Overheid opdrachten | 41 opdrachten
 • MEDEWERKER TOEZICHT EN HANDHAVING MILIEU

  3 uur geleden

  Onbekend - Groningen

  1-10-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 30-08-2018 om 17:00 uur Taken medewerker toezicht en handhaving Milieu: Maken van risicoanalyses op bedrijfsniveau en indien nodig vertalen naar bedrijfsspecifieke toezichtsplannen met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie. Administratief toezicht houden op basis van openbare en bedrijfsspecifieke documenten (inclusief het beoordelen van rapporten die naar aanleiding van de vergunning moeten worden ingediend, bijv. NRB toets). Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen). Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief. Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie. Behandelen ongewone voorvallen, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven. Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-10-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 30-08-2018
 • MEDEWERKER MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING (SENIOR)

  3 uur geleden

  Onbekend - Leidschendam

  -09-2018 Einddatum: 10-04-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-08-2018 om 09:00 uur Als Senior medewerker Maatschappelijke Ondersteuning werk je samen met de klant aan de transformatie van het sociaal domein. Onze klanten bestaan uit het bestuur, onze partners, onze collega’s van de uitvoering en onze inwoners. Je realiseert oplossingen en voorzieningen binnen een breed scala aan onderwerpen. De onderwerpen waar tijdens deze opdracht de nadruk op liggen zijn: dementie, mantelzorg, GGZ (preventie en laagdrempelige inloopvoorzieningen) en informele zorg. Daarnaast draag je actief bij aan transformatie van het voorliggend veld. Je voert de regie op strategische vraagstukken en adviseert de klant. Door jouw visie ben je in staat nieuwe zaken op te pakken. Je weet draagvlak te creëren waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkelt. Dit doe je met de nodige creativiteit, doortastendheid en overtuigingskracht. Je bedenkt concrete oplossingen met een organisatiebreed karakter en voor de lange termijn, en speelt proactief in op regio-, politieke en organisatie brede ontwikkelingen en vertaalt deze met een duidelijke visie naar concreet extern gericht beleid. Innoveren is jouw drive en in de weg naar verandering ben je in staat vorm te geven aan de complexe samenwerkingsverbanden zonder je doel uit het oog te verliezen. Belangrijk is dat je de grote lijnen uitzet en de individuele ‘spelers’ aanspreekt op hun eigen bijdrage. Je legt alle relevante informatie die je verzamelt en/of ontwikkelt tijdens de inhuurperiode vast op een zodanige, vooraf afgesproken wijze vast zodat deze informatie te allen tijde voor iedere interne belanghebbende te vinden is. Voor het eindigen van de nadere overeenkomst (inclusief eventuele verlengingen) draagt je alle (relevante) informatie die je hebt verzameld en/of ontwikkeld over zodat jouw werk zonder onderbreking of oponthoud kan worden voortgezet. Je maakt tijdig afspraken met je opdrachtgever over benodigde maatregelen/acties voor kennisoverdracht en borging van de continuïteit van de dienstverlening.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 10-09-2018 | einddatum: 10-04-2019 | deadline: 27-08-2018
 • Senior projectmanager vastgoedontwikkeling (24-32 uur)

