Overheid opdrachten | 62 opdrachten
 • JEUGD CONSULENT

  7 minuten geleden

  Onbekend - Weesp

  18 Einddatum:31-3-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32 Sluitingsdatum: 25-10-2018 om 09:00 uur Als jeugdconsulent ga je bij cliënten thuis op bezoek om een keukentafelgesprek te voeren met inwoners/jeugdigen die hulpvragen hebben en maak je met het gezin/de familie een passend ondersteuningsplan. Hierbij is het van groot belang dat het hele systeem wordt betrokken in de probleem analyse alsmede in de oplossing/behandeling. Gebruik maken van eigen kracht en het netwerk zijn hierbij uiteraard van groot belang. Je krijgt te maken met cliënten met enkelvoudige problematiek. Je werkt echter ook integraal hetgeen betekent dat je samen met andere consulenten, voor zover van toepassing, kijkt naar de participatiemogelijkheden van de hulpvrager en/of diens gezinsleden. Het doel is om passende oplossingen te vinden voor hen om uiteindelijk zo volledig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Na afloop evalueer je met het gezin het bereikte resultaat. Je houdt goed zicht op het jeugdhulpaanbod en geeft vanuit je praktijkervaring input aan de beleidsadviseurs over kwalitatief goede en efficiënte voorzieningen jeugdhulp. Functie inhoud afleggen van huisbezoeken en zorgvuldig onderzoeken van de situatie en hulpvraag; telefonisch benaderen van cliënten om de situatie en hulpvraag te onderzoeken; opstellen van objectieve en juiste indicaties en het afgeven van beschikkingen; opstellen van een plan van aanpak met de betreffende gezinnen (ondersteuningsplannen); contact onderhouden en overleg plegen met zorgaanbieders, leveranciers, woningcorporaties en andere (externe) partners.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 1-11-2018 | einddatum: 31-3-2019 | deadline: 25-10-2018
 • PROJECTLEIDER STARTPUNT PARTICIPATIESERVICEPUNT

  1 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  18 Einddatum: 01-11-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 02-11-2018 om 08:00 uur Managen van projectdoelstellingen: Dat betekend dat je projectdoelstellingen haalt door het goed inplannen van de juiste resources (personeel). Je managet de verwachtingen van hoger management en project uitvoerders; plannen, bijhouden en beoordelen van de resultaten van werkzaamheden. Verder hou je je bezig met het managen operationele doelstellingen Je houd je bezig met het behalen van operationele doelstellingen door informatie en aanbevelingen toe te voegen aan strategische plannen; voorbereiden en afronden van actielijsten; implementeren en rapporteren van productiviteit, kwaliteit en klantenservice standaarden; problemen op te lossen; controles uitvoeren; trends identificeren; systeemverbeteringen vaststellen; veranderingen implementeren.. Verantwoordelijk: Je bent van begin tot eind verantwoordelijk voor een goede en gedegen uitvoering van het project. Specifieke taken: je hebt de regie op taalaanbod je geeft "Taalpunt" verder vorm je woont diverse overleggen, zowel op stadsdeel- als op centraal niveau, bij je bent de Ambassadeur het Startpunt/Participatieservicepunt je rolt bestaande programma's en/of projecten stad breed uit (bv. Pak je Kans en Wijkpraktijkteams (WPT)) je schrijft en plant notities je fungeert als contactpersoon bij het stedelijke programma Meedoen Werkt en Stedelijk Participatie Overleg je organiseert afstemmingsbijeenkomsten en zit deze voor je organiseer ook overige overleggen en zit deze voor je onderhoud contacten met collega's binnen de gemeente en externe partners je maakt je diverse werkwijzen eigen en anticipeert daarop je woont diverse overleggen, Bila's, Weekstart en relevante bijeenkomsten bij.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 26-11-2018 | einddatum: 01-11-2019 | deadline: 02-11-2018
 • OMGEVINGSMANAGER RIJNLANDROUTE MEDIOR

