Legal opdrachten | 28 opdrachten
 • Jurist privacy - en contractenrecht

  4 uur geleden

  Onbekend - omgeving Den Haag

  n onze directe opdrachtgevers, een kennisinstituut in de Randstad, zijn wij op zoek naar een privaatrecht jurist met kennis van het privacy recht. Onze opdrachtgever is een kennisinstituut dat wereldwijd werkt aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij. Er wordt nauw samengewerkt met overheden, ondernemingen, kennisinstellingen en universiteiten in binnen- en buitenland. Bij onze opdrachtgever is kennis de kern en er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van de eigen kennis en de adviezen die de organisatie geeft als kennisinstituut. Alle opdrachten en projecten die onze opdrachtgever uitvoert, leveren een bijdrage aan het verstevigen van de kennisbasis. Voor het kennisinstituut is er sprake van succes als haar kennis wordt verzilverd in en voor de samenleving. De organisatie hecht ook zeer aan openheid en transparantie. Dit is terug te zien in het vrij toegankelijk maken van de door het kennisinstituut ontwikkelde software en modellen.   Functieomschrijving; Met betrekking tot het in werking treden van de AVG, geeft de opdrachtgever aan dat alles in de basis geregeld. Toch bestaat de behoefte aan een toets op hoe het nu is geregeld. Dat brengt de volgende werkzaamheden met zich mee: toetsen reeds genomen maatregelen in het kader van de AVG; toetsen van ontwikkelde eigen software aan privacywetgeving; Daarnaast adviseren de juristen op de afdeling over uiteenlopende contractuele aangelegenheden. Het kan voorkomen dat bij gelegenheid ook vragen op het terrein van het contractenrecht zich aandienen. Een jurist met een breed profiel heeft dan ook de voorkeur. Eisen: WO jurist Kennis van het privacy recht en bij voorkeur ook het contractenrecht (privaatrecht jurist) Beschikbaar voor minimaal 24 uur per week, op korte termijn inzetbaar Kennis van de AVG Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk maandag 25 juni contact met Liza Brinkmann - Geerling  via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19.
  1 broker | periode van drie tot vier maanden
 • Jurist ambtenarenrecht/arbeidsrecht

  6 uur geleden

  Onbekend - Provincie Zuid-Holland

  ijving: Als arbeidsjurist bij de gemeente ben je verantwoordelijk voor de juridische advisering van het management, directie en adviseurs binnen bij de gemeente. Het gaat daarbij om complexe rechtspositionele zaken in de meest ruime zin: ambtenarenrecht, AWB, sociale zekerheidsrecht en medezeggenschap. Bij de toepassing en interpretatie van arbeidsvoorwaarden weet jij waar je vanuit juridisch oogpunt op moet letten. Je weet goed de weg bij het behandelen van bezwaarzaken waarbij je het bezwaar analyseert, informatie verzamelt en verweer opstelt. Je vertegenwoordigt de gemeente en verdedigt de standpunten van de gemeente in procedures bij de Algemene bezwarencommissie. Daarbij lever je een bijdrage aan de behandeling van beroepzaken. Eisen: universitaire studie Nederlands Recht met specialisatie bestuursrecht of arbeidsrecht; kennis van en ervaring met arbeidsvoorwaarden(beleid) binnen een gemeentelijke context en het ambtenarenrecht ; aantoonbare advieskwaliteiten. Competenties: Je werkt klantgericht, resultaatgericht en je stelt zichtbaar hoge eisen aan je eigen werk. Je bent van nature een goede samenwerkingspartner en zet dit in voor je interne contacten met collega’s, directie, management en medewerkers. Verder beschik je over goed ontwikkelde netwerkvaardigheden die je inzet voor je externe contacten met gemachtigden, de Bestuursdienst, organisaties en diensten. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk maandag 25 juni contact op met Liza Brinkmann-Geerling via of 079 – 363 19 19.  
  1 broker | 4 maanden | 32 uur | startdatum: 1 oktober 2018
 • Juridisch adviseur

