Overheid opdrachten | 36 opdrachten
 • ADVISEUR PARKEERVOORZIENINGEN

  1 dag geleden

  Onbekend - Rotterdam

  -2018 Einddatum: 15-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 08:30 uur De afdeling Parkeervoorzieningen is onderdeel van Toezicht & Handhaving. De afdeling is verantwoordelijk voor beheer en exploitatie van de parkeervoorzieningen (betaald parkeren op straat, openbare garages en stallingsgarages, P+R-terreinen, openbare fietsenstallingen en fietstrommels) en fiscale controle. Het team van fiscaal controle voert controles uit op de naleving van de parkeerwetgeving, in het bijzonder de handhaving op de betaling van parkeerbelasting (fiscale naheffing) om zo uitvoering te geven aan het parkeerbeleid van de organisatie. Het team legt naheffingen op en handhaaft digitale parkeerrechten. Het doel van het parkeerbeleid is het realiseren van een bepaalde betalingsgraad om de bereikbaarheid en de doorstroom binnen de stad te bevorderen. De inzet vindt informatie gestuurd plaats en sluit aan bij de behoeften van de wijk. De functie Als adviseur parkeervoorzieningen ondersteun je de afdelingsmanager fiscale controle. Je bent de spreekwoordelijke duizendpoot en kunt schakelen op verschillende vlakken en verschillende niveaus. Je zorgt voor ontwikkeling, , implementatie, inrichten van beheer en zo nodig bijsturen op de kwaliteit van de fiscale controle. Daarnaast ben je ook in staat om deze resultaten in een bestuurlijke notitie te vatten. De wijze van parkeercontrole is onderhevig aan diverse technische ontwikkelingen en innovaties waarbij jouw ondersteuning nodig is om deze te vertalen naar de Rotterdamse situatie. Vanwege de vele ontwikkelingen zijn we op zoek naar een tijdelijke adviseur voor 6 maanden. Startdatum in overleg. Het takenpakket is daardoor flexibel en kan deels op basis van werkervaring worden aangepast naar wat meer passend is. De ontwikkelingen spelen zich af op diverse vlakken. Dit kan reikenvan juridische en/of beleidsmatige vragen en ontwikkelingen aan de ene kant tot ICT-innovaties aan de andere kant. In deze functie wordt er ook van jou verwacht dat je kan samenwerken met veel verschillende afdelingen binnen de gemeente zoals basisinformatie en belastingen om te komen tot een goede ketenafspraken en met een afdeling huisvesting voor de hands-on praktischezaken, implementatie van nieuw contract met invorderingsbedrijf voor naheffingen op buitenlandse kentekenhouders, afronden pilot “opvolgen op afstand”, opstellen werkprocessen, waaronder afhandeling schades, handhaving op maximale parkeerduur. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 15-04-2019 | deadline: 27-09-2018
 • UNITMANAGER SPECIFIEKE DIENSTEN

  1 dag geleden

  Onbekend - Zeist

  1-10-2018 Einddatum: 28-02-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 03-10-2018 om 09:00 uur Als unitmanager ben je een resultaatgerichte, hands-on manager die met een pragmatische insteek beleid, politiek en uitvoering met elkaar weet te verbinden. In de organisatie ben je de verbindend leider van de medewerkers van de unit Specifieke diensten. Je schakelt snel en effectief met collega-unitmanagers en bevordert daarmee de onderlinge samenhang in de uitvoering. Je overstijgt het eigen (unit) belang en benut en ontwikkelt de kwaliteiten van medewerkers. Je bent ook lid van het MT en draagt daarmee mede verantwoordelijkheid voor de resultaten van de gehele organisatie. Je bouwt mee aan de ontwikkeling van de organisatie en draagt de koers die wij varen actief uit. Als unitmanager draag je integrale verantwoordelijkheid voor de resultaten van jouw unit. Je stimuleert medewerkers om resultaten te bereiken die bijdragen aan de targets van de organisatie en weet dat je daarom je medewerkers in staat moet stellen het beste van zichzelf te laten zien. Jij verhoogt daarmee de motivatie, betrokkenheid, prestaties en productiviteit in onze organisatie. Wij vragen daarom zowel mensgericht-, als resultaatsgericht leiderschap.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 28-02-2019 | deadline: 03-10-2018
 • PROJECTLEIDER VERANDERTRAJECT GEBIEDSTEAMS

