Overheid opdrachten | 73 opdrachten
 • Senior juridisch planologisch medewerker (28-36 uur)

  4 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor het strategisch adviseren van projectleiders. U draagt zorg voor het opstellen en/of begeleiden van bestemmingsplannen en andere planologische producten bij transformatieopgaven, nieuwbouw en wijzigingen in het gebruik van gronden en panden. U bent samen met een collega-planoloog verantwoordelijk voor het voorzitten, voorbereiden en begeleiden van initiatieven in het kader van de initiatieventafel. U behandelt Wabo-aanvragen die niet passen in het bestemmingsplan: de afstemming met de afdeling Vergunningen, het uitzetten en ophalen van adviezen bij diverse collega’s / vakdisciplines, het bewaken van deadlines, inhoudelijke advisering en eventueel het inlichten van het bestuur. U begeleidt bestemmingsplannen (actualisatie en/of ontwikkeling), schrijft toelichtingen en stuurt juristen en tekenaars aan op het gebied van regels en verbeelding. U stelt voorzieningenprogramma’s op voor ontwikkelingslocaties en schrijft mee aan diverse nota’s. U stemt initiatieven en ontwikkelingen af met resultaatverantwoordelijke eenheden / de provincie. Eisen  U beschikt over een afgeronde hbo- / wo-opleiding (afstudeerrichting planologie / sociale geografie). U hebt ervaring met analysering en advisering met betrekking tot ruimtelijke vraagstukken. U hebt ervaring met het opstellen van toelichtingen voor bestemmingsplannen. U hebt aantoonbare kennis van de Wro, Wabo en Awb. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt kennis van gemeentelijke verordeningen. U hebt kennis van en bij voorkeur ervaring met locatiestudies. U hebt affiniteit met het opstellen van ruimtelijke programma’s bij nieuwbouw / herontwikkelingsopgaven. U hebt affiniteit met multidisciplinaire samenwerking.
  1 broker | 28-36 uur
 • KLANTMANAGER VOORZIENINGEN

  4 uur geleden

  Onbekend - Veghel

  7-2018 Einddatum: 05-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 29-06-2018 om 09:00 uur Het uitvoeren van de regelingen in het kader van de toepassing van de sociale wetgeving op het gebied van werk, inkomen waaronder minimaregelingen en zorg voor klanten met langdurige en/of permanente ontheffing van de arbeidsverplichting. Je voert gesprekken en verricht onderzoek. Je beoordeelt, stelt rapporten op en brengt adviezen uit. Je stelt beschikkingen op. Je verzorgt de administratief-procedurele afhandeling. Je voert procedures, richtlijnen en regelgeving uit. Je informeert klanten over procedures, criteria e.d. en verwijst indien nodig door.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 16-07-2018 | einddatum: 05-10-2018 | deadline: 29-06-2018
 • BELEIDSADVISEUR JEUGD

  4 uur geleden

  Onbekend - Steenwijk

  9-07-2018 Einddatum:07-09-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 29-06-2018 om 08:00 uur We zoeken een beleidsadviseur die in staat is om doordacht beleid te maken dat gedragen wordt door de politiek en door onze partners. Dat betekent dat je in staat bent om abstract te denken, begrijpelijk te schrijven en kernachtig kunt aangeven wat we willen. Dat doe je samen met onze partners. Je kunt dus ook luisteren, goede ideeen herkennen en samenwerken. Deze klus is ter overbrugging van een periode tot aan de invulling van een vaste vacature. De komende maanden zoeken we dan ook met name ondersteuning bij de regionale samenwerking Jeugd. Het gaat daarbij om het meedraaien met het ambtelijk overleg, voorbereiden van het bestuurlijk overleg. Uiteraard bereid je dit voor in overleg met de collega's binnen de gemeente en zorg je er voor dat besluiten worden uitgevoerd. De nadruk ligt de komende maanden onder meer op het opzetten van de monitoring. Je werkt in het team Beleid Leefwereld dat zich bezig houdt met de beleidsontwikkeling binnen het sociaal domein. Het team kent circa 20 medewerkers die zich bezig houden met participatie, jeugdzorg, WMO, sport, cultuur, archief, toerisme en wonen. De inbreng van onze inwoners, bedrijven en organisaties vinden we van groot belang. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons werk en open in de samenwerking .
  1 broker | 16 uur | startdatum: 09-07-2018 | einddatum: 07-09-2018 | deadline: 29-06-2018
 • Projectleider kabels en leidingen (20 uur)

