Engineering opdrachten | 50 opdrachten
 • INSTALLATIEBEHEERDER (GEBOUWGEBONDEN INSTALLATIES)

  9 uur geleden

  Tata Steel IJmuiden B.V. - IJmuiden

  Heb je ervaring met gebouwgebonden installaties als bijvoorbeeld Installatiebeheerder, Toezichthouder, Werkvoorbereider, of Projectcoördinator? Reageer dan op uitdagende functie! Wat ga je doen?  In de functie van Installatiebeheerder gebouwgebonden installaties ligt het accent op het beheren en verbeteren van gebouwgebonden installaties en de engineering van kleinere projecten binnen Tata Steel IJmuiden. Een goede relatie met de vaste leveranciers en de fabrieken is hiervoor onontbeerlijk. Je bent verantwoordelijk voor: Het voor technische installatie, op het vakgebied verwarming, ventilatie, koeling en sanitair (VKS) verantwoordelijk zijn voor de toegekende partners. Dit op het gebied van onderhoud, storingen, klanttevredenheid, verbetervoorstellen en uitwerking van dienstenplannen op engineeringgebied.  Het bij geconstateerde afwijkingen bijsturen / corrigeren van de leverancier(s). Het in samenwerking met de onderhoudsmanager zorg dragen voor een zo groot mogelijke klanttevredenheid binnen de daarvoor opgestelde kosten.  Het realiseren en onderhouden van een goede, op wederzijds vertrouwen / respect gebaseerde relatie met de interne klanten.  Het invulling geven aan Technisch Beheer en verbeteringen van de technische installaties en gebouwgerelateerde voorzieningen voor de partners op de locatie, zodanig dat de technische dienstverlening voldoet aan de eisen van de partners met optimale condities. Je rapporteert aan de Onderhoudsmanager. 
  1 broker
 • MEDEWERKER REALISATIE EN ONDERHOUD GEMEENTELIJKE GEBOUWEN

  9 uur geleden

  Gemeente Vught - Vught

  De functie is ondergebracht bij de afdeling Realisatie en Beheer waar vergunningen verleend worden en de openbare ruimte ingericht en beheerd wordt. In jouw functie ben je verantwoordelijk voor de technische staat en de veiligheid van de gebouwen en de daar bijbehorende installaties. Je overzietalle locaties waardoor je de werkzaamheden zo clustert dat ze efficiënt verlopen. Je belangrijkste verantwoordelijkheid en taken zijn: • Het bijhouden van het ‘meer-jaren onderhoudsplan’(mjop) met daarbij een technische als financiële onderbouwing en het toezien op de uitvoering. • Het beheren van technische revisiedocumenten waaronder bouwtekeningen, installatie tekeningen, technische omschrijvingen, milieurapporten, vergunningen en keuring. • Het beheren van de service- en onderhoudscontracten waaronder ook inkopen-, aanbesteden en afsluiten/verlenging van contracten. • Het bewaken van de budgetten en planning aan de hand van pre- nacalculatie. • Adviseren over technische onderhoudsaspecten bij accommodaties en scholen. • Neemt deel aan het portfolio-overleg vastgoed. • Het toezicht houden op de bouwkundige werkzaamheden die in opdracht van de gemeente zijn gedaan.  
  1 broker
 • SPECIALIST BRANDVEILIGHEID MILIEU (O.A. VUURWERK, GEVAARLIJKE STOFFEN)