  1 dag geleden

  Onbekend - Nijkerk

  1-10-2018 Einddatum: 28-02-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18 Sluitingsdatum: 25-09-2018 om 12:00 uur Je taken zijn: Je zorgt er in samenspraak met team HRM voor dat alle gebiedsteammedewerkers snel en adequaat geïnformeerd worden over gevolgen van eventuele indiensttreding, zowel arbeidsvoorwaardelijk, een overgang naar het ambtenaarschap en het werken in een organisatie met zelfsturende teams. Resultaat moet zijn dat gebiedsteammedewerkers zelf medio november aangeven zich voldoende geïnformeerd te achten; Je stelt in samenspraak met team HRM een procedure en een tijdpad van indiensttreding op wat direct in werking treedt als een besluit daartoe genomen is. Daarbij staat zorgvuldig handelen ten aanzien van de medewerkers, rekening houden met hun persoonlijke omstandigheden, voorop; Je zorgt in samenspraak met de servicedesk ICT voor dat bij indiensttreding elke medewerker direct beschikt over de door hem/haar benodigde hard- en software; Je zorgt er voor dat intern alle zijdelings betrokken teams goed geïnformeerd worden en meegenomen worden in dit proces; Je geeft persoonlijk leiding aan een lean-traject waarbij een zo hoog mogelijke administratieve lastenverlichting gerealiseerd moet worden. Uitvoering moet mogelijk zijn binnen 12 maanden. De lastenverlichting moet daadwerkelijk ervaren worden door de gebiedsteam-medewerkers en weergegeven worden in manuren; Je bent gericht op het ontzorgen van je opdrachtgever. Dat zijn de beide coördinatoren en de gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever gebiedsteams gezamenlijk.
  1 broker | 18 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 28-02-2019 | deadline: 25-09-2018
 • MER COÖRDINATOR

  1 dag geleden

  Onbekend - Utrecht

  -2018 Einddatum: 15-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18 Sluitingsdatum: 04-10-2018 om 09:00 uur De MER-coördinator is het centrale aanspreekpunt voor milieu effect rapportages (m.e.r.), zowel intern als extern. Hij onderhoudt contacten met de provincie Utrecht, Min. van I en W en de MER commissie. De coördinator zet de vraag uit naar adviseurs/specialisten en begeleidt het proces en adviseert daarmee de initiatiefnemer. Concreet houdt dit in dat jij verantwoordelijk, dan wel actief betrokken bent met: Gevraagd en ongevraagd advies over MER. Overzicht houdt en afstemming hebt en besluitvorming stimuleert over de verschillende MER procedures Geven van advies over mitigerende maatregelen in MER beoordelingen en de borging daarvan in besluitvorming. Het beoordelen van nut en noodzaak van het opleggen van monitoringsverplichtingen.
  1 broker | 18 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 15-10-2019 | deadline: 04-10-2018
 • PROCESBEGELEIDER EN PROJECTLEIDER 2E WINDPARK

  1 dag geleden

  Onbekend - Houten

  -2018 Einddatum: 15-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 09:00 uur In het vastgestelde collegeprogramma 2018-2022 is het streven naar meer windenergie als volgt beschreven: Voor het windpark bij de Goyerbrug wordt naar verwachting een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. De besluitvorming en eventuele uitvoering van het besluit willen wij transparant organiseren. Hiervoor zal een beroep worden gedaan op externe deskundigheid en ondersteuning bij en vormgeving van het communicatie- en participatieproces. Gezien de complexiteit en controverse van het onderwerp en omdat dit ook inwoners buiten Houten aangaat, vraagt dit meer inzet dan gebruikelijk. In het coalitieakkoord 2018-2022 is daarbij aangegeven dat aantoonbaar draagvlak onder direct omwonenden voor ons erg belangrijk is. De opdracht heeft betrekking op de begeleiding van het proces om te komen tot besluitvorming over de realisatie van een tweede windpark in Houten in samenspraak met de omgeving, de initiatiefnemer en andere overheden. Taken en verantwoordelijkheden Proces- en projectbegeleiding van het project; advisering aan raad en college over uitgangspunten, voortgang en besluitvorming m.b.t. de aanvraag voor een 2e windpark; overleg en correspondentie met interne en externe partijen; aanspreekpunt voor belanghebbenden en externe partijen; afstemming met buurgemeenten en provincie; interne coördinatie van de inhoudelijke inbreng van adviseurs die betrokken zijn bij de besluitvorming over het 2e Windpark.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 15-10-2019 | deadline: 27-09-2018
 • LANDMETER

