Overheid opdrachten | 48 opdrachten
 • VERKEERSKUNDIG ADVISEUR

  2 uur geleden

  Onbekend - Amersfoort

  5-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 03-05-2018 om 17:00 uur Je houdt je als verkeerskundig adviseur vooral bezig me wijkverkeer. Je behandelt daarbij de vragen en klachten van bewoners, bedrijven en weggebruikers over verkeergerelateerde zaken zoals verkeersveiligheid en parkeren. Je gaat met scholen en bewoners in gesprek over het verbeteren van de verkeersveiligheid en weet hen daarbij een actieve rol te geven .Je zet daarbij niet alleen op fysieke maatregelen maar ook de gedragsbeïnvloeding en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Je zoekt afstemming met de andere verkeerskundigen in je team en betrekt ook collega's van andere vakdisciplines bij de vraagstukken. Voor de wethouder ben je het aanspreekpunt voor de zaken die in jouw portefeuille zitten.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 14-05-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 03-05-2018
 • JUNIOR MEDEWERKER BODEM

  2 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  18 Einddatum: 14-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20-24 Sluitingsdatum: 2-5-2018 om 09:00 uur Het cluster Bodem (ca.12 medewerkers) maakt onderdeel uit van de afdeling Expertise en Advies binnen de organisatie. Bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden door het cluster Bodem is ondersteuning gewenst. Deze reguliere werkzaamheden bestaan o.a. uit het adviseren bij Wabo-vergunningaanvragen en bestemmingsplanprocedures (waarbij het toetsen van bodemrapporten onderdeel uitmaakt), het coördineren van bodemonderzoeken, het afhandelen van informatieverzoeken van derden en het afhandelen van meldingen Besluit bodemkwaliteit en Besluit lozingen buiten inrichtingen. Wij werken met het zaaksysteem Squit XO en het bodeminformatiesysteem iBis. Naast de bodemtaken handelt het cluster ook sloopmeldingen af, waarbij met name getoetst wordt op het onderdeel ‘asbest’.
  1 broker | 20-24 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-10-2018 | deadline: 2-5-2018
 • ASSISTENT PROJECTMANAGER OPENBARE RUIMTE

  2 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  5-2018 Einddatum: 01-05-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 07-05-2018 om 08:00 uur U bent verantwoordelijk in het ondersteunen van de projectmanager om te komen tot uitvoering van groot onderhoud in verschillende delen in Zuidoost. Om te komen tot uitvoering van het plan zal echter in eerste instantie richtinggevende keuzes aan het bestuur dienen te worden voorgelegd ten aanzien van het gebruik van de openbare ruimte. Hierin ondersteunt u de projectmanager in het besluitvormingsproces. Werkzaamheden U ondersteunt de projectmanager in de bewaking van de voortgang van (deel)producten (met nadrukkelijke aandacht voor het participatieplan en verzilveren van kansen voortvloeiend uit beleid), voor de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming (inclusief opstellen begroting en dekkingsvoorstel proces- en uitvoeringskosten) participatie overleggen en voor de budgetbewaking van proces - en uitvoeringskosten.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 14-05-2018 | einddatum: 01-05-2019 | deadline: 07-05-2018
 • Proces- / Projectmanager gebiedsontwikkeling (13-16 uur)