  2 uur geleden

  Onbekend - Den Haag

  18 Einddatum: 31-12-2022 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 01-11-2018 om 10:00 uur Wij zijn op zoek naar een Medior Omgevingsmanager voor circa 36 uur primair voor het gedeelte A44-N434-A4 (het project), maar moet flexibel zijn om binnen het Programma werkzaamheden voor de andere projectdelen op te pakken. De Medior Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van het project en is daarmee de intermediair tussen de projectorganisatie en haar omgeving. Deze omgeving wordt gevormd door alle partijen die een belang hebben bij het project. Gedurende de uitvoering is de Medior Omgevingsmanager onder meer verantwoordelijk voor het toezien op de naleving van de eisen door de aannemer. De Medior Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om het project gerealiseerd te krijgen binnen de publieksrechtelijke en privaatrechtelijke randvoorwaarden. Publieksgericht werken staat bij dit alles centraal. De Medior Omgevingsmanager probeert begrip en vertrouwen te kweken in de omgeving en te komen tot effectieve samenwerking met omgevingspartijen. De Medior Omgevingsmanager heeft een duidelijke functie in het projectteam bij het proactief signaleren van onderwerpen vanuit de omgeving die in- en extern invloed kunnen hebben op de kwaliteit van een project. Ook het tijdig afstemmen met de andere Omgevingsmanagers binnen het programma RijnlandRoute behoort tot de verantwoordelijkheden. De Medior Omgevingsmanager wordt aangestuurd door de verantwoordelijke IPM-rolhouder (Omgevingsmanager). De Medior Omgevingsmanager is verantwoordelijk voor alle omgevingszaken in het deelproject (Communicatie, stakeholdermanagement, conditionering) en voor een integrale benadering van het omgevingsmanagement. Binnen het programma is de Medior Omgevingsmanager lid van het Team Omgeving en overlegt en stemt af met de andere Omgevingsmanagers en de verantwoordelijke IPM-rolhouder Omgevingsmanagement. Verantwoordelijkheden Het leggen van verbanden tussen het project en de omgeving; Vertegenwoordiging vanuit het project naar belanghebbenden (waaronder gemeenten maatschappelijke organisaties en bedrijven / bewoners / gebruikers); Bewaken van contracteisen en EMVI-beloftes van de aannemer; Oog voor de politiek-bestuurlijke omgeving en tijdig afstemmen met andere rolhouders van het project; Omgevingscommunicatie, in kaart brengen van belangen en de invloed van interne- en externe stakeholders en hier strategisch naar handelen; Borgen van omgevingsbelangen in het project en contractdocumenten; Verantwoordelijk voor het tijdig uitvoering geven aan de diverse conditioneringswerk-zaamheden (grondverwerving, vergunningen, kabels en leidingen, onderzoeken, water gerelateerde aspecten etc.).
  1 broker | 36 uur | startdatum: 12-11-2018 | einddatum: 31-12-2022 | deadline: 01-11-2018
 • VERGUNNINGVERLENER WABO

  2 uur geleden

  Onbekend - Veghel

  18 Einddatum:1-4-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 1-11-2018 om 08:00 uur Het integraal behandelen van (meervoudige) complexe aanvragen omgevingsvergunningen en alle ander voorkomende werkzaamheden op het gebied van Bouw- en woningtoezicht.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-11-2018 | einddatum: 1-4-2019 | deadline: 1-11-2018
 • ADVISEUR LUCHTKWALITEIT SENIOR

