voor het voorbereiden van inspraak- en participatietrajecten. U bent verantwoordelijk voor het aansturen en samenstellen van het projectteam. U definieert de met het project samenhangende faciliterende en stimulerende maatregelen. U draagt zorg voor het vormgeven van de interne integrale samenwerking met directies en afdelingen. U ontwikkelt ontheffingen / een leges-systematiek. U geeft vorm aan de handhavingsaspecten. U bent verantwoordelijk voor het tot uitvoer brengen van moties die tijdens de bestuurlijke behandeling door de raad zijn aangenomen. U stelt overeenkomsten op met doelgroepen. U draagt zorg voor de overdracht naar de gemeente. U handelt werkzaamheden af met betrekking tot de afhechting van de huidige milieuzones. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in complexe bestuurlijke besluitvormingstrajecten bij de gemeente Amsterdam, een G4-gemeente of milieuzone-gemeente. U hebt ervaring met de vragen- en klachtenafhandeling van burgers en bedrijven, inspraaktrajecten en bezwaar- en beroepsprocedures. U beschikt over een netwerk op het gebied van duurzame mobiliteit, zowel in een publiek-private omgeving als binnen het bedrijfsleven. U kunt het gemeentelijk beleid goed verwoorden en bent in staat om signalen uit de maatschappij te vertalen naar een kwaliteitsverbetering van het beleid en projectresultaat. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt werkervaring opgedaan binnen een politiekgevoelige omgeving en kunt dit aantonen door middel van projectresultaten die in een politiek-bestuurlijke omgeving tot stand zijn gekomen. U hebt kennis van verkeersdoelgroepen (brom- en snorfietsen, touringcars en personen-, bestel- en vrachtauto’s). U bent bekend met de gemeentelijke (stads)problematiek, bij voorkeur van Amsterdam. U hebt kennis van en ervaring opgedaan binnen de rijksoverheid. U beschikt over een uitgebreid netwerk bij decentrale overheden. U hebt ervaring met duurzaamheids- of mobiliteitsprojecten. U hebt ervaring met beleidsstimuleringsregelingen.
  1 broker | 32-36 uur
 • Senior communicatieadviseur wegtunnels (32 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U werkt aan het verkrijgen en behouden van draagvlak voor de projecten die binnen het programma worden uitgevoerd en een goede reputatie van het overkoepelende organisatieonderdeel. U voert de communicatiestrategie uit en bewaakt de samenhang in de communicatie. U voert de communicatie binnen de projecten, plannen en uitvoering. U bent verantwoordelijk voor de online communicatie (het maken en leveren van content en de webcare). U fungeert als het online en offline aanspreekpunt voor publiekscontacten en de projectomgeving. U werkt mee in het informatiecentrum. U organiseert bijeenkomsten en presentaties. U realiseert publicaties. U draagt zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de perswoordvoering. U bent verantwoordelijk voor de interne communicatie en crisiscommunicatie. U draagt zorg voor een snelle en adequate afhandeling van de online en offline publiekscontacten en de registratie daarvan. U onderhoudt contacten met de stakeholders en betrekt hen bij de realisatie van het project en het vinden van oplossingen. U signaleert kansen en bedreigingen voor het draagvlak en de reputatie van het project en de betrokken organisaties en speelt hierop in. U werkt nauw samen met de communicatiestrateeg en andere communicatieprofessionals. U neemt deel aan het communicatieoverleg van het overkoepelende organisatieonderdeel. U werkt binnen de gestelde kaders en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdige levering van diensten en producten. U draagt bij aan de ontwikkeling van de communicatie en positionering van het overkoepelende organisatieonderdeel. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als senior communicatieadviseur in een projectorganisatie van multidisciplinaire ruimtelijke en/of infrastructurele projecten. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als senior communicatieadviseur met omgevings- / publiekscommunicatie. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het uitvoeren van een communicatiestrategie en het maken van een creatieve vertaalslag hiervan naar effectieve online en offline communicatiemiddelen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met hands-on communicatie met de omgeving binnen projecten. U hebt kennis van en ervaring met flexibel handelen in crisissituaties.
  1 broker | 32 uur
 • Medior communicatieadviseur openbare ruimte (32 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U ondersteunt en adviseert een aantal teams en projecten op het gebied van communicatie. U werkt zelfstandig communicatiestrategieën uit. U bent verantwoordelijk voor de webcare / social media en webteksten. U geeft zelfstandig communicatieadvies. U laat communicatiemiddelen opstellen. U neemt deel aan projectteamoverleggen. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt aantoonbare ervaring opgedaan als medior communicatieadviseur bij een grote, complexe organisatie. U hebt aantoonbare ervaring met social media en webcare. U hebt ruime ervaring met het schrijven van teksten voor zowel online als offline communicatieproducten. U hebt ervaring als gesprekspartner bij het management en beleid. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt aantoonbare ervaring met handhavings- en toezichtsvraagstukken.