  4 uur geleden

  Onbekend - Den Haag

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U stuurt het ingenieursbureau aan ten behoeve van het tijdig conditioneren van kabels en leidingen. U neemt deel aan de (voortgangs)overleggen met netbeheerders en aannemers. U ziet toe op de sturing op de voortgang van de voorbereiding en uitvoering van de conditionering van kabels en leidingen en draagt zorg voor het daarbij horende relatiemanagement. U draagt zorg voor het correct en tijdig (laten) opstellen / vaststellen van verleggingsplannen, verzoeken tot aanpassing, verzoeken tot maatregelen en projectovereenstemmingen voor de aan te passen kabels en leidingen. U bent verantwoordelijk voor het correct en tijdig afwikkelen van aanvragen op basis van de nadeelcompensatieregeling voor kabels en leidingen en ziet toe op een tijdige indiening van de verzoeken. U intervenieert indien vertraging dreigt, zowel richting de aannemer en netbeheerders als intern. U draagt zorg voor de interne afstemming met de verschillende IPM-teams en de verantwoordelijke IPM-rolhouder per deelproject van het programma. U bent verantwoordelijk voor het relatiemanagement met de netbeheerders. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van techniek. U hebt minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met het conditioneren van kabels en leidingen en de benodigde processen om dit rechtmatig tijdig financieel en juridisch af te ronden. U hebt werkervaring opgedaan met het conditioneren van kabels en leidingen binnen minimaal 1 GWW-project met een waarde van minimaal € 50 miljoen. U hebt kennis van de relevante wet- en regelgeving (de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, de Telecomwet en nadeelcompensatieregelingen). Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring opgedaan met het conditioneren van kabels en leidingen binnen de voorbereidings- en uitvoeringsfase van een infrastructureel project dat qua omvang en complexiteit vergelijkbaar is met de RijnlandRoute en gesitueerd is in een stedelijke omgeving.
  1 broker | 20 uur
 • Vergunningverlener horeca (32-36 uur)

  4 uur geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U neemt de binnenkomende horeca-aanvragen in behandeling. U stelt een beschikking / overeenkomst / conceptbesluit op. U verzorgt de inhoudelijke behandeling van aanvragen. U bewaakt de procedure en wettelijke termijnen. U behandelt ingekomen zienswijzen en treedt op als inhoudelijk informant bij bezwaarprocedures. U fungeert als aanspreekpunt voor gebiedsteams, het Stadsloket en het Juridisch Bureau. U overlegt met interne en externe adviseurs over aanvragen, adviezen en gevolgen. U bent het aanspreekpunt voor collega’s, aanvragers, burgers en het bestuur. U neemt desgewenst deel aan stedelijke overleggen. Eisen  U beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau. U hebt minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met het behandelen van horeca-aanvragen in een grootstedelijk gebied, bij voorkeur in Amsterdam. U hebt kennis van de Drank- en Horecawet, de Wet Bibob, APV en Awb. U beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt kennis van en ervaring met geautomatiseerde systemen.
  1 broker | 32-36 uur
 • STEDENBOUWKUNDIGE