  1 dag geleden

  Onbekend - Leeuwarden

  8-10-2018 Einddatum: 05-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20-28 Sluitingsdatum: 26-09-2018 om 15:00 uur De sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting van het Fysiek Domein zoekt voor het team Geo-informatie een Landmeter voor de duur van 6 maanden, met de optie tot verlenging. Het betreft een functie voor bij voorkeur 24 uur per week, waarbij 20 of 28 uur per week bespreekbaar is. Algemene informatie De sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting is één van de zes sectoren binnen het Fysiek Domein. De sector richt zich op de verdere ontwikkeling van Leeuwarden als aansprekende en bereikbare woon-, werk- en verblijfsgemeente en bestaat uit de teams Civiele Techniek, Ondersteuning en Geo-informatie en uit de clusters Verkeer & Vervoer, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. De sector bestaat uit circa 70 personen en het team Geo-informatie telt circa 12 medewerkers. Het team houdt zich onder andere bezig met landmeetkundige en registratieve werkzaamheden, zoals matenplannen, uitzettingen, revisiemetingen en het beheer van een aantal basisregistraties. Ook het uitvoeren van GIS analyses en de vervaardiging en het beheer van hoogwaardige geografische producten behoren tot de taken van het team.
  1 broker | 20-28 uur | startdatum: 08-10-2018 | einddatum: 05-04-2019 | deadline: 26-09-2018
 • KWALITEITSCOÖRDINATOR WMO/JEUGD

  1 dag geleden

  Onbekend - Oisterwijk

  -2018 Einddatum: 17-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 17:00 uur De kwaliteitscoördinator is heel belangrijk tussen beleid en uitvoering en zal intensief samenwerken met de beleidsmedewerkers WMO/jeugdwet, Senior-medewerkers Wmo/Jeugd en Teamleider Sociaal Team. Ook legt hij/zij verbinding met ondersteunende afdeling (onder meer interne controle en applicatiebeheer). Hij/zij is medeverantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant en continue verbetering van de processen. Resultaatbeschrijving: Beleid vertalen in procesbeschrijvingen en werkinstructies en toezien op een juiste toepassing van beleid; Maken en actueel houden van procesbeschrijvingen, werkinstructies, werkafspraken en documenten; Adviseren van beleidsmedewerkers t.a.v. de praktische uitvoerbaarheid van (nieuw) beleid, sparringpartner voor beleid; Sparringpartner en coördinator richting applicatiebeheer m.b.t. de inrichting en continue verbetering van systemen; Sparringpartner en coördinator richting medewerker interne beheersing t.b.v. verbijzonderde interne controles en accountantscontroles; Instrueren medewerkers m.b.t. uitvoering van processen en gebruik van systemen; Uitvoeren van kwaliteitscontroles (doelmatigheid, rechtmatigheid, tijdigheid, eenduidige registratie, dossiervorming, privacy e.d.); Genereren en optimaliseren van bewakingsoverzichten en rapportages voor het management; Initiëren van verbetermaatregelen voortvloeiend vanuit controles dan wel op basis van input vanuit de uitvoering; Adviseren van het management omtrent risico’s en verbeterpunten in de processen; Deelname aan diverse werkgroepen/overleggen op gebied van kwaliteit en processen Wmo/Jeugd. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 17-03-2019 | deadline: 27-09-2018
 • TOETSER EN VERGUNNINGVERLENER WET NATUURBESCHERMING

