Overheid opdrachten | 13 opdrachten
 • Adviseur omgeving (36 uur)

  5 uur geleden

  Onbekend - Arnhem

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U geeft inhoudelijk advies met betrekking tot strategisch omgevingsmanagement. U verzamelt tijdig de benodigde informatie om ontwikkelingen te realiseren. U draagt bij aan het realiseren van uiteenlopende activiteiten en producten die in de werkwijzer aanleg en onderhoud zijn benoemd. U bent verantwoordelijk voor het maken van bindende afspraken met de omgeving en het opstellen en beoordelen van inhoudelijke uitgangsdocumenten. U draagt zorg voor de voorbereiding van de besluitvorming en het bewaken van tussentijdse wijzigingen in het contract dat is aanbesteed. U bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het contract voor fase 2 van het project. U draagt zelfstandig bij aan het behalen van de doelstellingen en beheerst daarvoor alle aspecten van het omgevingsmanagement. U zorgt voor afstemming tussen omgeving, techniek en contracten. U draagt bij aan het projectmanagement en de projectbeheersing voor het aandachtsgebied omgevingsmanagement en focust hierbij op risicomanagement, planning en financieel beheer. U neemt deel aan diverse interne en externe overleggen, waaronder met gecontracteerde uitvoeringspartijen en betrokken stakeholders. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding in de richting van ruimtelijke planvorming, weg- en waterbouw, bestuurskunde, milieukunde en/of civiele techniek. U hebt minimaal 3 jaar recente kennis van en ervaring opgedaan met het toepassen van ruimtelijke kwaliteit en vormgeving bij de inpassing van rijkswegen en het toepassen van duurzame werkwijzen en oplossingen. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis van en ervaring opgedaan met kabels en leidingen (inclusief het opstellen en begeleiden van prestatieovereenkomsten met nutsbedrijven), vergunningen, bodemgerelateerde onderzoeken en verontreinigingen, projectparticipatie en -communicatie en grondverwerving. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis van en ervaring opgedaan met projectmanagement. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis van en ervaring opgedaan met innovatieve contracten, systeemgerichte contractbeheersing en het systeem Relatics. U hebt minimaal 5 jaar aantoonbare recente kennis van en ervaring opgedaan met contractvoorbereiding en -uitvoering. Wensen U hebt aantoonbare kennis van en ervaring met het opstellen van beslisdocumenten voor de besluitvorming op het gebied van omgevingsmanagement U hebt aantoonbare kennis van en ervaring opgedaan met relatiebeheer en het overleggen met diverse stakeholders. U beschikt aantoonbaar over een relevant netwerk en ervaring met de betrokken publieke stakeholders (beide provincies, gemeenten en waterschappen). U hebt ervaring opgedaan met omgevingsmanagement bij Rijkswaterstaat en de werkwijze aanleg en onderhoud.
  1 broker | 36 uur
 • Adviseur duurzaamheid (24-36 uur)

  6 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert als het aanspreekpunt voor gemeenten voor een grote diversiteit aan vragen over duurzaamheid (van beleidsniveau tot en met uitvoeringsniveau). U stemt af met de ambtelijke organisatie en het bestuur over duurzaamheidsvraagstukken. U stemt af met de betreffende gemeente over de uit te voeren taken (welke taken, randvoorwaarden en gewenste resultaten). U verzorgt als projectleider de uitvoering en coördinatie van de projecten afkomstig uit de diverse duurzaamheidsprogramma’s bij de gemeenten. U initieert en implementeert het duurzaamheidsbeleid binnen de betreffende gemeente. U ondersteunt bij het vertalen van de duurzaamheidsambities van de gemeente naar concrete projecten. U ondersteunt bij duurzame initiatieven in de betreffende gemeente. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met de onderwerpen klimaat, energie en/of duurzaamheid. U hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een gemeentelijke instelling. U hebt aantoonbare (technische) kennis van duurzame bouw, duurzame energiesystemen en het uitvoeren van berekeningen die hierop betrekking hebben. U hebt aantoonbare werkervaring met projectmatig werken (plannen, organiseren en bewaken).
  1 broker | 24-36 uur
 • Senior projectmanager gebiedsontwikkeling (36 uur)