  3 uur geleden

  Onbekend - Rijswijk

  18 Einddatum: 12-01-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 01-11-2018 om 13:00 uur Als adviseur luchtkwaliteit ben je onderdeel van de sectie luchtwaliteit binnen Infomil. Vanuit dit team lever je beleidsondersteunende werkzaamheden richting het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat om ondersteuning op het dossier van het “Schone Lucht akkoord” en dan met name de onderwerpen mobiliteit en houtstook. Voor een verdere vermindering van gezondheidsrisico’s als gevolg van luchtverontreiniging, werkt de staatssecretaris met het Schone Lucht Akkoord toe naar de streefwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat akkoord zal begin 2019 aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Het recente advies van de Gezondheidsraad 'Gezondheidswinst door schonere lucht' is hiervoor de basis. De werkzaamheden betreffen o.a. verzamelen en inventariseren van informatie, schrijven van teksten, organiseren van bijeenkomsten en verslaglegging van besprekingen. De exacte invulling van de werkzaamheden vindt in overleg plaats. Het onderwerp luchtkwaliteit staat op dit moment erg in de politieke belangstelling. Het ministerie zoekt de interactie met de stakeholders, waar je als adviseur bij betrokken wordt en ondersteuning op biedt. In de periode tot eind 2018 verwachten we dat het accent zal liggen op de ondersteuning richting het ministerie. Daarnaast kunnen andere werkzaamheden in het team nodig zijn waar je afhankelijk van je kennis en ervaring bij kunt ondersteunen. Het gaat dan om meedraaien op de helpdesk Lucht, het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en het beheren van de website.
  1 broker | 16 uur | startdatum: 12-11-2018 | einddatum: 12-01-2019 | deadline: 01-11-2018
 • BOUWPLANTOETSER SENIOR

  4 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  1-11-2018 Einddatum:31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:24 Sluitingsdatum: 29-10-2018 om 08:00 uur Je hebt als bouwplantoetser de volgende werkzaamheden: Je behandelt zeer complexe en multidisciplinaire vergunningaanvragen en houdt hierbij rekening met de overeengekomen processen, landelijke wet- en regelgeving en stedelijke beleidsregels; Je draagt bij en adviseert gevraagd en ongevraagd op inhoud ten behoeve van een proactieve, en kwalitatief goede advisering van bestuurders/portefeuillehouder , de stadsdeeldirecteuren de manager VTHover politiek gevoelige en strategiebepalende onderwerpen in relatie tot vergunningen, toezicht en handhaving; Je zorgt voor een goede klachtafhandeling en het verder verbeteren daarvan; Je draagt bij aan het verder ontwikkelen en implementeren van processen, protocollen en het bevorderen van een goede dossieropbouw door het team. Je signaleert knelpunten, bewaakt mede de werkzaamheden en de behandeltermijnen en draagt bij aan de verdeling van het werk. Je draagt pro-actief verbetervoorstellen aan en probeert collega's daar op een overtuigende manier in mee te nemen; Je bent een inhoudelijk coach en vraagbaak voor de collega's op de inhoud en het proces; Je kent jouw vakgebied goed en houdt je kennis actief bij, evenals alle ontwikkelingen op jouw vakgebied; Je zoekt de afstemming met ketenpartners zoals Waternet, Omgevingsdienst, GGD, Brandweer, Bureau Monumenten & Archeologie, Rve Wonen, etc.;
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-11-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 29-10-2018
 • PROJECTLEIDER PROJECT CONTINUÏTEIT & BRANDVEILIGHEID