  1 dag geleden

  Onbekend - Den Haag

  8-10-2018 Einddatum: 30-03-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 28-09-2018 om 09:00 uur Maak werk van soortenbescherming in de provincie Zuid-Holland en ga aan de slag als vergunningverlener Wet Natuurbescherming (Wnb). Wij zoeken iemand met een HBO/WO-opleiding Ecologie/Biologie/Natuur met bij voorkeur ervaring en affiniteit met de bescherming van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Jouw werk bestaat uit het beoordelen van natuurtoetsen en aanvragen voor een ontheffing Wnb. Je bewaakt het proces en de doorlooptijd van de aanvragen en maakt daarbij gebruik van de applicatie Squit XO. De organisatie voert de vergunningverlening voor de Wnb uit in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Je komt te werken in het team Groen van de afdeling Toetsing en Vergunningverlening.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 08-10-2018 | einddatum: 30-03-2018 | deadline: 28-09-2018
 • PROJECTLEIDER ASBESTOPLEIDINGEN

  1 dag geleden

  Onbekend - Zwolle

  -2018 Einddatum: 01-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16-24 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 12:00 uur Je gaat aan de slag bij de eenheid Natuur en Milieu, één van de acht eenheden binnen de organisatie. Het team Strategie en Bestuursondersteuning is verantwoordelijk voor het programma Versnelling aanpak asbestdaken. Project Het multidisciplinaire programmateam richt zich op stimulering van collega-overheden en bedrijven om werk te maken van de vervanging van asbestdaken door de eigenaren. Daarvoor worden allerlei projecten gerealiseerd en hulpmiddelen ontwikkeld. Opdracht omschrijving De organisatie werkt samen met andere provincies en het Landelijk Programmabureau Asbestversnelling bij de stimulering van de aanpak van asbestdaken. Wij willen graag bevorderen dat er meer mensen worden opgeleid om asbestdaken te saneren. De taken worden mede in opdracht van de betrokken provincies vervuld. Taken: Samenwerking organiseren met landelijke partijen zoals Ascert, SZW, ISZW, OD-NL, opleidingsbranche, saneringsbranche om te komen tot afzonderlijke eisen en opleidingen voor daksaneringenmedewerkers; Opleidingsbedrijven stimuleren om de vereenvoudigde opleiding aan te bieden; Saneringsbedrijven stimuleren om medewerkers voor deze opleiding (en werk) aan te trekken; Uitzendbureaus en/of andere bemiddelaars stimuleren om medewerkers voor deze opleiding (en werk) aan te trekken; Gemeenten stimuleren, o.a. via de VNG, om uitkeringsgerechtigden en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt naar asbestbedrijven toe te leiden; Samenwerkende provincies en landelijk programmabureau adviseren hoe meer mensen/bedrijven te interesseren zich toe te leggen op asbestdaksanering door het volgen van de vereenvoudigde opleiding. Verantwoordelijkheden / Resultaten De taken worden zeer zelfstandig uitgevoerd. De projectleider is ook verantwoording verschuldigd aan de andere betrokken provincies. Mede namens hen zal de programmaleider de opdracht begeleiden. Vooraf staat niet vast hoeveel meer mensen kunnen worden opgeleid om asbestdaken te saneren. De projectleider zorgt voor maximale inzet van alle betrokken partijen om de beschikbaarheid van personeel voor asbestdaksaneringen te optimaliseren
  1 broker | 16-24 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 01-10-2019 | deadline: 27-09-2018
 • CONSULENT JEUGD (SKJ GEREGISTREERD)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Leidschendam

