Overheid opdrachten | 10 opdrachten
 • Rentmeester (32 uur)

  2 dagen geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U organiseert de verwerving van gronden voor het uitvoeren van de projecten. U stelt grondverwervingsplannen op in samenwerking met de omgevingsmanager. U voert zelfstandig onderhandelingen en sluit overeenkomsten. U bent medeverantwoordelijk voor het bewaken van de uitgangspunten van het grondbeleid en de continuïteit daarvan, waaronder de bestuurlijke afstemming. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding, bij voorkeur in de richting van civiele techniek, ruimtelijke ordening of landelijk vastgoed. U hebt werkervaring opgedaan met grondzaken / grondverwerving. U bent op dinsdagochtend 2 april beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als (zelfstandig) makelaar / taxateur / rentmeester of vanuit een relevante functie binnen bijvoorbeeld een provincie of rentmeesterkantoor. U hebt werkervaring opgedaan met projectmatige grondverwerving volgens een procesaanpak en hoe aan- en verkoopprocedures verlopen. U hebt kennis van en werkervaring opgedaan met relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet ruimtelijke ordening, Onteigeningswet en het Europees landbouwbeleid.
  1 broker | 32 uur
 • Communicatieadviseur duurzaamheid (28 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U zorgt samen met een collega-adviseur en een communicatiemedewerker voor adequate advisering en uitmuntende uitvoering van alles wat met de communicatie in en over het programma te maken heeft, met vermoedelijk extra aandacht voor de sporen circulaire economie en energietransitie. U begeleidt campagnes en organiseert communicatie en bijeenkomsten voor diverse doelgroepen. U adviseert over complexe en veel omvattende vraagstukken en werkt zowel strategisch als uitvoerend. U werkt mee aan de ontwikkeling en kwaliteit van de communicatie en de continue aansluiting bij diverse doelgroepen. Eisen  U hebt minimaal een hbo+ werk- en denkniveau. U hebt ervaring met communicatie over vraagstukken op het gebied van duurzaamheid. U hebt als communicatieadviseur ervaring opgedaan binnen een omgeving met veel stakeholders en complexiteit. U hebt affiniteit met participatie / co-creatie als communicatieadviseur bij complexe projecten / de samenwerking met externe partijen. U hebt ervaring en affiniteit met social media en gedragsverandering. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring opgedaan met gedragsbeïnvloeding. U hebt basiskennis van duurzaamheid.
  1 broker | 28 uur
 • Adviseur ruimtelijke initiatieven (36 uur)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Provincie Gelderland, Regio Arnhem

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het inhoudelijk beoordelen en behandelen van ruimtelijke initiatieven. U verzorgt het opstellen en procedureel begeleiden van projectomgevingsvergunningen. U bent medeverantwoordelijk voor besluitvorming op het gebied van ruimtelijke initiatieven. U adviseert het bestuur en collega’s inhoudelijk over afwijkingen van het gemeentelijk beleid. U bent gericht op samenwerking met collega’s, bestuurders en de klant. Eisen  U beschikt over een hbo werkniveau met betrekking tot planologie. U hebt ervaring opgedaan met het behandelen van ruimtelijke initiatieven. U hebt ervaring met het schrijven van adviezen (college- / raadsvoorstellen). U hebt werkervaring opgedaan binnen een gemeentelijke organisatie. U bent op dinsdag 16 april beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt gevoel voor politiek en kennis van relevante processen, procedures en wet- en regelgeving. U beschikt over juridische basiskennis.
  1 broker | 36 uur
 • Programmamanager duurzame ontwikkeling (28-36 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het implementeren van de lerende aanpak die gebruikt wordt binnen het programma. U draagt zorg voor het coördineren en organiseren van de 3 hoofdlijnen en de kennisuitwisseling binnen het programma. U coördineert thematische studies (op het gebied van warmte en toekomstbestendige elektriciteitsinfrastructuur) en integrale sturingsmiddelen (strategie op stadsschaal). U coördineert het team van gebiedsadviseurs duurzaamheid (7 medewerkers) en het team DGO kennisdeling. U creëert de randvoorwaarden voor de 3 hoofdlijnen binnen het programma. U zorgt voor afstemming tussen de directies en externe partijen. U creëert bekendheid omtrent het programma en zorgt ervoor dat de aanwezige kennis van het programma binnen en buiten de gemeente gecommuniceerd wordt. U breng in kaart welke afspraken er zijn gemaakt over de inzet op het gebied van financiën, rollen en taakverdeling binnen en buiten de directie voor de verschillende duurzaamheidsonderdelen. U stelt rapportages op waarin de voortgang van de duurzaamheidsopgave in gebiedsontwikkelingen in beeld wordt gebracht en geeft daarin inzicht in de nieuwe trends en kwalitatieve vraagstukken. U implementeert het beleid op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling in de producten die vanuit de directie Ruimte en Duurzaamheid worden gemaakt. Eisen U hebt bij voorkeur minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van duurzaamheid. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met programmamanagement. U hebt in de afgelopen 10 jaar kennis van en minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met gebiedsontwikkeling / stedenbouw en/of duurzaamheidsthema’s (duurzame energie, grondstoffen en afval, klimaatadaptatie en schone mobiliteit). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt werkervaring opgedaan binnen een G4-gemeente en bij voorkeur binnen het cluster Ruimte en Economie.
  1 broker | 28-36 uur
 • Beleidsadviseur wonen (32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Regio Den Haag