  6 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  18 Einddatum: 30-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 31-10-2018 om 08:00 uur Je stelt projectplannen en het programma van eisen op. Je zorgt voor akkoord van de opdrachtgever en overige betrokkenen. Je maakt samen met de engineer de work breakdown structure. Je geeft functioneel leiding aan het projectteam en bent daarbij verantwoordelijk voor het proces. Je zorgt dat de project risico’s geanalyseerd en beschreven worden. Je stuurt op het beheersen ervan. Je bent verantwoordelijk voor de projectbudgetten van de eigen projecten. Je zorgt ervoor dat volgens wetgeving, conform procedures en richtlijnen gewerkt en opgeleverd wordt. Je bepaalt in overleg met de afdeling inkoop welke werkzaamheden binnen het project worden ingekocht (detailontwerp – uitvoering) en stemt dit af met de opdrachtgever. Je bent in samenwerking met inkoop verantwoordelijk voor de aanbesteding van de uitvoering, binnen de afgesproken kosten, projecteisen en planning. Je reviewt de projectparameters met het projectteam en koppelt tussentijds terug naar de opdrachtgever. Je zorgt dat de commissioning plaatsvindt na de uitvoering volgens vooraf opgestelde eisen. Je draagt het project na afloop van de commissioning over aan de opdrachtgever. Je waarborgt de kwaliteit en volledigheid van de projectdocumentatie. Je ondersteunt productie als na oplevering, technische wijzigingen plaats moeten vinden. Je zorgt dat de projectteams en de externe partijen volgens de richtlijnen en vereisten en conform wetgeving werken. Zorgt voor goedgekeurde veiligheidsplannen op basis van de richtlijnen van de organisatie.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 19-11-2018 | einddatum: 30-04-2019 | deadline: 31-10-2018
 • PROCESMANAGER OV EN INFRA (SENIOR)

  6 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  18 Einddatum: 12-11-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 25-10-2018 om 12:00 uur Als (senior) procesbegeleider zijn je belangrijkste taken: je gaat pro actief met diverse samenwerkingspartners diverse (grotendeels infrastructurele) OV- en fietsknelprojecten voorbereiden en door de bestuurlijke besluitvorming loodsen, zowel projecten die voortkomen uit de MH-aanpak als uit KTA U Ned maatregelen. Tijdens de uitvoering houd je vinger aan de pols, en help je wegbeheerders bij de tijdige en gecontroleerde uitvoering van de OV- en fiets projecten. Je hebt daarom een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen en gevoeligheden, en staat stevig in je schoenen. Je bent goed in netwerken in samenwerken met diverse mensen,. Je opereert grotendeels alleen en doet dus veel zelf, maar wel in nauwe samenwerking met andere teams binnen Goedopweg. Je creëert draagvlak en samenhang, intern en extern, om beoogde maatregelen naar concrete uitvoerbare projecten te vertalen. Je helpt anderen goed in hun te rol te fungeren en je bent een klankbord voor collega’s. Je valt rechtstreeks onder de programmamanager Goedopweg. Je belangrijkste taken zijn: Een procesaanpak/architectuur vormgeven en uitvoeren om te komen tot door alle betrokkenen gedragen en bestuurlijk besloten (grotendeels infrastructurele) OV- en fietsprojecten (binnenstedelijk en regionaal). Deze procesaanpak vereist het opbouwen van een succesvolle samenwerking met diverse stakeholders zoals de beleidsadviseurs van de moederorganisaties, uitvoeringsteams van de betrokken wegbeheerders, betrokken OV partners, en de projectteams van de Minder Hinder opgave. Op verschillende momenten in de tijd vormgeven van pakketten aan OV- en fietsprojecten, t.b.v. de Minder Hinder aanpak of KTA U Ned, die ter (bestuurlijke) besluitvorming kunnen en zullen worden voorgelegd. Partner overheden en OV partners ondersteunen en aanjagen om in de voorbereidingsfase te komen tot concrete projectplannen voor go/no go besluitvorming, en in de realisatiefase tijdig en beheerst de projecten uit te voeren. Indien nodig het voorbereiden en organiseren van (financiële) afspraken tussen verschillende partners/partijen. Sturen op en aanjagen van win-win kansen, zowel tussen de verschillende typen maatregelen van Goedopweg, als tussen Goedopweg en initiatieven van derden, bv de OV partners. Sturing op voortgang, inclusief financieel beheer, en een periodieke tussenstand van behaalde en te verwachten resultaten (i.s.m. de teams Monitoring & Evaluatie en Programmabeheersing).
  1 broker | 32 uur | startdatum: 12-11-2018 | einddatum: 12-11-2019 | deadline: 25-10-2018
 • VERKEER EN OPENBARE RUIMTE INFORMATIEARCHITECT