  9 uur geleden

  Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - Eindhoven

   Plaats in de organisatie: De sector Risico- en crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de ondersteunende processen binnen de organisatie. Binnen de sector zijn de volgende beleidsvelden ondergebracht: GHOR en Bevolkingszorg, Omgevingsadvisering, Objectadvisering, Naleving, Vakbekwaamheid en Crisisbeheersing.   Context Binnen de afdeling Omgevingsadvisering zijn de volgende taakvelden ondergebracht: Externe Veiligheid, Brandveiligheid Milieu, Industriële Veiligheid, Risico communicatie en Brandveilig Leven. De Specialist Brandveiligheid Milieu ressorteert onder het afdelingshoofd Omgevingsadvisering.   Doelstelling De specialist adviseert op een risicogerichte1 wijze het bevoegd gezag in de vergunningsprocessen over het voorkomen, beperken en kunnen bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen, beperken en kunnen bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen en al hetgeen daarmee verband houdt, als gevolg van: de opslag en ontbranding van vuurwerk. het gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen waarbij de effecten binnen de inrichting2 plaatsvinden                            1 Visie op Brandweerzorg 2 Dit betreffen hoofdzakelijk BEVI, Brzo en de zogenaamde risico relevante bedrijven Advisering De medewerker adviseert risicogericht. Met de regels (wetgeving ) op de achtergrond brengt de medewerker de risico’s in beeld en weegt deze af, bekijkt welke scenario’s zich kunnen voordoen, zoekt maatregelen die de veiligheid bevorderen en is zich bewust van de daarbij behorende verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid. Dit vanuit de gedachte dat de meeste veiligheidswinst te behalen is door naar de werkelijke risico’s te kijken dan alleen de technische veiligheidsvoorziening te toetsen aan (generiek opgestelde) regels cq normen. De adviesaanvragen mbt gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen verlangen met regelmaat dat de medewerker analyseert of de in de vergunning beschreven beoogde veiligheidsvoorzieningen een gelijkwaardige veiligheid bieden als de wettelijke vereisten en dat deze passen binnen de repressieve mogelijkheden (slagkracht). De medewerker moet in staat zijn deze gelijkwaardigheidsbeoordeling adequaat te kunnen motiveren zodat hierop besluiten door het bevoegd gezag genomen kunnen worden die juridisch standhouden.    Adviseren bevoegd gezag op aanvragen en meldingen Omgevingsvergunning milieu. Adviseren bevoegd gezag (provincie) op ontbrandingstoestemmingen en meldingen vuurwerk. Adviseren bevoegd gezag bij toezicht Omgevingsvergunning milieu bij risicorelevante bedrijven. Zorgdragen voor een goede informatieoverdracht vanuit de vergunningsfase naar de toezichtsfase en daar waar nodig naar de repressieve fase binnen de veiligheidsketen.   Overige Verantwoordelijk voor het in onderlinge afstemming (mede)opstellen van (Brabantse) dienstverleningsovereenkomsten en werkwijzen dusdanig dat de eigen processen optimaal aansluiten op de vergunningsverleningsprocessen van de bevoegd gezagen. Optreden als projectleider of projectmedewerker bij projecten. Ontwikkelen van ‘best practices’ omdat de wetgeving of richtlijnen nog niet zijn geactualiseerd voor nieuwe technologieën. De organisatie heeft de ambitie om informatie gestuurd te werken. De informatie uit de diverse processen moet daarvoor goed op elkaar aansluiten. Naast het zelf gebruiken van de ter beschikking gestelde (digitale) informatie, zal de medewerker ook zelf data zodanig moeten vastleggen dat deze kan worden geïntegreerd met andere externe of interne (proces)data.
  1 broker
 • PROGRAMMALEIDER OMGEVINGSWET

  9 uur geleden

  Gemeente Deurne - Deurne

  De gemeente Deurne is voor haar team Leefomgeving van de afdeling Ruimte en Samenleving op zoek naar een: Projectleider Implementatie Omgevingswet   De organisatie De gemeente Deurne is een gemeente in de provincie Noord-Brabant die flink in beweging is, die zich steeds verder ontwikkelt richting een organisatie die flexibel en wendbaar is en waar taakvolwassen medewerkers werken die het mogelijk maken de snel veranderende wereld continu aan te kunnen (“Deurne strekt zich uit”). De organisatieontwikkeling binnen de gemeente is gestoeld op een drietal pijlers te weten: Huisvesting, Organisatie & Personeel en Informatievoorziening (HOI).   Binnen de gemeentelijke organisatie werken ruim 200 medewerkers. De ontwikkeling en visie voor klantgericht werken en integrale samenwerking liggen vast in de besturingsfilosofie. De organisatie staat voor een open cultuur, waarin medewerkers ruimte krijgen voor eigenaarschap, eigen initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Klantgerichtheid is een belangrijk speerpunt met als uitgangspunt vraaggericht werken. Onze kernwaarden zijn:  ondernemerschap, samenwerking, maatwerk en regie.   De vacature is onderdeel van het team Leefomgeving, en valt onder de afdeling Ruimte en Samenleving.   Tot en met december 2017 heeft een projectleider de eerste implementatie voor de omgevingswet opgestart. De laatste maanden heeft het project stil gelegen. Het project start per direct en loopt minimaal door tot juli 2021. De benodigde tijd is gemiddeld 3 dagen per week.   Functie-inhoud Het implementeren van de omgevingswet die juli 2021 in werking treedt. Zorgen voor het opstellen van de omgevingsvisie en daarna omgevingsplan, middels sessies met interne medewerkers.   De verschillende stappen in het project intern opstarten, begeleiden en de planning bewaken. Advies geven aan directie, bestuur en Raad over de te nemen stappen en uitgangspunten. Begeleiden van het college, de raad en de interne medewerkers in de nieuwe rol van de omgevingswet. Deelnemen aan het projectoverleg omgevingswet in de Peel en samenwerkingsverbanden waar mogelijk begeleiden. Zorgen voor kennisoverdracht aan de medewerkers en samen met de medewerkers het project trekken.    
  1 broker
 • PROGRAMMAMANAGER OMGEVINGSWET