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U fungeert namens de organisatie als het aanspreekpunt voor een aantal woningbouwcorporaties en ondersteunt bij het regulier bestuurlijk overleg. U bent verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de woonvisies van beide gemeenten. U vertegenwoordigt de gemeente in regionale samenwerkingsverbanden ten behoeve van de woonverdeling in het woonkerngebied. U adviseert de bestuurders van beide gemeenten op het gebied van wonen. U maakt prestatieafspraken met corporaties. U werkt het beleid uit ten aanzien van de combinatie wonen en zorg (met betrekking tot het langer thuis kunnen blijven wonen van ouderen). U bent verantwoordelijk voor (het adviseren over) het huisvesten van vergunninghouders. U draagt zorg voor het opstellen en evalueren van verordeningen en beleidsinstrumenten. U adviseert over ruimtelijke ontwikkelingen ten behoeve van een uitgebalanceerd woningaanbod voor de verschillende doelgroepen. U adviseert over de toepassing van startersleningen of blijversleningen als beleidsinstrument. U stelt gebiedsprofielen op om de woonvisie op wijkniveau te vertalen. U signaleert kansen om het leefklimaat te versterken. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur wonen. U hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring opgedaan met de combinatie wonen en zorg. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan bij een woningbouwcorporatie of gemeente. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 32 uur
 • Adviseur kansen- en risicomanagement (36 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het onderhouden en optimaliseren van het kansen- en risicomanagementproces. U creëert bewustzijn omtrent het belang van projectbeheersing en kansen- en risicomanagement binnen het projectteam. U ziet toe op de toepassing van de vastgestelde kaders en richtlijnen. U levert strategische en tactische adviezen en analyses aan het projectteam. U draagt bij aan het maken van een risicogestuurd auditplan. U signaleert de raakvlakken met de andere projectbeheersingsaspecten binnen het project en projectoverstijgend. U draagt actief bij aan de kwaliteit, kennis en professionalisering van het risicomanagement binnen het projectteam en de organisatie. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding en relevante opleidingen / cursussen gevolgd op het gebied van kansenmanagement en/of risicomanagement. U hebt aantoonbare kennis van risicomanagementsystemen, -methodieken, -normen en -richtlijnen. U hebt (bij voorkeur 5 jaar) aantoonbare kennis van inhoudelijke projectbeheersingsaspecten en bent aantoonbaar gespecialiseerd in risicomanagement. U hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur 5 jaar) aantoonbare ervaring met uitvoerende, ondersteunende en adviserende werkzaamheden op het gebied van projectbeheersing. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt aantoonbare kennis van de werkwijze Aanleg en Onderhoud en inzicht in de opbouw en organisatie van Rijkswaterstaat.
  1 broker | 36 uur
 • Adviseur energietransitie (16-24 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor de integrale aanpak van deels lopende / deels nieuwe projecten en de afstemming met de stakeholders. U draagt zorg voor het uitvoeren van projecten uit het Uitvoeringsprogramma Energieneutraal 2050. U treedt op als projectleider en projectadviseur (daar waar de uitvoering bij externen belegd is). U adviseert over duurzaam bouwen binnen gebiedsontwikkelingen. U adviseert de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever. U regisseert het bestuurlijke besluitvormingsproces. Eisen  U beschikt minimaal over een relevante afgeronde hbo-opleiding op het gebied van milieu. U hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring opgedaan op het gebied van energietransitie. U hebt ervaring met energietransitie in relatie tot gebiedsontwikkeling. U hebt aantoonbare ervaring opgedaan binnen een gemeente. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt werkervaring met het samenwerken met stakeholders op gemeentelijk en provinciaal niveau.
  1 broker | 16-24 uur
 • Medior verkeerskundige parkeren (24-32 uur)

