Finance opdrachten | 57 opdrachten
 • Freelance Scrum Master

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Amsterdam

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een Freelance Scrum Master in de regio Amsterdam. Het betreft een fulltime rol voor minimaal 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 1 jaar. Start op korte termijn. Functie Voor het programma Bouwen met Informatie zijn wij op zoek naar een scrum master. Als scrum master ben je verantwoordelijk voor het organiseren en verzorgen van alles dat nodig is om toepassingen voor de assets te realiseren met op dit moment de focus op Bruggen & Kademuren. Je hebt expertise en affiniteit met data en bent een uitstekend projectmanager. Je bent ervaren en zorgvuldig in je communicatie en hebt het vermogen om makkelijk te schakelen tussen de verschillende gremia binnen en tussen gemeente(n), instituten en overheid. Je hakt knopen door en bent in goed overleg proactief en autonoom. Je komt te werken in het Software ontwikkelingsteam van het programma Bouwen met Informatie, en werkt mee aan verschillende projecten. Werkzaamheden: Het organiseren van de voortgang van het werk van de softwareontwikkelingsteams; Het opstellen van een plan van aanpak, het organiseren van het werk, een backlog en scrumboard, het ondersteunen van teamleden, uren en budget; Het regelmatig presenteren van resultaten aan klanten en zorgen voor afstemming via roadmappresentaties die je deelt met stakeholders; Zorgen voor de benodigde checks va technische en juridische requirements als onderdeel van de standaarden die de gemeente daarvoor heeft. Het Programma is verantwoordelijk voor de digitalisering van broninformatie en het ontsluiten hiervan voor diverse partijen. De werkzaamheden bij het Programma Bouwen met Informatie zijn mede ten behoeve van het Programma Constructieve Veiligheid.
  1 broker
 • Freelance Functioneel expert (PGB systeem)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Randstad

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een hands-on Freelance Functioneel expert (PGB systeem) in de randstad. Het betreft een fulltime rol voor minimaal 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal 36 maanden. Start op korte termijn. Functie De opdrachtgever werkt aan een krachtige lokale overheid en stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren. Zo draagt ze bij aan vier gemeentelijke speerpunten: 1. werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein; 2. verbeteren van de dienstverlening; 3. een efficiënte en wendbare organisatie; 4. anticiperen op de toekomst. Het team PGB2.0 coördineert de landelijke invoering van PGB 2.0 bij gemeenten. Het helpt de gemeenten het systeem te implementeren en ondersteunt hen in de communicatie hierover. Het team, bestaande uit een implementatie-adviseur, een communicatie-adviseur, een functioneel specialist en een technisch specialist, verbindt, onder leiding van een projectleider, samen met gemeenten, kennis en expertise aan elkaar passend binnen de beweging Samen Organiseren.  Binnen de opdrachtgever loopt een project op het gebied van het persoonsgebonden budget (PGB). Centraal staat de invoering van een nieuw PGB-systeem voor het trekkingsrecht (PGB 2.0) en de verdere standaardisatie en vereenvoudiging van het proces. Dit gebeurt innauwe samenwerking met andere ketenpartners, waaronder het ministerie VWS, SVB en zorgkantoren. Gemeenten worden vanuit het project ondersteund bij de invoering van het nieuwe PGB-systeem en vragen rondom het trekkingsrechtenproces PGB, onder andere door het aanbieden van werksessies op locatie en mailupdates.  Het doel als inhoudelijk/functioneel expert is om gemeenten effectief te ondersteunen bij hun activiteiten in het trekkingsrechtenproces PGB. Deze functie richt zich in de eerste fase specifiek op de (door)ontwikkeling van het PGB2.0-systeem, waarin de gemeentelijke gebruikerseisen moeten worden geborgd. Je bent materiedeskundig en vertegenwoordigt de opdrachtgever in het proces van (door)ontwikkeling van de functionaliteiten van het systeem PGB2.0. Verder ben je in staat om over ’grenzen’ heen te kijken, om zaken anders op te pakken en te ontwikkelen. Je weet snel relevante informatie op te halen en uit te wisselen in samenwerking met ketenorganisaties, kennis op te bouwen en bij te dragen aan het ontwikkelen van nieuwe beleidsinstrumenten voor gemeenten. Je werkt nauw samen in een proactief team onder aansturing van een projectleider en samen met andere inhoudelijke experts en beleidsmedewerkers van de VNG, die gezamenlijk beschikken over relevante expertises, zoals op juridisch terrein, proces, invoeringsondersteuning en beleid. De specifieke focus voor de expertise die nodig is, betreft de vertaling van de werkprocessen van gemeenten naar functionaliteiten binnen het nieuwe PGB-systeem. Je moet een goede inschatting kunnen maken wat de effecten zijn van de invoering van een nieuw PGB-systeem op het werkproces bij gemeenten.
  1 broker
 • Senior Business Controller (Onderwijs/ MBO)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Actief (vaste werving)