  9 uur geleden

  Gemeente Son en Breugel - Son en Breugel

  Als programmamanager ben je verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet. Je geeft het programma vorm, stuurt actief op de gestelde (tussen)doelen, monitort de voortgang in de diverse (deel)projecten en activiteiten en zorgt voor de verbinding hiertussen in de wetenschap dat het eindresultaat nog in beweging is. De uitvoering van het programma moet ertoe leiden dat het eindbeeld werkenderwijs steeds scherper wordt. Je houdt regie op een proces dat zich stapsgewijs doorontwikkelt op basis van draagvlak en haalbaarheid. Je leidt het programmateam en zorgt voor interne en bestuurlijke afstemming. Je bent het schakelpunt voor informatie binnen en buiten de organisatie op programmaniveau. De programma manager wordt ondersteund door een Ondersteuner Programmamanager vanuit inhoudelijke (vak)kennis. Er is behoefte is aan een procesgericht iemand - de inhoud moet van de organisatie komen. Wij moeten er uiteindelijk – met de samenleving - mee werken, het moet van ons zijn.   Bijzondere aandachtspunten zijn: Je toetst of het plan van aanpak nog steeds up to date is. Dit aan de hand van een analyse van waar we nu staan qua strategie en beleid (zoals op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, sociale infrastructuur e.d.) , organisatie en werkwijze (mate van integraliteit in het huidige werk, zoals m.b.t. de vergunningverlening / breedte van de toetsing). Je zorgt er voor dat er t.b.v. de te ontwikkelen omgevingsvisie door de politiek gedragen afwegingskaders komen (met een hoog niveau van participatie van samenleving, organisatie en politiek) voor de omgang met spanningsvelden: hoe ga je om met bijv. economie, milieu en gezondheid, wettelijke normen vs richtlijnen vs ontwikkeling agrarische sector, wonen/kosten versus energieneutraal, eigen ambities en regionale ambities, toenemende vergrijzing en de eerdere ambities van de Toekomstvisie. Bestaande andere visies zoals structuurvisie, visie sport en beweeg, visie sociaal domein, woonvisie en duurzaamheidsvisie, alsmede zaken als grondbeleid, worden uiteraard betrokken. Je maakt gebruik van voorbeelden van andere gemeenten en overheden (bijv. omgevingsvisie provincie Noord Brabant), zowel voor wat betreft hun procesgang, afwegingskaders als qua producten. Je geeft aandacht aan de vraag wat er voor nodig is om als organisatie op welk moment in staat te zijn om aan de ambities te voldoen. Dat raakt integraal werken, cultuur, aandacht voor competentieontwikkeling, tijdelijke extra formatie voor de weg naar de visie en plannen toe, en daarna. Wat doen we nog niet integraal genoeg, vanuit de OGW bril? In hoeverre moeten we nog anders gaan werken, acteren? Je stuurt ook op de noodzakelijke uren en middelen. Je geeft aandacht aan de planning – in het bijzonder de vaststelling van de visie en de omgevingsplannen, gebruik makend van de lopende pilot Omgevingsplan Science Park Ekkersrijt. Streven is dat er sprake is van een zo kort mogelijke overgangsperiode. Ambitie is visie en plannen zomer 2021 gereed te hebben.
  1 broker
 • DIRECTIEVOERDER GROEN, BOMEN, SPEELVOORZIENINGEN EN INTEGRALE REINIGING (36 UUR)