  3 uur geleden

  Onbekend - Castricum

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U geeft leiding aan het projectteam van het project Limmen-Zandzoom. U stuurt op de aanwezigheid van financiële kennis binnen het projectteam. U neemt deel aan de overleggen van het projectteam van de gemeente, de stuurgroep en het planteam van de GEM, het technisch overleg en de algemene vergadering van aandeelhouders en voert verslag hierover. U adviseert de bestuurders en raadsleden over de hoofdlijnen van de voortgangsrapportages. U onderhoudt contacten met maatschappelijke groepen die zich bevinden in het geografische gebied van het project. Eisen U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding. U hebt minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan, waarvan minimaal 5 jaar binnen een gemeente. U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als proces- en strategisch projectmanager binnen complexe en majeure gebiedsontwikkelingsopgaven. U hebt strategische, juridische en planologische ervaring opgedaan binnen de begeleiding van complexe en majeure gebiedsontwikkelingsopgaven. U hebt ervaring met het zelfstandig adviseren van het bestuur en de organisatie. U hebt aantoonbare ervaring met participatie en co-creatie binnen complexe opgaven. U hebt als bedrijfsleider / directeur / partner / afdelingshoofd ervaring opgedaan met leidinggeven. U hebt ervaring opgedaan met publiek-private samenwerking. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 6 jaar werkervaring opgedaan binnen een gemeente.
  1 broker | 13-16 uur
 • Assistent projectmanager openbare ruimte (36 uur)

  3 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U ondersteunt de projectmanager om te komen tot de uitvoering van groot onderhoud in verschillende delen van het stadsdeel. U assisteert de projectmanager in het besluitvormingsproces bij het voorleggen van richtinggevende keuzes aan het bestuur ten aanzien van het gebruik van de openbare ruimte. U ondersteunt de projectmanager bij het bewaken van de voortgang van (deel)producten (met nadrukkelijke aandacht voor het participatieplan en het verzilveren van kansen voortvloeiend uit beleid). U assisteert de projectmanager bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming (inclusief het opstellen van een begrotingsvoorstel en een dekkingsvoorstel voor proces- en uitvoeringskosten), participatieoverleggen en de budgetbewaking van proces- en uitvoeringskosten. Eisen U beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur Sociale Geografie, Culturele Geografie, Planologie of vergelijkbaar. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring opgedaan als assistent projectmanager. U hebt in de afgelopen 2 jaar ervaring opgedaan met het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming binnen een 100.000+-gemeente. U hebt juridische kennis van en ervaring met het omgevingsrecht in het kader van gebiedsontwikkeling. U hebt werkervaring opgedaan met het organiseren en begeleiden van participatiebijeenkomsten met stakeholders. U hebt kennis van en ervaring met projectmatig werken. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan binnen de gemeente Amsterdam. U hebt ervaring met het rapporteren aan zowel ambtelijke als bestuurlijke opdrachtgevers over de voortgang van projecten die betrekking hebben op het ruimtelijk domein (bijvoorbeeld projecten rondom ruimtelijke ontwikkeling).
  1 broker | 36 uur
 • MEDEWERKER BODEM

  3 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  18 Einddatum: 14-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20-24 Sluitingsdatum: 1-5-2018 om 09:00 uur Het cluster Bodem (ca. 12 medewerkers) maakt onderdeel uit van de afdeling Expertise en Advies binnen de ODRU. Bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden door het cluster Bodem is ondersteuning gewenst. Deze reguliere werkzaamheden bestaan o.a. uit het adviseren bij Wabo-vergunningaanvragen en bestemmingsplanprocedures (waarbij het toetsen van bodemrapporten onderdeel uitmaakt), het coördineren van bodemonderzoeken, het afhandelen van informatieverzoeken van derden en het afhandelen van meldingen Besluit bodemkwaliteit en Besluit lozingen buiten inrichtingen. Wij werken met het zaaksysteem Squit XO en het bodeminformatiesysteem iBis. Naast de bodemtaken handelt het cluster ook sloopmeldingen af, waarbij met name getoetst wordt op het onderdeel ‘asbest’.
  1 broker | 20-24 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-10-2018 | deadline: 1-5-2018
 • Proces- / Projectmanager gebiedsontwikkeling (13-16 uur)