  -2018 Einddatum: 1-2-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 24-9-2018 om 09:00 uur Als Consulent jeugd heb je een dynamische functie waarin je binnen het vrijwillig kader een onderzoekende, richtinggevende en adviserende rol hebt. De gemeente biedt je een basisplek, waar je in een multidisciplinair team werkt, binnen de afdeling Sociaal Domein. Om te onderzoeken wat de hulpvraag is, kom je thuis bij de gezinnen, ga je met kinderen en ouders in gesprek en overleg je met de betrokken instanties over wat nodig is. De veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige staat altijd centraal, je doet wat nodig is om deze veiligheid te waarborgen. Om te bepalen welke hulp in een gezin nodig is vinden indien nodig huisbezoeken plaats. De interventies die de Consulent jeugd inzet hebben als doel de eigen kracht van het gezinssysteem te vergroten. De Consulent jeugd kan doorverwijzen naar passende jeugdhulp, jeugd GGZ of PGB. De Consulent jeugd is in staat om hulpvragen te verhelderen en brengt door middel van een brede uitvraag op de zorgen en krachten de situatie zo compleet mogelijk in kaart. De Consulent jeugd doet dit altijd vanuit de gedachte samen met de inwoner en hulpverlening aan de slag te gaan. Dit heeft als doel om het gezinssysteem als geheel te versterken zodat het uiteindelijk op eigen kracht en zonder of met minimale ondersteuning verder kan. Het doel van de Consulent jeugd is goede zorg mogelijk maken voor gezinnen die dit nodig hebben. Na alle benodigde informatie te hebben verzameld, maken de Consulent jeugd en het gezinssysteem tezamen een integraal ondersteuningsplan volgens het principe één huishouden, één plan, één regisseur. Indien gewenst kan er een verleningsbesluit afgegeven worden. Daarnaast waarborgt en realiseert de Consulent jeugd zijn eigen professionele ontwikkeling en vertegenwoordiging van jeugd binnen het sociale domein zodanig dat relevante kennis voor de uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde actueel is.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-10-2018 | einddatum: 1-2-2018 | deadline: 24-9-2018
 • Senior adviseur bodem (24-36 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U draagt zorg voor het toetsen van bodemonderzoeken, saneringsplannen, evaluatierapporten, nazorgplannen en monitoringsplannen in het kader van de Wet bodembescherming. U beoordeelt bodemonderzoeken in het kader van Wabo-bouw en Wabo-milieu. U beoordeelt BUS-meldingen en meldingen Besluit bodemkwaliteit. U verstrekt bodeminformatie aan adviesbureaus en makelaars. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding, bijvoorbeeld Milieukunde of vergelijkbaar. U hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als senior adviseur bodem of een vergelijkbare functie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met Squit (Roxit) en/of JOIN (Decos) en/of iBis en/of GIS. U hebt kennis van de Wet bodembescherming en Besluit bodemkwaliteit. U hebt kennis van bodemprocessen en stofgedrag. U hebt ervaring met het werken bij een overheidsinstantie.
  1 broker | 24-36 uur
 • ADVISEUR BODEM SQUIT XO EN JOIN

  3 dagen geleden

  Onbekend - Dordrecht

  -2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24-36 Sluitingsdatum: 25-9-2018 om 17:00 uur De werkzaamheden bestaan uit: Het toetsen van bodemonderzoeken, saneringsplannen, evaluatierapporten, nazorgplannen, monitoringsrapporten in het kader van de Wet bodembescherming; Het beoordelen van BUS-meldingen en meldingen Besluit bodemkwaliteit; Het beoordelen van bodemonderzoeken in het kader van WABO-bouw en WABO-milieu; Het verstrekken van bodeminformatie aan adviesbureaus en makelaars.
  1 broker | 24-36 uur | startdatum: 1-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 25-9-2018
 • Adviseur omgeving (36 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Haarlem

