Legal opdrachten | 7 opdrachten
 • JURIDISCH ADVISEUR SOCIAAL DOMEIN

  2 dagen geleden

  Gemeente - Flevoland

  Voor een gemeente in Flevoland zijn we op zoek naar een juridisch adviseur. Een brede functie binnen het sociaal domein. Als juridisch adviseur, houd je je bezig met advisering op het brede terrein van het sociaal domein. Dit omvat o.a. de taakvelden zorg, jeugdzorg,  maatschappelijke voorzieningen, leren, cultuur, werk en inkomen, sport en subsidieverlening.  Signaleert (juridische)ontwikkelingen, die relevant zijn voor het sociaal domein. Verricht onderzoek en adviseert over juridische vraagstukken. Ontwerpt en wijzigt verordeningen, beleidsregels, statuten enz. Toetsen van contracten en het opstellen van contracten Verantwoordelijk voor de juridische kwaliteitszorg binnen het sociaal domein met als doel de juridische risico’s en daarmee samenhangende schade te voorkomen of te beperken Adviseert over beheersing van juridische risico’s. Analyseert juridische risico’s en adviseert bij afwegingen over omvang en kans van risico’s bij aanbestedingen, contracten, verordeningen, nadere regels e.d. Bewaakt besluitvormingsprocessen,  toetst geldende procedures op validiteit en toetst voorstellen en concepten op juridische consequenties. Toetst subsidiebesluiten Vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar en beroepsprocedures en in rechtszaken zowel mondeling als schriftelijk. Beoordeelt geschillen, stelt verweerschriften op.  Onderhoudt zowel intern als extern een breed netwerk van direct en indirect betrokken personen en instanties
  1 broker
 • INTERIM GLOBAL MOBILTY ADVISOR

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  FUNCTIE Accurately maintain data in Global Mobility & HEINEKEN systems, including confidential personal data, policy exceptions etc. (including start, during and end of assignment) Draft documentation and prepare assignment calculations Prepare the monthly Global Mobility net payments (payroll) process Manage notifications of new assignments to internal stakeholders Coordinate the delivery of services to assignees e.g. immigration, tax, relocation, culture training etc. from external vendors Answer questions from assignees and stakeholders Support invoicing and recharging processes in collaboration with team members Maintain a proactive role in the assignment process, anticipate issues and respond appropriately Other special project work as assigned from time to time
  1 broker | Fulltime
 • ERVAREN ADVISEUR BESTEMMINGSPLANNEN

  3 dagen geleden

  Gemeente Geldrop-Mierlo - Geldrop-Mierlo

  In Geldrop-Mierlo is een team van (met inhuur straks erbij) 5 personen verantwoordelijk voor het RO-juridische deel van de werkzaamheden. Deze zijn onderverdeeld in het team, waarbij één persoon voornamelijk verantwoordelijk is voor alle aanvragen met kleine afwijking van het bestemmingsplan, de overige drie juristen zijn –samen met de tijdelijke collega die we nu zoeken- verantwoordelijk voor alle inkomende procedures. Waarbij één van hen met name op het buitengebied gericht is. Vanwege het vertrek van een collega, en de afweging die nu wordt gemaakt over mogelijke nieuwe invulling,  zoeken we nu deze tijdelijke versterking.  
  1 broker
 • JURIST VERGUNNINGEN, TOEZICHT & HANDHAVING

  3 dagen geleden

  Gemeente Deurne - Deurne

  Vanwege een openstaande vacature (vaste baan) en een zwangerschapsverlof, zoeken we voor de gemeente Deurne tijdelijk een juridisch adviseur VTH, minimaal 32 uur per week, het liefst 36. Juridische advisering rondom vergunningen en handhaving, dat is de hoofdmoot van de werkzaamheden. Milieu valt niet onder jouw verantwoordelijkheden, die zich dus meer richten op bouwen en ruimtelijke ordening. Je hebt de regie over je eigen dossiers, en hebt de verantwoordelijk voor alle in- en externe contacten om het dossier tot een goed einde te brengen. Je handelt aanvragen zelfstandig af, en ook bezwaar- en beroepszaken behoren tot de werkzaamheden. Daarnaast geef je gevraagd en ongevraagd juridisch advies het gemeentelijk bestuur.
  1 broker
 • JURIST PRIVAATRECHT / JURIDISCH ADVISEUR STRATEGISCHE PROJECTEN

