Overheid opdrachten | 33 opdrachten
 • Officemanager (20-24 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Dordrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U beheert de website en bent verantwoordelijk voor de content hiervan. U organiseert het volledige administratieve proces. U ondersteunt de consultants bij hun werkzaamheden. U beheert de agenda’s en mailbox. U creëert orde op zaken in de backoffice van de organisatie en ondersteunt vanuit hier de externe consultants. U bent de stem naar de klanten, relaties en andere contacten. U ontwerpt en verbetert PowerPoint-presentaties. U draagt zorg voor het opmaken en opvolgen van offertes. U stelt contracten en brieven op en/of kijkt deze na voor de consultants. U zet vragenlijsten uit en volgt ze op. Eisen U werkt accuraat, punctueel en nauwkeurig en bent sterk in het organiseren, coördineren en plannen. U werkt zelfstandig en brengt structuur aan in uw werkzaamheden. U schrijft foutloos Nederlands en goede kennis van Engels is een pré. U beschikt over goede communicatievaardigheden. U hebt een proactieve instelling. U werkt klantgericht en integer. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 20-24 uur
 • INKOMENSCONSULENT / KWALITEITSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN

  1 dag geleden

  Onbekend - Rijen

  8-2018 Einddatum: 15-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 26-07-2018 om 17:00 uur Als inkomensconsulent verzorg je uitkeringen van mensen die zijn aangewezen op een vorm van inkomensondersteuning door de organisatie. Dit doe je door betrokken te zijn bij jouw cliënten en alert te zijn op fraudesignalen. In deze functie werk je nauw samen met de re-integratieconsulenten aan het versterken van, zo mogelijk, duurzame zelfredzaamheid. Waar nodig vertegenwoordig je de gemeente in netwerkoverleggen en neem je deel van pilots die moeten leiden tot een vernieuwende aanpak en werkwijze. Als kwaliteitsmedewerker toetst je de kwaliteit van de uitvoering op het gebied van het cluster Inkomen. Concreet betekent dit dat je beschikkingen, adviezen, rapportages beoordeelt en toetst op de kwaliteit van de stukken op grond van beleid en wet- en regelgeving. Je adviseert over de optimalisering en aanpassing van zowel beleid als uitvoeringsregels van het cluster Inkomen.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 15-08-2018 | einddatum: 15-11-2018 | deadline: 26-07-2018
 • CONSTRUCTEUR WABO VERGUNNINGVERLENING

  1 dag geleden

  Onbekend - Bilthoven

  1-09-2018 Einddatum: 01-09-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 12 Sluitingsdatum: 27-07-2018 om 09:00 uur Als constructeur controleer en toets je de bij Wabo omgevingsvergunning aanvragen behorende constructietekeningen en berekeningen aan de hand van het Bouwbesluit. Hierbij beoordeel je zowel de constructieve veiligheid en de daarin genoemde normen als de bruikbaarheid behorende bij aangevraagde omgevingsvergunningen. Je vervult een adviesrol naar collega’s betrokken in het proces van vergunningverlening met betrekking tot constructietekeningen en constructieberekeningen. Ook adviseer je over de eventuele constructieve voorwaarden die aan de vergunning moeten worden verbonden. Ditzelfde geldt voor het controleren van de veiligheid van verleende vergunningen in de uitvoeringsfase. Daarbij adviseer je over deelgoedkeuringen en over algemene constructieve zaken en of voldaan wordt aan de voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden. Je werkt nauw samen met onze toezichthouders. Daarbij onderhoudt je waar nodig inhoudelijke contacten met adviseurs van initiatiefnemers, vergunninghouders en andere belanghebbenden. Een andere verantwoordelijkheid is het vertalen van constateringen en aandachtspunten naar heldere en begrijpelijke opmerkingen voor de aanvragers. Jij communiceert duidelijk, helder en vooral juridisch juist over de constructieve veiligheid van bouwplannen met de ontwerpend constructeur, architect, aanvrager of vergunninghouder. Tot slot treed je op als contactpersoon voor bedrijven, burgers en/of instellingen en fungeer je als vraagbaak voor je collega’s. Je bent verantwoordelijk voor de constructieve aspecten bij vergunningaanvragen. Je voert daarnaast constructieve controles uit. Je adviseert de collega’s van andere afdelingen over constructieve zaken.
  1 broker | 12 uur | startdatum: 01-09-2018 | einddatum: 01-09-2019 | deadline: 27-07-2018
 • PLANECONOOM