  9 uur geleden

  Onbekend - Brabant

  n onze directe opdrachtgevers, een omgevingsdienst, zoeken wij een jurist met goede kennis van de Wabo. Functieomschrijving je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseert over de juridisch aspecten van vergunningverlening; je past procedures, richtlijnen en regelgeving toe in opdracht van de opdrachtgever binnen de juridische beleid- en beheerterreinen; je toetst de naleving van beleid en wet- en regelgeving bij de vergunningverlening; je bewaakt en bevordert de juridische samenhang van advies en uitvoering; je stelt verweerschriften op en vertegenwoordigt of adviseert de opdrachtgever zo nodig bij bezwaar- en beroepprocedures.   Eisen een afgeronde bestuursrechtelijke juridische wo-opleiding, aangevuld met specialistische opleidingen op het gebied van de Wabo; juridische werkervaring binnen het vakgebied vergunningverlening; ervaring met het functioneren van een bestuurlijke organisatie; organisatie- en omgevingsbewustzijn; een flexibele en klantgerichte houding; een heldere en open wijze van communiceren; analytisch inzicht, goede adviesvaardigheden en een realistisch beoordelingsvermogen; nauwgezetheid en verantwoordelijkheidsgevoel; stressbestendigheid in conflictueuze situaties en onder tijdsdruk. Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan tot uiterlijk  30 juni 2018 a.s. contact met Nancy Keesmaat via info@vijverbergdetachering.nl of telefoonnummer 079–363 19 19.
  1 broker | half jaar met optie tot verlenging | 28 - 36 uur | startdatum: 19 juni 2018
 • PRIVACYFUNCTIONARIS

  10 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  8-2018 Einddatum: 31-12-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 26-06-2018 om 12:00 uur Aanvulling van capaciteit ter ondersteuning van Juridische Zaken zodat de organisatie in control is op het gebied van privacy. Verantwoordelijkheden Afhandeling van (compexere) Wpg-verzoeken Geven van advies (gevraagd en ongevraagd) Toetsing en advisering Signaleren van risico's Samenwerken met en adviseren van collega's Zonodig deelname aan privacy-overleggen Afhandeling van Wob-verzoeken Voeren van juridische procedures Vakmatige taken Toetsing en advisering binnen het juridisch domein van het verstrekkingenregime van politiegegevens aan derden is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. Je handelt complexere verzoeken af en adviseert je collega’s binnen de eenheid op het gebied van de Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Je adviseert over de juridische aspecten van convenanten. De werkzaamheden spelen zich af in een politiek-bestuurlijke omgeving. Adviseren ten aanzien van bestuurlijke overleggen kan daarom eveneens deel uitmaken van je werkzaamheden. Je geeft (gevraagd en ongevraagd) advies over de verwerking van politiegegevens. Je signaleert risico’s en knelpunten op het gebied van de verwerking en/of verstrekking van politiegegevens en draagt oplossingen hiervoor aan. Je werkt nauw samen met de andere privacyfunctionaris, de privacyjurist(en) en de afdeling Politieprofessie en Allianties. Tevens handel je verzoeken en bezwaarschriften inzake de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) af.
  1 broker | 24 uur | startdatum: 27-08-2018 | einddatum: 31-12-2018 | deadline: 26-06-2018
 • JURIDISCH PLANOLOGISCH MEDEWERKER (SENIOR)