  6 uur geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het opzetten van een projectorganisatie, in overleg met de projectdirecteur. U werkt verschillende mogelijke scenario’s uit. U stelt een renovatieplan op voor de periode 2019-2020. U levert een bijdrage in de fase van bestuurlijke besluitvorming. U draagt zorg voor het werven en contracteren van adviseurs. U bent verantwoordelijk voor het voorbereiden van de aanbesteding ten behoeve van de asbestsanering. U organiseert en verzorgt het inhoudelijk en procesmatig opzetten van een project, proces of programma en de dagelijkse leiding hiervan. U definieert het gewenste eindresultaat in overleg met de opdrachtgever. U draagt zorg voor het behalen van het doel of resultaat binnen een bepaalde periode tegen een vooraf vastgesteld budget en binnen de kaders van tijd, organisatie, geld, informatie, communicatie en kwaliteit. U stuurt op het proces door risico’s te signaleren en hierop te sturen door het nemen van beheersmaatregelen. Eisen U beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding. U hebt in de afgelopen 10 jaar de trainingen Projectmatig Werken en Programmamanagement succesvol afgerond. U hebt minimaal 8 jaar ervaring opgedaan als projectmanager en bent in de afgelopen 3 jaar werkzaam geweest in deze rol. U hebt in deze functie ervaring opgedaan met politiek-bestuurlijke besluitvorming en het begeleiden van deze processen binnen het ruimtelijk domein en overheidsinstanties. U hebt in de afgelopen 3 jaar kennis opgedaan van de renovatie van vastgoed / vastgoedontwikkeling. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding op het gebied van ruimtelijke ordening (planologie, ruimtelijke ordening, stadsontwikkeling, geografie, stedenbouw, bouwkunde, vastgoed of vergelijkbaar). U hebt de training RSPW succesvol afgerond.
  1 broker | 24-32 uur
 • Omgevingsmanager (32-36 uur)

  8 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U overziet het takenpakket en richt daar het eigen omgevingsteam op in. U onderhoudt contact met bewoners, bedrijven, bestuurders en andere stakeholders. U draagt zorg voor het opstellen en afhandelen van besluitvorming, raadsadressen en actualiteiten. U levert input voor eisen, ontwerp en contract vanuit afspraken met belanghebbenden. U verzorgt de communicatie, bijvoorbeeld door het organiseren van participatiebijeenkomsten. U bent verantwoordelijk voor het verkeersmanagement (maken en controleren van omgevingsplannen). U zorgt voor de conditionering van het project, betreffende vergunningen, kabels en leidingen. Eisen  U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau of een relevant hbo-diploma. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 4 jaar ervaring opgedaan als omgevingsmanager binnen een overheidsorganisatie of bij een aannemer in een complexe stedelijke omgeving (>150.000 inwoners). U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als omgevingsmanager binnen civieltechnische projecten. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 5 bestuurlijke besluitvormende stukken en/of trajecten zelfstandig in procedure gebracht en/of begeleid. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met de rol van omgevingsmanager binnen het IPM-model. U hebt ervaring met system engineering / ophalen en honoreren van klanteisen. U hebt projectervaring waarbij de wensen van de vervoersregio een belangrijke rol speelden.
  1 broker | 32-36 uur
 • TOETSER EN VERGUNNINGVERLENER WET NATUURBESCHERMING