  6 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  18 Einddatum:1-1-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 26-10-2018 om 10:00 uur De informatiearchitect zal gaan werken in het project aanbesteding nieuw Assetmanagement beheersysteem voor de directie V&OR In 2015 is volgend aan de doelstelling Assetmanagement 'Basis op Orde' (én applicatierationalisatie) gekozen voor het samenbrengen van de assets van de gehele stad in het beheersysteem Gisib2.0. De diverse 'contracten' van de stadsdelen en V&OR zijn samengevoegd in een nieuw beheercontract met een looptijd van 3 jaar en een optie tot verlenging van maximaal 2 x 1 jaar (getekend 16-3-2016). Het driejarig contract verloopt op 16 maart 2019.De directie van V&OR heeft besloten het Assetmanagementsysteem opnieuw aan te besteden. De werkzaamheden van de informatiearchitect: De samenhang en afhankelijkheden in werkwijzen in de openbare ruimte in kaart brengen en mogelijke informatie oplossingsscenario's uitwerken; Op basis van de bedrijfsarchitectuur die in DEMO is opgesteld een nadere uitwerking / project start architectuur opstellen, en maakt daarbij gebruik van interne architectuur tools en hulpmiddelen, voor zover beschikbaar; Afstemming en kennisoverdracht aan (architect) collega's binnen Amsterdam ; Ongevraagd en gevraagd advies.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 29 oktober 2018 | einddatum: 1-1-2019 | deadline: 26-10-2018
 • MANAGER PROJECTBEHEERSING NTR (SENIOR)

  6 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  3-12-2018 Einddatum: 03-12-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 29-10-2018 om 16:00 uur e bent werkzaam als senior Manager Projectbeheersing (MPB) voor het project Nieuwe Tramremise (NTR). Het project NTR is nu in de cruciale fase de bouwkundige werkzaamheden worden begin 2019 afgerond en de inrichting van de specialistische werkplaatssystemen gaat daarna plaatsvinden. In het 2e kwartaal van 2019 gaat de Uithoflijn in exploitatie, het materieel dient dan in de NTR onderhouden te kunnen worden. Het project wordt onder een hoge tijdsdruk tot stand gebracht en kent veel risico’s. Raakvlakken dienen continu in de gaten te worden gehouden, beheersmaatregelen en scenario’s worden ontwikkeld en dienen afgewogen te worden. De senior manager Projectbeheersing speelt daarin een cruciale en richtinggevende rol. Daardoor is er veel aandacht nodig voor projectbeheersing. Ingebruikname van de NTR is in Q3-2019. Afrondende werkzaamheden m.b.t. de terreininrichting lopen door tot Q1 2020. Na verwachting zal decharge NTR plaatsvinden Q2 2020. Je bent verantwoordelijk voor de aspecten scope, tijd, geld, risico, planning, informatie en documentatie in de nog komende fases van het project. Het is jouw taak om deze aspecten goed in te vullen. Je maakt analyses op de verschillende projectbeheersingsaspecten en de samenhang daartussen. Je schept voor de projectmanager en het projectteam helderheid in de raakvlakken tussen de projecten. Je levert stuurinformatie aan de hand waarvan het (project)management kan (bij)sturen. Je geeft leiding aan het team projectbeheersing. Door de omvang van de projectenportfolio van het domein Mobiliteit, is de komende drie tot vier jaar extra capaciteit voor projectbeheersing ingekocht. Hiervoor is middels aanbesteding een raamovereenkomst afgesloten. Het is cruciaal dat je het einddoel van het project (een werkend tram vervoerssysteem) begrijpt. Je bent binnen het project aanspreekpunt en verantwoordelijk voor het projectbeheersingsteam (waarin de rollen risicomanagement, planningsmanagement, informatiemanagement, financieel management, etc. zijn gevat). Samen met je team geef je binnen het project NTR invulling aan projectbeheersing. Je hebt o.a. de volgende taken en verantwoordelijkheden: Aansturen projectbeheersingsteam en het beheersen van raakvlakken tussen de specialismen binnen de discipline projectbeheersing, Het doen beheersen van kostenraming, planning, scope en risico’s van het project, Het integraal samenbrengen van alle projectbeheersing aspecten, Analyses uitvoeren op basis van integrale inzichten, De informatiebeheersing en financiële supervisie van het project, De scope en opdrachten van de projecten te bewaken en wijzigingsprocedures te begeleiden, Opstellen/ actueel houden van het projectplan, Opstellen faseovergangsdocumenten. (Doen) toetsen van het functioneren van het kwaliteitsmanagementsysteem en de interne processen van het project, Het in beeld brengen van risico’s op projectniveau (tijd, geld, scope etc.), hierbij speciale aandacht voor risico’s op basis van de raakvlakken en de tram- en spoorsystemen, Opstellen van voortgangsrapportages, Een klankbord bieden voor de IPM rolhouders en de opdrachtgever, Adviseren ontvangen offertes, VtW’s, termijnen, Verwerken van verplichtingen, PV’s in het administratief financieel systeem, Het doen evalueren en afwegen van beheersmaatregelen en scenario’s op risico’s, kosten, etc. Het afronden van projecten en het verkrijgen van decharge op alle aspecten van projectbeheersing incl. dossieroverdracht etc. Heeft collegiale afstemming met de MPB’s van andere OV projecten en draagt bij aan het verder ontwikkelen van de verslaglegging en voortgangrapportages, Het waarnemen van andere MPB’s indien noodzakelijk.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 03-12-2018 | einddatum: 03-12-2019 | deadline: 29-10-2018
 • KWARTIERMAKER FAIR