  2 dagen geleden

  Onbekend - Amstelveen

  3-09-2018 Einddatum: 01-09-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 16-08-2018 om 17:00 uur De afdeling Stedelijke ontwikkeling wil met een slagvaardige en resultaatgerichte kernorganisatie ontwikkelingen initiëren en faciliteren. Het team projecten en grondzaken bestaat uit projectmanagement, projectondersteuning, stedenbouw, planeconomie en grondzaken. Daarnaast vallen ruimtelijke ordening en milieu en wabo vergunningen onder de afdeling. Vanwege piekwerkzaamheden kiezen wij voor tijdelijke inhuur. De opdracht loopt tot 1 september 2019 en er is een mogelijkheid tot verlenging. Deze verlenging wordt voor afloop van de opdracht besproken en de exacte duur is nu nog niet bekend.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 03-09-2018 | einddatum: 01-09-2019 | deadline: 16-08-2018
 • TEAMMANAGER UITVOERING SOCIAAL DOMEIN

  2 dagen geleden

  Onbekend - Oldebroek

  1-09-2018 Einddatum: 01-01-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 26-07-2018 om 08:00 uur Het Sociaal Team is een multidisciplinair team dat voornamelijk werkt vanuit dorpshuis De Brinkhof in Wezep. Het team richt zich op vragen van inwoners met het doel hen zo optimaal mogelijk te laten participeren in de samenleving. Daarbij werken we met 1 plan, 1 gezin, 1 regisseur middels 1 toegang. Met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) wordt nauw samengewerkt vanuit dezelfde locatie. De werkzaamheden van het team kernmerken zich door zelfstandigheid in het afhandelen van enkelvoudige en meervoudige complexe vragen. In het Sociaal Team werken collega’s van de gemeente samen met medewerkers van onder meer Stimenz, DeltaWonen, Icare en Mee Veluwe. Er wordt intensief samengewerkt met het Platform Informele Ondersteuning (PIO) en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Het Sociaal Team bestaat uit ongeveer 30 medewerkers die functioneel worden aangestuurd door de teammanager uitvoering sociaal domein. De 15 medewerkers van de organisatie vallen ook hiërarchisch onder de teammanager. De organisatie zoekt tijdelijk een ervaren manager die aan de slag gaat met het verder vormgeven van het Sociaal Team en meedenkt over de koers voor de toekomst. Die mede vorm geeft aan de transformatiedoelen en deze vertaalt naar de praktijk. De komende twee jaar ligt de focus op het verder ontwikkelen en coachen van medewerkers in hun nieuwe rol, het ontwikkelen van de samenwerking binnen het team en het integraal inrichten van werkwijzen, processen en systemen. De teammanager werkt daarbij nauw samen met het (beleids)team Samenleving en de Uitkeringsadministratie van de organisatie en met de ketenpartners. Het is de bedoeling dat hij of zij voor de duur van twee jaren wordt ondersteund door een coach of procesregisseur die veel aanwezig is in het Sociaal Team en medewerkers vanuit de praktijk helpt in hun doorontwikkeling. Ook heeft het team twee kwaliteitsmedewerkers die toezien op de processen en op doelmatigheid en rechtmatigheid. De teammanager geeft integraal leiding aan de medewerkers van het Sociaal Team. Hij of zij geeft richting en helpt de medewerkers taakvolwassen te worden in hun functie. De teammanager stuurt op hoofdlijnen, belegt verantwoordelijkheden in het team, maakt knelpunten bespreekbaar en is eenklankbord voor de medewerkers. Het betreft een functie met organisatorische en tactische werkzaamheden. De teammanager is eindverantwoordelijk voor de taakuitvoering van het team en de daarbij voorkomende vraagstukken en vertaalt deze in de gewenste output en producten. Hij of zij faciliteert de planning van het werk en bewaakt voortgang, kwaliteit en budget. De teammanager zorgt voor een goede verbinding tussen het Sociaal Team en de ketenpartners. Hij of zij vertegenwoordigt de gemeente bij in- en externe overlegsituaties en draagt mede zorg voor een goede samenwerking met de omringende gemeenten. De teammanager is lid van het managementteam en levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het MT. De teammanager is ambtelijk opdrachtgever voor projecten en geeft advies over de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening en het sociaal domein in het bijzonder. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van te maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 01-09-2018 | einddatum: 01-01-2019 | deadline: 26-07-2018
 • Medewerker grondzaken (40 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, regelen en borgen van alle grondzaken. U bewaakt de voortgang van de aan u toegewezen dossiers. U draagt zorg voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen voor het aanbrengen van de bedrijfsmiddelen in de vorm van zakelijk recht of een andere vorm van privaatrechtelijke toestemming. U adviseert bij het bepalen van het tracé ten behoeve van het leggen van kabels en/of leidingen. U onderhandelt met particulieren, projectontwikkelaars en overige instanties over toestemmingen en rapporteert aan de opdrachtgevers. U voert onderhandelingen over toe te kennen vergoedingen voor de zakelijke rechten, aanvullende voorwaarden en gewasschades binnen de afgesproken kaders. U bent verantwoordelijk voor het opstellen en verwerken van overeenkomsten en de notariële afwikkeling. U draagt zorg voor de communicatie ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van vastgoed en bij voorkeur met de afstudeerrichting rentmeesterij of grondtransacties. U hebt minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in een vergelijkbare functie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt kennis van en affiniteit met privaatrecht op het gebied van vastgoed.
  1 broker | 40 uur
 • BELEIDSMEDEWERKER SOCIAAL DOMEIN