  9 uur geleden

  Onbekend - 's-Gravenhage

  -9-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 31-8-2018 om 09:00 uur De werkzaamheden zijn: Het beoordelen van aanvragen en natuurtoetsen Wet Natuurbescherming (Wnb); Het opstellen van ontheffingen Wnb voor de soortenbescherming en/of beheer en schadebestrijding; Het opstellen van vergunningen Wnb voor de gebiedenbescherming (N2000 / PAS); Je werkt met het zaaksysteem Squit XO waarin je het proces en de doorlooptijd bewaakt
  1 broker | 36 uur | startdatum: 10-9-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 31-8-2018
 • Senior projectmanager woningbouw (20 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de projecten binnen uw portfolio en geeft leiding aan de betreffende (multidisciplinair samengestelde) projectteams. U bent verantwoordelijk voor het opstellen van fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten. U begeleidt het besluitvormingsproces. U draagt zorg voor het opstellen en bewaken van de projectplanningen en -budgetten. U rapporteert periodiek over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking. U bent verantwoordelijk voor het bepalen en uitvoeren van de communicatiestrategie van het project, in samenwerking met derden. U draagt zorg voor het managen van procesmatig gevoelige dossiers binnen het budget en de planning, met inachtneming van de maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen. U fungeert als het aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), ambtelijk opdrachtgever(s), marktpartijen en bewoners. U vertegenwoordigt de gemeente tijdens gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van sociale geografie, economie, bestuurskunde, rechten of gelijkwaardig. U hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan als senior projectmanager bij een gemeente. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als senior projectmanager bij een gemeente met minimaal 100.000 inwoners. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met vergelijkbare gebiedsontwikkelingsprojecten gericht op woningbouw in de stad.
  1 broker | 20 uur
 • Projectleider verbeterplan OV (24 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor de implementatie van de aanbevelingen uit het verbeterplan. U draagt zorg voor de vaststelling van het verbeterplan in de regiegroep en de directieraad. U organiseert een kick-off voor medewerkers en stuurt op de opvolging en borging van de acties. U rapporteert aan de regiegroep en legt verantwoording af op directie- en bestuurlijk niveau. Eisen  U beschikt over een afgeronde hbo- / wo-opleiding. U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met het leiden van complexe en grootschalige projecten. U hebt minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met het leiden van verbeterprojecten / trajecten op organisatieniveau. U hebt ervaring met het werken binnen een politiek bestuurlijke organisatie. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt als projectleider / manager / adviseur werkervaring opgedaan binnen een politiek bestuurlijke organisatie. U hebt werkervaring opgedaan met het leiden van een programma met verbeterprojecten binnen een technische omgeving. U hebt werkervaring opgedaan binnen de infrastructuurmobiliteit. U hebt werkervaring opgedaan met verandermanagement.
  1 broker | 24 uur
 • Projectmanager (her)inrichting openbare ruimte (36 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor het aansturen van de diverse projecten op het gebied van mobiliteit. U creëert verbinding met en draagvlak binnen de omgeving. U draagt zorg voor de bestuurlijke besluitvorming en voortgang van de projecten. U bent integraal verantwoordelijk voor het projectresultaat. U geeft vorm aan het participatieproces met de bewoners van de gemeente. U draagt zorg voor het toepassen van de projectmatige manier van werken binnen de gemeente en werkt hierbij integraal samen met een projectteam. Eisen U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau en minimaal 5 jaar werkervaring op dit niveau. U hebt ervaring met projectmatig werken. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 3 jaar ervaring met projectmanagement op het gebied van de (her)inrichting van de openbare ruimte. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan in een gemeentelijke werkomgeving. U hebt aantoonbare en relevante ervaring opgedaan met participatieprojecten.
  1 broker | 32-36 uu uur
 • Senior adviseur landbouw (24 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Rijswijk

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U onderhoudt contacten met de beleidsdepartementen Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken en formuleert en implementeert nieuwe regelgeving op het gebied van landbouwemissies. U ondersteunt het beleidsdepartement bij politieke landbouwdossiers en draagt bij aan de behandeling van kamervragen, een AO-dossier en brieven van burgers en bedrijven. U ontwikkelt en geeft trainingen, schrijft handleidingen, onderhoudt pagina’s op de website, beantwoordt vragen die bij de helpdesk binnenkomen en vertaalt complexe materie. U ondersteunt het ministerie bij het uitzetten en aansturen van onderzoeksbureaus en wetenschappelijke instellingen. U informeert het bevoegd gezag (gemeenten en provincies) en regionale uitvoeringsdiensten over nieuwe regelgeving. U onderhoudt een netwerk met opdrachtgevers en andere relevante partijen, zoals (agrarische) provincies, gemeenten, regionale uitvoeringdiensten, IPO en VNG. U zorgt voor afstemming met collega’s, medeoverheden en andere partijen. U werkt continu aan het verbeteren van het kennis- en netwerkkwaliteit. Eisen  U beschikt over een afgeronde wo-opleiding, bij voorkeur Milieuwetenschappen of een landbouwstudie met juridische affiniteit. U hebt minimaal 5-10 jaar ervaring in een adviserende functie. U hebt ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen en het schrijven van handleidingen. U hebt kennis van wet- en regelgeving rondom landbouwemissies van het ministerie van IenW. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt recente ervaring met beleidsontwikkeling en overlegsituaties en inzicht in actuele beleidsontwikkelingen op het gebied van landbouwemissies. U hebt recente technische kennis van en ervaring met stalsystemen en verspreidingsrekenmodellen. U hebt ervaring met en kennis van de praktijk bij gemeenten en omgevingsdiensten.
  1 broker | 24 uur
 • ADVISEUR MILIEUKWALITEIT