  4 uur geleden

  Onbekend - Castricum

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U geeft leiding aan het projectteam van het project Limmen-Zandzoom. U stuurt op de aanwezigheid van financiële kennis binnen het projectteam. U neemt deel aan de overleggen van het projectteam van de gemeente, de stuurgroep en het planteam van de GEM, het technisch overleg en de algemene vergadering van aandeelhouders en voert verslag hierover. U adviseert de bestuurders en raadsleden over de hoofdlijnen van de voortgangsrapportages. U onderhoudt contacten met maatschappelijke groepen die zich bevinden in het geografische gebied van het project. Eisen U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding. U hebt minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan, waarvan minimaal 5 jaar binnen een gemeente. U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als proces- en strategisch projectmanager binnen complexe en majeure gebiedsontwikkelingsopgaven. U hebt strategische, juridische en planologische ervaring opgedaan binnen de begeleiding van complexe en majeure gebiedsontwikkelingsopgaven. U hebt ervaring met het zelfstandig adviseren van het bestuur en de organisatie. U hebt aantoonbare ervaring met participatie en co-creatie binnen complexe opgaven. U hebt als bedrijfsleider / directeur / partner / afdelingshoofd ervaring opgedaan met leidinggeven. U hebt ervaring opgedaan met publiek-private samenwerking. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 6 jaar werkervaring opgedaan binnen een gemeente.
  1 broker | 13-16 uur
 • PROJECTLEIDER GELUIDSANERING GEMEENTE

  4 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  18 Einddatum: 14-1-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 0-18 Sluitingsdatum: 4-5-2018 om 08:00 uur De projectleider geluidsanering voert meerdere geluidsaneringsprojecten uit voor diverse gemeenten binnen ons werkgebied. Binnen de werkzaamheden valt het opstellen van saneringsprogramma’s, het schrijven van college-/raadsvoorstellen, het verzorgen van de communicatie met gemeenten en bewoners en het doorlopen van de wettelijke procedures. De projectleider overlegt met regelmaat met onze projectleider geluidsanering, specialistische adviesbureaus, aannemers, bewoners en de subsidieverlener (Bureau Sanering Verkeerslawaai). De projectleider koppelt de voortgang van de projecten maandelijks terug aan onze projectleider geluidsanering en de gemeente. De projectleider is financieel en procedureel eindverantwoordelijk voor zijn of haar saneringsprojecten. De werkzaamheden kunnen grotendeels op eigen locatie plaatsvinden. De Omgevingsdienst heeft een adequaat ICT-systeem voor het digitaal werken op afstand.
  1 broker | 0-18 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-1-2019 | deadline: 4-5-2018
 • FLORA FAUNA BEHEERDER (BOSWACHTER)

  5 uur geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  18 Einddatum: 14-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 4-5-2018 om 09:00 uur De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie ‘’de afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot veiligheid, vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving inzake bouw, milieu, APV en bijzondere wetten voor de stad Zoetermeer (of zelfs de regio)’’. Daarnaast draagt de afdeling VVH zorg voor het behouden en bevorderen van de veiligheid in de buurt, de wijk en de stad. Opdracht Binnen het team houd jij je bezig met de handhaving van voornamelijk Natuurbeschermingswet. Deze werkzaamheden worden zowel in het veld als achter het bureau uitgevoerd. In het kader van de voormalige Boswet betekent dit bijvoorbeeld het controleren van kapmeldingen en het controleren van de herplant- of compensatieplicht. De afhandeling van illegale vellingen worden in principe strafrechtelijk gedaan. De werkzaamheden in het kader van de voormalige Flora- en Faunawet bestaan onder andere uit het toezien op de naleving van verschillende landelijke en provinciale vrijstellingen en ontheffingen in het kader van beheer en schadebestrijding. In het kader van de Natuurbeschermingswet kunnen surveillances uitgevoerd worden in natuurbeschermingswetgebieden of bij veehouderijen, wiens stikstofuitstoot een negatieve invloed heeft op deze gebieden.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 14-5-2018 | einddatum: 14-11-2018 | deadline: 4-5-2018
 • DIRECTIEVOERDER DAGELIJKS ONDERHOUD CIVIELE CONSTRUCTIES