  4 uur geleden

  Onbekend - Almere

  7-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 02-07-2018 om 08:00 uur De afdeling Gebiedsontwikkeling werkt samen met partners aan een duurzame ruimtelijke economische ontwikkeling van de gemeente. Wij regisseren de ontwikkeling van de stad, van strategisch tot detailniveau. Er wordt in samenhang samengewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden en de stad als geheel. De gemeente biedt aan particulieren, corporaties en andere initiatiefnemers de ruimte om te bouwen op iedere schaal, voor iedere doelgroep, in iedere kwaliteit en prijsklasse voor zowel de koop- als de huurmarkt. De balans in het totale woonaanbod verliezen we daarbij niet uit het oog. We zetten de omslag voort van grootschalig planmatig bouwen naar een meer organische ontwikkeling.” De komende jaren moet dit uitmonden in o.a. de realisatie van ruim 1800 woningen per jaar. Zo wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de gebieden Poort-Oost, Duin, Nobelhorst, Noorderplassen-West en binnen het bestaand stedelijk gebied. We zetten actief in op bedrijfsterreinontwikkeling in Almere. Voor de Afdeling Gebiedsontwikkeling zijn we op zoek naar een stedenbouwkundige. De functie De stedenbouwkundige verricht werkzaamheden met betrekking tot gemiddeld complexe vraagstukken. Met name gericht op de middellange termijn en/of korte termijn. De Stedenbouwkundige functioneert in (grote) projecten die spelen in bestaand stedelijk gebied dan wel in uitleggebieden. Het kan hierbij gaan om het opstellen van ontwikkelingsplannen, verkavelingsplannen en inrichtingsplannen. De volgende taken behoren tot deze functie: Verantwoordelijk voor het opstellen van stedenbouwkundige visies, plannen (structuur-, ontwikkelings-, verkavelings- en inrichtingsplannen op alle schaalniveau’s) en rapportages en randvoorwaarden voor ontwikkeling; Toetsen, adviseren en begeleiden van voorstellen van externen, zoals architecten, ontwikkelaars en particulieren aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden Adviseert over keuzes voor korte, middellange en lange termijn opgaven in Gebiedsontwikkeling. In staat om op zowel gebieds-, stads- en regionaal niveau te denken en te werken Licht plannen toe, presenteert ze en verdedigt ze
  1 broker | 24 uur | startdatum: 23-07-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 02-07-2018
 • MEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING

  8 uur geleden

  Onbekend - Rijen

  1-08-2018 Einddatum:31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-06-2018 om 13:00 uur In deze functie voer je beleid uit op het brede terrein van planologie en ruimtelijke ordening. Je draagt zorg voor de intake en toets van aanvragen. Je beoordeelt aanvragen en verzoeken aan de hand van beleid- wet- en regelgeving. Je adviseert over, de toekenning en afhandeling van verzoeken. Je stelt beschikkingen, rapportages en beoordelingen op en verzorgt de correspondentie. Je begeleidt planologische procedures waaronder bestemmingsplanprocedures en Wabo procedures. Je draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming en bewaakt de verschillende uitvoeringsprocessen en –procedures. De klant is terughoudend in het inhuren van een ZZP'er. Bij voorkeur huurt men iemand in die bij ons in loondienst komt/is. Wij zullen ons best doen om, samen met jou als ZZP'er, hier toch een ZZP-opdracht van de maken. Hier kunnen we op voorhand echter geen garantie over geven. Uiteraard is een (tijdelijk) loondienstverband altijd een optie.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 01-08-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 27-06-2018
 • KLANTMANAGER VOORZIENINGEN

  9 uur geleden

  Onbekend - Veghel

  7-2018 Einddatum: 5-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 30 Sluitingsdatum: 29-06-2018 om 09:00 uur Je voert de regie over trajecten en draagt zorg voor de afstemming met betrokken partijen. Dit betekent onder andere dat je trajectplannen maakt, gesprekken voert, onderzoek verricht, beschikkingen opstelt en de administratief-procedurele afhandeling verzorgt. Je behandelt aanvragen voor inkomens-gerelateerde uitkeringen en zorgvragen van burgers. Dit betekent onder andere dat je beslissingen neemt op aanvragen voor een uitkering, gesprekken voert, ondezoek verricht, beschikkingen opstelt en de administratief-procedurele afhandeling verzorgt. Je draagt bij aan de optimalisatie van het beleid en de uitvoeringsregels voor het werkterrein Toegang. Daarbij voer je regelingen uit in het kader van de toepassing van de sociale wetgeving op het gebied van werk, inkomen en participatiewet. Je verzorgt de vraagverheldering, indicatiestelling en het opstellen van een plan van aanpak.
  1 broker | 30 uur | startdatum: 16-07-2018 | einddatum: 5-10-2018 | deadline: 29-06-2018
 • OMGEVINGSREGISSEUR APV EN BIJZONDERE WETGEVING