  Voor de stafdeling Finance & Control (F&C) bij onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Business Controller (vaste/ permanente werving). Binnen onze opdrachtgever speelt de afdeling Finance & Control een cruciale rol om vanuit een financieel stabiele omgeving rust te creëren, een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. De afdeling F&C bevat de onderdelen Control, Financiële administratie, AO/IC, Managementinformatie en Inkoop. Bovendien is deze afdeling verantwoordelijk voor de coördinatie en beleidsvoering van de studentenadministratie. Organisatie Onze opdrachtgever in het kort; op dit moment werken er ruim 2000 mensen op meer dan 25 locaties, waar ongeveer 25000 deelnemers onderwijs krijgen (mbo/ beroepsonderwijs/ volwassenenonderwijs/ NT2). De beroepsopleidingen leiden op tot beroepen in de gezondheidszorg, welzijn, dienstverlening, voedingtechniek en economie. Functie Je bent als Senior Business Controller verantwoordelijk voor het opstellen en beoordelen van de begroting, meerjarenplanning, maandrapportages, managementrapportages en jaarrekeninggegevens. Daarnaast bied je ondersteuning bij de verdere ontwikkeling van het p&c-beleid en treed je op als sparring- en adviespartner voor directeuren en managers. Ook het verrichten van bedrijfseconomische analyses, opstellen van business cases en het beoordelen van projectcalculaties en investeringsvoorstellen behoren tot je takenpakket. Je adviseert college-/ stafdirecteuren en - managers over mogelijke knelpunten en verbeteringen op het gebied van bedrijfsvoering. Je monitort financieel administratieve processen en draagt zorg voor een juiste verantwoording over projecten en subsidies.
  1 broker
 • Freelance Product Owner BI team

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Amsterdam

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een hands-on Freelance Product Owner BI team in de regio Amsterdam. Het betreft een parttime rol van 24 uur per week voor minimaal 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van 4 x 3 maanden. Start op korte termijn. Functie Binnen de opdrachtgever is het BI-team een nieuw en groeiend team als onderdeel van de afdeling Automatisering en Informatiemanagement. Tot op heden heeft het team vooral visualisaties ontwikkeld (in Cognos) voor het sociaal domein. Met een groter wordende vraag naar datagedreven sturen is er ook meer behoefte aan professionalisering van de processen van het BI team en de verdere ontwikkeling van de Agile aanpak om vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten. Kandidaatomschrijving Je onderzoekt, analyseert en optimaliseert het proces van aanvraag en realisatie; Je vertaalt de vraag van de vakafdelingen naar bruikbare userstories voor het BI-team; Je vertegenwoordigt de belangen van de vakafdelingen en van de toekomstige gebruikers; Je zorgt voor de afstemming (met de vakafdelingen) en stelt de prioriteiten vast (over verschillende afdelingen) zodat het werk, wat opgepakt moeten worden in de eerstvolgende Sprint, maximale waarde oplevert voor de vakafdelingen.
  1 broker
 • Strategisch adviseur Planning en Control - 3 maanden (optie verlenging)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Oisterwijk