  8 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U verzorgt het integrale projectmanagement binnen de gebiedsontwikkelingen in Nieuw-West. U bent verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van de benodigde gemeentelijke activiteiten voor de planvorming en uitvoering van de verschillende deelprojecten. U organiseert de gemeentelijke afstemming, draagvlak, communicatie en besluitvorming van de diverse producten en de verschillende planvormingsfasen. U organiseert overleggen en draagvlak met de betrokken marktpartijen, zoals projectontwikkelaars, wooncorporaties, vastgoedeigenaren en semi-publieke partijen. U organiseert participatie en draagvlak met de betrokken bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. U organiseert afstemming en betrokkenheid met de afdelingsmanagers en ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers. U bent verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de projectteams en –medewerkers en het organiseren van samenwerking en evenementen voor teamleden. U bewaakt de voortgang en het resultaat binnen de projecten. U adviseert het dagelijks bestuur over maatschappelijk gevoelige onderdelen. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding Stedenbouwkunde. U hebt ruime kennis opgedaan van vastgoed- en gebiedsontwikkeling binnen een 100.000+-gemeente. U beschikt over een netwerk in / kennis van de gemeente Amsterdam en hebt kennis van de actuele Amsterdamse planvormings- en erfpachtsystematiek. U hebt in de afgelopen 15 jaar minimaal 7 jaar ervaring opgedaan als project- / procesmanager in het fysieke domein binnen een G4-gemeente. U hebt werkervaring opgedaan met het aansturen van een projectteam van minimaal 15 personen. U hebt aantoonbare ervaring met project- en procesmanagement, participatie met bewoners en belanghebbenden en politieke besluitvorming binnen een G4-gemeente. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als eindverantwoordelijk projectmanager met grootstedelijke ontwikkelingen in de woningbouw in Nederland. Wensen U hebt kennis van het werken bij verschillende diensten / directies en het stadsdeel Nieuw-West. U hebt kennis van en ervaring met integrale gebiedsontwikkeling en kennis van de vernieuwing van het Overtoomse Veld. U hebt kennis van het actuele beleidskader vanuit de verdichte, duurzame en autoluwe stad, de actuele woningbouwprogrammering, grondexploitaties en de actuele planvormings- en besluitvormingsprocessen van de gemeente Amsterdam. U hebt ervaring met het afwegen van verschillende belangen en schaalniveaus en vanuit draagvlak bij partijen tot een werkbaar voorstel en besluit te komen. U hebt ervaring opgedaan als zelfstandig functionerend projectmanager binnen een grote ambtelijke organisatie (bij voorkeur een G4-gemeente). U hebt aantoonbare werkervaring opgedaan bij een ingenieursdienst of architectenbureau. U hebt aantoonbare werkervaring met transformatieprojecten (bijvoorbeeld van kantoren naar woningbouw).
  1 broker | 36 uur
 • Adviseur bodemonderzoek en sanering (16-24 uur)