  1 broker | 32 uur
 • Projectmanager gebiedsontwikkeling (16 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Brabant

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het sturen van de projecten en het toezien op de afspraken, projectbegroting, kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het project. U stuurt de deelprojectmanagers functioneel aan. U adviseert de opdrachtgever. U verzorgt de informatievoorziening naar de stuurgroep. U stelt tussentijdse evaluaties op van de voortgang en resultaten van de opdracht op het gebied van inhoud, proces en de financiële / economische haalbaarheid. U dient een voorstel in ten behoeve van de verdere invulling van de projectgroep en werkgroepen. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt aantoonbare (recente) werkervaring binnen een gemeentelijke (project)organisatie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 3 jaar recente ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie. U hebt minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van programma’s. U hebt kennis van gebiedsontwikkelingen. U hebt kennis van en ervaring met de financiële projectopzet, -sturing en -beheersing.
  1 broker | 16 uur
 • Technisch adviseur omgeving (36 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Leiden

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U vertaalt de eisen van de klant naar bruikbare informatie voor de aannemer. U maakt afspraken met stakeholders over het uitvoeren van werkzaamheden en onderhandelt over de grondverwerving en schadeloosstelling. U brengt de belangen van de omgeving in binnen het omgevingsteam. U bent medeverantwoordelijk voor de conditionering binnen het project, zoals het opstellen van overeenkomsten en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken. U draagt zorg voor het doorlopen van de ruimtelijke procedures, het verwerven van vergunningen en kabels en leidingwerkzaamheden. U draagt bij aan de ontwikkeling van een issue- / stakeholderstrategie die aansluit op de belangen van de stakeholders en de projectfase en voert deze strategie uit. U draagt bij aan het formuleren van de contracteisen op het gebied van omgevingsaspecten en de contractbeheersing daarvan. U ontwikkelt en realiseert de interne en externe communicatie rondom het project. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U bent in het bezit van een rijbewijs en VCA-certificaat. U hebt minimaal 5 jaar ervaring als technisch adviseur / omgevingsadviseur op het gebied van grond-, weg- of waterbouw. U hebt ervaring met het communiceren met aannemers en bewoners (bij voorkeur agrariërs) vanuit technische kennis en gebiedskennis. U kunt goed samenwerken, zowel binnen eigen teams als met interne stakeholders. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 36 uur
 • Manager / Coach veiligheid (38 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U geeft leiding aan 2 medewerkers veiligheid, Arbo en milieu en 3 medewerkers BHV en brandpreventie. U adviseert de regiocommandant en locatiemanager over de factoren veiligheid, Arbo en milieu. U bewaakt de voortgang van zaken, zoals de RI&E, milieu-objectcontroles en BHV-planning. U houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met functionarissen en coacht hen. U fungeert als gesprekspartner voor de lokale opdrachtgever op het gebied van VAM en BHV voor verschillende organisatieonderdelen. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van veiligheid (Hogere Veiligheidskunde of Integrale Veiligheid). U hebt ervaring met leidinggeven, het adviseren van leidinggevenden, het coachen van personeel en analyseren. U hebt meerdere jaren ervaring opgedaan als leidinggevende bij een veiligheidsgerelateerde afdeling. U hebt werkervaring met MS Office Word en Excel. U hebt werkervaring binnen de (rijks)overheid. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 38 uur
 • Projectleider gebiedsontwikkeling (24-32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de aansturing van de planontwikkeling, besluitvorming en uitvoering van een aantal gebiedsontwikkelingen. U geeft leiding aan multidisciplinair samengestelde projectgroepen. U fungeert als intern en extern aanspreekpunt voor de projecten. U vertaalt bestuurlijke adviezen naar een projectmatige aanpak. U bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en bewaken van projectexploitaties, anterieure overeenkomsten en projectplanningen. U draagt zorg voor een efficiënte inzet van mensen en middelen. U begeleidt de planvorming van externe partners. U signaleert en analyseert knelpunten in de projecten en presenteert mogelijke oplossingen vanuit een goede risicosturing. U initieert en bevordert de samenwerking met organisaties en partijen en creëert draagvlak voor de projecten. Eisen U hebt in de afgelopen 15 jaar minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met projectmanagement in gebiedsontwikkelingsprojecten. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 8 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met gebiedsontwikkelingen waarbij de opdrachtgever geen grondpositie heeft en het projectmanagement vanuit een faciliterende rol wordt vormgegeven. U hebt aantoonbare werkervaring opgedaan binnen minimaal 3 gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij ontwikkelingen aan het spoor en/of het havengebied onderdeel uitmaakten van het project. U hebt aantoonbare gebiedskennis van de regio Gooi- en Vechtstreek. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering in een politieke context binnen een gemeentelijke overheidsorganisatie. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met actieve vormen van bewonersparticipatie in gebiedsontwikkelingsprojecten. U hebt aantoonbare werkervaring opgedaan binnen minimaal 3 gebiedsontwikkelingsprojecten waarbij meerdere stakeholders actief waren en hebben bijgedragen. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen projecten waarbij transformatie / herbestemming van cultureel erfgoed / monumenten en/of beschermd stadsgezicht een rol speelden.