  Wegens ziekte zoekt onze opdrachtgever een ervaren adviseur planning & control Organisatie De afdeling KAI bestaat uit drie teams: Kwaliteit, Administratie en Informatie. De strategisch adviseur financiën valt onder het team kwaliteit en rechtstreeks onder het afdelingshoofd tevens controller. Je werkt intensief samen met andere beleidsmedewerkers, financieel adviseurs en administratief medewerkers. Daarnaast heb je regelmatig contact met het managementteam en de wethouder over de planning & control cyclus en financiële analyses. Functie Je adviseert directie, management en bestuur op vraagstukken op strategisch en tactisch niveau op het vakgebied van planning & control en zoekt daarin de samenhang met de belangrijkste beleidsontwikkelingen en de bestuurlijke opgaven voor de gemeente; Je regisseert de totstandkoming van de producten uit de planning & control cyclus van de gemeente en bent samen met het management en bestuur verantwoordelijk voor het opleveren van de bestuurlijke P&C producten. Het accent voor de komende periode ligt op de perspectiefnota en ondersteuning bij de jaarrekening; Je adviseert gevraagd en ongevraagd op het juiste niveau over onderwerpen die de financiële positie van de gemeente beïnvloeden; Je neemt als expert deel aan complexe projecten of kan als projectleider fungeren bij projecten op gebied van financiën/bedrijfsvoering; Je implementeert en operationaliseert beleids- en beheersinstrumenten op gebied van financiën, risicomanagement en ter verbetering van de financiële bedrijfsvoering; Houdt rekening met een hoge politieke, financiële impact en met politiek/bestuurlijk afbreukrisico;
  1 broker
 • Freelance Sr. Projectleider Informatievoorziening

  3 dagen geleden

  Onbekend - Midden Nederland

  Wij hebben een interim vacature vacant bij de overheid voor een Freelance Senior Projectleider Informatievoorziening. Start juni. Rol voor 12 maanden, full time. Regio Utrecht. Functie De afdeling Bedrijfsvoering zorgt voor de bedrijfsvoering van het gehele concern, dat doet ze door een hoge mate van integratie op het gebied van kaderstelling, advisering en uitvoering binnen de PIJOFAH-kolommen. De informatievoorziening van de opdrachtgever digitaliseert en automatiseert in een hoog tempo. Digitalisering en innovatie zijn “rode draden” in de strategie van de afdeling. Context De opdrachtgever krijgt in een steeds sneller tempo te maken met belangrijke veranderingen in haar werkprocessen. Dit vanwege nieuwe wet- en regelgeving, de maatschappelijke opgaven en de behoefte om werkprocessen nog slimmer en efficiënter in te richten. De kernbegrippen bij al deze veranderingen zijn proces re-design en digitalisering. Duidelijk is dat deze veranderingen een grote impact hebben op de organisatie en haar medewerkers. Wat ga je doen? Om al deze veranderingen in goede banen te leiden wordt in projectteams nauw samengewerkt tussen vertegenwoordigers en disciplines uit de verschillende onderdelen van de organisatie. Als projectleider/-manager ben je verantwoordelijk voor een aantal projecten op het gebied van werkproces re-design in combinatie met digitalisering (informatievoorziening). Belangrijk hierbij is dat je een goed oog hebt voor de obstakels die optreden bij het herontwerpen van de werkprocessen, de inzet van de juiste technische middelen en dat de betrokkenen zich mede-eigenaar voelen van de veranderingen. Daarnaast zul je de veranderingen gaan helpen doorvoeren. Dit zul je in nauwe samenwerking met de proceseigenaren, de stakeholders en het management doen. Concrete projecten waar we de projectleider informatievoorziening voor zoeken zijn re-design en digitalisering werkprocessen bestuurlijke besluitvorming (BBV) en herinrichting Statenzaal en Commissiekamer met audio en visuele middelen inclusief toepassingen voor elektronisch stemmen en digitaal vergaderen. Het afstemmen met (bestuurlijke) stakeholders, samenstellen van een PvE, aanbesteden en implementeren van de gekozen oplossingen zijn de belangrijke stappen in dit traject. Je bent verantwoordelijk voor de o.a. de volgende werkzaamheden: Je ondersteunt de verantwoordelijke managers (project opdrachtgevers) en professionals bij het vormgeven en organiseren van de projecten; Je trekt de juiste inhoudelijk (technische) specialisten aan en weet deze goed in te zetten in de projectfasen; Je geeft leiding aan project (teams) en bent gericht op behalen van de afgesproken resultaten, zowel kwalitatief als kwantitatief; Je stuurt opdrachtnemers/leveranciers aan; Je rapporteert juist en tijdig aan opdrachtgevers en stakeholder; Je bereidt project bijeenkomsten en workshops voor en begeleidt deze; Je ontwerpt mede interventies met betrekking tot de gewenste veranderingen en change management appecten.
  1 broker
 • vaste baan - Controller PT /FT