  10 uur geleden

  Onbekend - Amsterdam

  1-07-2018 Einddatum: 01-07-2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28-36 Sluitingsdatum: 29-06-2018 om 08:00 uur In de functie van senior jurist werk je in het hart van de ruimtelijke ordening van de stad. Je hebt een belangrijke rol bij strategisch adviseren van projectleiders en het opstellen en/of begeleiden van bestemmingsplannen en andere planologische (juridische) producten bij transformatieopgaven, nieuwbouw en wijziging van gebruik van gronden en panden. Inhoudelijk betreffen de werkzaamheden complexe ruimtelijke opgaven waarvoor een goed analytisch vermogen en een flexibele instelling noodzakelijk is. Daarnaast is een goede communicatie met collega's, opdrachtgevers en bestuur zowel in woord als in schrift van groot belang. Je werkgebied is stadsdeel Zuidoost. Zuidoost is een deel van de stad met een geheel eigen karakter en bijzondere geschiedenis. Dit groene stadsdeel zit momenteel sterk in de lift, maar kent ook buurten waar het minder goed mee gaat. De ruimtelijke opgaven zijn gericht op woningbouw, op het inpassen van de bijbehorende voorzieningen, op het verbeteren van de ruimtelijke samenhang in de wijk en het geven van een positieve impuls aan de buurten met een sociaal economische problematiek. Je werkt in een multidisciplinair team samen met 2 collega-planologen, stedenbouwkundigen, juristen en openbaar ruimte ontwerpers. Werkzaamheden: Samen met een collega planoloog de ruimtelijke initiatieventafel (bespreking van ruimtezoekers) van Zuidoost voorzitten, voorbereiden en de initiatieven begeleiden; Behandelen van de wabo-aanvragen die niet passen in het bestemmingsplan. Dit houdt in dat de afstemming met de afdeling Vergunningen wordt verzorgd, adviezen bij diverse collega's/vakdisciplines worden uitgezet en opgehaald, deadlines bewaken, inhoudelijk adviseren en eventueel het bestuur inlichten; Begeleiden bestemmingsplannen (actualisatie en/of ontwikkeling), toelichting schrijven, aansturen jurist en tekenaar voor regels en verbeelding; Opstellen voorzieningenprogramma's voor ontwikkelingslocaties vanuit het bredere voorzieningenprogramma voor Zuidoost en meeschrijven aan de diverse nota's ten behoeve van gebiedsontwikkeling; Afstemming met de diverse andere rve's/provincie over initiatieven en ontwikkelingen.
  1 broker | 28-36 uur | startdatum: 01-07-2018 | einddatum: 01-07-2019 | deadline: 29-06-2018
 • Adviseur contracten (18 uur per week)

  11 uur geleden

  Onbekend - Utrecht

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U stelt contracten, project- en inkoopplannen, mandaatadviezen en ramingen op. U beheert contracten en stelt afwegingsnotities / beslisnota’s op. U maakt de vertaalslag van product naar functionele en technische specificaties. U verzorgt de inhoudelijke begeleiding van aanwijzingen en inlichtingenbijeenkomsten. U legt resultaten vast in inhoudelijke rapportages en begeleidt zo nodig ook evaluaties. U vertaalt risico’s naar oplossingen en signaleert behoeften. U onderhoudt contact met collega’s. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding met een technische, verkeerskundige of technisch bedrijfskundige achtergrond, bijvoorbeeld Voertuigtechniek, Werktuigbouw of vergelijkbaar. U hebt minimaal 1 jaar ervaring met het opstellen van contracten. U hebt ervaring met productuitbesteding, innovatieve contractvormen en contractbeheersing. U hebt minimaal 1 jaar ervaring met (Europese) aanbestedingen, inclusief het opstellen van  inlichtingen en het houden van EMVI- en BPKV-beoordelingen. U hebt ervaring met het uitvoeren van toetscoördinerende werkzaamheden. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt minimaal 1 jaar ervaring met risicomanagement en/of het opstellen van evaluaties. U hebt minimaal 1 jaar ervaring in een technische omgeving en/of binnen de vervoers- en/of verzekeringsbranche. U hebt ervaring opgedaan bij een grote opdrachtgever (Rijkswaterstaat, ProRail, Havenbedrijf, Schiphol, een provincie of grote gemeente).
  1 broker | 18 uur
 • Juridisch adviseur bestuursrecht (32 uur)

  1 dag geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U bent verantwoordelijk voor algemene bestuursrechtelijke advisering. U vertegenwoordigt het college van burgemeester en wethouders in bestuursrechtelijke procedures bij bezwaarschriftencommissies en gerechtelijke instanties en treedt op als procesvertegenwoordiger. U levert een bijdrage aan de totstandkoming en implementatie van nieuw beleid omtrent deelfietsen. Eisen  U beschikt minimaal over een afgeronde wo-opleiding (afstudeerrichting in het Nederlands Recht) met een specialisatie in het Bestuursrecht. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met advisering over bestuursrechtelijke onderwerpen en hebt daarbij bestuursrechtelijke procedures verzorgd. U hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met procederen binnen bestuursrechtelijke procedures. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen  U hebt ervaring met advisering over de totstandkoming van wetgeving en beleid. U hebt kennis van Wob en daarover gewezen jurisprudentie. U hebt werkervaring binnen een gemeentelijke organisatie.
  1 broker | 32 uur
 • Juridisch adviseur