  12 uur geleden

  Onbekend - Provincie Zuid-Holland, Dordrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het coördineren en begeleiden van en adviseren over verkennend en nader onderzoek en saneringstrajecten. U beoordeelt diverse rapporten, saneringsplannen, meldingen, dossiers, offertes en kostenramingen en verzorgt de administratieve afhandeling hiervan in Squit XO, JOIN en Excel. U schrijft (beoordelings)rapporten ten behoeve van opdrachtgevers. U draagt bij aan de planning- en controlcyclus van de dienst, unit en het team. U verzorgt spoedlocaties in het kader van het convenant bodemsanering. Eisen U beschikt minimaal over een afgeronde opleiding op hbo-niveau, bij voorkeur een chemische en civieltechnische opleiding. Wensen U hebt een training / cursus gevolgd op het gebied van projectleiderschap. U hebt een training / cursus gevolgd op het gebied van het beoordelen van bestekken. U hebt minimaal 2 jaar (relevante) werkervaring opgedaan. U hebt ervaring opgedaan met de systemen Risicotoolbox Bodem, Squit XO, JOIN, ArcGIS en WoW Portaal. U hebt ruime kennis van en ervaring met integrale projecten (bodemsanering, herontwikkeling, sloop, natuur) waarbij het bodemaspect een primaire rol speelt.
  1 broker | 16-24 uur
 • Senior markt- en contractspecialist (36 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Rotterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U onderzoekt de mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren in samenwerking met de marktpartijen. U adviseert over de programmatische en financiële haalbaarheid van de (zeer) complexe vastgoedontwikkelingen en -exploitaties en draagt zorg voor het plaatsvinden van (bestuurlijke) besluitvorming. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van overeenkomsten met (markt)partijen. U verzorgt de correspondentie met de marktpartijen. U draagt bij aan de kennis- en beleidsontwikkeling binnen het team Markt en Contracten. U voert onderhandelingen over de aan- en verkoop van gronden. U onderhoudt een netwerk met interne en externe stakeholders. U bent verantwoordelijk voor het opleiden en begeleiden van collega’s op junior- / medior-niveau. Eisen U hebt minimaal een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur op het gebied van vastgoedrecht. U hebt minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met vastgoedontwikkeling, gronduitgifte, buitenruimte en/of in- en verkoop. U hebt kennis van en ervaring met grondexploitaties en vastgoedrekenen. Wensen U hebt een aanvullende training afgerond op het gebied van onroerend goed. U hebt werkervaring opgedaan in een vergelijkbare functie bij een gemeente met minimaal 300.000 inwoners.
  1 broker | 36 uur
 • Informatiemanager (32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Lelystad

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het aansturen van de afdeling Informatie. U stuurt op de uitvoering van de actuele informatiestrategie 2017-2020. U fungeert als het aanspreekpunt voor de directie en opdrachtgever ten aanzien van informatieprojecten. U legt financiële en organisatorische verantwoording af over de afdeling Informatie. U bent verantwoordelijk voor het verder vormgeven en begeleiden van de samenwerkingen op het gebied van informatie. U fungeert als gedelegeerd opdrachtgever voor de uitvoering en realisatie van de projecten en andere activiteiten die gerealiseerd worden in het kader van informatiestrategie. Eisen U beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U kunt snel schakelen tussen strategische vraagstukken en de dagelijkse praktijk. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als manager in een vergelijkbare functie. U hebt minimaal 1 jaar vergelijkbare ervaring opgedaan met samenwerkingsvraagstukken en/of uitbestedingstrajecten. Wensen U hebt werkervaring opgedaan binnen een bestuurlijke (overheids)organisatie. U beschikt over een flexibele stijl van leidinggeven en kunt dit onderbouwen. U hebt kennis van en ervaring opgedaan met bestuurlijke vraagstukken en (financiële) risicobeheersing
  1 broker | 32 uur
 • Planeconoom (24-32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U voert scenariostudies en risicoanalyses uit, hierbij zal de focus liggen op de haalbaarheid van de beleidsdoelen en ambities en de verhaalbaarheid van kosten. U gaat aan de slag binnen de uitvoering van diverse gemeentelijke gebiedsontwikkelingen. U stelt verkenningen op inzake de financiële haalbaarheid van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. U creëert begrip voor kantelpunten bij de realisering van bovenplans groen en infrastructuur. U signaleert kansen en knelpunten en doet voorstellen om deze te benutten dan wel op te lossen. U verdiept zich in duurzaamheid en het opzetten van nieuwe (planeconomische) werkwijzen, businesscases en (verdien)modellen. U past mogelijkheden toe voortvloeiend uit de WRO en aankomende Omgevingswet. Eisen  U beschikt minimaal over een relevante afgeronde hbo- of wo-opleiding op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, zoals Gebieds- of Bedrijfseconomie, Planologie of aanverwante studies als Architectuur. U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met woningbouwontwikkeling, de ontwikkeling van kantoor- en/of bedrijventerreinen en uitnodigingsplanologie. U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan bij (minimaal) een middelgrote gemeente.
  1 broker | 24-32 uur
 • Omgevingsmanager (24-36 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U onderhoudt contact met bewoners, aannemers, (nuts)bedrijven, bestuurders en andere stakeholders. U legt de complexiteit van de techniek helder uit aan partijen in de omgeving. U vertegenwoordigt de omgevingsbelangen in de projectteams. U verzorgt de communicatie in projecten, bijvoorbeeld door middel van het organiseren van participatiebijeenkomsten en het bedienen van de media. U bent verantwoordelijk voor het opstellen en afhandelen van de benodigde besluitvorming, raadsadressen, actualiteiten en het naleven van de processtappen. U levert input aan eisen, het ontwerp en contract vanuit afspraken met de omgeving, het bestuur en diensten en bedrijven. U bent verantwoordelijk voor het verkeersmanagement in projecten, zoals het maken en controleren van omgevingsplannen. U verzorgt de conditionering van het project (vergunningen, kabels en leidingen). Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 4 jaar werkervaring opgedaan als omgevingsmanager binnen een overheidsorganisatie in een complexe stedelijke omgeving (minimaal 150.000 inwoners). U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als omgevingsmanager in de uitvoeringsfase van civieltechnische projecten. Wensen U hebt ervaring opgedaan als omgevingsmanager binnen een IPM-team. U hebt werkervaring opgedaan bij de gemeente Amsterdam en kent de stadsdelen, het vergunningenloket en diverse diensten. U hebt ervaring met system enginering / het ophalen en honoreren van klanteisen. U hebt relevante projectervaring opgedaan, waarin wensen van diverse stakeholders een belangrijke rol spelen.
  1 broker | 24-36 uur
 • Communicatieadviseur dijkversterkingsproject (8 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - ’s-Hertogenbosch