  4 dagen geleden

  Onbekend - Leiden

  3-09-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 24-08-2018 om 08:00 uur Ontwikkelen van beleid en adviseren op het gebied van geluid, lucht, externe veiligheid, energie, duurzaam bouwen, ruimtelijke ordening en milieu. Ondersteunen bij de vergunningverlening en naleving van wet- en regelgeving op deze gebieden. Uitvoeren van onderzoeken. Positie: Legt verantwoording af aan het hoofd van de afdeling Omgevingsmanagement. Heeft contact met medewerkers, gemeenten, hogere overheden en externe uitvoerders waarbij het gaat om het verstrekken van informatie in een vakinhoudelijke adviserende of controlerende rol. Anderen moeten overtuigd worden. Resultaatgebieden 1. Beleidsontwikkeling en advisering op (één of meerdere van) de vakgebieden geluid, lucht, externe veiligheid, energie, duurzaam bouwen en ruimtelijke ordening en milieu Verricht onderzoek, volgt en evalueert relevante ontwikkelingen milieuadvisering bij ruimtelijke ontwikkelingen coördinatie en integratie van specialistische deeladviezen tot integrale adviezen draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied draagt zorg voor de uitwerking van vastgesteld beleid in concrete verordeningen, regelingen, maatregelen e.d. fungeert als aanspreekpunt op het vakgebied. Bij pilotprojecten in het kader van de Omgevingswet zijn de RO-adviseurs een belangrijke partner voor de gemeenten. De komende jaren zijn op dit gebied veel (beleids)ontwikkelingen en uitdagingen te verwachten, hiervoor ga jij je kennis, vaardigheden en enthousiasme inzetten. Prestatie-indicatoren Kwaliteit en tijdigheid Kwaliteit van de adviezen; 2. Advisering ten behoeve van vergunningverlening en handhaving Adviseert de medewerkers vergunningverlening en handhaving op één of meerdere van de vakgebieden. Prestatie-indicatoren Kwaliteit van de adviezen; Kwaliteit van de ondersteuning aan andere afdelingen. 3. Onderzoeken Voert uit en beoordeelt meer complexe onderzoeken in het kader van plannen ruimtelijke ordening en voorgenomen bouw; Voert de discussie met de betrokken instanties over dergelijke onderzoeken. Prestatie-indicatoren Kwaliteit en tijdigheid van onderzoeken. Ontwikkelingen Er is een duidelijke tendens naar een verdergaande decentralisatie van taken en bevoegdheden waardoor een grotere beleidsruimte ontstaat. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor gemeenten om zelf lokaal beleid (bijv. op het terrein van geluid en lucht) vast te stellen. De samenhang van het milieubeleid met de ruimtelijke ontwikkelingen maken het ook noodzakelijk om specifiek naar gebieden te kijken om te bezien welke milieukwaliteit daar gerealiseerd kan of moet worden. Kritieke situaties De adviseur is in de praktijk vaak specialist op een van de vakgebieden van deze functie. Moet in staat zijn relevante ontwikkelingen op het vakgebied te signaleren en te vertalen naar de eigen organisatie. Moet in staat zijn in in- en externe overlegsituaties uitgangspunten en adviezen uit te dragen en standpunten te verdedigen.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 03-09-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 24-08-2018
 • OMGEVINGSMANAGER/ADVISEUR DIJKVERSTERKINGSPROGRAMMA