  9 uur geleden

  Gemeente Eindhoven - Eindhoven

  De gebiedsgerichte aanpak, de wisselende rol en betrokkenheid van het ruimtelijk domein zorgt voor meer efficiëntie en slagkracht. Ieder vraagstuk wordt integraal en strategisch door de organisatie benaderd voordat tot uitvoering wordt overgegaan. We houden rekening met de politieke agenda, ondersteunen belangrijke thema’s maar houden ook ruimte voor maatwerk in specifieke stadsgebieden. We willen een toekomstbestendige en extern georiënteerde organisatie zijn. Het ruimtelijk domein omvat vier sectoren: Programma- en Gebiedsmanagement, Ruimtelijke Expertise, Realisatie, Beheer & Toezicht en Maatschappelijk Vastgoed & Sport.    Een van de kerntaken van de Sector Realisatie ,Beheer en Toezicht vormt het beheren van de openbare ruimte. Beheren is het continu zorgdragen voor de optimale staat van beheer en onderhoud en van de openbare ruimte en ondergrondse voorzieningen in Eindhoven. Relevante kwaliteitsaspecten daarbij zijn veiligheid, technische kwaliteit, gebruiksgemak, uiterlijk en duurzaamheid. Een Directievoerder werkt op  onderstaande gebieden: Onderhoud/beheer groen, bomen, speelvoorzieningen en integrale reiniging. Dagelijkse directievoering en contractaanspreekpunt aannemer.  bewaken dat aannemer werkzaamheden volgens contract uitvoert en factureert.  Afwijkende situaties schriftelijk vastleggen met aannemer;  bouwvergaderingen voorzitten, voorbereiden van de agenda en vastleggen van afspraken; ondersteunen van de beheerder bij activiteiten die niet zijn geregeld in een bestek en conceptopdracht, opstellen meer/minderwerk;  gegevens verzamelen n.a.v.  vragen burgers en aandragen mogelijke oplossing; inhoudelijk ondersteunen aan de gebiedsbeheerders en medewerkers wonen; aanleveren technische informatie aan Gebiedsbeheer t.b.v. beantwoording meldingen/vragen/brieven; kennis hebben van de relevante CROW-publicaties alsmede verkeersafzettingen conform CROW publicatie Werken aan de Weg.
  1 broker
 • PROJECTLEIDER SCC DE ENCK

  9 uur geleden

  Gemeente Oirschot - Oirschot

  Opzetten van een projectorganisatie en leiden van de onderzoeksfase naar een toekomstbestendig sociaal cultureel centrum in Oirschot waarbij functie en ruimte los van elkaar moeten worden gezien. Voor elk scenario moet de financiële impact duidelijk zijn alsmede de rol van de gemeente Oirschot. Uitwerking van de verschillende scenario's moet voor 1 maar 2019 zijn gerealiseerd. Onderzoek moet middels participatie van gebruikers en betrokken ondernemers tot stand komen.
  1 broker
 • VACATURE: TOEZICHTHOUDER ELEKTROTECHNIEK/BRANDVEILIGHEID TE SCHIPHOL (NEN 1010 EN  NEN 3140)

  11 uur geleden

  Schiphol - Schiphol centrum

  Vacature: Toezichthouder  Elektrotechniek Schiphol Group/PLUS (NEN 1010 en NEN 3140) Allround elektrotechnisch toezichthouder (gebouwgebondeninstallaties en brandveiligheid) Wil jij werken op Schiphol? Dit is je kans om een veelzijdige toezichthoudersfunctie op Schiphol te bekleden! De opzichter bij Schiphol is verantwoordelijk voor: Werkzaamheden: Inspecteren en toezichthouden van projectvoortgang conform het toezichtplan.  Toezien op de naleving van de veiligheidseisen van de uit te voeren werkzaamheden. Toezien op de naleving van wet- en regelgeving en aanwezigheid van benodigde vergunningen (en werken conform de gemaakte afspraken) en het nemen van veiligheidsmaatregelen conform richtlijnen, rekening houdend met een optimale continuering van de bedrijfsprocessen.  Houdt toezicht op het naleven door opdrachtnemer van de afspraken zoals vermeld in de contractdocumenten (o.a. bestek- en werktekeningen, werkpaketten, planningen etc.) binnen gestelde kaders zoals hierboven aangegeven. Informeert projectmanager bij afwijkingen.  Afstemmen van de projectactiviteiten met in- en externe klanten en informeren over de uitvoering en afhandeling van activiteiten aan betrokken partijen in overleg met projectmanager en- of coördinator (indien van toepassing). Zorgdragen voor tijdige aanwezigheid van goedgekeurde projectdocumenten. Rapportage: zorgdragen voor actuele dag- en/of weekrapporten. Afhankelijk van het project worden deze door aannemer of PLUS gemaakt. Bijhouden van dossiers van kwaliteits-documenten van de aannemer of leverancier Opstellen van de toegewezen (week)planning in lijn met de overall planning en toewijzen van de werkzaamheden van interne en/of externe partijen Specifieke expertise/affiniteit:     Affiniteit met het werken in een operationeel complexe omgeving Affiniteit met het werken met pakketten als Snagstream en BIM Brede kennis van brandveiligheid (gasblus, meldingssystemen) Inzet zou o.a. kunnen zijn voor de volgende projecten: -    Herinrichting Terminal 1; -    Upgrading Pieren – F- en G-Pier; -    KLM ICA Lounge; -    MJOP (Meerjaren onderhouds plan)
  1 broker
 • SYSTEM DESIGNER CONNECTIVITY