  6 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  18 Einddatum:15-08-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:36 Sluitingsdatum: 26-10-2018 om 08:00 uur In het takenpakket van de kwartiermaker zijn de volgende twee resultaatgebieden het belangrijkst: leidinggeven aan de verandering en leidinggeven aan de afdeling. Leidinggeven aan de verandering Je bent je bewust van de visie binnen de reorganisatie Slagvaardig Werken in de Openbare Ruimte, de doelstellingen en taakgebieden van V&OR en op het vakgebied van FAIR weet je waar je het over hebt. Je hebt een beeld bij wat een afdeling als deze in het licht van de hele context kan en moet betekenen voor de directie en organisatie V&OR. Je weet hierin de juiste mensen te betrekken en de juiste kennis te benutten. Er is behoefte aan een kwartiermaker die de medewerkers meeneemt in alle veranderingen, voorbij de huidige, reguliere taken. Een kwartiermaker die een stevig fundament voor de afdeling kan leggen en gericht, in samenwerking, toewerkt naar de beoogde nieuwe situatie. Een kwartiermaker die bij alle afdelingshoofden ophaalt welke behoefte aan financieel advies en facilitering er leven, met als specifieke aandachtspunt de projectorganisatie. Een kwartiermaker die afspraken maakt over de inzet van alle medewerkers, om met hun kennis en expertise bij te dragen aan deze veranderingen en het effectief inrichten van de afdeling. Je werkt in het begin samen met en complementair aan de procesbegeleider. Voor jou ligt de nadruk op de leidinggevende rol en de visie op de (richting van de) afdeling, waar de procesbegeleider in opdracht van jou faciliterend is aan het veranderingsproces. Samen met hem en met de medewerkers richt je een afdeling in met een duidelijk beeld van haar bestaansrecht, waarin rollen en verantwoordelijkheden, werkafspraken en procedures duidelijk zijn, en op een logische wijze in de rest van de organisatie passen. Hierbij gebruik je de door het team reeds geformuleerde kerndoelen en taken. Leidinggeven aan het team Gedurende deze veranderingen is 'de winkel gewoon open' en is er ook behoefte aan iemand waarop medewerkers kunnen terugvallen in hun dagelijkse werk. Niet zozeer als vakinhoudelijk deskundige, maar wel als degene die de eindverantwoordelijkheid draagt, bijvoorbeeld de mensen coacht, rolbewust maakt, loopbaangesprekken voert en verzuimgesprekken initieert. Je stuurt de mensen en de afdeling aan, stelt samen met de medewerkers het afdelingsplan voor 2019 op, laat medewerkers nadenken over hun eigen handelen, waardeert openheid & goed gedrag, en richt gezamenlijk met de afdeling de verbinding in met de rest van de organisatie. Je draagt de waarden en visie van V&OR uit, neemt deel aan het MT V&OR en adviseert vanuit die rol op de strategie van de directie V&OR. Je helpt mee een afdeling te bouwen die staat voor de toekomst. Hierna zal het profiel van het beoogd afdelingshoofd, mede door jouw inbreng, scherp zijn en draag je het stokje aan hem of haar over.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 15-11-2018 | einddatum: 15-08-2019 | deadline: 26-10-2018
 • ADVISEUR WEGVERKEERSMANAGEMENT (SENIOR)