  3 dagen geleden

  Gemeente Helmond - Helmond

  Juridisch adviseur Voor de afdeling Bestuurlijk Juridische Ondersteuning (BJO) van de gemeente Helmond zoeken wij een juridisch adviseur, bij voorkeur voor 36 uur per week, minder uren zeker bespreekbaar, (vooralsnog) tot 1 februari 2020. Het behoort de mogelijkheden om na een inhuurperiode in dienst van de gemeente te komen. Jouw uitdaging Binnen de afdeling BJO is behoefte aan ondersteuning, met name op het gebied van strategische projecten zoals Glasvezel, de Braak, het zwembad maar zeker ook Brainport Smart District. De gezochte kandidaat dient te beschikken over een privaatrechtelijke achtergrond (kennis van het huurrecht, contractrecht e.d.) met idealiter gemeentelijke ervaring. Het gaat erom dat deze jurist voor de eigen jurist een sparringspartner is en voor de gemeente kan optreden als juridisch geweten bij het zekerstellen van de juridische positie van de gemeente in ontwikkelingstrajecten waarbij tussen verschillende partijen (scholen, aannemers, sportverenigingen, grondeigenaren) gecontracteerd moet worden. Het opstellen van de contracten zelf, is aan de contractjuristen die oa bij de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen werkzaam zijn. De juristen van BJO bewaken de totale positie van de gemeente, zien kruisverbanden en lossen verschillen in belangen op door sluitende overeenkomsten. Daarnaast begeleidt deze persoon (mede) het bestuurlijk besluitvormingsproces waarin hij/zij aan tafel zit met de bestuurder en DT. Bestuurlijke sensitiviteit en ervaring is bijzonder welkom.
  1 broker
 • Contractmanager (36 uur)

  5 dagen geleden

  Onbekend - Zuid-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken U verzamelt de belangen van interne en externe stakeholders, doorgrondt deze en handelt doortastend. U beoordeelt de aanbiedingen van verschillende partijen in overleg met de regisseurs en werkvoorbereiders van de afdeling. U organiseert mini-competities binnen een raamcontract. U adviseert over het opnieuw in de markt zetten van contracten en bent betrokken bij het opstellen en aanbesteden van deze contracten. U analyseert de contracten, formaliseert de opdrachten daaruit en zorgt voor het standaardiseren van de interne processen. U onderhoudt relaties met de leveranciers en aanvragers. U draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Eisen U hebt minimaal een afgeronde hbo-opleiding in economische / technische richting, zoals Weg- en Waterbouw, Bouwkunde, Werktuigbouw of Bedrijfskunde. U hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan in een vergelijkbare functie. U hebt kennis van en ervaring met opdrachten Europese aanbestedingstrajecten en contracten. (raam- en prestatie)contracten en het opstellen van KPI’s en bestelsystemen. integraal verbeteren van werkwijzen in organisaties. projectmatig werken. PRINCE2. rijbewijs B Wensen U hebt kennis van en ervaring met opdrachten die bij een waterschap worden uitgevoerd, zoals zuiveringtechnische installaties / zuiveringstechniek.
  1 broker | 36 uur
 • Medior & Senior inkoopadviseur