  9 uur geleden

  Onbekend - Diever

  9-07-2018 Einddatum:01-10-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 28-06-2018 om 08:00 uur Binnen het team Leefomgeving vallen de taakvelden Wabo, ruimtelijke ordening, wonen, recreatie & economische zaken, monumenten & archeologie, grondzaken & vastgoed en APV & bijzondere wetten. De ambitie van de gemeente is om vanuit de “ja-mits” houding naar de inwoners te faciliteren en vroegtijdig met initiatiefnemers in overleg te treden. Als Wabo-regisseur ben je verantwoordelijk voor het tijdig en adequaat afhandelen van de aanvraag omgevingsvergunning voor alle activiteiten binnen de reikwijdte van de Wabo. Je verzorgt een goede intake, stemt het proces af met de betrokkenen, signaleert afwijkingen en lost deze op. Daarnaast bewaak jij de voortgang van de procedures en de termijnen in het proces en stuur je hierop (bij). De functie omgevingsregisseur wordt in de toekomst onderdeel van één poule met vier Wabo-regisseurs, waarbij elke regisseur een nadruk op een bepaald specialisme zal krijgen. Bij de functie van omgevingsregisseur zal de nadruk liggen op de juridisch en planologisch complexere aanvragen binnen de reikwijdte van de Wabo. De functie van omgevingsregisseur bestaat naast het Wabo gerelateerde component tevens uit een interesse voor APV en groene wetgeving. Je levert samen met de collega’s een bijdrage aan vraagstukken omtrent APV en de wet natuurbescherming binnen de fysieke leefomgeving. Daarnaast lever je als projectondersteuner een rol bij de implementatie van de Omgevingswet. Vind jij het een uitdaging om particulieren en bedrijven zo goed mogelijk te faciliteren bij hun planontwikkeling en de leefomgeving van de gemeente Westerveld mooi en toekomstbestendig te houden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wat ga je doen Advisering richting burgers en bedrijven bij hun (bouw)initiatieven (o.a. vergunningvrije bouw, bestemmingsplannen, vergunningprocedures en overige Wabo gerelateerde zaken); Voeren van vooroverleg met burgers en bedrijven vooruitlopend op het indienen van aanvragen omgevingsvergunning; Regisseren van Wabo gerelateerde aanvragen omgevingsvergunningen, van intake tot verlening; Behandelen van bezwaar- en beroepsprocedures samen met de jurist; Incidenteel adviseren richting het college en het opstellen van collegeadviezen; Behandelen van aanvragen omgevingsvergunningen; In afstemming met de Frontoffice, het verstrekken van informatie aan inwoners en bedrijven over Wabo gerelateerde zaken en bestemmingsplan informatie; Samen met de collega’s van dienstverlening inhoud geven aan de implementatie van de Omgevingswet.
  1 broker | 32 uur | startdatum: 09-07-2018 | einddatum: 01-10-2019 | deadline: 28-06-2018
 • MEDEWERKER BEHEER EN ONDERHOUD

  10 uur geleden

  Onbekend - Eemnes

  9-07-2018 Einddatum: 09-01-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Sluitingsdatum: 25-06-2018 om 09:00 uur Dit zijn onder andere jouw werkzaamheden: Aanleg- en onderhoudswerkzaamheden aan openbare voorzieningen, sportvelden, openbaar groen en begraafplaatsen; Aanleg- van en onderhoudswerkzaamheden aan wegen, straatmeubilair, riolering en openbare voorzieningen; Reinigingswerkzaamheden; Verhelpen van klachten van burgers, oplossen van storingen en assisteren bij calamiteiten en evenementen; Uiteenlopende uitvoerende taken op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte, gebouwen, materiaal en materieel; Inzamelen van afval op de werf, waaronder grof huishoudelijk en klein chemisch afval (KCA); Je draait piket voor calamiteiten en de winterdienst; Bij toerbeurt draai je een zaterdagdienst op de Gemeentewerf.
  1 broker | 40 uur | startdatum: 09-07-2018 | einddatum: 09-01-2019 | deadline: 25-06-2018
 • MEDEWERKER ERFGOED EN MONUMENTEN