  1 broker | 24-32 uur
 • Adviseur omgeving (36 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - ’s-Hertogenbosch

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U stemt af met de aannemers / opdrachtnemers en stakeholders / belanghebbenden. U creëert begrip en vertrouwen in de omgeving en komt tot een effectieve samenwerking met de omgevingspartijen. U creëert afstemming binnen het projectteam. U verzamelt tijdig de benodigde informatie voor de aanpak ten behoeve van het voorbereiden en realiseren van de opdracht binnen de (contract)kaders. U stemt intern af met districten, andere teams en de afdeling Communicatie en Strategie omtrent de inzet van communicatiemiddelen. U stuurt op een goed verloop van de werkzaamheden. U houdt rekening met de belangen van de beheerder. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van Verkeerskunde (aan de NHTV), Verkeerstechniek of een vergelijkbare opleiding. U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring in de rol van adviseur omgeving op het gebied van beheer en onderhoud. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met verkeersmanagement, stakeholdermanagement, communicatie en civieltechnische zaken omtrent beheer en onderhoud. U hebt kennis van en minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met het rijkswegennet van Limburg en/of Noord-Brabant. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt kennis van en ervaring met contractmanagement / systeemgerichte contractbeheersing. U hebt kennis van en ervaring opgedaan met verkeersmanagement en omgevingsmanagementprocessen bij het team Vast en Variabel Onderhoud Droog van Rijkswaterstaat (PPO, districten en SLU). U hebt kennis van en ervaring met het IPM-model (of een vergelijkbaar model).
  1 broker | 36 uur
 • Omgevingsmanager stationsgebied (24 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert als de voorzitter van het uitvoeringsoverleg waarbij tweewekelijks alle bouwlogistieke zaken worden afgestemd met de bouwende en uitvoerende partijen. U formuleert minimale BLVC-eisen voor nieuwe ontwikkelingen. U beoordeelt BLVC-plannen. U adviseert het kernteam Bereikbaarheid en de afdeling Vergunningen. U neemt indien nodig zelfstandig maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie te waarborgen. U bewaakt of de ontwikkelaars / bouwers zich houden aan de minimale BLVC-eisen. U stuurt de BLV-inspecteurs aan die dagelijks inspecties uitvoeren in het stationsgebied. U draagt ervoor zorg dat wekelijkse BLV-rapportages worden opgesteld voor de afdeling Wijkonderhoud en Service. U werkt intensief samen met verschillende projectteams. U fungeert als het aanspreekpunt op het gebied van BLVC voor directe stakeholders. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau op het gebied van civiele techniek. U hebt kennis van en ervaring met RAW en UAV-gc. U hebt minimaal 10 jaar ervaring met complexe binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsopgaven. U hebt minimaal 10 jaar ervaring met omgevingsmanagement in de GWW-sector waarbij de overheid als opdrachtgever acteerde. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U bent in het bezit van een geldig VOL-VCA-certificaat. U hebt minimaal 5 jaar ervaring met het coördineren van BLVC-opgaven.
  1 broker | 24 uur
 • Recruitment consultant (36-40 uur)

  1 maand geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het gehele recruitmentproces en maakt hierbij gebruik van meerdere kanalen, zoals databases, uw eigen netwerk en innovatieve media. U biedt kandidaten verschillende testmethodieken, zoals Management Drives en DISC. U fungeert als sparringpartner voor het managementteam. Eisen U hebt minimaal 4 jaar ervaring binnen de arbeidsbemiddelingsbranche. U werkt graag resultaatgericht, waarbij het behalen van targets en kwaliteit u motiveren. U bent in staat om de behoefte te achterhalen of te creëren bij de opdrachtgevers. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 36-40 uur