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Eindhoven

  Een vaste baan als Controller voor 20-24 uur in de regio Eindhoven! Ben jij een minder ervaren kandidaat dan bestaat de optie om de functie fulltime in te vullen Organisatie Onze opdrachtgever is een sterk lokaal verankerde MKB onderneming in de Brabantse machine en maakindustrie. Onderdeel van een groep technische ondernemingen, gezonde groei en veel kennis en kunde in huis.  Functie Als controller ben je verantwoordelijk voor het de financiële administratie van de onderneming, je verzorgt tijdige stuurinformatie, uiteraard ook de jaar, kwartaal en maand rapportages, het opstellen van budgetten en het maken van analyses voor het management. Je hebt oog voor de korte alsook de lange termijn ontwikkeling van het bedrijf, en geeft bruikbare en heldere adviezen. Je geeft leiding aan enkele financieel medewerkers. 
  1 broker
 • Freelance Kwartiermaker data governance

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Gelderland

  Voor onze opdrachtgever in de publieke sector komen we graag in contact met een Freelance Kwartiermaker data governance in de regio Gelderland. Het betreft een fulltime rol voor minimaal 6 maanden met de mogelijkheid tot verlenging van nog eens 6 maanden. Start op korte termijn. Functie Binnen de opdrachtgever is een team gevormd voor de voorbereiding en realisatie van alle activiteiten. De aansturing van dit team wordt belegd bij een kwartiermaker data governance. De opdracht van de kwartiermaker data governance zal bestaan uit het uitwerken en uitvoeren van het data governance plan. We denken daarbij aan: Het uitleggen en 'verkopen' van het belang van data governance in alle lagen van de organisatie. Organiseren en coordineren van een netwerk met data stewards binnen de hele organisatie. Beschrijven, soms selecteren en begeleiden van data stewards binnen de organisatie. Beschrijven en organiseren van afspraken rondom eigenaarschap, beheer en kwaliteit van beschikbare data. Het opstellen van een organisatie veranderstrategie met concrete verander- en implementatie ideeën.
  1 broker
 • Freelance Kwartiermaker AO/IC (RA+RO of CIA)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Utrecht

  Wij hebben een interim opdracht vacant bij de overheid voor een Freelance Kwartiermaker AO/IC. Start opdracht medio juni (32-36u). Duur 12 maanden. Regio Utrecht. RA plus RO of CIA titel is een must voor deze opdracht. Ben jij een adviseur Financiën, met een grote affiniteit voor ICT en kennis van bedrijfsvoering (o.a. financiën, subsidie en inkoopproces) van decentrale overheden? Word jij enthousiast van het garanderen van de kwaliteit van de data van de bedrijfsvoeringssystemen? Dan ben jij de interimmer die wij zoeken! Functie Binnen deze ambitieuze organisatie, is het domein bedrijfsvoering het onderdeel dat zorgt voor de ondersteuning van de organisatie om deze doelen te bereiken. Het team Financiën, waarin jij gaat opereren is binnen dit domein verantwoordelijk voor een gezond financieel huishouden. Om dit te bereiken voorziet zij bestuur en management van financiële kwalitatief goede informatie via de planning- en control cyclus, voert zij de financiële administratie en biedt financial control aan het primair proces en de concernopgaven . Wat ga je doen? Jij bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het IC-plan, het verder implementeren en uitvoeren van het control framework voor het financiële systeem (SAP FI/CO) en voor het doorlopend bewaken van de kwaliteit van de data in het financiële systeem. Door jouw inzet wordt de controlfunctie verder uitgebouwd. Tot jouw taken horen onder meer.: Het maken en actueel houden van procesbeschrijvingen van de bedrijfsvoeringsprocessen, het toetsen van deze processen op robuustheid en het adviseren over verbeteringen ter versterking van de controles. Bewaken SAP-autorisaties: voorkomen functiescheidingsconflicten, monitoren toekenning autorisaties, monitoren (hoge) autorisatieprofielen. Steekproefsgewijs controleren of mutaties aan kritische stamgegevens rechtmatig plaatsvinden (denk aan mandatering, bankgegevens). Steekproefsgewijs controleren of het betaalproces rechtmatig heeft plaatsgevonden. Steekproefsgewijs controleren of de kwaliteit van de financiële administratie voldoende is. Meedoen en uitbouwen van de verbijzonderde interne controles van het domein. Het uitbouwen van de digitale controles van processen, bijvoorbeeld door het gebruik van data-mining en andere ICT tools. Wat verwachten wij? Wij verwachten een gedreven, flexibele, kritische en leergierige houding, met oog voor details en een grote resultaatgerichtheid. Je kunt goed zelfstandig en binnen tijdsplanning werken en bent daarbij stressbestendig. Je bent analytisch onderlegd en gestructureerd.
  1 broker
 • Freelance SAP Projectmanager