  6 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  -2018 Einddatum: 1-10-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 25-10-2018 om 16:00 uur Vijf regionale verkeerscentrales en een landelijk verkeerscentrum die verbonden zijn met onder andere 5.500 portalen, 16.000 signaalgevers en 3.000 camera’s. Het verkeersmanagement van Rijkswaterstaat is complex. Met pilots en projecten onderzoeken wij continu hoe wij deze kunnen verbeteren. In deze rol vertegenwoordig jij onze business in verschillende werkvelden en leid jij zelfstandig een aantal interessante technische projecten. Het inhoudelijke werkveld van wegverkeersmanagement kent voor jou geen geheimen. In deze technisch en organisatorisch complexe omgeving leid jij zelfstandig technische implementatie- en pilotprojecten. Ook neem je deel in ontwikkelprojecten waarin je de business van verkeersmanagement vertegenwoordigt. Je bent hierbij sterk op samenwerking en resultaat gericht. Zo onderhoud je nauw contact met de (operationele) business en vertegenwoordig je deze business zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat. Een van de projecten waarin jij je expertise inzet, is het Europese project Socrates. Hierin geven wij de intensieve samenwerking tussen wegbeheerder en providers van verkeersinformatie vorm. Jouw rol in dit project is het vertegenwoordigen van de operatie van wegverkeersmanagement in werksessies en het (mede) voorbereiden van de pilot in de regio Amsterdam in relatie tot de verkeersmanagementcentrale in Velsen. Daarnaast organiseer en ondersteun je inhoudelijk de thematafels van het Landelijk Verkeersmanagement Beraad (LVMB), bijvoorbeeld op het gebied van de systemen voor dynamisch verkeersmanagement en de landelijke regelaanpak.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 1-10-2018 | einddatum: 1-10-2020 | deadline: 25-10-2018
 • PREVENTIST VEILIGHEID