  2 dagen geleden

  Onbekend - Damwâld

  8-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 26-07-2018 om 17:00 uur Als Beleidsmedewerker Sociaal Domein werk je binnen de afdeling Meidwaan en Soarch in het team Belied Meidwaan en Soarch De afdeling Meidwaan en Soarch bestaat uit 6 teams. Het team Belied Meidwaan en Soarch draagt zorg voor de verbinding tussen de nieuwe wetten en beleidsopgaven binnen de afdeling Meidwaan en Soarch en adviseert de colleges en raden DDFK (en Schiermonnikoog) bij voornemens, te maken keuzes en acties. Binnen het team ontwikkelen we het beleid voor de taakvelden Wmo, Jeugdzorg, Passend Onderwijs, VVE-beleid, gezondheidszorg, schulddienstverlening, armoedebeleid en de Participatiewet. Het team bestaat uit beleidsmedewerkers, vakjuristen, kwaliteitsmedewerkers, een adviseur beheer, een accountmanager en een beleidsondersteuner. Het team werkt klant- , gebieds- en resultaatgericht en werkt vanuit de vraag van de klant. De uitgangspunten van ons beleid zijn ontzorgen, ondersteunen en versterken eigen kracht ondersteuning in de buurt één huishouden, één plan en één regisseur gebiedsgerichte sturing. Op gebied van armoede en schulddienstverlening zijn vroegtijdige signalering, het versterken van netwerken, heldere communicatie en implementatie van het beleidsplan schulddienstverlening 2.0 de belangrijkste aandachtspunten. Concrete activiteiten op de korte termijn zijn de implementatie van het systeem Stratech, het inrichten van de uitvoering (o.a. beleidsregels opstellen) en het lidmaatschap bij het NVVK. Voor een deel van deze werkzaamheden is een projectleider aangesteld. Verantwoordelijkheden Als beleidsmedewerker ontwikkel je (integraal) beleid op enkele of meerdere terreinen van het sociaal domein; adviseer je over beleidsthema's op tactisch niveau en vertaalt deze naar operationeel beleid; zoek je verbindingen met andere (strategische) beleidsthema's binnen de organisatie gericht op een gebiedsgerichte integrale aanpak van zelfredzaamheid en participatie heb je inzicht in maatschappelijke processen, vraagstukken en beleidseffecten en draag je zorg voor continue dialoog en interactie met anderen. Als beleidsmedewerker met het aandachtsgebied armoedebeleid en schulddienstverlening verwachten wij daarnaast van jou dat je: je kunt inleven in de doelgroep; een netwerk opbouwt met betrokken partijen op lokaal, regionaal en landelijk niveau; op de hoogte bent van actuele thema’s en ontwikkelingen op gebied van schulden en armoede en verbindingen legt met samenhangende beleidsterreinen; samen met de uitvoerende teams en de betreffende projectleider een goede schulddienstverlening binnen onze organisatie kunt organiseren binnen het beleid dat daarvoor ontwikkeld is en nader uitgewerkt moet worden. zorgt voor ten aanzien van beleid dat van aard is en een doorlooptijd heeft; bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen betrekt, waarbij sprake is van belangen; projectmatig kunt werken voorkomende werkzaamheden binnen het team verricht.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 15-08-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-07-2018
 • ADVISEUR (GEO)HYDROLOGIE/ GIS