  4 dagen geleden

  Onbekend - Roermond

  5-09-2018 Einddatum: 04-09-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 24-08-2018 om 08:00 uur De organisatie werkt de komende periode aan een groot aantal waterveiligheidsopgaven. In het oog springen onder meer het HWBP dijkversterkingsprogramma Noordelijke Maasvallei en bijvoorbeeld de verkenning naar Lob van Gennep. Veel dijken in Noord- en Midden – Limburg, die in 1996 als nooddijk zijn aangelegd, zijn te laag of niet sterk genoeg om de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Het HWBP-programma heeft tot doel de waterveiligheid in de noordelijke Maasvallei te verbeteren. Daartoe worden in het kader van het Landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma op 15 locaties dijkversterkingen voorbereid. Op 5 van deze locaties wordt de mogelijkheid voor een dijkverlegging in het kader van het Deltaprogramma verkend. De in het najaar van 2018 op te starten verkenning naar de Lob van Gennep onderzoekt de mogelijkheden voor het optimaliseren van de werking van het retentiegebied in de toekomst gekoppeld aan mogelijkheden om de ruimtelijke kwaliteit van het gebied te verbeteren. Waar mogelijk worden in deze projecten de gebieds- en/ of ruimtelijke kwaliteiten verbeterd en/of versterkt. De organisatie werkt samen met publieke en private partijen aan deze opgaven. Het gaat om een omvangrijke opgaven die aangepakt worden conform het IPM model en waarbij intensief contact met de omgeving plaatsvindt. Binnen het nu lopende HWBP dijkversterkingsprogramma staat het omgevingsmanagementteam aan de lat om de omgeving te betrekken bij en te informeren over de projecten en de impact daarvan. Daarnaast speelt het team een belangrijke rol in het verbinden van partijen zodanig dat (bestuurlijke) besluitvorming over complexe opgaven in verkennings- en planuitwerkingsfase goed voorbereid wordt en soepel verloopt. De strategisch adviseur omgevingsmanagement en voorbereiding besluitvorming maakt deel uit van het omgevingsmanagementteam van de organisatie bestaande uit 4 andere senior omgevingsmanagers, 2 communicatieadviseurs en ondersteuning. Binnen het programma zijn de dijktrajecten verdeeld over de omgevingsmanagers evenals enkele thema’s/aandachtsvelden die onder omgevingsmanagement vallen. Het team van de organisatie werkt nauw samen met een team van omgevingsmanagers van het ingenieursbureau dat veel operationele werkzaamheden uitvoert voor het waterschap. De specifieke werkzaamheden bestaan uit: De omgevingsmanager start binnen het HWBP dijkversterkingsprogramma en gaat mogelijk onderdeel uitmaken van het team van de Lob van Gennep zodra deze verkenning start. Binnen het HWBP programma verricht de adviseur voor 1 dijkversterkingsproject de taken van omgevingsmanager en draagt daarnaast bij aan voorbereiding van de besluitvorming van binnen de overige dijkversterkingen. Hij/zij maakt deel uit van het omgevingsmanagement team. Tot de werkzaamheden behoren bijvoorbeeld: Het invullen van de rol van omgevingsmanager vanuit het waterschap voor één dijktraject en als lid van het omgevingsteam adviseren bij de omgevingsaanpak van complexe opgaven en situaties. voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming binnen het programma in nauwe samenwerking met het programma management; Het leveren van bijdragen aan de organisatie van bestuurlijk bijeenkomsten (bv. bestuurlijke informatiedag, veldbezoeken e.d), Aansturen van / samenwerken met de omgevingsmanagers van het ingehuurde ingenieursbureau in de benadering van de private stakeholders Leveren van zowel inhoudelijke als procesmatige bijdragen aan integrale ontwerpsessies en werkzaamheden om te komen tot een kwalitatief goed, gedragen en uitvoerbaar ontwerp.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 05-09-2018 | einddatum: 04-09-2019 | deadline: 24-08-2018
 • ACCOUNTMANAGER SOCIAAL DOMEIN

  4 dagen geleden

  Onbekend - Nijkerk

  -09-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-08-2018 om 12:00 uur Je bemiddelt en match klanten van de Participatiewet richting (duurzame) uitstroom; Je bent in staat om zelfstandig werkervaringsplaatsen / taalstages te werven; Je bent in staat om zelfstandig afspraken in te plannen om een netwerk op te bouwen en deze vervolgens te onderhouden; Je bent in staat om schematisch te werken en om jouw werkzaamheden te documenteren in klantvolgsystemen (WSB, sonar en Suite) ; Je schroomt niet voor koude acquisitie; Je bent ondernemend en veel op pad en in gesprek met (potentiele) werkgevers voor de verschillende doelgroepen; Je hebt actuele kennis van de Participatiewet en de doelgroepen; Je beheerst over goede communicatieve vaardigheden in Nederlands; Je neemt deel aan verschillende overlegvormen; Je signaleert knelpunten en draagt oplossingen aan; Je bent pro-actief in een zelfsturend team dat volop bezig is met ontwikkeling.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 10-09-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 27-08-2018
 • KLANTMANAGER RECHTMATIGHEID EN DOELMATIGHEID