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het opstellen van een communicatie- en participatieplan voor de voorverkennings- en verkenningsfase van het dijkversterkingsproject. U verzorgt het opstellen van communicatiemiddelen (persberichten, nieuwsbrieven, brieven, flyers, website, social media, presentaties, promotiemateriaal, Q&A’s en redeneerlijnen). U organiseert bijeenkomsten (werksessies en informatiebijeenkomsten). U geeft communicatieadvies aan de projectmanager, omgevingsmanager, bestuurder en (eventuele) projectpartners. U onderhoudt contact met bestuurders, ambtenaren, projectmanagers, projectmedewerkers, belanghebbenden en de media. U draagt zorgt voor tijdige en kwalitatief goede (tussen)producten. Eisen  U beschikt minimaal over een relevante afgeronde hbo- / wo-opleiding. U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan in een vergelijkbare rol binnen projecten van publieke organisaties als een ministerie, Rijkswaterstaat, waterschap, provincie of gemeente. U hebt ervaring opgedaan met het werken aan grote complexe projecten en programma’s in het fysiek ruimtelijke domein (waterveiligheid, waterbeheer, bereikbaarheid / mobiliteit, gebiedsontwikkeling). U hebt ervaring opgedaan met strategische advisering in een bestuurlijke omgeving binnen projecten van vergelijkbare omvang. U bent op vrijdagochtend 5 juli beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Wensen  U hebt werkervaring opgedaan bij een overheidsorganisatie.
  1 broker | 8 uur
 • Adviseur ruimte en economie (16 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert als adviseur voor de ondernemers(verenigingen) en pandeigenaren en als coördinator tussen verschillende disciplines, waaronder het beheer van de openbare ruimte en handhaving. U bevordert de samenwerking tussen de verschillende ondernemers(verenigingen) en pandeigenaren. U adviseert over economische aangelegenheden (zowel lokaal als regionaal) en neemt deel aan gemeentelijke en regionale project- en werkgroepen. U vertegenwoordigt de organisatie in de economische pijler van de regio. U voert maatregelen uit ter versterking van het economisch vestigingsklimaat in de regio (onder andere de maatregelen uit de economische visies van beide gemeenten). U ondersteunt het accounthouderschap op het gebied van detailhandel. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan op het gebied van economische zaken en ruimtelijke ontwikkeling. U hebt in de afgelopen 5 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met ondernemers aan de kust op het gebied van economische zaken. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in een gemeentelijke organisatie. U hebt geen vakantie gepland in de maanden juli, augustus en/of september.
  1 broker | 16 uur
 • Medior online redacteur (24-36 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent medeverantwoordelijk voor de optimalisatie van de content op de website op het gebied van structuur, tekst, presentatie en beheer op basis van analyse van gebruikerstaken. U voert redactie en bent medeverantwoordelijk voor het doorontwikkelen van de contentconcepten per onderwerp op basis van de contentstrategie. U analyseert en beoordeelt de bestaande content en beschikbare gebruikersdata, doet verbetervoorstellen en creëert hier draagvlak voor. U brengt de principes van effectieve webteksten, webrichtlijnen en SEO over in een training online communicatie voor de communicatieprofessionals binnen de gemeentelijke organisatie. U voert data- en gebruikersanalyses uit, deelt de resultaten en voert op basis van de analyses veranderingen door in de structuur en inhoud van de website. Eisen  U hebt minimaal een hbo / wo werk- en denkniveau. U hebt ervaring opgedaan met het maken van contentdesign voor een website van een grote overheidsorganisatie of een andere complexe organisatie. U hebt ervaring opgedaan met het implementeren van toptaken, bij voorkeur binnen een 100.000+-gemeente. U beschikt over een onderwijsbevoegdheid en/of hebt ruime ervaring opgedaan met het geven van trainingen. U hebt ervaring opgedaan met het werken met contentmanagementsystemen. U hebt ervaring opgedaan met het werken met online statistiekprogramma’s. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met het contentmanagementsysteem IPROX. U hebt ervaring opgedaan met het statistiekenprogramma Siteimprove.
  1 broker | 24-36 uur
 • Senior participatiestrateeg aardgasvrij (32 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U verzorgt het opstellen van een stakeholdersanalyse, participatiestrategie en participatieaanpak. U draagt zorg voor het op gang brengen en houden van een intern gemeentelijke samenwerking. U brengt en houdt de samenwerking met de City Deal-partners op gang. U fungeert als aanspreekpunt participatie voor interne en externe stakeholders. U verzorgt de regievoering op de participatie-uitrol van de City Deal-partners. U werkt samen met de betrokken stichting voor bewonersondersteuning. U verzorgt de gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. U verzorgt de tweewekelijkse terugkoppeling binnen het programmateam. U geeft dagelijks leiding aan het participatieteam. U fungeert als opdrachtgever richting derde partijen. Eisen  U hebt minimaal hbo werk- en denkniveau. U hebt ruime ervaring opgedaan met participatieprojecten van vergelijkbare schaal (minimaal € 5 miljoen) binnen een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. U hebt ruime ervaring opgedaan als aanspreekpunt participatie binnen participatietrajecten van vergelijkbare schaal (minimaal € 5 miljoen). U hebt ruime ervaring opgedaan met projectleiding binnen een overheidsinstelling of andere complexe organisatie. U hebt ervaring opgedaan met energievraagstukken binnen een (non-)profitorganisatie en/of overheidsinstelling (Rijk en/of provincie of 100.000+-gemeente). U hebt ervaring opgedaan met participatiemethodieken, bij voorkeur Green Deal Smart Energy Cities.
  1 broker | 32 uur
 • Senior adviseur gronduitgifte en ontwikkeling (36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Amersfoort