  2 dagen geleden

  Onbekend - Almelo

  1-09-2018 Einddatum: 31-08-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24-36 Sluitingsdatum: 14-08-2018 om 15:00 uur Binnen de afdeling Ontwikkeling & Advies is behoefte aan een ervaren en deskundig (geo)hydroloog/GIS-specialistter ondersteuning van piekbelasting voor het zelfstandig uitvoeren van klussen. Als hydroloog heb je gedegen kennis van het hydrologisch functioneren van watersystemen. Je hebt ervaring met: het opstellen, toetsen, analyseren en interpreteren van hydrologische data / modellen(grond- en oppervlaktewater); GIS-data en GIS-analyses, ingezet om de werking van het hydrologische systeem te doorgronden en effecten op gebiedsgerichte functies aan te geven; het oplossen van (complexere) hydrologische vraagstukken. Je hebt gevoel voor gebiedsprocessen. Daarnaast ben je vanuit een eigen visie medeverantwoordelijk voor het kennisdomein hydrologie binnen de organisatie. Vanuit je vakdeskundigheid ben je aanspreekpunt voor medewerkers en je ondersteunt hen inhoudelijk bij hun kennisvragen. Verder kun je onder andere knelpuntenanalyses uitvoeren en oplossingsrichtingen van vraagstukken in het watersysteem bepalen.
  1 broker | 24-36 uur | startdatum: 01-09-2018 | einddatum: 31-08-2019 | deadline: 14-08-2018
 • PROJECTLEIDER ONDERWIJS (SOCIAAL DOMEIN)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  8-2018 Einddatum: 01-01-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 27-07-2018 om 09:00 uur Een netwerkregisseur die tijdelijk de rol heeft van projectleider onderwijs met als opdracht het opstellen gelijke kansennota. Naam opdracht of project: Project ‘Gelijke ontwikkelingskansen’ Wat Resultaat: Vanuit de maatschappelijke opgave ‘onderwijs’ te komen tot een visie en uitvoeringsplan ‘Gelijke (ontwikkelings)kansen’ waarbij de focus ligt op de doelgroep 0-27 (inclusief ouderbetrokkenheid) én jeugdigen in een achterstandssituatie vanwege taal, afkomst, armoede of opleidingsniveau van ouders. Waarom Opdrachtgever: Marianne/Ineke en bestuurder wethouder de heer J. Iedema.- Het is een speerpunt van het rijksbeleid. Een actualisatie van het Zoetermeerse OAB-beleid moet plaatsvinden in 2018 en Zoetermeer ontvangt daarvoor nieuwe rijksmiddelen. Verder is visieontwikkeling nodig t.a.v. Talentenacademie en Zomerschool. Vanuit de politiek en het management wordt dit onderkend. Het project dat leidt tot een visie/raadsvoorstel en is een vervolg op hetgeen staat in diverse beleidsdocumenten (Oog voor de jeugd, OKE-harmonisatievoorstel-armoedebeleid, Uitvoeringsplan Aanpak VSV) Het project heeft ook een directe link met de ambities van het armoedebeleid. Wie Benodigde skills projectleider: De belangrijkste rol is procesbegeleider. Hiervoor zijn vaardigheden vereist als organisatievermogen, actie- en procesgerichtheid. En de projectleider moet samenwerking over de opgaven en afdelingen heen kunnen organiseren. Daarnaast moet hij of zij beschikken over politieke sensitiviteit. Verder wordt verwacht dat hij/zij het plan maakt, teksten produceert en redigeert, de samenspraak meehelpt organiseren en meedraait in het project. Wanneer Start; zo snel mogelijk. Raadsvoorstel gereed november 2018. Afhandeling project gereed 31-12-2018. Waarmee Schatting ureninzet projectleider; 16 uur per week. De projectteamleden zijn de medewerkers van de maatschappelijke opgave ‘Onderwijs’: Voor de uitvoering van het project is een activiteiten budget van € 2.000 beschikbaar voor het organiseren van een evt. samenspraakbijeenkomst(en). Aanpak Inhoudelijke afstemming binnen mts. opgave onderwijs met als resultaat een voorstel (november 2018 in de raad) Samenspraak informatie verwerken Visie en uitwerking terugleggen aan (interne)partners in september 2018 Visie en uitwerking aanpassen aan de reacties september 2018 Voorstel raad oktober 2018 klaar Raadsbehandeling november 2018 Project afronden en acties in lijn uitzetten december 2018 Politiek Het onderwerp van het project kan politiek gevoelig zijn; In het coalitieakkoord ligt veel nadruk op de oudere jeugd en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Organisatie Het projectteam zal bestaan uit de projectleider met skills om het proces te sturen/begeleiden, samenspraak te helpen organiseren, teksten te schrijven en mee te werken in project. Daarnaast bestaat het team uit projectmedewerkers die met name werken binnen de Maatschappelijke Opgave Onderwijs en beleidsmedewerker WZI vanuit Armoedebeleid. De projectleider is verantwoordelijk voor het proces om met het team te komen tot de visie, uitvoeringsplan en financiële paragraaf. Planning Start van de projectleider graag zo snel mogelijk. Eindtijd: 31 december 2018, waarbij we uitgaan van behandeling van het raadsvoorstel in de raad van november 2018. Samenspraak Omgevingsbewust werken via bestaande overleggen en beperkte extra samenspraak stad Het samenspraaktraject bestaat uit een werkgroep SL, WZI en Communicatie die samen met de partners in co-creatie een visie ‘Gelijke ontwikkelingskansen’ opstellen. Inwoners krijgen in de samenspraak een adviserende rol, we denken hierbij aan de adviesraad Sociaal Domein. Financiën Wat zijn de kosten? De dekking van de kosten wordt gehaald uit de rijksbijdrage en de huidige gemeentelijke middelen in begroting. Wat zijn de baten? Een geactualiseerd raadsvoorstel om gelijke ontwikkelingskansen te bieden zodat elke Zoetermeerse inwoner zijn potenties optimaal kan ontwikkelen, ongeacht achtergrond en omgeving. Integrale aanpak voorkomt dubbelingen in activiteiten, middelen worden efficiënter ingezet. Risico’s De risico’s zijn: De gemaakte tijdsplanning is krap, ook omdat de beschikbare middelen oab pas in september formeel bekend gemaakt zullen worden. De rolverdeling qua verantwoordelijkheden met de betrokken partners met name het onderwijs; De samenstelling van de nieuwe gemeenteraad. Implementatie Met ingang van 01-01-2019 start invoering van het nieuwe beleid.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 15-08-2018 | einddatum: 01-01-2019 | deadline: 27-07-2018
 • PROJECTLEIDER MILEUKETEN