  5 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  4-2018 Einddatum: 31-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32-36 Sluitingsdatum: 4-5-2018 om 08:00 uur Directievoering en toezicht op de gecontracteerde partijen. Het contract betreft een OMOP voor Civiele Constructies (bruggen, oevers/kades, steigers) bestaande uit dagelijks onderhoudswerkzaamheden. Werkzaamheden: Directievoering Initieert en overlegt met betrokken in- en externe partijen/opdrachtnemers over deinrichting, planning en logistieke kaders van de werkzaamheden; Geeft sturing aan het proces van werkvoorbereiding en de planning; Ziet toe op de aanwezigheid van alle noodzakelijke documenten en vergunningen. Fungeert voor de opdrachtgever en opdrachtnemer als eerste aanspreekpunt gedurende het realisatieproces van het werk; Bewaakt interne en wettelijke procedures/kaders ( w.o. veiligheid) en stuurt zo nodig bij; Verstrekt uitvoeringsopdrachten en noodzakelijke documenten aan in- en externeopdrachtnemers; Draagt zorg voor de BLVC-aspecten van de te realiseren werken/projecten; Zit de bouwvergaderingen voor/neemt deel aan de bouwvergaderingen en stuurt, bij knelpunten/problemen/calamiteiten, zo nodig bij; Controleert ingediende rekeningen en beslist over meer - of minderwerk binnen deaangegeven kaders; Monitort de uitvoeringsfase op basis van de contractueel vastgelegde variabelen geld,tijd, kwantiteiten en kwaliteit en stuurt zo nodig bij; Verzorgt de gereed melding en de oplevering en stelt voortgangs-, eind- enevaluatierapportages/nacalculaties op voor de Contractmanager. Toetst het maatregelenpakket vanuit inspecties (beheerdersoordeel/maatregeltoets); Bewaakt de betreffende (wettelijke) kaders en spreekt hier op locatie medewerkers op aan en acteert en escaleert indien noodzakelijk;
  1 broker | 32-36 uur | startdatum: 15-04-2018 | einddatum: 31-10-2018 | deadline: 4-5-2018
 • CONSULENT BIJZONDERE BIJSTAND

  6 uur geleden

  Onbekend - Amstelveen

  18 Einddatum: 21-11-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 3-5-2018 om 17:00 uur De afdeling Sociale Voorzieningen richt zich op de gebieden Wmo, bijzondere bijstand en minimaregelingen, urgente woonzaken en schuldhulpverlening. Het sleutelwoord daarbij is ‘zelfredzaamheid’. Klanten worden professioneel ondersteund op weg naar zelfontplooiing, zelfstandigheid en onafhankelijkheid, zodat men weer kan participeren in de samenleving. In verband met piekbelasting zijn wij op zoek naar een tijdelijke consulent minimaregelingen. Als consulent minimaregelingen ben je verantwoordelijk voor: Het behandelen van aanvragen van klanten voor bijzondere bijstand en alle kostensoorten minimaregelingen; het onderzoeken van complexe aanvragen; rapportage en advisering met betrekking tot aanvragen; het geven van voorlichting over de mogelijkheden van minimaregeling; huisbezoeken bij klanten.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 21-5-2018 | einddatum: 21-11-2018 | deadline: 3-5-2018
 • MEDEWERKER ARCHEOLOGIE/MONUMENTEN

  8 uur geleden

  Onbekend - Leidschendam-Voorburg

  5-2018 Einddatum: 28-01-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 to 36 Sluitingsdatum: 08-05-2018 om 09:00 uur Wij zoeken iemand om ons monumenten en archeologie cluster tijdelijk te versterken. De opdracht bestaat uit de volgende werkzaamheden: Adviseren over uiteenlopende zaken in het kader van monumentenzorg, zoals ruimtelijke ontwikkelingen en particuliere initiatieven; Communiceren met monumenteneigenaren en het grote publiek; Begeleiding en beoordeling van archeologisch onderzoek; Communicatie met inwoners en amateurwerkgroepen; Subsidieverzoeken controleren; Bijdragen aan een integrale afweging voor een planologisch advies op verzoeken uit de samenleving; Advisering binnen omgevingsplannen en omgevingsvergunningen.
  1 broker | 16 to 36 uur | startdatum: 28-05-2018 | einddatum: 28-01-2018 | deadline: 08-05-2018
 • CONSULENT MEER-TEAM