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het uitgeven van kavels aan commerciële partijen. U informeert de klanten over beschikbare kavels, voert concrete onderhandelingen en maakt afspraken over de zakelijke, financiële, juridische en procesmatige aspecten van grondtransacties. U zorgt voor afstemming met de projectmanager, planeconoom, jurist en beleidsadviseurs. U stelt college- en raadsvoorstellen, bijbehorende overeenkomsten en correspondentie op. U adviseert over transformatie- en herontwikkelingsprojecten, uitgiftestrategieën, financiële onderbouwingen en complexe grondverkopen. U rapporteert aan / adviseert het management en bestuur. U informeert de wethouder over lopende projecten. U bewaakt afspraken met collega’s vanuit gemeentelijke beleidsafdelingen en externe partijen. Eisen  U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van bedrijfseconomie, ASRE, vastgoed, bedrijfsmakelaardij. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan als senior adviseur grondzaken binnen een gemeentelijke context. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met bedrijfsmatige gronduitgifte binnen een gemeentelijke context. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan binnen (complexe) herontwikkelingstrajecten en/of transformatieprojecten. U bent in week 26 beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Wensen  U hebt minimaal 5 jaar ervaring opgedaan bij een gemeentelijk grondbedrijf. U hebt recente ervaring opgedaan met het uitgeven van commercieel vastgoed.
  1 broker | 36 uur