  2 dagen geleden

  Onbekend - Tilburg

  1-09-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 26-07-2018 om 17:00 uur Bij de organisatie werken zo’n driehonderd deskundige collega’s aan een schoon milieu, een veilige en aangename woon- en werkomgeving en een duurzame regio. Met onze specialistische milieukennis leveren we een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de ambities van onze opdrachtgevers en een evenwichtige ontwikkeling van de regio. Help jij ons om die lokale en regionale ambities te realiseren? Wat doe jij? Je houdt je intensief bezig met het opzetten en managen van innovatieve (keten)projecten. Je onderzoekt met een projectteam nieuwe manieren om inzicht te krijgen in ketens (bijvoorbeeld de co-vergistings- en asbestketens). Je verbetert en optimaliseert de bestaande ketenprocessen en initieert kansrijke nieuwe ketenprojecten. Je levert een bijdrage aan het omslag van output naar outcome gericht werken. Je bent verantwoordelijk voor het maken van een probleemanalyse van de afvoer en recyclage van plastic afval in onze regio. De volgende competenties zijn gewenst: Een authentieke verbinder, van mensen, ideeën; van de interne organisatie met externe partijen. Een hoge mate van zelfstandigheid. Organisatie- en omgevingsbewustzijn. Een flexibele en klantgerichte houding. Een heldere en open wijze van communiceren. Sterk analytisch vermogen en goede adviesvaardigheden. Nauwgezetheid en verantwoordelijkheidsgevoel.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-09-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-07-2018
 • STEDENBOUWKUNDIGE VOORBEREIDINGSFASE