  6 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  1-11-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 25-10-2018 om 17:00 uur De organisatie werkt continu aan veiligheid. Om hieraan bij te dragen is de afdeling Risicobeheersing op zoek naar projectmedewerker(s) Toezicht & Handhaving. De opdrachtgever wenst geen arbeidsovereenkomst af te sluiten, maar een overeenkomst van opdracht. De werkzaamheden worden naar eigen inzicht en zonder toezicht van de opdrachtgever gedaan conform de werkprocedures van de organisatie Wat moet je kunnen/weten om deze klus uit te voeren? Je hebt ruime ervaring in het uitvoeren van controles ten aanzien van brandveiligheid op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied; Je zorgt voor afstemming met andere processen in de organisatie; Je bent verantwoordelijk voor de tijdsbewaking en de aflevering van kwalitatief goede producten op het VTH vakgebied; Je signaleert knelpunten die voorkomen bij de uitvoering van werkzaamheden en denkt mee over mogelijke oplossingen voor de geschetste knelpunten; Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding, bij voorkeur in een technische richting; Je hebt succesvol de opleiding Medewerker Brandpreventie afgerond of gelijkwaardig; Je werkt zelfstandig, klantgericht en kwaliteitsgericht met oog op resultaten; Je hebt ervaring in het optreden in overleg situaties en het daarin toelichten en verdedigen van de standpunten van de Veiligheidsregio; Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving en van bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen; Je kunt goed samenwerken, je reflecteert op eigen werk en handelen en je hebt een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-11-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 25-10-2018
 • MEDIOR VERKEERSKUNDIGE

  6 uur geleden

  Onbekend - Hilversum

  18 Einddatum:12-5-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:32-36 Sluitingsdatum:25-10-2018 om 09:00 uur Als medior verkeerskundige ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van verkeersklachten. Je verzorgt in overleg met één van de beleidsmedewerkers de beantwoording van klachten en daar waar nodig zorg je voor een goede afstemming met het team Openbare ruimte van de organisatie. Je bent het eerste aanspreekpunt voor de aanvragen voor het plaatsen van elektrische oplaadpunten voor auto’s in de openbare ruimte, je begeleidt de aanvraag tot aan de vergunningverlening en zorgt voor de behandeling van de zienswijze. Tevens ondersteun je de beleidsmedewerkers op het gebied van milieu en verkeer van het team Ruimtelijke kwaliteit op administratief gebied. Je bent de secretaris van het verkeerskundigenoverleg en samen met de voorzitter ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en maak je de verslagen van het overleg op. Taken en werkzaamheden: 1. Medior taken verkeer zoals: - verkeersexamen; - secretaris verkeerskundigenoverleg; - klachtenafhandeling; - het aanstellen van verkeersregelaars. 2. Verslaglegging en rapportage; 3. Klantcontact; 4. Begeleiden locatiekeuze en plaatsing elektrische laadinfrastructuur, inclusief behandeling zienswijze; 5. Ondersteunend aan de beleidsterreinen van milieu en mobiliteit.
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 12-11-2018 | einddatum: 12-5-2019 | deadline: 25-10-2018
 • OMGEVINGSMANAGER

  6 uur geleden

  Onbekend - Doetinchem

  1-12-2018 Einddatum:01-01-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week:8-24 Sluitingsdatum:01-11 -2018 om 10:00 uur Als het omgevingsmanager heb je de volgende opdracht: Je participeert aan de voorkant van projecten in gebiedsprocessen of in de projecten zelf en zit met betrokken partijen aan tafel. Je bent verantwoordelijk voor de maatschappelijke inbedding van projecten en bent daarmee de intermediair tussen het waterschap en haar omgeving. Je bent verantwoordelijk voor de interactie met de omgeving om het proces/project gerealiseerd te krijgen. Je weet begrip en vertrouwen op te bouwen in de omgeving en te komen tot effectieve samenwerking met omgevingspartijen en waar dit reeds aanwezig is dit vast te houden. Je voert omgevingsanalyses uit (issues, stakeholders, mijlpalen, standpunten, belangen) en je voert relatiemanagement tussen stakeholders. Je zorgt voor vertaling van geformuleerde (gebieds)visie en doelstellingen bij het opstellen van de proces- en projectplannen. In co-creatie kom je tot resultaten
  2 brokers | 8-24 uur | startdatum: 01-12-2018 | einddatum: 01-01-2021 | deadline: 01-11 -2018