  8 uur geleden

  Onbekend - Haarlemmermeer

  1-06-2018 Einddatum: 01-06-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 07-05-2018 om 17:00 uur Het Meer-team is er voor ondersteuning van professionals bij problematiek op meerdere leefgebieden als de professionals aangeven dat er een regisseur nodig is, de professionals aangeven er niet uit te komen (ook als de hulpverlening niet vastgelopen is en als er onorthodoxe maatwerkoplossingen nodig zijn). De ondersteuning van het Meer-team bij complexe zaken op meerdere leefgebieden kan bestaan uit informatie en advies (inclusief meelopen) en regie en wat daarbij nodig is om de juiste hulp op gang te krijgen. Meer-team betrekt in de regel ook de inwoner(s) bij de regie, en voert zelf geen hulp uit, tenzij het tijdelijk nodig is om hulp en regie op gang te brengen en duurzaam te beleggen of de professional te ondersteunen. Het Meer-team bewaakt hierbij dat wordt uitgegaan van de vraag van de inwoners. De meerwaarde van het Meer-team zit vooral in de regierol en de systeemaanpak, en in onorthodoxe (maatwerk) en duurzame oplossingen (patronen) bij complexe problematiek.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 01-06-2019 | deadline: 07-05-2018
 • Omgevingsmanager (32-36 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor een gecontroleerde bouwlogistieke uitvoering die voldoet aan de vastgestelde BLVC-kaders. U bent voorzitter van het uitvoeringsoverleg. In deze rol stemt u bouwlogistieke zaken af met de uitvoerders van bouwende partijen. U bent voorzitter van het bouwlogistiek- en BLVC-overleg. In deze rol stelt u in samenwerking met een team van deskundigen de BLVC-plannen op en beoordeelt deze. U bent voorzitter van het kabels- en leidingenoverleg. In deze rol draagt u er zorg voor dat de uitvoering en planning van de werkzaamheden aansluiten bij de ontwikkeling van de Houthaven. U draagt zorg voor het stakeholdermanagement (tactisch en operationeel), het opstellen van een communicatiestrategie, bestuurlijke besluitvorming en verkeersmanagement (BLVC-plannen). Eisen  U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau op civieltechnisch gebied. U bent in het bezit van het certificaat VOL-VCA. U hebt kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met omgevingsmanagement binnen de GWW-sector (overheid als opdrachtgever). U hebt kennis van en ervaring met RAW en UAV-gc. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt bij voorkeur ervaring met het bestuurlijke besluitvormingsproces van de gemeente Amsterdam. U hebt bij voorkeur ervaring met het werken in een binnenstedelijke context.
  1 broker | 32-36 uur
 • SPECIALIST PUBLIEKE DIENSTVERLENING

  1 dag geleden

  Onbekend - 's-Hertogenbosch

  1-06-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 04-05-2018 om 18:00 uur Ter vervanging van ziekte zoeken de opdrachtgever een Specialist publieke dienstverlening die het Bureau Publieke dienstverlening Backoffice komt versterken. Het bureau valt samen met een bureau Telefonie en een bureau Frontoffice onder de sector Middelen en Dienstverlening van de opdrachtgever. In de backoffice worden de complexere werkprocessen op het gebied van burgerzaken en vreemdelingenzaken afgewikkeld. De werkzaamheden binnen de functie Specialist Publieke Dienstverlening hebben betrekking op uitvoering en mutaties in de BRP en nationaliteit (denk aan: afspraken met burgers, telefoondienst, in het kader van afspraken 1e inschrijving, 1e en hervestiging (VOW), bestuurlijke boete, controle bronddocumenten, VOE, Naturalisatie/Optie, Correctieverzoeken, Geslachtswijziging, Adoptie, IPR). Minimaal beschikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag. Avonddienst op donderdag
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-06-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 04-05-2018