  2 dagen geleden

  Onbekend - Hoofddorp

  18 Einddatum: 28-2-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 24-7-2018 om 17:00 uur Je bent mede verantwoordelijk voor de voorbereidingsfase van werken in de openbare ruimte. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het (zelfsturend ) vast projectteam “Wonen, Ontwikkelen en Werken”. Als stedenbouwkundige houd je je bezig met de ruimtelijke ontwikkeling van Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude op verschillende schaalniveaus. Je bent in staat dwarsverbanden te leggen tussen diverse ruimtelijk strategisch vraagstukken in het fysiek domein. Je bent betrokken bij één of meer, soms grote en soms kleinere projecten. Zoveel mogelijk in co-creatie met collega’s, inwoners, partners, organisatieonderdelen en overige stakeholders. Je kunt de ruimtelijke uitgangspunten vertalen naar concrete inrichtingen, woningbouwplannen en bedrijventerreinen. Voor je werk kun je beschikken over moderne technische hulpmiddelen en je kunt altijd gebruik maken van de kennis van je collega’s. Wil jij je inzetten om onze mooie gemeente Haarlemmermeer, Haarlemmerliede en Spaarnwoude nog mooier te maken? Deeltaken en korte uitwerking stedenbouwkundige uitgangspunten formuleren; plannen van externen stedenbouwkundigen begeleiden, beoordelen en afstemmen; planlocaties en ontwerpen onderzoeken om een advies uit te brengen aan diverse kwaliteitsteams; coördineren werkzaamheden door derden en afstemming met interne en externe partijen; deelnemen aan interne en externe overleggen als gemeentelijk vertegenwoordiger; tijdig rapporteren aan de projectleider over de voortgang. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van te maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 3-9-2018 | einddatum: 28-2-2019 | deadline: 24-7-2018
 • ASSISTENT PROJECTMANAGER GEBIEDSONTWIKKELING

  2 dagen geleden

  Onbekend - Veghel

  1-08-2018 Einddatum: 31-01-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 01-08-2018 om 10:00 uur Voor twee gebiedsontwikkelingen (woningbouw), De Bolst en Hulzebraak III is de organisatie op zoek naar een assistent projectmanager. De Bolst: is een uitbreidingslocatie van 200-300 woningen in de dorpskern Erp. De VOF (ontwikkelende partijen) nemen per fase gronden van de organisatie af en zorgen voor de ontwikkeling hiervan. De gemeente maakt de gronden bouw- en woonrijp en verkoopt tevens zelf vrije kavels aan particulieren. Onlangs is besloten voor het resterende deel van de uitbreidingslocatie, dat nog niet in verkoop is gebracht, met een andere stedenbouwkundige opzet te werken. Hiervoor is nu een beeldkwaliteitsplan en nieuw bestemmingsplan in procedure. Hulzebraak III: is een uitbreidingslocatie van circa 200 woningen in de kern Schijndel. Er is een ontwikkelende partij verbonden aan het plan die de woningen ontwerpt, verkoopt en bouwt. De gemeente is grondeigenaar en maakt de gronden bouw- en woonrijp. Hulzebraak III is in de afrondende fase. Alle woningen zijn reeds verkocht. De laatste fase wordt binnenkort opgeleverd. Daarna moet de openbare ruimte woonrijp worden gemaakt. Voor beide projecten wordt de projectleiding verzorgd door de projectmanager. Om de continuiteit in de projecten te kunnen waarborgen en snel te kunnen schakelen werken wij met assistent projectmanagers. Hieronder vallen de volgende taken: Dagelijkse operationele aansturing van het projectteam; Administratie van de projecten; Verslaglegging en rapporteren; Voorbereiden van overleggen; Voorbereiden van stukken (bv. Projectdocumentatie, collegeadviezen etc.).
  1 broker | 16 uur | startdatum: 01-08-2018 | einddatum: 31-01-2019 | deadline: 01-08-2018
 • SOCIAAL RECHERCHEUR