  6 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van wijzigingen aan het parkeerbeleid. U draagt zorg voor de externe communicatie en participatie en beantwoordt interne en externe vragen en raadsvragen op het gebied van parkeren. U stemt de werkzaamheden af met de uitvoerende parkeerorganisatie. U draagt zorg voor bestuurlijke afstemming. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van een integraal beleidsstuk en het opstellen van memo’s. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding. U hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als verkeerskundige met werkzaamheden op het gebied van verkeer en vervoer. U hebt aantoonbare ervaring met politieke besluitvorming / besluitvormingstrajecten. U hebt minimaal 1 jaar aantoonbare relevante werkervaring bij een gemeente. U hebt aantoonbare ervaring met het schakelen tussen strategische verkeersontwikkelingen en ruimtelijke ontwikkelingen en kunt dit vertalen naar beleid en oplossingen. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin.
  1 broker | 24-32 uur
 • Senior omgevingsmanager dijkversterking (24-36 uur)

  1 week geleden

  Onbekend - Tiel

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U organiseert en geeft leiding aan het omgevingsmanagementteam. U verzamelt eisen en wensen bij omgevingspartijen en brengt deze in bij het projectteam. U kent de omgeving en verzamelt tijdig de benodigde informatie voor de strategie, voortgang, realisatie en organisatie van het project ten behoeve van het realiseren van de opdracht. U legt en onderhoudt contacten op ambtelijk niveau met belangrijke personen en organisaties. U levert omgevingsgerelateerde informatie aan voor aanbiedingen en contractbeheersing. U draagt risico’s aan, actualiseert en beheerst deze en voert beheersmaatregelen uit. U voert de regie over omgevingsgerelateerde overleggen buiten het project. U vertaalt technische projectinformatie voor stakeholders en bestuurders. U levert het omgevingstechnische deel aan voor de kostenraming. U stelt een programma van eisen en plan van aanpak op en beheerst de raakvlakken. Eisen  U hebt als senior omgevingsmanager minimaal 2 jaar ervaring opgedaan binnen de planuitwerkingsfase van dijkversterkingsprojecten of gelijkwaardige infrastructurele projecten. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met de totstandkoming van natuur- en rivierkundige compensatiemaatregelen en het vastleggen daarvan. U hebt als omgevingsmanager ervaring opgedaan binnen dijkversterkingsprojecten. U hebt kennis van en ervaring met planprocedures van dijkversterkingsprojecten. U hebt kennis van en ervaring met system engineering.
  1 broker | 24-36 uur
 • Commercieel medewerker wholesale / transport (40 uur)

  1 maand geleden

  Onbekend - Hardinxveld-Giessendam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken wholesale en kantoor U verwerkt bestellingen voor brandstoffen en smeermiddelen via telefoon en/of e-mail. U bent verantwoordelijk voor het maken van aanbiedingen voor klanten. U adviseert klanten over het productaanbod op het gebied van brandstoffen en smeermiddelen. U ondersteunt promotionele acties en evalueert deze. U vertegenwoordigt de organisatie tijdens bedrijfsbeurzen. U bepaalt de verkoopprijs voor technische installatie- en onderhoudswerken. U ondersteunt de facturering. U verzamelt aanbiedingen van verschillende leveranciers en selecteert de meest geschikte voor de aankoop van technische materialen en/of installatiewerk bij groothandelklanten. U helpt klanten bij het ophalen van bijzonderheden in het magazijn. U bent samen met de medewerkers van de afdeling verantwoordelijk voor het behalen van de omzet- en margedoelstellingen. Taken transportafdeling U draagt zorg voor alle activiteiten rondom een correcte planning op het gebied van wholesale / transport, inclusief de planning van smeermiddelen. U draagt zorg voor alle activiteiten betreffende de chauffeursplanning en vereisten op scholingsgebied. U bent verantwoordelijk voor alle zaken omtrent het wagenpark (vrachtwagens). U bent verantwoordelijk voor alle technisch aspecten betreffende de wholesale-klanten. Eisen U hebt een commerciële instelling en bent in staat om relaties te onderhouden. U hebt kennis van smeermiddelen of bent bereid dit middels interne opleiding eigen te maken. U hebt ervaring binnen de transportsector. U hebt goede communicatievaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel schriftelijk als verbaal. U hebt affiniteit met technische onderwerpen in relatie tot het klantensegment (industrie, transport, agri en automotive). U hebt een flexibele werkhouding en brengt structuur aan in uw werkzaamheden. Wens U hebt kennis van en ervaring met IT-programma’s (Lodder, Word, Excel).
  1 broker | 40 uur