  1 week geleden

  Onbekend - Noord-Holland

  Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder. Taken  U adviseert de opdrachtgever over onderwerpen met betrekking tot inkoop en de organisatie van het programma Bruggen en Kademuren op het gebied van markt en inkoop, waaronder: de inrichting en het beheersen van de organisatie van het programma. de inrichting van processen benodigd voor de voorbereiding en uitvoering van inkoop. de met inkoop beoogde samenwerkingsvormen, contractvormen, aanbestedingsvormen, beheersing van de contracten en de benodigde organisatie. de staat van de markt en de impact hiervan op de bovenstaande punten. pre-tender communicatie met de markt, waaronder marktconsultaties. U bent verantwoordelijk voor het inrichten en begeleiden van processen benodigd voor de organisatie van het programma Bruggen en Kademuren op het gebied van markt en inkoop en/of het adviseren over inkoop, in samenspraak met de opdrachtgever, gebruikers en/of stakeholders: het definiëren van de inkoopbehoefte. het voorbereiden en uitvoeren van marktconsultaties. het borgen van en rapporteren over voortgang, kwaliteit en draagvlak. U draagt zorg voor het (al dan niet in teamverband) zelfstandig opstellen van: markt- en inkoopstrategieën. marktconsultatiedocumentatie. overeenkomsten. procesdocumenten benodigd voor en tijdens de aanbestedingsprocedure (zoals leidraden, nota’s van inlichtingen, selectiebeslissingen, proces-verbalen, beoordelingsprotocollen). de documenten benodigd voor opdrachtverlening (gunningsadviezen en gunningsbrieven). contractbeheersplannen. Eisen  U hebt minimaal één van de volgende opleidingen afgerond: een wo-opleiding in de grond-, weg- en waterbouw, aangevuld met cursussen op het gebied van inkoop / aanbesteden of contractmanagement. een bedrijfskundige opleiding of wo-opleiding op het gebied van supply chain management, aangevuld met cursussen op het gebied van inkoop / aanbesteden of contractmanagement. een juridische wo-opleiding. U hebt kennis van UAV, UAV-gc, DNR, systeemgerichte contractbeheersing en system engineering. U hebt als medior inkoopadviseur / contractmanager in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met het uitvoeren van contractmanagement binnen minimaal 1 van de G4-gemeenten (mediorrol). U hebt als senior inkoopadviseur / contractmanager in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met het uitvoeren van contractmanagement binnen minimaal 1 programma, zowel droge als natte infrastructuur en organisatieadvies gerelateerd aan markt en inkoop (seniorrol). U hebt als medior / senior inkoopadviseur in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het adviseren over de aanpak en inrichting van processen benodigd voor de voorbereiding en uitvoering van de inkoop, een aantal in de GWW gebruikelijke aanbestedingsvormen (Europese niet-openbare procedure en de concurrentiegerichte dialoog) en contractvormen (UAV-gc-contracten). U hebt als senior inkoopadviseur ervaring opgedaan met het adviseren over de binnen de GWW gebruikelijke contractvormen zoals dienstencontracten (op basis van DNR) en raamovereenkomsten. U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het inrichten van processen benodigd voor het definiëren van de inkoopbehoefte, voorbereiden en uitvoeren van de hierboven genoemde aanbestedingsprocedures en de borging van de voortgang, kwaliteit en draagvlak. U hebt als medior / senior inkoopadviseur in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het zelfstandig opstellen van inkoopstrategieën, de genoemde typen overeenkomsten en de procesdocumenten benodigd voor en tijdens de aanbestedingsprocedure. U hebt als senior inkoopadviseur ervaring opgedaan met het zelfstandig opstellen van de documenten benodigd voor opdrachtverlening en contractbeheersplannen. U was in de afgelopen 3 jaar eindverantwoordelijk voor minimaal 2 inkooptrajecten in de GWW-sector voor ten minste één van de G4-gemeenten. (seniorrol). U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met het opstellen van minimaal 3 UAV-gc-contracten (seniorrol). U bent in week 42 beschikbaar voor een kennismakingsgesprek. Wensen  U was in de afgelopen 3 jaar eindverantwoordelijk voor minimaal 2 inkooptrajecten in de GWW-sector voor ten minste één van de G4-gemeenten. (mediorrol). U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met het opstellen van minimaal 3 UAV-gc-contracten (mediorrol). U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met de inrichting van het organisatieonderdeel dat is belast met markt en inkoop binnen een programma (overkoepelend over meerdere projecten) in de GWW-sector, met een omvang van minimaal €100 miljoen (seniorrol). U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met de contractering en aanbesteding van minimaal 2 civieltechnische projecten met een omvang van ten minste €10 miljoen met een vergelijkbare technische complexiteit als het vervangen van een verkeersbrug in één of meer van de G4-steden (seniorrol). U hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring opgedaan met de persoonlijke ontwikkeling of begeleiding van personeel op het gebied van inkoop en aanbesteden en/of contractmanagement binnen een organisatie in de GWW-sector (seniorrol).
  1 broker | 36 uur