  1 dag geleden

  Onbekend - Randstad

  Algemene bestuursrechtelijke advisering en vertegenwoordiging van het college in bestuursrechtelijke procedures bij bezwaarschriftencommissies en gerechtelijke instanties. De onderwerpen waar je je mee bezig zal houden bevinden zich binnen het gehele taakgebied van de directie Verkeer en Openbare Ruimte van de gemeente. In het bijzonder zal je je bezig houden met juridische advisering over parkeerregelgeving- en beleid, alternatief personenvervoer, nadeelcompensatie en het coördineren van de afhandeling van Wob-verzoeken. Tevens treed je op als procesvertegenwoordiger van het college van burgemeester en wethouders in bestuursrechtelijke procedures. Ook draag je een bijdrage aan de totstandkoming en implementatie van nieuw beleid omtrent deelfietsen. Eisen een afgeronde juridische WO-opleiding in het Nederlands Recht, met een specialisatie in het Bestuursrecht; je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (recent opgedaan in de afgelopen 6 jaar) met advisering over bestuursrechtelijke onderwerpen en daarbij een aantal bestuursrechtelijke procedures verzorgd; je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (recent opgedaan in de afgelopen 6 jaar) met procederen in bestuursrechtelijke procedures; je hebt gedegen kennis van de Wet openbaarheid van bestuur en daarover gewezen jurisprudentie. Reageren Herken jij jezelf in bovenstaand profiel of wil je meer weten over deze functie? Neem dan uiterlijk 26 juni a.s. contact op met Nancy Keesmaat via onderstaand formulier of telefoonnummer 079 – 3631919.
  2 brokers | 3 maanden met optie tot verlenging | 32 uur | startdatum: 2 juli 2018 | einddatum: 19-10-2018 | deadline: 28-06-2018
 • Privacy jurist

  1 dag geleden

  Onbekend - Provincie Utrecht

  meldingen datalekken, beheren/onderzoeken datalek; uitvoeren (begeleiden, adviseren en controleren) van Privacy Impact Assessments (PIA); uitvoeren (begeleiden, adviseren en controleren) van Business Impact Analyses (BIA); bijhouden van privacy logboek; bewaking de (gegevens) / verwerkingsregisters op procesniveau; toezicht houden op verwerkingsovereenkomsten; contacten onderhouden met de AP; aanspreekpunt voor juristen binnen de organisatie op gebied van privacy; het stimuleren van het beveiligingsbewustzijn en het opstellen, uitvoeren en onderhouden van een communicatieplan. Eisen juridisch WO werk en denkniveau; minimaal 6 jaar ervaring met compliance, legal, interne audits; minimaal 6 jaar ervaring met het opstellen van privacyprogramma’s, beleid en compliance-strategieën; minimaal 4 jaar ervaring in werken met confidentiële en zeer gevoelige informatie (persoonsinformatie); CIPP/E en/of CIPM certificering; diepgaande kennis van privacywetten en minimaal vijf jaar ervaring op het gebeid van privacy en wet en regelgeving in een corporate omgeving; je hebt uitstekende organisatorische project management vaardigheden. Herken je jezelf in dit profiel en wil je in aanmerking komen voor deze opdracht of meer informatie ontvangen, neem dan uiterlijk donderdag 21 juni a.s. uur contact op met Nathalie van der Meer via info@vijverbergdetachering.nl of 079 – 363 19 19.  
  1 broker | 4 maanden met optie tot verlenging | 36 uur | startdatum: 16 juli 2018
 • VERGUNNINGVERLENER WABO

  3 dagen geleden

  Omgeving Amsterdam - Omgeving Amsterdam

  Voor een gemeente in de omgeving Amsterdam zijn wij op zoek naar een Vergunningverlener WABO Je zal worden ingezet voor reguliere Wabo-procedures (complex en eenvoudig). Je bent van A-Z verantwoordelijk en schrijft ook de eigen beschikking. Je verleent  Wabo vergunningen.  
  1 broker
 • JURIDISCH ADVISEUR WABO, PRE APV EN/OF DRANK EN HORECA