  10 uur geleden

  Onbekend - Bussum

  9-07-2018 Einddatum: 09-01-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28 Sluitingsdatum: 22-06-2018 om 09:00 uur Adviseren bij (aanvragen) omgevingsvergunningen voor monumenten, waarbij je samenwerkt met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed; Adviseren bij vooroverleggen over monumenten, cultuurhistorie en archeologie; Adviseren op bestemmingsplannen voor cultuurhistorie en archeologie; Subsidies verlenen voor het onderhoud aan gemeentelijke monumenten; Aanwijzen van gemeentelijke monumenten.
  1 broker | 28 uur | startdatum: 09-07-2018 | einddatum: 09-01-2019 | deadline: 22-06-2018
 • JURIDISCH PLANOLOGISCH MEDEWERKER (SENIOR)

  10 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  1-07-2018 Einddatum: 01-07-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28-36 Sluitingsdatum: 29-06-2018 om 08:00 uur In de functie van senior jurist werk je in het hart van de ruimtelijke ordening van de stad. Je hebt een belangrijke rol bij strategisch adviseren van projectleiders en het opstellen en/of begeleiden van bestemmingsplannen en andere planologische (juridische) producten bij transformatieopgaven, nieuwbouw en wijziging van gebruik van gronden en panden. Inhoudelijk betreffen de werkzaamheden complexe ruimtelijke opgaven waarvoor een goed analytisch vermogen en een flexibele instelling noodzakelijk is. Daarnaast is een goede communicatie met collega's, opdrachtgevers en bestuur zowel in woord als in schrift van groot belang. Je werkgebied is stadsdeel Zuidoost. Zuidoost is een deel van de stad met een geheel eigen karakter en bijzondere geschiedenis. Dit groene stadsdeel zit momenteel sterk in de lift, maar kent ook buurten waar het minder goed mee gaat. De ruimtelijke opgaven zijn gericht op woningbouw, op het inpassen van de bijbehorende voorzieningen, op het verbeteren van de ruimtelijke samenhang in de wijk en het geven van een positieve impuls aan de buurten met een sociaal economische problematiek. Je werkt in een multidisciplinair team samen met 2 collega-planologen, stedenbouwkundigen, juristen en openbaar ruimte ontwerpers. Werkzaamheden: Samen met een collega planoloog de ruimtelijke initiatieventafel (bespreking van ruimtezoekers) van Zuidoost voorzitten, voorbereiden en de initiatieven begeleiden; Behandelen van de wabo-aanvragen die niet passen in het bestemmingsplan. Dit houdt in dat de afstemming met de afdeling Vergunningen wordt verzorgd, adviezen bij diverse collega's/vakdisciplines worden uitgezet en opgehaald, deadlines bewaken, inhoudelijk adviseren en eventueel het bestuur inlichten; Begeleiden bestemmingsplannen (actualisatie en/of ontwikkeling), toelichting schrijven, aansturen jurist en tekenaar voor regels en verbeelding; Opstellen voorzieningenprogramma's voor ontwikkelingslocaties vanuit het bredere voorzieningenprogramma voor Zuidoost en meeschrijven aan de diverse nota's ten behoeve van gebiedsontwikkeling; Afstemming met de diverse andere rve's/provincie over initiatieven en ontwikkelingen.
  1 broker | 28-36 uur | startdatum: 01-07-2018 | einddatum: 01-07-2019 | deadline: 29-06-2018
 • MEDEWERKER FRONTOFFICE BURGERZAKEN