  3 dagen geleden

  Onbekend - Gelderland

  Voor de uitrol van de Global Template voor Noord West Europa zoekt onze opdrachtgever een SAP Projectmanager voor en periode van 12 maanden Functie Projectmanagement over operationele implementatie van de reeds gerealiseerde Global SAP Template. Het betreft de realisatie van de implementatie op operationeel niveau.(datamigratie, trainingen, integratietesten e.d.) De projectmanager maakt deel uit van de stuurgroep van dit project.  
  1 broker
 • Freelance Business Controller Zorg

  3 dagen geleden

  Onbekend - Utrecht en Brabant

  Voor een van onze opdrachtgevers, een grote speler in de zorg, komen wij graag in contact met een ervaren Business Controller. De organisatie is continue aan het groeien en veranderen. Hierdoor is er altijd ruimte voor nieuwe mensen. Op dit moment zoeken zij versterking en expertise voor zowel het hoofdkantoor als voor een van de aangesloten bedrijven in de GGZ. Startdatum in overleg voor minimaal 6 maanden voor 32 uur per week. Functie Het totale finance team bestaat uit ongeveer 45 FTE verdeeld over de diverse bedrijven en het hoofdkantoor. Alle bedrijven worden vanuit de organisatie ondersteund met een of meer controllers. Op dit moment missen ze door verschuivingen van medewerkers specifieke kennis en ervaring op het vlak van GGZ en business control. In deze opdracht/functie ben je de inhoudelijk expert en sparringpartner van het lokale MT. Naast de normale activiteiten t.a.v. de planning en Control cyclus, ga je je ook bezighouden met de internal controls (kwaliteit en risicobeheersing) en geef je leiding en sturing aan diverse internal audits. Je toetst de actualiteit qua resultaten aan de gemaakte afspraken met verzekeraars en bent derhalve zeer goed thuis in de DBC wet & regelgeving.Je challengt het management waar nodig, denkt in mogelijkheden en komt pro-actief met oplossingen. Je schakelt makkelijk tussen verschillende disciplines en niveau's binnen de organisatie en genereert management informatie waar op gestuurd kan worden. 
  1 broker
 • Freelance Product Owner Stream Finance (MS D-AX/ Office365)

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio West NL

  Van een van onze opdrachtgevers, een global/ multinational, hebben we een nieuw interim-verzoek ontvangen voor een Freelance Product Owner Stream Finance, starten per direct voor meerdere maanden.
  1 broker
 • Freelance Sr. Business analist

  3 dagen geleden

  Onbekend - Regio Amsterdam

  Bij een een overheidsorganisatie in de regio Amsterdam hebben wij een opdracht voor een Freelance Sr. Business analist. Start z.s.m. voor 36 uur per week voor een periode van 12 maanden met optie tot verlenging. Organisatie Omschrijving en rol van de business analist Als business analist ben je onderdeel van het multidisciplinaire scrumteam dat data-analyses uitvoert en hiermee antwoord geeft op domein overstijgende beleidsvraagstukken. Dit team bestaat uit business analisten, BI-specialisten, Data-engineers, Datascientists, een Datamanager, Scrum master en Product Owner. Als business analist heb je een centrale plek binnen het data-analyse team. Je helpt de beleidsadviseur met het formuleren van de onderzoeksvraag. Hiervoor onderzoek je de samenhang tussen wet, beleid, processen, informatiestromen en applicaties zodat de juiste gegevens worden gebruikt voor de beantwoording van de onderzoeksvraag. Je weet de juiste mensen te vinden en je bevindingen helder en overtuigend te delen. Je verbindt de vraag en de gegevens met de logische modelering. Je maakt afspraken met bronhouders t.a.v. de gegevenslevering en je hebt een belangrijke taak in het monitoren, analyseren en vastleggen van de betrouwbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de data. Je stelt een functionele omschrijving van de gegevensset op. Functie Werkzaamheden Het uitvoeren van informatieanalyse voor de procesketens van individuele voorzieningen en begeleidingstrajecten in het sociale domein, binnen de directies Werk,Participatie, Inkomen en Onderwijs Jeugd, Zorg. Het mede opstellen en uitwerken van onderzoeksvragen: Wat is het beoogde doel en gebruik van de resultaten van de analyses? Wat zijn de definities? Welke gegevens zijn relevant? Het opstellen van leveringsspecificaties. Verbinding leggen tussen de logische modellering en de technische levering. Het bewaken van de aansluiting van de data-extracties met de functionele specificaties. Het toetsen van de resultaten met de vraaghouder en ophalen van nieuwe/ vervolgvragen voor onderzoek.
  1 broker
 • Freelance/ vast Credit Risk Analyst