  3 dagen geleden

  Omgeving Amsterdam - Omgeving Amsterdam

  Voor een gemeente in de omgeving Amsterdam zijn wij op zoek naar een jurist die als taak heeft om juridische advies te geven op activiteiten die vallen onder de WABO en als pre APV dan wel iemand met juridische drank-horeca expertise. Het gaat om de complexere dossiers. Je hebt ruime kennis van de omgevingswet en kan zelfstandig onderbouwen. Je adviseert op vergunningaanvragen die binnen het vergunningencentrum van onze opdrachtgever worden behandeld. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en borging van een of meerdere vakgebieden. De nadruk van deze functie ligt op de  inhoud. Advies Je beoordeelt verzoeken, initiatieven en aanvragen binnen het vergunningencentrum en daarbuiten en brengt hierover, met betrekking tot specifiek beleidsveld, advies uit. Je toetst deze aan relevante wet- en regelgeving.  Komt tot een integraal gemotiveerd eindadvies, al dan niet met behulp van een extern adviesorgaan. Je adviseert of onderhandelt over mogelijke alternatieven of oplossingen.  Je adviseert overige afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie, waaronder op de beleidsvelden juridisch en handhaving. Je neemt deel aan hoorcommissies en gaat mee naar zittingen van rechtscolleges. Je fungeert als klankbord binnen en buiten de afdeling. Signaleert knelpunten en formuleert verbetervoorstellen voor het eigen vakgebied.  
  1 broker
 • Adviseur inkoop en contracten (32 uur)

  4 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht / Lelystad

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U bent verantwoordelijk voor de contractvoorbereiding, -aanbesteding en -uitvoering voor verschillende marktpartijen binnen het inkoopdomein Aanleg en Onderhoud. U draagt zorg voor het opstellen van inkoopplannen en houdt hierbij rekening met inkoopstrategieën, actuele kaders en wet- en regelgeving. U stemt de inkoopplannen af op de mogelijkheden en ontwikkelingen in de markt en de marktbenadering. U draagt zorg voor de aanwezigheid van een volledig aanbestedingsdossier. U levert de inkoopinhoudelijke kant aan van een contract en ziet toe op de consistentie van het geheel. U begeleidt het aanbestedingsproces en adviseert bij de contractuitvoering over de naleving van het contract en de contractwijzigingen. U adviseert over en bent tijdens de totstandkoming van het contract verantwoordelijk voor het waarborgen van de beheersbaarheid. U reikt passende beheersmaatregelen aan tijdens de looptijd van het contract. U doet voorstellen voor en adviseert over het verbeteren van de uitvoering van de inkoop en contractbeheersing. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van inkoop en contracten, aangevuld met de cursus NEVI 1, NEVI 2 of andere cursussen gericht op inkoop- of contractmanagement. U hebt minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met inkoop- of contractmanagement en het zelfstandig doorlopen van meerdere Europese aanbestedingen voor een dienstverleningscontract. U hebt aantoonbare kennis van UAV-gc, ARVODI, EMVI-BPKV, ISO 9001, systeemgerichte contractbeheersing en SAP en inkoopkaders bij de overheid. U hebt aantoonbare ervaring opgedaan binnen een grote (semi)publieke organisatie, zoals Rijkswaterstaat, ProRail, Schiphol, een havenbedrijf, provincie of grote gemeente. U bezit de kerncompetenties resultaatgerichtheid, aanspreekbaar, dienstverlenend, integer, ondernemend en verbindend. Deze eisen zijn harde selectiecriteria. Als u hier niet aan voldoet, heeft reageren geen zin. Wensen U hebt aantoonbare kennis van risicomanagement, system engineering, projectbeheersing, kwaliteitsnormering, relevante contractmodellen (waaronder D&C, E&C, prestatiecontracten, ingenieursdienstencontracten) en de aanbestedingswetgeving. U hebt aantoonbare en recente ervaring opgedaan bij Rijkswaterstaat. U hebt kennis van het marktsegment Aanleg en Onderhoud met betrekking tot droge infrastructuur. U hebt aantoonbare kennis van en minimaal 1 jaar ervaring met projectmatig werken.
  1 broker | 32 uur
 • PRIVACY ADVISEUR