  10 uur geleden

  Onbekend - Roosendaal

  3-07-2018 Einddatum: 08-09-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 21 Sluitingsdatum: 28-06-2018 om 09:00 uur Leveren van producten en diensten voortkomend uit de kerntaken van de organisatie, waarbij sprake is van rechtstreeks contact met de burger met betrekking tot eerstelijns dienstverlening. Door de aard van de werkzaamheden en de hierbij behorende contacten, is er in deze functiegroep een verhoogd risico op (verbale) agressie. behandelt aanvragen voor een beperkte diversiteit aan producten verstrekt producten afgestemd op de specifieke situatie van de aanvrager interpretatie van werkprocedures en voorschriften
  1 broker | 21 uur | startdatum: 03-07-2018 | einddatum: 08-09-2018 | deadline: 28-06-2018
 • KLANTMANAGER WMO

  10 uur geleden

  Onbekend - Breda

  1-07-2018 Einddatum: 01-10-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 25-06-2018 om 10:00 uur Het is de bedoeling dat iedere klant die gebruik maakt van diensten en voorzieningen die door de gemeente worden toegekend, een plan heeft en een regisseur die toeziet op het effect van de inzet. We zoeken een klantmanager die klanten met de vraag naar een maatwerkvoorziening, kan ondersteunen bij het maken van een persoonlijk plan. Het gaat in deze functie vaak om klanten met enkelvoudige problemen m.b.t. op de oude Wmo-voorzieningen. Bij complexe problematiek wordt er samen gewerkt met de procesregisseur Wmo. De klantmanager maakt afspraken met de klant en andere partijen over benodigde ondersteuning en kent deze waar nodig toe. Bij het toekennen van een maatwerkvoorziening stuurt de klantmanager op het proces en monitort de resultaten. Hij/zij is aanspreekbaar voor de klant en betrokken partijen indien er knelpunten zijn in de uitvoering van het plan. Hij/zij onderneemt actie als resultaten niet gehaald worden. Hoe: De klantmanager voert gesprekken met klanten die problemen ervaren op een van de levensdomeinen. De klantmanager werkt nauw samen met collega’s binnen het wijkteam, alsmede partijen uit het voorliggend veld (o.a. maatschappelijk werk) en met aanbieders van Wmo zorg. De klantmanager betrekt waar naar nodig andere gemeentelijke professionals op het terrein van Wmo, werk en inkomen, schulden, jeugd etc.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 01-07-2018 | einddatum: 01-10-2018 | deadline: 25-06-2018
 • MEDEWERKER ADVISERING VERKEER

  11 uur geleden

  Onbekend - Helmond

  2-07-2018 Einddatum:01-06-2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 27-06-2018 om 17:00 uur Als operationeel verkeerskundige binnen VWM ben je verantwoordelijk voor het leveren van inhoudelijke ondersteuning aan de uitvoering van de operationele processen. Je bent werkzaam binnen het brede werkpakket van operationeel verkeersmanagement. Dit houdt onder meer in het uitvoeren van werkzaamheden binnen de kernactiviteit monitoring en evaluatie (bv opstellen dagberichten) en het instellen/configureren van verkeerssystemen (bv CDMS, MobiMaestro). Hierbij werk je samen met enthousiaste operationeel verkeerskundigen zowel binnen de eigen verkeerscentrale als met de andere regionale verkeerscentrales en landelijke verkeerscentrale. Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de uniformering en inrichting van de kernactiviteiten van operationeel verkeerskundigen. Je bent in staat over de beheergrenzen heen te kijken en de weggebruiker centraal te stellen. Operationeel verkeerskundigen binnen de verkeerscentrale zijn enerzijds de voorbereider van de operatie en anderzijds de denktank, ontwikkelaar en innovator op het gebied van Operationeel Verkeersmanagement. Samen met anderen Vanuit een pro-actieve houding zorg je er samen met operationeel verkeerskundigen van andere verkeerscentrales voor dat de verkeersmanagementprocessen voor nu en in de toekomst optimaal en uniform ingericht zijn/worden. Je bent klantgericht en je weet (weg)gebruikers tijdig van duidelijke en betrouwbare informatie te voorzien.
  1 broker | 36 uur | startdatum: 02-07-2018 | einddatum: 01-06-2020 | deadline: 27-06-2018