  1 dag geleden

  Onbekend - Eindhoven

  FUNCTIE As System Designer Connectivity you are responsible for: • Supporting the architect in the definition of scope and problem domain, and the translation of customer wishes into clear requirements • Definition and decomposition of the architecture to the level that it can be realized by the development team • Definition of the required hardware and software interfaces in close co-operation with the architect and experts • Identifying technical risks and potential mitigations • Combining existing and/or purchased modules into components, which can be integrated into the subsystem • Translating applicable standards and regulations to their technical impact • Driving an accepted implementation of architecture, by explaining, convincing, involving of, and cooperating with relevant competence holders and stakeholders • Supervising and driving the development team to design, realize and verify a system, subsystem or component in a structured way • Ensuring that there is proper documentation for the developed hardware, software, and/or mechanics • Working with focus on customer needs and technological competitiveness, and keeping an outside-in approach in mind for the designs • Communication of technical progress towards customers, management and the project team • Supporting the project leader in the planning process for all development activities
  1 broker | Fulltime
 • APPLICATIE ENGINEER

  6 dagen geleden

  Onbekend - Regio Eindhoven

  APPLICATIE ENGINEER GEZOCH VOOR EEN ALLROUND INSTALLATEUR Voor een van onze opdrachtgevers, een allround installatie- en ingenieursbureau, zijn wij op zoek naar een Applicatie Engineer. In deze functie word je actief betrokken bij de aanleg van een compleet gebouwgebonden beheersysteem binnen een nieuwe productiefaciliteit van ASML. Het SCADA beheersysteem zal middels iFix worden geprogrammeerd en ervaring met iFix wordt daarom als vereiste gezien voor deze functie. De betreffende organisatie is nauw betrokken bij ASML en voert veel van de in-house werkzaamheden op software gebied uit. Je komt te werken met fijne collega's en er is bovendien veel ruimte voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Het project zal enkele jaren in beslag nemen. De werkzaamheden kunnen zowel op projectbasis worden uitgevoerd maar vanuit de opdrachtgever bestaat ook de mogelijkheid tot een vast dienstverband. Freelancers worden ook aangemoedigd om te reageren. Ben jij de Engineer met iFix ervaring die wij zoeken en spreekt de omschrijving je aan? Reageer dan direct! TAKEN / WERKZAAMHEDEN Visualiseren van gebouwgebonden SCADA beheersystemen middels iFix; Configureren en testen van bovengenoemde beheersystemen; Onderhouden van de database.
  1 broker | Meerjarig project | startdatum: Per direct
 • LEAD SOFTWARE ENGINEER

  1 week geleden

  Onbekend - Regio Eindhoven

  LEAD SOFTWARE ENGINEER GEZOCHT VOOR PRODUCENT IN DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE Voor een van onze opdrachtgever, een toonaangevende producent binnen de voedingsmiddelenindustrie, zijn wij op zoek naar een Lead Software Engineer. In deze functie fungeer je als leider van het software team. Het project omvat de uitvoer van een update omtrent het bestaande SCADA bedieningsplatform waar, middels het S88 procesmodel, de bedieningsmogelijkheden worden vereenvoudigd. De organisatie is een internationaal geörienteerde producent van voedingsmiddelen. Voor dit project kom je te werken op de vestiging in de regio Eindhoven. Ben jij de ervaren software engineer en spreekt de omschrijving je aan? Reageer dan direct! Freelancers worden aangemoedigd om ook te reageren. TAKEN / WERKZAAMHEDEN Ontwerpen van technische specificaties en de bijhorende gebruikershandleidingen; Ontwikkelen van applicatiesoftware betreffende SCADA en DCS systemen; Opstellen van FAT en SAT protocollen en deviatielijsten; Uitvoeren van FAT testen van de software op testsystemen; Inbedrijfstellen van het systeem op locatie.
  1 broker | projectmatig | startdatum: per 1 september
 • Electronics Designer