  3 dagen geleden

  Onbekend - Amsterdam

  Bij onze relatie, een internationale bank in Amsterdam, hebben wij een mooie opdracht/ vaste rol voor een Credit Risk Analist. Het betreft een fulltime opdracht en de start is bij voorkeur zo snel als mogelijk. Functie Je komt te werken in het risk management en control team bij de Nederlandse branche van deze internationale bank. Dit team is de second line of defence voor financial risk en verantwoordelijk voor credit risk. Je rapporteert aan de Head of Risk Management & Control en je bent verantwoordelijk voor risk management binnen de risk appetite en policy en in overeenstemming met het risk management framework en vereisten vanuit toezichthouders. De belangrijkste taak is krediet analyse en reporting met inachtneming van het AIRB model. Daarnaast houd je control frameworks mbt de gebruikte modellen up to date. Tenslotte maak je vanuit jouw expertise deel uit van projecten die bijdragen aan de business en klanttevredenheid. Uiteraard werk je nauw samen met collega's vanuit bijvoorbeeld saels, finance en operations. Je hebt goede reporting en analytische skills nodig om de locale systemen in SAS en SQL te doorgronden. Belangrijkste verantwoordelijkheden: Impairments en capital (actuals en forecast) Regulatory reporting (FinRep, CoRep, SBP reporting en CRR) Uitstekend begrip en kennis van credit risk modelling op basis van IRB en IFRS 9 Borgen van interne policy en regulatory requirements aan de hand van de bestaande infrastructuur (modellen, data, control en compliance) Verzorgen van management informatie aan de hand van complexe data en verzorgen van inzicht ten behoeve van de business Aanbevelingen doen aan de hand van deze inzichten voor management en stakeholders Zorgen voor goede relaties in het team en met de andere relevante teams in het bedirjf
  1 broker
 • Freelance adviseur planning & control Gemeenten in Midden-Brabant, 1 juli, 6 maanden, 32 uur

  3 dagen geleden

  Onbekend - Rijen

  Voor een werkorganisatie van drie samenwerkende gemeenten in Midden-Brabant zoeken we een enthousiaste financieel adviseur met gemeente ervaring. Organisatie De ABG-organisatie is de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. Samen met de drie gemeentebesturen zorgen onze 330 medewerkers ervoor dat de producten en diensten zijn afgestemd op de lokale behoeften van onze 43.000 inwoners, onze bedrijven en instellingen. Tevens levert de ABG-organisatie de ondersteuning van de drie colleges en gemeenteraden. De ABG-organisatie staat voor ´samen sterker´. Onze kernwaarden in de samenwerking zijn nabijheid, eigenaarschap en vertrouwen. Functie Functie informatie Als financieel adviseur adviseer je directie, management, organisatie en de colleges van de drie gemeenten over complexe vraagstukken op het brede gebied van financiën. Je analyseert financiële informatie en onderzoekt oorzaken van afwijkingen tussen begroting, budget en realisatie. Op basis van de bevindingen geef je gevraagd en ongevraagd advies aan de budgethouders op het gebied van doelmatigheid, doeltreffendheid en risico’s. Je bent direct betrokken bij de totstandkoming van de planning- en controlcyclus, zoals begroting, jaarrekening en bestuursrapportages. Je zorgt ervoor dat de politiek-bestuurlijke wensen correct worden vertaald. Je toetst college- en raadsvoorstellen op financiële consequenties, verstrekt managementinformatie en doet voorstellen voor het ontwikkelen of het verbeteren van instrumenten. Uiteraard onderhoud je (pro)actief contact met alle partijen. Daarnaast ondersteun je de interim afdelingsmanager met het maken van verbetervoorstellen voor de doorontwikkeling van de producten van de afdeling en het verder professionaliseren van de planning- en controlcyclus.
  1 broker