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor de uitvoering, ondersteuning, analysering en advisering op het gebied van omgevingsmanagement binnen natte aanleg- en onderhoudsprojecten. U draagt binnen diverse projecten zorg voor de inhoudelijke ondersteuning van operationeel en tactisch omgevingsmanagement. U maakt inhoudelijke analyses van plannen en wensen van interne en externe stakeholders en geeft op basis hiervan passende adviezen. U monitort effecten van extern optreden vanuit het eigen organisatieonderdeel en/of werkproces en adviseert over bijstellingen. U signaleert (externe) ontwikkelingen die de uitvoering van het project kunnen beïnvloeden en analyseert deze. U zorgt, vanuit het perspectief van netwerkbelang, voor de inhoudelijke verbinding met stakeholders. U geeft antwoord op publieksvragen, informeert omwonenden en andere belanghebbenden en zorgt voor afstemming met betrokkenen binnen het team, de communicatieafdeling en de 0800-lijn. U bouwt en onderhoudt een operationeel / tactisch netwerk met externe partijen (gemeenten, belangenorganisaties en particulieren). U draagt bij aan het verbeteren van processen binnen operationeel en tactisch omgevingsmanagement. U communiceert tijdig over relevante ontwikkelingen en resultaten van monitoring en inventarisaties. U levert de benodigde overzichten aan en legt verantwoording af aan de omgevingsmanager. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde juridische hbo-opleiding. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt recente en relevante, op het natte areaal gerichte, werkervaring opgedaan als adviseur omgeving en/of manager omgeving (omgeving Noord-Holland, voornamelijk Noordzeekanaal). U hebt als advisering omgeving ervaring opgedaan met realisatie- en onderhoudscontracten. U hebt kennis van een natte omgeving en/of ketens, relevante spelers en hun rol en positie. U hebt kennis van en ervaring met de werkwijze binnen IPM-teams of vergelijkbaar. U hebt kennis van en ervaring met stakeholdermanagement. U hebt kennis van en ervaring met het werken in een bestuurlijke omgeving. U hebt kennis van en ervaring met de aanpak, standaarden en richtlijnen van de opdrachtgever. U hebt inzicht in de beheerprocessen van de opdrachtgever.
  1 broker | 36 uur
 • MEDEWERKER REGELTOEPASSING EN HANDHAVING

  4 dagen geleden

  Onbekend - Tilburg

  -2018 Einddatum: 14-10-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-09-2018 om 16:00 uur Als startende toezichthouder ben je verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met regelgeving en wetgeving op het brede gebied van milieu en omgevingsrecht. Als toezichthouder controleer je bedrijven. Je brengt bezoeken aan deze bedrijven en je controleert of zij zich aan de milieuwetgeving houden. Dit kunnen oa agrarische bedrijven zijn, kleine industriële bedrijven en/of detailhandel. Dit doe je voor onze opdrachtgevers de gemeenten in West- en Midden-Brabant en de provincie. De ene keer zal dit tot resultaat hebben dat je afspraken met de eigenaar over door te voeren verbeteringen maakt. De andere keer zal jouw bezoek leiden tot daadwerkelijk handhaven. Indien nodig, schakel je tijdens je bezoek met jouw specialistische collega’s en andere partners. Denk aan een specialist asbest of een specialist bodem. Bij terugkomst op kantoor maak je een rapportage over jouw bezoek en zet je eventuele vervolgacties uit.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 15-10-2018 | einddatum: 14-10-2020 | deadline: 27-09-2018
 • Project- en programmamanager gebiedsontwikkeling (36 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het aansturen en (laten) uitvoeren van omvangrijke, beleidsgevoelige en zeer complexe processen / programma’s / projecten. U draagt zorg voor het creëren van samenhang tussen de verschillende projecten, processen en producten in een complexe omgeving. U fungeert als het aanspreekpunt van het gebiedsontwikkelingsprogramma. U draagt bij aan de professionalisering ten aanzien van het projectmatig en programmatisch werken binnen de organisatie. U onderhoudt contacten en voert overleg met het bestuur, hogere overheden, burgers en marktpartijen en vertegenwoordigt (extern) de gemeente. U onderhandelt met de externe partijen. U draagt zorg voor het afstemmen en bewaken van de integraliteit van het project / programma, zowel binnen het programma als binnen de gemeente. U werkt samen en deelt ervaringen met de andere project- en programmamanagers binnen het team. U verricht de werkzaamheden met inachtneming van de maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid in de samenleving en de veranderende verwachtingen van de inwoners. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van bouwen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen projectmanager / programmamanager U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als project- / programmamanager op het gebied van ruimtelijke, economische en gebiedsontwikkelingen binnen de (semi)overheid. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan binnen een politiek-bestuurlijke omgeving. U hebt in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met intensieve samenspraaktrajecten (burgerparticipatie). Aanvullende wensen programmamanager U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan als verantwoordelijke van binnenstedelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. U hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met het leiden van organisatieveranderingen.
  1 broker | 36 uur