  4 dagen geleden

  Onbekend - Rotterdam

  1-07-2018 Einddatum: 30-09-2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 - 40 Sluitingsdatum: 22-06-2018 om 12:00 uur Voor je rol van Privacy Adviseur binnen een universiteit is kennis van de Wet op het Hoger Onderwijs een sterke pre en hebt affiniteit met juridische aspecten in relatie tot je werkterrein als Privacy Adviseur. Verder heb je basiskennis van master data management en research data management. Om de Privacy Adviseur-rol goed te vervullen moet je op verschillende niveaus binnen deze organisaties kunnen functioneren. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (rapporten, presentaties). Je bent in staat om externe ontwikkelingen en wettelijke kaders te vertalen naar de interne organisatie, beleid en oplossingen. Ook initieer en ontwikkel je nieuw beleid. Je hebt inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in brede context. Door je overtuigingskracht ben je in staat om invloed uit te kunnen oefenen en de organisatie verder te kunnen helpen (meedenken, meerdere dimensies). Je bent een netwerker en kunt omgaan met conflicten, die je onafhankelijke positie met zich mee kan brengen. Je weet een goed evenwicht te vinden tussen standvastigheid als flexibel zijn. Je hebt inzicht in en gevoel voor sociale, technische, juridische aspecten, binnen de bestuurlijke verhoudingen binnen een HO instelling. Het CvB kan op je vertrouwen: discretie, integriteit en betrouwbaar passen bij jou als persoon. Werkervaring binnen de Hoger Onderwijs-sector is zeker welkom. Gezien het internationale karakter van de universiteit beheers je naast de Nederlandse taal ook de Engelse taal uitstekend.
  1 broker | 32 - 40 uur | startdatum: 01-07-2018 | einddatum: 30-09-2018 | deadline: 22-06-2018
 • BELEIDSMEDEWERKER RUIMTELIJKE ORDENING

  4 dagen geleden

  Omgeving Amsterdam - Omgeving Amsterdam

  Voor een gemeente in de omgeving van Amsterdam zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening: Binnen het werkveld ruimtelijke ordening ga je de volgende werkzaamheden uitvoeren: Je zorgt voor de actualisatie van de bestemmingsplannen, je bent daarbij het eerste aanspreekpunt voor collega’s en ambtelijk opdrachtgever richting de stedenbouwkundige bureaus; Je adviseert het college over ruimtelijke initiatieven die niet passen in het bestemmingsplan; Je vertegenwoordigt de gemeente bij de bezwaarcommissie, rechtbank en Raad van State voor wat betreft de besluiten die binnen het team worden voorbereid; Je ontwikkelt ruimtelijk beleid binnen het werkveld; Je bent een vraagbaak voor de collega’s binnen en buiten het team voor wat betreft  ruimtelijke regelgeving.  
  1 broker
 • JURIST GEGEVENSVERWERKING

  4 dagen geleden

  RDW Veendam - Veendam

  De juridisch medewerker gegevensverwerking voert o.a. de volgende werkzaamheden uit: - Het adviseren van de directie en lijnafdelingen in de meest brede zin m.b.t. de gegevensverwerking waarvan de interne privacyrichtlijnen en de daaraan gekoppelde technische uitvoering onderdeel uitmaken; - De advisering t.a.v. het beleid m.b.t. privacyreglementen, het voeren van de eindredactie van privacyreglementen voor de diverse RDW registers (o.a. kentekenregister); - Het leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor wat betreft het aanbrengen van onderscheid tussen de verstrekking van persoonsgegevens en andere gegevens; - Contactpersoon van de RDW bij het College Bescherming Persoonsgegevens (belast met aanmelding en wijzigen van deze meldingen dit College); - Belast met juridische beoordeling met de rol en de inrichting van het elektronisch berichtenverkeer door en met de RDW; - Belast met beoordelen en afhandelen van bezwaar- en beroepschriften inzake verzoeken om informatie, als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur (WOB); - Contactpersoon afdeling ICT voor JBZ
  1 broker