  1 week geleden

  SIRE Life Sciences ® - Noord-Brabant

  Are you ready to embrace the challenge to work together in a multidisciplinary team to define, design, realize, and verify complex electronic circuits and systems that are part of connected solutions, encompassing the cloud, portable devices, and all devices in-between the major components of a system? Responsibilities As Electronics Designer Connectivity you are responsible for: • Design, realization and verification of a system, subsystem or component, understanding and communicating consequences of the design on the architecture • Working with focus on customer needs and technological competitiveness, and keeping an outside-in approach in mind for the designs • Development on basis of design specifications in accordance with the functional specifications, and analysis and verification of their performance • Finalizing design specifications, schematics, drawings, code, and writing test scenarios for the developed modules or components • Combining existing and/or purchased modules into components, which can be integrated into the subsystem • Ensuring that there is proper documentation for the developed hardware, software, and/or mechanics • Drawing up a personal schedule and reporting on progress in a structured and methodical way, while keeping the costs of the activities in line with the calculated budget • Delivering input in the planning process to the project leader
  2 brokers | Fulltime
 • LCM ELECTRONICS ENGINEER

  1 week geleden

  Onbekend - Eindhoven

  FUNCTIE As an Electrical Engineer LCM you are part of the LCM organization within Innovation Site Eindhoven. You will be working on Life Cycle activities for existing IPL and SkinCare products like Lumea, Visacare, Visapure etc. Your focus is on root cause investigation and documentation of market returned devices, including safety incidents, as well as electronics development associated with updates of active devices in the market. Via a change control process, you drive and execute the definition and deployment of activities as well as collecting and structuring evidences in documentation. You will be working in multi-disciplinary teams over multiple development sites. As an LCM Electrical Engineer you are: • Responsible for the Electrical Engineering activities to support the lifecycle of IT Beauty products (IPL and Skincare) that are on the market (e.g. cost reduction, supplier change, quality issues). • Responsible for the Electrical Engineering activities to support Safety incidents reported by customers. • Responsible for will cooperate with internal and external partners • A key competence resource in cross functional teams • Translating production problems and consumer complaints into a solid solution driven sequence of activities
  1 broker | Fulltime
 • LABVIEW DEVELOPER

  1 week geleden

  Onbekend - Eindhoven

  FUNCTIE In this role you are responsible for Participating in project, realizing the agreed deliverables; Applying operational excellence in execution, working on continuous improvement and focusing on quality; Drawing up your personal schedule and report on progress in a structured and methodical way.
  1 broker | Fulltime
 • TEKENAAR STAALBOUW REGIO 'S HERTOGENBOSCH - WAALWIJK

  2 weken geleden

  Onbekend - Regio Den Bosch - Waalwijk

  TEKENAAR GEZOCHT VOOR TOONAANGEVEND BEDRIJF IN DE OFFSHORE Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een tekenaar die ervaring heeft met Inventor en/of AutoCad. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met het leggen van pijpleidingen op de bodem van de zee. Daarbij heeft het nog een aantal support vessels waarvoor zij machines, constructies en tooling ontwerpen en produceren. Door een toename van het aantal projecten is het bedrijf op zoek naar een tekenaar / werkvoorbereider die ervaring heeft met het tekenen van grote constructies en/of machines. Ben jij op zoek naar een uitdagend project bij een toonaangevende bedrijf? Reageer dan direct! TAKEN / WERKZAAMHEDEN Uitwerken van 3D modellen en 2D tekeningen om deze gereed te maken voor productie; Werkvoorbereiding in de vorm van het maken van onderdeeltekeningen, lastekeningen, shoptekeningen, etc; Tijdens het uitvoeren van deze tekenwerkzaamheden hou je rekeningen met maakbaarheid, de correctheid van de gegevens zoals de juiste maten, etc; Samenwerken met andere tekenaars en vragen beantwoorden/problemen oplossen die tijdens de productie ontstaan.
  1 broker | Aantal maanden | startdatum: Per direct