  2 dagen geleden

  Onbekend - Veldhoven

  18 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 26-7-2018 om 17:00 uur Als sociaal rechercheur ben je verantwoordelijk voor het opsporen van misbruik- en oneigenlijk gebruik van verstrekte voorzieningen op het gebied van het Sociaal Domein. Je beoordeelt fraudesignalen, bepaalt de inzet van handhavingsinstrumenten en verricht zelfstandig (bestuursrechtelijke) onderzoeken met toepassing van je toezichthoudende bevoegdheden (het voeren van fraudegesprekken met klanten en het doen van huisbezoeken maken daar onderdeel van uit). Je werkt nauw samen met de klantmanagers Werk en Inkomen en adviseert hen over te nemen bestuursrechtelijke besluiten.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 1-9-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-7-2018
 • CASEMANAGER ZORG EN ONDERSTEUNING

  2 dagen geleden

  Onbekend - Haarlemmermeer

  18 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 26-7-2018 om 17:00 uur Bij deze opdracht ligt het accent op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Je bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de zorgvraag en de situatie van inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. Jij voert met deze inwoners het z.g. ‘keukentafel’ gesprek en neemt besluiten over het al dan niet toekennen van WMO-voorzieningen en de bijzondere bijstand. Als consulent voer je zelf geen hulp- en ondersteuning uit maar analyseer- en beoordeel je een situatie van de inwoner in zijn omgeving en specifieke situatie. Taken Je hebt direct contact met de inwoner met een hulpvraag en zijn directe omgeving en professionals die de inwoner al ondersteunen. Je analyseert de context van een inwoner en zijn omgeving en maakt samen met de inwoner een plan waarbij de gewenste verandering centraal staat, en waarin beargumenteert een voorstel voor ondersteuning (van eigen netwerk tot aan specialistische voorzieningen) wordt beschreven. Je voert taken uit die nodig zijn om de ondersteuning aan huishoudens te organiseren en te regelen, waaronder het nemen van een gemeentelijk besluit over al dan niet toekennen van een WMO maatwerkvoorziening. Je borgt – waar nodig – dat de inwoner weet wie in het vervolg de contactpersoon is (professional aan de voorkant) als er nieuwe vragen komen of andere oplossingen nodig zijn. Je informeert, ondersteunt en adviseert professionals in het netwerk bij vragen over cliënten, de te volgen route, en dergelijke, zodat zij inwoners goed kunnen helpen bij ondersteuningsvragen. Je draagt bij aan het bevorderen van de gewenste houding en gedrag bij professionals en collega’s bij de gemeente, bij de organisaties in het veld en de inwoners die uitgaat van de eigen kracht van inwoners en het realiseren van integrale oplossingen. Als dit voor de problematiek van het huishouden of de oplossing nodig is betrek je andere professionals of experts, of schakel je het Meer-team in. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van te maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 13-8-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-7-2018
 • MEDEWERKER WERKGEVERSBENADERING EN –DIENSTVERLENING

  2 dagen geleden

  Onbekend - Bergen op Zoom

  8-2018 Einddatum: 01-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 27-07-2018 om 17:00 uur Als medewerker werkgeversbenadering en -werkgeversdienstverlening werk je op het snijvlak van arbeidsmarkt, werkgelegenheid, economie en onderwijs. Bij de invulling van je functie werk je ‘vraaggericht’ (vanuit de werkgeversbehoeften) én ‘aanbodgedreven’ (creëren van kansen voor onze werkzoekenden). Primaire taken binnen de functie zijn het bezoeken van actieve en prospectieve werkgevers, het ophalen van vacatures, het samen met werkgevers vormgeven van werkarrangementen, het maken van de eindmatch tussen vraag & aanbod en de voordracht van kandidaten bij werkgevers. Je informeert werkgevers over bestaande regelingen en instrumenten (bijv. proefplaatsing en loonkostensubsidie) en zet deze waar noodzakelijk in. Waar nodig begeleid je LDR-kandidaten tijdens hun sollicitatiegesprekken bij werkgevers. Je drive is het maken van de juiste match met als doel het realiseren van duurzame plaatsingen. Je bouwt actief aan je eigen netwerk en werkt nauw samen met in- en externe partners. Verder ben je betrokken bij de vormgeving en organisatie van o.a. netwerkbijeenkomsten, werkbeurzen, speeddatesessies en workshops.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 15-08-2018 | einddatum: 01-03-2019 | deadline: 27-07-2018