  4 dagen geleden

  Onbekend - Zoetermeer

  9-2018 Einddatum: 17-03-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 22-08-2018 om 09:00 uur De opdracht is op de afdeling Werk, Scholing en Inkomen. De werkzaamheden bestaan uit: Het beheren van een bestand met bijstandsklanten die een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het bestand kan deels bestaan uit jongeren onder de 27 jaar, waarvoor we een intensieve aanpak hebben. De focus ligt bij deze inhuuropdracht voor 60% op de rechtmatigheid en voor 40% op de doelmatigheid. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen het team kan het zijn dat deze verhouding de komende periode anders wordt verdeeld voor deze functie en het percentage rechtmatigheid hoger wordt. Inzake effectief en rechtmatig verstrekking van uitkeringen (60%): Behandelen van aanvragen, heronderzoeken, mutaties en beëindigingen; Verrichten van onderzoeken en verwerken van de resultaten in Suite4werk; Namens het College van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen; Participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling. Inzake realiseren uitstroom en sociale activering (zelf en/of door inschakeling van derden) (40%) Voeren van (intake) gesprekken; Stellen van diagnose en uitdiepen van de klantsituatie; Motiveren en selecteren; Uitvoeren van re-integratie- en activeringstrajecten: bemiddelen en plaatsen; Regisseren en monitoren van de trajectuitvoering door derden; Ontwikkelen en onderhouden van netwerken; Initiëren en (mede) ontwikkelen van nieuwe producten en werkmethodieken. Algemeen voor de opdracht geldt: Het behalen van beoogde resultaten; Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties; Geven van voorlichting; Het signaleren van kansen en risico’s; Tijdig en nauwkeuring administreren. Uitvoering overige werkzaamheden in opdracht van leidinggevende.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 17-09-2018 | einddatum: 17-03-2019 | deadline: 22-08-2018
 • BELEIDSADVISEUR/PROCESMANAGER SPORTACCOMMODATIES

  4 dagen geleden

  Onbekend - Nijkerk

  1-09-2018 Einddatum: 01-07-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 23-08-2018 om 09:00 uur Advisering en begeleiding op strategisch, tactisch en operationeel niveau ten aanzien van: Afronding van exploitatiecontracten met de huidige exploitant en overdracht van de accommodaties; Aangaan van nieuwe beheer- en exploitatiecontracten voor de buitensportaccommodaties, mede in relatie tot de wijziging van het Sportbesluit; Subsidie- en tarievenbeleid voor sport- en welzijnsaccommodaties;
  1 broker | 16 uur | startdatum: 01-09-2018 | einddatum: 01-07-2019 | deadline: 23-08-2018
 • ADVISEUR BRANDVEILIGHEID

  5 dagen geleden

  Onbekend - Someren

  -11-2018 Einddatum: 31-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 10 Sluitingsdatum: 04-09-2018 om 12:00 uur Met de komst van de Veiligheidsregio zijn er taken bij de gemeente achtergebleven inzake advisering brandveiligheid, het betreft taken op het gebied van; vergunningen APV bijzondere wetten bluswatervoorzieningen toezicht en handhaving (ook in het kader van de controles huisvesting arbeidsmigranten) De veiligheidsregio is door het college van burgemeester en wethouders bij brief van 2 november 2017 verzocht om een evaluatie en uitbreiding van haar takenpakket. Naar verwachting zal het de Veiligheidsregio 1 tot 2 jaar kosten om deze taken op te gaan pakken. Onderhavige dienst wordt uitgezet ter overbrugging van de periode voornoemd.
  1 broker | 10 uur | startdatum: 10-11-2018 | einddatum: 31-10-2019 | deadline: 04-09-2018